13 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29444

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

Merkez Bankasından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Akreditasyon Kurumundan:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Meslek Yüksekokulu bünyesine 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi-Öğretim Gör.

Alanı

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

1

Çene Cerrahisi

Profesör

7326/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İLANEN TEBLİGAT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/06/2015 tarih ve 5644-4 sayılı Kararı ile Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 numaralı Dağıtıcı Lisansının Özel Hükümler Bölümü; 2.2 İhrakiye Pazarlama Projeksiyonu maddesi; “Piyasa Faaliyeti Kapsamındaki Madeni Yağ ve Akaryakıtın Türü” kısmında yer alan “jet yakıtı” ibaresinin kaldırılması, 5. Diğer Hükümler maddesi; “5.3. Lisans sahibinin piyasa faaliyeti kapsamındaki jet yakıtına ilişkin yetkisi, 31/05/2015 tarihine kadar geçerlidir.” hükmünün çıkartılması suretiyle lisansın resen tadil edilmesine karar verildiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

7276/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Denizli İkinci Noterliği 01.10.2015 tarihinde ve Büyükçekmece Altıncı Noterliği 03.10.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 -

BÜYÜKÇEKMECE ALTINCI NOTERLİĞİ

2,717.081,01.-TL.

2 -

DENİZLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ     

1,226.040,25.-TL.

7277/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Suat ÇETİN

ADRESİ          : Bilinmiyor.

İmarın 26784 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 11.07.2014 gün ve 137/6927 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 09.04.2015 gün ve 2535 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 09.04.2015 gün ve 2535 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7220/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.05.2015 gün ve 098 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 1453 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95414 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7259/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/05/2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1476 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 19552 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 13/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7322/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Günay Hayat Vakfı.

VAKFEDENLER: Günay GERDAN AĞBAŞ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/07/2015 tarihinde kesinleşen 26/03/2015 tarih ve E:2014/319, K:2015/114 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumumuzun eğitim, ekonomik, sağlık, sosyal ve kültürel içerikli gereksinimlerinin hizmet projeleriyle karşılanmasına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 (seksenbin) TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Günay GERDAN AĞBAŞ, Seçil KOÇ DOĞAN, Nursel VATANSEVER, Şener GENÇER, Nadire BOZHALİL.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7319/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı (ENDERUN VAKFI)

VAKFEDENLER: Bülent KATKAK, Ahmet Emre BİLGİLİ, İsmail Hakkı TURUNÇ, Yasin YILDIZ, Çetin ŞİMDİ, İlhan TURAN, Necati SANCAKTUTAN

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/06/2015 tarih ve E.2015/50, K.2015/265 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitimi, bütün zamanlar için önemini koruyacak ve fonksiyonunu sürdürecek bir olgu, eğitimli insanı ise her zaman için en büyük sosyal değer olarak gören bir anlayışla; iyi bir eğitimin geleneğini oluşturmuş kurumlarda, idealist duruşa sahip bireyler eliyle, medeniyet tasavvurumuzun dayandığı üç temel unsur olan ahlâki gelişimi, yetenek gelişimi, düşünce ve sanat gelişimini esas alan ve iki Osmanlı eğitim kurumu olan Enderun ve Darüşşafaka eğitim geleneğinden ilham alan bir yaklaşımla, önceliği öksüz, yetim ve fakir fakat okuma istidadı olan öğrencilere verecek eğitim kurumları oluşturmak, aynı anlayışa sahip eğitim kurumlarına destek vermek ve bu anlayış ve duruşu destekleyen her türlü sosyal, kültürel çalışmalarda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.- (yüzellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Bülent KATKAK, Ahmet Emre BİLGİLİ, İsmail Hakkı TURUNÇ, Yasin YILDIZ, Çetin ŞİMDİ, İlhan TURAN, Necati SANCAKTUTAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetin kararıyla vakfın gayesine uygun vakıf veya derneklerden birine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7320/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43109 ada 2 ve 3 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7307/1-1

—————

1/1000 ölçekli 43825 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7308/1-1

—————

1/1000 ölçekli 60523 ada 5 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7309/1-1

—————

1/1000 ölçekli 44762 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7310/1-1

—————

41676 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7311/1-1

—————

62136 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7312/1-1

—————

62100 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7313/1-1

—————

1/1000 ölçekli 60506 ada 2 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7314/1-1

—————

Turgut Özal Mahallesi 43058 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7315/1-1

—————

42357 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7316/1-1

—————

43123 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7317/1-1

—————

60484 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7318/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-39 sayılı Kararı ile, 18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Kararla sonlandırılan) Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 16/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususlarının; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/07/2015 tarihli ve DDB.339/26-26 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/1/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-24 sayılı Kararı ile; Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No: 56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde 17/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29641 numaralı istasyonlu bayilik lisansı ile piyasa faaliyetinde bulunan Alko Petrol Ürünleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 (Pafta: Ada: Parsel: 520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7275/2/1-1

—————

Kurul’un 14/05/2015 tarihli ve 5601-31 sayılı Kararı ile, 19/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31904 numaralı bayilik lisansı sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/06/2015 tarihli ve DDB.339/9-9 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/3/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-24 sayılı Kararı ile, 09/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30790 numaralı bayilik lisansı sahibi Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’ün yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/20-20 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/4/1-1

—————

12/11/2014 tarihli ve 5304/4 sayılı Kurul Kararı ile, “Alsancak Mah. 1773. Cad. No: 129/A-Etimesgut/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren, “İTS/16756” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Eyüp Dur Lider Doğalgaz Proje Taahhüt firmasının, firmasının müşterilerinden ücret almasına rağmen işlemlerini tamamlamadığı, ayrıca iş bitimi (doğalgaz uygunluk belgesi) kağıtlarındaki formül numaralarına ait tesisat kontrol işlemlerinin adı geçen sertifikalı firma tarafından tamamlanmadığı halde dağıtım şirketinin tesisat kontrol personelinin adını kullanarak kaşeli ve imzalı sahte uygunluk belgelerinin düzenlenerek müşterilere vermesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin (f) fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7275/5/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-22 sayılı Kararı ile, 18/10/2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 numaralı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/18-18 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/6/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-25 sayılı Kararı ile, 05/07/2013 tarihli ve BAY/939-82/32878 numaralı bayilik lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış maksadıyla Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/21-21 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/7/1-1

—————

Kurul’un 14/05/2015 tarihli ve 5601-86 sayılı kararı ile 27.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı sahibi Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 28.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz konusu Bayilik Lisansı sahibinin, eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam ettiğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/06/2015 tarihli ve DDB.494/11-11 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı kararı ile “Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak No: 15/B Işıkkent Bornova-İZMİR adresinde, 26.05.2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyet gösteren Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin; 02.04.2014 tarihinde yapılan denetimde lisansında kayıtlı bulunan tesisinden alınan numunelerin Ege Üniversitesi PAL Laboratuvarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen 2014-E14040401numaralı analiz raporuna göre, sahibi olduğu madeni yağ lisansı ile üretebileceği ürünlerin dışında farklı kimyasal içeriğe ve özelliğe sahip ürünler olması ve madeni yağ lisansının kendisine verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı Kurul Kararı ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.39/2-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

7275/9/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-14 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine; İstasyonunda otomasyon sistemi çalışır vaziyette olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine; İstasyonda gizli düzenek bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/14-14 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/10/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı kararı ile BAY/939-82/30368 sayılı bayilik lisansı sahibi İbrahim HIDIŞ'ın "Cumhuriyet Mah. Şehit Ahmet Günday Bul. No: 79 Nikfer Kasabası Tavas/DENİZLİ" adresinde DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda yapılan 23/05/2013 tarihli denetimde, istasyon otomasyon sisteminin bozuk olduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı Kurul Kararı ile  soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/07/2015 tarihli ve DDB.514/7-7 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/11/1-1

—————

20/11/2014 tarihli ve 5315/7 sayılı Kurul Kararı ile, “Erdem Cad. No: 182/A Buca/İZMİR” adresinde faaliyet göstermek üzere “İTS/ZMR/406” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ultra Doğalgaz Alt Yapı Hizmetleri- Esin Özge Sevim firmasının, proje onaysız iç tesisat yapması ve ilgili dağıtım firmasına istenilen bilgileri vermemesinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği' nin “Sertifika Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 11 inci maddenin (c) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Ultra Doğalgaz Alt Yapı Hizmetleri- Esin Özge Sevim firmasına bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede titizlik göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7275/12/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2015 tarihli ve 5638-20 sayılı Kararı ile, 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25/01/2013-27/06/2013 tarihleri arasında dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Bülent Günyeri-Akdeniz Petrol’den) akaryakıt ikmal etmek ve 21/04/2014 tarihinde dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan (Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 tarihli ve DDB.339/16-16 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/13/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kararı ile ARMANA TELE TAŞIMACILIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin Egemenlik Mah. 6135 Sokak No: 9/123 Bornova-İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/14/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kararı ile ÇİZGİ PETROL ÜR. MADENİ YAĞ OTO. NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin Gürpınar Mah. 7004 Sok. No: 27 Bornova İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/15/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kararı ile 20.12.2013 tarihli ve BAY/939-82/33571 nolu lisansla (iptal/Sona Erdirme Tarihi: 01.08.2014) “Harmandalı Yolu Akhisar-Salihli Yolu Üzeri 9. Km (Ada:- , Pafta:6, Parsel: 480) Akhisar-Manisa” adresinde faaliyet gösteren GÖLMARMARA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’’nin; Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte “İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No: 224 (Pafta: 38 Ada: 9 Parsel: 12) Urla/İZMİR” adresinde 25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkıldığı anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4  sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/16/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kararı ile GÜRSA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin Atatürk Mah. 63 Sokak No: 29/A Buca İZMİR adresinde, 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/17/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kararı ile HCM METAL HIRDAVAT İNŞAAT NAKLİYAT PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ 'nin Faruk Akar Karasu Cad. 9115 Sokak No: 5/A Karabağlar İZMİR adresinde 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ve anılan tüzel kişinin bu şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediğiniz anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2015 tarihli ve 5594-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2015 tarihli ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ek yapılmış ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7275/18/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 10/08/2015

Son Başvuru Tarihi    : 24/08/2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 7/3'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik ve/veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından doktora derecesine ve Donanım deneyimine sahip olmak

7236/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel: 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü: HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Mersin Artı Alüminyum cephe Kaplama Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 13177

33-HYB-739

01.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Hüdaverdi Öz (New Holland Trakmak Servisi)

TS 12533

33-HYB-283

22.06.2015

Firma İsteği

Aksay Ticaret Koll. Şti

TS 11939

33-HYB-197

01.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Çetin Petrol ve Et Ürünleri Gıda İnşaat Isıtma Soğutma Sistemleri Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

TS 10079

33-HYB-743

01.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Flamingo Klima-Ceyhun Mutlu Esnaf

TS 12850

33-HYB-751

01.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Şahin Otomotiv Spor Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

TS 12047

33-HYB-43

15.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Serdar Thermoking-Süleyman Mengi

TS 13070

33-HYB-187

22.07.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Dünya Proje Geliştirme Danışmanlık Eğt. Hizmt. Ltd. Şti.

TS 13573

33-HYB-5890

27.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz.

Avcuoğlu Asansörleri Müh. Gıda Turz. İnş. Nak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti

TS 12255

TSEN 13015+A1

33-HYB-415

27.07.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için Olumsuz

Abdurrahman Doan

TS 12710

33-HYB-238

27.07.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Gündüzler Otomotiv Akaryakıt Ürünleri Gıda Nak. Ticaret Ltd.Şti

TS 12663

TS 12830

TS 11939

33-HYB-833

06.08.2015

Firma İsteği

Gündüzler Otomotiv Akaryakıt Ürünleri Gıda Nak. Ticaret Ltd.Şti

TS 12663

TS 12830

TS 11939

33-HYB-834

06.08.2015

Firma İsteği

7298/1-1


 

ALİ


 

ALİ


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI / PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

İngiliz Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Alan Eğitimi (İngilizce Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dil eğitimi, edebiyat öğretimi, eleştirel düşünme ve eleştiri kuramlarında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uygulama toplulukları, çoklu görev ve üç boyutlu sanal ortamlar ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fen ve Görsel Sanat bütünleştirilmesi ve Kimya Eğitimi alanı üzerine yayınlar yapmış olmak.

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sanat ve Kültürlerarası diyalog eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Müzik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Orff yaklaşımı ile Müzik ve Dans Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Türkiye Coğrafyası bilim alanında doçentliğini almış olmak. Arazi Kullanımı ve sulak alanlarla ilgili yayın yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

İstatistik Teorisi

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kategorik veri analizi, Regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Fiber optik kimyasal sensör ve nanosensör geliştirme konularında yayınları olmak.

Uygulamalı Matematik (*)

Doçent

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Zaman skalasında integre edilebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Felsefe

Profesör

1

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak. Modern Felsefe Adam Smith ve G.W.F. Hegel üzerine çalışmaları olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Arkeolojik Koruma ve Mimari Restorasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. İç İsyanlar ve Terör Hareketleri üzerine yayınları olmak.

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

Çocuk Suçluluğu ve Eğitim Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. En az 10 yıl akademik alanda çalışma deneyimi olmak.

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

Doçentliğini Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Selçuklu Tarihi üzerine yayınları olmak.

Halk Bilimi

Doçent

1

Türk Halk Bilimi alanında doçentliğini almış olmak. Türk Dünyası Destanları üzerine yayınları olmak.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (*)

Doçent

1

İngiliz ve Amerikan Seyahat Yazını üzerinde çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Heykel Anasanat dalında tamamlamış olmak. Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim ve öğretimde alanında en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Heykel

Doçent

1

Sanatta Yeterliğini Resim Anasanat dalında tamamlamış olmak. Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Eğitim ve öğretimde alanı ile ilgili en az 15 (onbeş) yıl akademik deneyimi olmak.

Grafik Resimleme ve Baskı

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olmak.20.yy.Türk Grafik Sanatı ve Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Dahili Hastalıklar Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak. İç Hastalıkları ve Onkoloji Hemşireliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Din Eğitimi

Doçent

1

Din Eğitimi anabilim dalında çalışmaları olmak.

Türk İslam Sanatları Tarihi

Doçent

1

Türk ve İslam Sanatı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Oleg Grabar üzerine ve Türk İslam ahşap sanatları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası iktisat ve uluslararası rekabet konularında çalışıyor olmak.

Mali Hukuk

Profesör

1

Özel Vergi Hukuku alanında uygulamalı çalışmaları olmak.

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak ve ileri araştırma yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Enerji Piyasaları, hisse senedi fiyatları ve finans eğitimi ile ilgili çalışmalara sahip olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal girişimcilik alanında çalışmaları olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*)

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Endüstri-içi ticaret ve ihracat konularında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler (*)

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçentliğini almış olmak. Demokratikleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Doçent

1

Turizm bilim alanında doçentliğini almış olmak. Turizm pazarlaması alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (*)

Doçent

1

Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak; iktisadi büyüme ve kurumsal yapı ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Mekanik (Makina)

Profesör

1

İleri kaynak yöntemleri, kırılma mekaniği ve plastik malzemeler konularında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, kısıt programlama konularında çalışmaları olmak.

Hidrolik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Taşkınların hidrolojik ve hidrolik modellenmesi ve iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki etkileri konularında yayınları ve çalışmaları olmak.

Geoteknik

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Görüntü işleme tekniklerinin geotekniğe uygulanması ve pasif kazıklar konularında yayınları olmak.

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çimentolu kompozitlerin, birim şekil değiştirme-elektriksel direnç ilişkisinin araştırılması ve çimento esaslı sensör üretimi konularında yayın ve çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mühendislik Jeolojisi, InSAR radar deformasyon haritalama ve heyelanlar konularında yayınlar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

Şehircilik

Profesör

1

Mimarlık Temel alanı, Planlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Şehir yönetimi, şehir sosyolojisi ve tarihsel çevrelerde yeniden canlandırma konularında yayınları olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yapımın sürdürülebilirliği konusunda yayınlar yapmış olmak.

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mimari Akustik ve Ahşap Malzemeli Taşıyıcı Sistemler konularında çalışma, proje ve yayınları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

Tıp Eğitimi

Profesör

1

Tıp Eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. İletişim becerileri ve eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim alanlarında deneyimli olmak.

Biyofizik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Biyofizik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Beş duyu elektrofizyolojisi ve uyku biyofiziği konularında deneyim sahibi olmak.

Fizyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Fizyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Davranış Fizyolojisi alanında yayınları bulunmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Nükleer Tıp

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Radyofarmasi bilimi alanında bilimsel çalışmaları olmak, Nükleer Tıp anabilim dalında radyofarmasi alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Çocuk Acil; Çocuk Yoğun Bakımı uzmanlıkları bulunmak;  en az10 yıl boyunca, Üniversitede Sosyal Pediatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Endokrinoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnsülin pompa uygulamasında deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tüp Bebek Sertifikasına sahip, Probleme Dayalı Öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme dayalı öğrenimde ve Taska dayalı öğrenimde deneyimli olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp doktoru olmak, Probleme dayalı öğrenim deneyimli olmak. Sinir Bilim alanında bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak.

Radyoloji

Doçent

1

Radyodiagnostik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Girişimsel Radyoloji alanında uzmanlık sonrası en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp Doktoru, Biyokimya (Klinik Biyokimya) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Doktoru, Prenatal tanı ve astım konularında çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler genetikte on yıl deneyim sahibi olmak.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İş Makineleri Operatörlüğü

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Polimer kompozitlerin ısı iletim katsayısı, elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri konusunda araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 

 

Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Lenfatik sistem hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak ve yayınları bulunmak.

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnme ve vestibüler sistem hastalıkları alanında yayınları olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

 

 

 

Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon

Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. İnme ve multipl skleroz alanlarında yayınları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hücre kültür sistemlerinde mekanik kasılma ölçümü konusunda yayınları olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doçent

1

Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hücre Dışı Matris Biyokimyası alanında çalışmaları olmak. Probleme Dayalı Eğitim konusunda deneyim sahibi olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Profesör

1

Atatürk İnkîlapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Kurtuluş Savaşı'nda haber alma ve yeraltı faaliyetleri üzerine yayınlar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Palinoloji, Paleoiklim ve Travertenlerde Duraylı İzotop konuları üzerine yayınları ve Paleobotanik konusunda çalışmaları olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Oşinografide sayısal akıntı modelleme ve uydu altimetrisi kullanarak çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sualtı Arkeolojisi, Deniz Arkeojeofiziği alanında çalışmalarda bulunmuş, bu alanda 10 yıllık deneyime sahip olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Temel Onkoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru, Biyokimya ve Onkoloji (Temel Onkoloji) doktoralı, Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

7294/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri'ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC.ADET

Eğitim Fakültesi

Tarih Eğitimi

 

1-1

 

Doçentliğini ortaçağ tarihi alanında almış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknol. Eğt.

 

1-1

 

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Eğitsel yazılım geliştirme alanında çalışmaları olmak. 

Türkçe Eğitimi

 

1-1

 

Milli edebiyat dönemi üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Botanik

 

1-1

 

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Bitkilerde stres fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Genel Fizik

 

1-1

 

Biyoseramik malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği

 

1-1

 

Manyetik şekil hatırlamalı alaşımlar konusunda çalışmaları olmak.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

1-1

 

İyonküre plazması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

 

1-1

 

Öykü türleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Alman Dili ve Edebiyatı

 

1-1

 

Türk ve Alman Edebiyatı konusunda karşılaştırmalı çalışmaları olmak.

Yeni Türk Edebiyatı

 

1-1

 

Çağdaş Türk Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

 

 

1-1

Çelik lifli beton üretiminde yapay zeka uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendsilik Fakültesi

Çevre Bilimleri

 

1-1

 

Doçentliğini çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak. Çevre nanoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Çevre Teknolojisi

 

1-1

 

Doçentliğini çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak. Çevre biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mekanik

 

1-1

 

Doçentliğini İnşaat mühendisliği bilim alanında almış olmak. Deprem mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

Mekanik 

 

1-1

 

Doçentliğini Makine mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yapıştırıcıyla birleştirilmiş bağlantılar ve biyomekanik konularında çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1-1

 

Konstrüksiyon ve imalat alanında patent sahibi olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

İç Sular Biyolojisi

 

1-1

 

Doçentliğini iç sular biyolojisi alanında almış olmak. Akuatik toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

 

1-1

 

Yüzey kaplamalı malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Malzeme

 

1-1

 

Korozyon konusunda doktora yapmış olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

 

1-1

 

Doktorasını konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında yapmış olmak. Biyomalzemeler ve biyouyumluluk konularında çalışmaları olmak.

Yazılım Mühendisliği

 

1-1

 

Elektrik makinalarının sanal simülasyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mekanik Sistemleri

 

1-1

 

Sürtünme karıştırma kaynağı konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 

 

3-1

Restoratif diş tedavisi anabilim dalında uzman olmak. Restoratif materyallerin polimerizasyonu ile ilgili deneysel çalışması olmak.

Protetik Diş Tedavisi

 

 

2-1

Protetik diş tedavisi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Akrilik esaslı materyaller ve temporomandibular eklem konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

 

1-1

 

Elektrofizyolojide kriyoablazyon konusunda yurt dışı eğitim almış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1-1

 

Ürojinekoloji ve jinekolojik onkoloji konularında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

1-1

 

 

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Endoskopik ultrasonografi belgesine sahip olmak.

Tıbbi Biyoloji

 

1-1

 

Deneysel modellerde moleküler ve genetik çalışmalar yapmış olmak. Tıp Fakültesinde en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Fizyoloji

1-1

 

 

Sirkadiyen ritimler konusunda çalışmaları olamak.

Veterinerlik Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalık.

 

1-1

 

Kanatlılarda stres ve fitokimyasallar konularında çalışmaları olmak.

Viroloji

1-1

 

 

Retroviruslar ile ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

 

1-1

 

Farklı türlerde arginaz enzim aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

Sivrice MYO

Arıcılık

 

1-1

 

Propolisin hayvan beslemede kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

 

3

27

3

 

7297/1-1


Türk Akreditasyon Kurumundan:

İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 12 Kasım 2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uyarınca 15 (onbeş) adet İdari Personel kadrosuna sözlü giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

II - BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,

a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,

b) 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.

 

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Atama Yapılacak Kadronun

 

Unvanı

Öğrenim Programı

Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

2014 Yılı KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

İdari Personel

Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3

12

KPSS 93

70

Grup 2

İdari Personel

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6

24

KPSS 93

70

Grup 3

İdari Personel

Dış Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, İthalat-İhracat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1

4

KPSS93

70

Grup 4

İdari Personel

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2

8

KPSS93

70

Grup 5

İdari Personel

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Basın ve Yayıncılık önlisans programından mezun olmak

2

8

KPSS93

70

Grup 6

İdari Personel

İdari Personel

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1

4

KPSS93

70

III - SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 31 Ağustos 2015 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2015 tarihinde, saat 24.00’de sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan “İdari personel Giriş Sınavı” bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV - GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

İstekliler, aşağıdaki belgeleri Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış alana yükleyeceklerdir.

a) Kurum web sayfasında yayınlanan ve aday tarafından doldurulacak giriş sınavı başvuru formu,

b) Öğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Özgeçmiş,

d) Vesikalık fotoğraf.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 29 Eylül 2015 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - GİRİŞ SINAVI KONULARI ve PUANLARI

Gruplar itibariyle giriş sınavı konuları, soru sayıları ile puanları aşağıda “Giriş Sınavı Konuları/Değerlendirme Kriterleri ve Puanları” tablosunda gösterilmiştir.

 

GİRİŞ SINAVI KONULARI/DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ve PUANLARI TABLOSU

Gruplar

Sınav Konuları/Değerlendirme Kriterleri

Toplam Puanı

AÇIKLAMA

Grup 1, Grup 2,

Grup 3, Grup 4,

Grup 5, Grup 6

Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi

25

Adaylara belirtilen sınav konusunda, 25 puan değerinde toplam 1 adet soru yöneltilecektir.

T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

25

Adaylara belirtilen sınav konularında, 25 puan değerinde toplam 1 adet soru yöneltilecektir.

Genel yetenek ve genel kültür

10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bir konuyu kavrayıp ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü

10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Liyakati, temsil kabiliyeti

10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık

10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almış olma şartı aranır. Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle “Giriş Sınavı Konuları/Değerlendirme Kriterleri ve Puanları” tablosunda yer alan sınav konuları ve değerlendirme kriterleri bakımından belirtilmiş puanlar üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak her bir grup unvanı için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, asıl olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen her bir unvan için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belgeleri, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim edeceklerdir.

VIII - İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX - BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0 312) 410 82 72 - (0 312) 410 82 39

X - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden onbeş gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atamanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında yedek listeden atama yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

7303/1-1


İller Bankası Anonim Şirketinden:

TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2 - GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

h) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına bir defadan fazla girmemiş olmak,

ı) Bankaya alınacak Teknik Uzman Yardımcılarının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 

İLLER BANKASI A.Ş.

YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK

TEKNİK UZMAN YARDIMCISI SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

Birimler/Branşlar

İnşaat

Müh.

Harita

Müh.

Makine

Müh.

Elektrik

Elektrik-Elektronik

Müh.

Çev.

Müh.

Jeoloji

Müh.

Mimar

Şehir ve Bölge

Planlama

Bilgisayar

Müh.

Toplam

Ankara Bölge Müdürlüğü

3

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Adana Bölge Müdürlüğü

2

2

 

 

1

 

 

 

 

5

Antalya Bölge Müdürlüğü

5

 

 

 

1

 

2

1

 

9

Bursa Bölge Müdürlüğü

2

 

2

2

1

 

 

1

 

8

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

1

 

1

1

 

 

1

1

 

5

Elazığ Bölge Müdürlüğü

 

1

1

 

1

1

1

1

 

6

Erzurum Bölge Müdürlüğü

4

 

1

 

 

 

 

 

 

5

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

3

 

 

1

1

1

 

 

2

8

Gaziantep Bölge Müdürlüğü

7

1

2

 

1

1

1

1

 

14

İstanbul Bölge Müdürlüğü

8

3

2

4

4

1

4

 

1

27

İzmir Bölge Müdürlüğü

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

Kastamonu Bölge Müdürlüğü

2

1

 

1

1

2

 

1

 

8

Kayseri Bölge Müdürlüğü

3

1

2

1

2

2

1

1

 

13

Konya Bölge Müdürlüğü

5

1

2

1

2

 

1

1

 

13

Samsun Bölge Müdürlüğü

5

2

2

2

2

1

 

 

 

14

Sivas Bölge Müdürlüğü

6

1

2

 

1

 

 

 

 

10

Trabzon Bölge Müdürlüğü

2

 

1

1

 

 

 

1

 

5

Van Bölge Müdürlüğü

5

1

2

1

3

1

1

2

 

16

Genel Toplam

66

14

20

16

23

10

12

11

3

175

 

Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden yetmiş (70) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın beş (5) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

i) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle 2013, 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3 - BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 20/08/2015-04/09/2015 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4. maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14   06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü) göndereceklerdir.

c) 04/09/2015 Cuma günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş (5) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4 - BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (i) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte yapılır.

5 - SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 14/09/2015 - 18/09/2015 tarihleri arasında “Sınav Giriş Belgesi”ni “gazisem.gazi.edu.tr” adresinden alacaktır.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 19/09/2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olup ayrıca sınav yeri ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir.

c) Sözlü sınav Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

6 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7 - KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8 - BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve 0.312.303 33 11 - 12 numaralı telefondan edinilebilir.

7305/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ