12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29443

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANKARA-SİNCAN ARASI HAT-5 VE HAT-6 ELEKTRİFİKASYON YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


2 KALEM PERDE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÖZ İZLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


BUHAR TÜRBİNİ ST30 GENERATÖR BÜYÜK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARI AÇIK ARTIRMA USÜLÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANKARA-SİNCAN ARASI HAT-5 VE HAT-6 ELEKTRİFİKASYON YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/100254

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/1735 - Fax: 0 312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :  hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 03/09/2015 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7157/1-1


2 KALEM PERDE SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem perde, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/08/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7260/1-1


GÖZ İZLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Göz İzleme Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2015/103797

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Göz İzleme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  20.08.2015 Perşembe günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20/08/2015 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7265/1-1


BUHAR TÜRBİNİ ST30 GENERATÖR BÜYÜK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:

Buhar Türbini St30 Generatör Büyük Bakımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/101055

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  AMBARLI MAH DOLUM TESİSLERİ YOLU MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  2128759100 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi                  :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Buhar Türbini St30 Generatör Büyük Bakımı

b) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Sözleşme imzaladığı tarihten itibaren 163 (Yüzaltmışüç) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                 :  01.09.2015 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

* En az eşdeğer güçte bir generatörün büyük bakımı, planlaması ve süpervizörlüğünü yapmış olmak,

* En az eşdeğer güçte bir generatörün rehabilitasyonunu yapmış olmak,

* En az eşdeğer güçte generatör imalatı ve montajını yapıp devreye almış olmak,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

13.1. Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

13.2. Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7278/1-1


TÜRK KIZILAYINA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKATIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’na ait taşınmazlar için 1 yıl süre ile Gayrimenkul Sigortasının yaptırılması hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.09.2015 tarih saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.09.2015 tarih saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7266/1-1


DÜZELTME İLANI

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasından:

7 Ağustos 2015 tarih ve 29438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet alım ilanının 4.3. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/99306

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sivrihisar Cad. No. 195 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  222 2302739 - 222 2302738

c) Elektronik posta Adresi(varsa)    :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2015/2016 Kampanya dönemi Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması ve Revizyonu Hizmeti işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarih-Saati                                   :  24.08.2015 - Pazartesi günü 14.00

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler : (Eski Hali)

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

Düzeltilen Madde ve/veya maddeler : Madde 4.3. (Yeni Hali)

“İhale aşamasında; çalıştırılacak olan personelin niteliği ve sayısı ile ilgili herhangi bir belge istenmemektedir. Ancak; Sözleşme imzalama aşamasında, ihale uhdesinde kalan firma, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini İdareye vermek zorundadır;”

İlgililere duyurulur.

7300/1-1


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

 

b) Telefon ve Faks Numarası

0 505 318 45 19 - Fax: 0 0236 233 63 11

 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin Niteliği, Miktarı ve Özellikleri.

Hek durumdaki (21) adet binek, (4) adet minibüs, (10) adet çift sıra koltuklu yandan camlı Panelvan, (11) adet Motorsikletten oluşan toplam (46) adet araç

 

 

 

a) Tahmini Bedeli

405.000,00 TL.

 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (12) adet 2015 Model LİNEA CLASSIC AKTUAL PLUS 1.4 77 HP BNZ taşıt ile 2 adet Lassa marka 185/65/R15 ebat dış lastik ve (2) adet Lassa marka 195/65/R15 ebat dış lastik

 

 

a) Tahmini Bedeli

413.361,68

 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

 

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (45) takvim günü içinde teslim edilecektir.

 

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA

 

a) Tarihi ve Saati

25/08/2015 günü Saat : 14:00

 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 25.08.2015 günü saat 14:00’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla kendilerinin Belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.manisa.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (45) kırkbeş takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7299/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARI AÇIK ARTIRMA USÜLÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, aşağıda 4. maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 21/08/2015 tarihinde saat 09:00'da BİRİNCİ defa, satılmadığı taktirde 04/09/2015 tarihinde saat 09:00'da İKİNCİ defa açık artırma suretiyle Yeşilköy Mah. Yeni Havalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Tellaliye ücreti ile Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Karar pulu bedeli, Damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgah belgesinin verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekaletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal, mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden, alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

ı) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

2 - Araçlara ait KDV, Ardiye ücreti, İlan Bedeli ve Çekici Ücreti gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

3 - Listede kayıtlı araçların hiçbiri ÖTV'ye tabi değildir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler.

 

Sıra

No

Menkul

Malın Cinsi

Markası ve Modeli

Diğer Ayırt Edici Özellikleri

(Şase No)

Miktarı

Satışa Esas Bedeli

Bulunduğu Yer

1

ARAZİ TAŞITI

2008 LAND ROVER SPORT

SALLSAA148A156142

1

148.500,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL

2

KAPALI KASA KAMYONET

2006 FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULTİJET STD

NM422300007124871

1

13.600,00 TL

3

KAPALI KASA KAMYONET

2006 RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI

VF1FC1RCF35713657

1

11.100,00 TL

4

B.OTO

1998 RENAULT BROADWAY RN

VF1142305TR620467

1

3.000,00 TL

5

AÇIK KASA KAMYONET

1997 MITSUBISHI K14 TUNSLU

JMY0NK140VP002985

1

7.700,00 TL

6

B.OTO

2012 TOYOTA XP13M

VNKKJ0D310A113080

1

44.100,00 TL

İlan olunur.

7251/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Laboratuvar Cihazı Alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f Maddesine ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 2003/6554 sayılı kararın eki olan “Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların” 19. maddesine göre Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/99328

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü- Suveren Kampüsü 76000 Merkez/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası      :  (0476) 2260010-11 / 1141, 1142, (telefon)

                                                     (0476) 2261139 (faks)

c) Elektronik Posta Adresi         :  gen.sek@igdir.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.igdir.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktar           :  Laboratuvar Cihazı Alımı / Mal Alım (İçeriği ekli listededir.)

b) Teslim yerleri                        :  Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü-Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 gündür.

3 - Ön yeterlik başvurusunun;  

a) Yapılacağı yer                        :  Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü- Suveren Kampüsü Merkez/IĞDIR

b) Son Başvuru Tarihi               :  31.08.2015 - Saat : 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. Ön yeterliliğe başvuru şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu

4.1.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ve diğer belgeler

4.1.4.1. Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve benzeri tanıtım materyalleri ön yeterlik başvuru dosyasında ibraz edilecektir.

4.1.4.2. Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları da ibraz etmek zorundadır.

4.1.4.3. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.1.5. Vekâleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe başvurmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde kamu ve özel sektörde yapmış olduğu işlerin sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya isteklinin adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite rapor,

c) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

4.3.3.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Özel veya kamu işletmeleriyle yapılan laboratuvar ve tıbbi cihaz satışları benzer iş kabul edilecektir.

5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlilik ve ihale dokümanları Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sitesinde, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Genel Sekreterlik Personel ve Mali İşler Merkez/ IĞDIR adresinde görülebilir ve ön yeterlilik ile ihale doküman bedelinin Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR97 0001 2009 6790 0007 0000 15 no’lu Halk Bankası Iğdır Şubesi IBAN hesabına 100,00 TL. yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı yine aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlilik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 31.08.2015 tarihinde, saat 10.00’a kadar Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Suveren Kampüsü Genel Sekreterlik Personel ve Mali İşler Merkez/IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

Ek: - İhale Malzeme Listesi

 

Sıra No

Mal/Hizmetin Adı - Özelliği

Ölçü/ Birim

Miktarı

1

RENK ÖLÇÜM CİHAZI

Adet

1

2

MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME CİHAZI

Adet

1

3

MİKROPLAKA OKUYUCU (KÜVETLİ)

Adet

1

4

UV/VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI

Adet

1

5

MULTİPARAMETRE

Adet

1

6

LAMİNAR FLOW KABİN

Adet

1

7

GAZ MİKSERİ

Adet

1

8

FREEZE DRAYER (LİYOFİLİZATÖR)

Adet

1

9

VAKUMLU FIRIN

Adet

1

10

ETÜV

Adet

1

11

DERİN DONDURUCU

Adet

1

12

SU BANYOSU

Adet

1

13

TERAZİ-1 (ANALİTİK TERAZİ)

Adet

1

14

TERAZİ-2 (HASSAS TERAZİ)

Adet

1

15

HOMOJENİZATÖR

Adet

1

16

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

Adet

1

17

İNKÜBATÖR

Adet

1

18

ULTRA SAF SU CİHAZI

Adet

1

19

OTOMATİK PİPET SETİ

Adet

1

7237/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

DOSYA NO

İLÇESİ

MAHALLE/KÖY

SOKAK/MEVKİİ

PAFTA

ADA

NO

PARSEL

NO

MİKTAR

(m2)

HAZİNE

HİSSESİ

CİNSİ

TAHMİNİ

BEDEL

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İMAR

DURUMU/NİTELİĞİ

İHALE

SAATİ

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 25/08/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

34280109702

Esenyurt

Çakmaklı Mah.

72. Sokak

F21d18c

331

2

4.723,83

Tam

Arsa

5.669.000,00

1.133.800,00

Sanayi Alanı +

Kısmen Yol

13:20

BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 25/08/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

34230101576

Şişli

Mecidiyeköy

(Esentepe) Mah.

Kore Şehitleri

Cad.

302

1946

128

150,00

Tam

Arsa

2.025.000,00

607.500,00

Şartnamede

belirtilmiştir.

14:40

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7045/1-1