10 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29441

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÇÖP KUTUSU, PLASTİK KLİPS VE PLASTİK KAPAK TAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


10 ADET FİBERGLASS MAST (DİREK) NDB ANTENİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ALTINTEPE TIP MERKEZİ İÇİN RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Konya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


21 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANLARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÇÖP KUTUSU, PLASTİK KLİPS VE PLASTİK KAPAK TAKIMININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2015/99062

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15 / 1735   Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Koltuk Arkası Plastik Kapak ve Servis Masası Kilidi (Kalıbı Dahil): 80 Adet, Koltuk Arkası LCD Ekran Plastik Kapağı (Kalıbı Dahil): 80 Adet, Koltuk Arkası Çöp Kovası ve Kapağı (Kalıbı Dahil): 400 Adet, First Class Koltuk Minder Montaj Klipsi (Kalıbı Dahil): 5000 Adet

                                                                  Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 01/09/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7156/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına ait 10 adet taşınmaz mal, ihale şartnamelerinde belirten gün ve saatte Kapalı Teklif Açık Arttırma ihale usulü ile satılacaktır. Taşınmaz mal satışı ihaleleri ile ilgili detay www.thk.org.tr adresi ihalelerimiz bölümünde görülebilir.

2 - İhalelerin tümü, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

3 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler. Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00 (Yüz) TL’dir.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 71 /  303 73 78-79-80

7192/1-1


10 ADET FİBERGLASS MAST (DİREK) NDB ANTENİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2015/27

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:32  06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  +90 312 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78  +90 ( 312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı -10 adet Fiberglass Mast (Direk) NDB Anteni Temini

b) Teslim yeri                         :  Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Depolarıdır.

c) Teslim Tarihi                      :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 130 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  17.09.2015 günü saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ‘inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen anten miktarında (teslimat süresi içerisinde 10 adet) üretim kapasite raporunu veya teknolojik ürün deneyim belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların Broşür, Katalog ve Fotoğrafları:

4.2.4.1. Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen Antenlere ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanların antenle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Aksi takdirde eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.

4.2.4.2. Teklif edilen antenlere ait teknik dokümanların eksiksiz olmasına özen gösterilecek, teklif değerlendirme esnasında ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri (Genel prensipler, montaj, ilk servise verme, bakım-onarım, v.b.) ihtiva edecektir.

4.2.4.3. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen antenlerin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, SSB Antenleri ve/veya NDB Metal Antenleri kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7. İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir.

8 - Teklifler 17.09.2015 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odaya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

7178/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

MUHAMMEN BEDEL           GEÇİCİ TEMİNAT                        İHALE TARİH

      6.720.000,00 TL.                    201.600,00 TL.                    21/08/2015   Saat: 14.30

1 - Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi,1059 ada 62, 64 ve 65 nolu parsellerde bulunan arsalar üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi 192 Daire ve 6.720.000,00 TL + KDV Muhammen bedelle 18 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhale, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No:2 Beyşehir/ KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No:2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL. bedelle satın alınabilir.

4 - İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER

İhale günü saat 14:00’e kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vereceklerdir.

1 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

2 - Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

3 - 2015 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,

4 - İstekli, ihale tarihi itibari ile 5 yılı kesintisiz doldurduğuna ve son 2 yılı müteahhitlik yaptığına dair faaliyet belgesi,

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini,

7 - Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

8 - İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

9 - Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti

10 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

11 - İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.

12 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

13 - Vergi borcu yoktur yazısı.

14 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 - Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

İlan olunur.

7170/1-1


KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işi anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.09.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7184/1-1


ALTINTEPE TIP MERKEZİ İÇİN RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi için 5 (beş) yıl süre ile radyoloji hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 150.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 03.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Merkez Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif Teminat Mektubu” zarfı 04.09.2015 günü saat 14:30’da Genel Merkez Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7185/1-1


ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan depoların çatı tadilatı anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.09.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.09.2015 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7187/1-1


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Konya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek, Hurda veya trafik hasarlı durumda bulunan 27 adet muhtelif marka ve modelde taşıt ile 188 kalem hurda demirbaş ve muhtelif kırpıntı malzeme 4645 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 2015 Model Renault Yeni Kangoo Multix Touch 1.5 DCİ 90 BG Dizel marka taşıtlar ve Teks İnvest Lexmark T650 25 K Muadil Toner ile mübadele edilecektir.

1 - İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, faks ve telefon numarası:

Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mah. Azerbaycan Cad. No: 2/D MERAM/KONYA - 0 332 248 94 73 - kademe42konya@hotmail.com

2 - İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı:

4645 Sayılı Kanun gereği kamu taşınır malların mübadelesiyle 27 adet taşıt ve HEK malzeme 213.412,54 TL’den başlayan kapalı zarfla verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucu en yüksek teklif miktarı üzerinden sözlü olarak açık artırmaya geçilecektir.

3 - Değer Tespit Komisyonunu Belirlediği Tahmini Bedel: 213.412,54 TL.

4 - Geçici Teminat Tutarı: 12.804,75 TL.

5 - Mübadelenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı:

Konya Emniyet Müdürlüğü Horozlu han Mah. İstanbul yolu üzeri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanı İkmal Büro Amirliği SELÇUKLU-KONYA - 25.08.2015 Saat:14.30

6 - Mübadele Konusu Belgeler:

Şartname ve ekleri, Konya Emniyet Müdürlüğü Horozlu han Mah. İstanbul yolu üzeri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanı İkmal Büro Amirliği SELÇUKLU-KONYA adresinde görülebilir. Mübadeleye girecek isteklilerin şartnameyi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatıracakları 30,00 TL karşılığında İkmal Büro Amirliğinden alabilirler. Mübadeleye katılabilmek için şartname almak zorunludur.

7 - Mübadele Konusu Malzemelerin Görüleceği Yer:

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında İkmal Büro Amirliğinde, hurda demirbaş malzemeler Konya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mah. Azerbaycan Cad. No: 2/D MERAM/KONYA adresinde görülebilir.

8 - Mübadeleyi Alan İstekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağı: Sözleşme yapılacaktır.

9 - Mübadeleye Katılacak Olanlar:

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 6’dan az olmamak üzere, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

II. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

I. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

II. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,

f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

g) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

Yukarıda istenilen belgelerin olmaması halinde, istekli mübadele dışı bırakılır.

İlan olunur.

7114/1-1


21 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gölcük Asker Hastanesi Baştabipliği ihtiyacı 7 kısım 21 kalem tıbbi malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7193/1-1

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - " GÖLCÜK VE AKSAZ DENİZ ÜSLERİ LİMAN İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ (GOLCUK AND AKSAZ PROVIDE IN-PORT CONNECTIONS) " YAPIM İŞİ

2 - " CENGİZ TOPEL DENİZ HAVA ANA ÜS KOMUTANLIĞI DAR KAPSAMLI İŞLERİN B TİPİ MASRAF TAHMİNLERİNİN HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ."

YUKARIDA ADI GEÇEN İŞLER İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,

1 - NOLU İŞ TASNİF DIŞI OLDUĞUNDAN; BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE,

2 - NOLU İŞ NATO HİZMETE ÖZEL KLERANSINA SAHİP OLDUĞUNDAN; BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 15 EYLÜL 2015 SALI GÜNÜ SAAT: 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML.VE NATO GÜV.YAT. D. BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

7078/1-1

 


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır.

2 - İhale 20/08/2015 Perşembe günü saat 14.00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedellerinin peşinatları ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağı listede belirtildiği şekilde ödenecektir.

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici ve ya Kesin Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2015 yılı-Tüzel kişi)

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 20/08/2015 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 Si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel

(TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

Sille

26 K 3

16351

5

2643,88

105.000,00

3.500.000,00

KDV'den Muaf

ARSA

E=0.60 MaxTaks: 0.30

Hmax: 7.50

Akaryakıt + LPG İstasyonu ve Ticaret Alanı

Hacı Cemil Caddesi

PEŞİN

2

Hocacihan

19 İ 3

42480

2

11639,34

360.000,00

12.000.000,00 + KDV (%18)

ARSA

E=1.00 Yençok=3 Kat

Max Taks:0.60

Ticaret

Hocacihan

%15 Peşin + 12 Taksit

3

Dikilitaş

28 N 4

16769

8

4121,00

45.000,00

1.500.000,00

KDV'den Muaf

ARSA

E=1.80 H Max=7 Kat

Max Taks:0.25

Mesken

Sancak

1 Peşin + 5 Taksit

4

Dikilitaş

25 N 2-3

21329

4

3463,00

60.000,00

2.000.000,00

KDV'den Muaf

ARSA

E=1.50 H Max= 27.50 Taks:0.30

Zemin: H.5.50 Tercihli Ticaret & Mesken

Sancak

1 Peşin + 5 Taksit

5

Dikilitaş

25 N 3

28562

1

6839,00

150.000,00

5.000.000,00

KDV'den Muaf

ARSA

E=1.50 H Max= 27.50 Taks:0.30

Tercihli Ticaret & Mesken

Sancak

1 Peşin + 5 Taksit

7044/1-1


YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KAZANLARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize

Teşekkülümüz ihtiyacı olan Yüksek Basınçlı Buhar Kazanları ve Ekipmanları %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.08.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6842/1-1