7 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29438

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN

22.12.2014 tarih ve 29213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SMS İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Serhat ÖZTÜRK'ün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2014/2189 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından verilen 04/03/2015 tarih ve Y.D İtiraz No: 2015/1232 sayılı karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin ilan 08/04/2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu defa Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 05/06/2015 tarih ve E: 2014/2189, K: 2015/1045 sayılı karar ile "...davanın reddine..." karar verilmiş olup, SMS İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Serhat ÖZTÜRK hakkındaki 1 (Bir) yıllık geçici yasaklama süresinin 22.12.2014 - 08.04.2015 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan kısmının bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur.

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

İlgililere duyurulur.

7111/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Bölümü

ABD/PROG.

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Coğrafya

Bölgesel Coğrafya

Yardımcı Doçent

1

5

Bölgesel Coğrafya alanında Doktora yapmış olmak

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Yardımcı Doçent

1

5

Türkiye Coğrafyası alanında Doktora yapmış olmak

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

4

Biyoloji Bölümünde Doktora yapmış olup, Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği

Yardımcı Doçent

1

1

Akıllı şebekeler konusunda çalışmalar yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

1

5

Tasavvuf alanında Doktora yapmış olmak

7153/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 ada, 42 parsel üzerindeki 707645 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Fatma Özen ÇERENÇE (Denetçi No: 18703, Oda Sicil No: 16084) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1317 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1317-K.2015/753 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatma Özen ÇERENÇE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarihli ve 20551 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7069/1/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743317 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Necati SOFUOĞLU (Denetçi No: 11128, Oda Sicil No: 25392) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2014/1540 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.05.2015 tarihli ve E.2014/1540-K.2015/683 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Necati SOFUOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarihli ve 20569 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7069/2/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743311 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Necati SOFUOĞLU (Denetçi No: 11128, Oda Sicil No: 25392) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2014/1540 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.05.2015 tarihli ve E.2014/1540-K.2015/683 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Necati SOFUOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarihli ve 20570 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7070/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya nolu SEFA ARTI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1995 dosya nolu DEMİRHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1227 dosya nolu OR-AN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kastamonu  ilinde faaliyet gösteren 1225 dosya nolu KASTAMONU BİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 951 dosya nolu ATKIN- BORA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 830 dosya nolu MATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1603 dosya nolu MÜHENDİSAN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1009 dosya nolu BEGÜN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 810 dosya nolu MCE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 741 dosya nolu AKA 3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 23.07.2015 tarih ve 20435 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7070/2/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 23.07.2015 tarih ve 20437 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2108 dosya nolu ÇELEBİ BURSA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 846 dosya nolu ATALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Karabük ilinde faaliyet gösteren 983 dosya BAUTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7071/1-1

—————

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Metin SÜALP (Denetçi No: 6915, Oda Sicil No: 4302) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2014/2074 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 13.05.2015 tarihli ve E.2014/2074-K.2015/716 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Metin SÜALP hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.07.2015 tarihli ve 20556 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7072/1/1-1

—————

20.03.2014 tarihli 28947 sayılı, 04.02.2015 tarihli 29257 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 45 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 02.06.2015 tarihli ve E.2014/1709-K.2015/972 sayılı kararı ile Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında uygulanan 45 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 28.07.2015 tarihli ve 20849 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7073/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5061 ada, 08 parsel üzerindeki 245344 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Muhammed KEMALİ (Oda Sicil No: 57158) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.06.2015 tarihli ve E.2015/673 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muhammed KEMALİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 28.07.2015 tarihli ve 20983 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7074/1-1

—————

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre Belediyesi, 101 ada, 359 parsel üzerindeki 751913 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kazım DUYGUN (Denetçi No: 2830, Oda Sicil No: 20062) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 07.07.2015 tarihli ve E.2015/1109 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kazım DUYGUN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 28.07.2015 tarihli ve 20984 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7075/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Firuzan ATAK (Denetçi No: 15696, Oda Sicil No: 28227) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1457 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.04.2015 tarihli ve E.2014/1457-K.2015/751 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Firuzan ATAK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 27.07.2015 tarihli ve 20739 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7076/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.07.2015  Karar No: 6865

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZ ADRESİ                             :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86 06100 Çankaya, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  10.04.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 20.10.2010 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4775 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  48.703 Hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ PAFTA

  NUMARALARI                                 :  AR/TPO/K/F17-b2

                                                                  AR/TPO/K/F18-a1, a2

                                                                  AR/TPO/K/F18-b1

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Edirne, Kırklareli

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  14.507, 22.547, 12.299 Hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4775 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süre ile üç adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7079/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.07.2015  2015 Karar No: 6864

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZ ADRESİ                             :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86 06100 Çankaya, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  17.04.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.03.2010 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4709 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  45.130 Hektar

• İNTİBAKTAN SONRAKİ PAFTA

  NUMARALARI                                 :  AR/TPO/K/E18-c4

                                                                  AR/TPO/K/E18-d3, d4

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Edirne, Kırklareli

• İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  12.514, 26.593 Hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4709 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süre ile iki adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7080/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Matematik

Doçent

1

3

Lineer olmayan kısmi türevli denklemler ve diferansiyel-fark denklemlerinin analitik çözümleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

7092/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İlan Kodu

Birimi

Böl/ABD/ASD/Prog

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

1001

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

Profesör

1

1

Dini Sembolizm ve Yahudi-Hristiyan Diyaloğu Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Olmak, İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

1003

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

İletişim Bilimleri Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1004

Veteriner Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

Veteriner Anatomi Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1006

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

1

-

1007

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

-

1008

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak. 20yy. Rus Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Alanında Çalışmış Olmak.

1009

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.

1010

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kanser Tedavisinin Matematiksel Modellemesi Üzerine Çalışmaları Olmak.

1011

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Okuma Yazma Motivasyonu Alanında Çalışmaları Olmak.

1012

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Hukuku Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Fıkıh Usulü Alanında Çalışmış Olmak.

1013

Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Kimya Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

İletken Polimerler ve Nanokompozitler Üzerine Çalışmaları Olmak.

1014

Seyrani Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Tarla Bitkileri Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Konusunda Çalışıyor Olmak.

1015

Seyrani Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Bitki Koruma Alanında Doçent Ünvanı Almış Olmak. Moleküler Bitki-Patojen İlişkileri Alanında Çalışmış Olmak.

1016

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Doçent

1

1

Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Maden, Tarım ve Maliyet Konularında Çalışmış Olmak.

1017

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1018

Mühendislik Fakültesi

Mekanik

Doçent

1

1

Katı Cisim Mekaniği ve Metal Matrisli Kompozitlerin Batma Analizi Konusunda Çalışmaları Olmak.

1019

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Malzeme Bilimleri ve Yüzey Teknolojileri Alanlarında Çalışmaları Olmak.

7118/1-1


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden:

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TESKİ) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

1 - Yarışmanın Türü ve Şekli

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, bir mimari tasarım yarışmasıdır.

2 - Yarışmanın Yeri ve Konusu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde, Köseilyas Köy Yolu mevkiinde (Köseilyas Caddesi ve Soğancılar Caddesinin kesiştiği kavşakta) yer alan ve2764 ada 1 parselde kayıtlı, imar planlarında Belediye Hizmet Binası (TESKİ) lejantlı, 18.846,62 m2’lik alan üzerinde, TESKİ Hizmet Binasının tasarlanmasıdır.

Mevcut İmar Planlarına uyularak, doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak, bölge ve kent halkının kullanımına yönelik, toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre değerlerini gözeten, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatları teşvik ederek özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesidir.

3 - Yarışmaya Katılma Esasları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak;

• Ekip olarak katılımlarda TMMOB Mimarlar Odası üyesi bir ekip temsilcisi belirlemiş olmak (İdareyle ilişkilerin yürütülmesinde ekip temsilcisi yetkili ve sorumlu olacaktır);

• Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye veya TESKİ personeli ile Belediye veya TESKİ adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak;

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak;

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;

• Şartname alıp, isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir);

• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4 - Yarışma Takvimi

 

Yarışmanın İlanı

07/08/2015

Son Soru Sorma Tarihi

04/09/2015

Cevapların Gönderilme Tarihi

11/09/2015

Proje Teslim Tarihi

10/11/2015

Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi

20/11/2015

Yarışma Sonucu İlan Tarihi

26/11/2015

 

Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

5 - Yarışma Jüri Üyeleri

5.1. Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Kadir ALBAYRAK

Kimya Müh.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

2

Nilgün MARMARA

Mimar

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi

3

A.Soner ERGİN

İnşaat Müh.

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı

4

Dilşad ERGİN

Mimar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

5

F.Gökhan TANRIÖVER

Mimar

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

5.2. Asil Jüri Üyeleri

 

1

M. Oğuz ÖZTUZCU (Jüri Başkanı)

Y. Mimar

ODTÜ

2

Sadrettin SOYLU

Y. Mimar

MSGSÜ

3

Nurbin PAKER

Y. Mimar

İTÜ

4

Didem ÖZDEL

Y. Mimar

ODTÜ

5

Hasan DÜVENCİ

İnşaat Müh.

İTÜ

 

5.3. Yedek Jüri Üyeleri

 

1

Umut İYİGÜN

Y. Mimar

İTÜ

2

Orkun ÖZÜER

Y. Mimar

İTÜ

3

Adem BAKIR

İnşaat Müh.

ERCİYES ÜNİ.

 

5.4. Raportörler

 

1

Öznur ARAS

Y.Mimar

TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı

2

Nurdan ÖZCAN YALÇIN

Mimar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

3

Bora METİN

Elektrik- Elektronik Müh.

TESKİ İç. S.ve K. Dairesi Başkanlığı

 

5.5 – Raportör Yardımcıları:

 

1

Sedef BALCI

Mimar-İnşaat Müh.

TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı

2

U. Murat BEKTAŞ

Jeoloji Müh.

TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı

3

Türker DAL

HaritaMüh.

TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı

 

6 - Ödüller ve Ödeme Şekli:

 

Birincilik Ödülü

65.000,00 TL.

İkincilik Ödülü

45.000,00 TL.

Üçüncülük Ödülü

25.000,00 TL.

1. Mansiyon

15.000,00 TL.

2. Mansiyon

15.000,00 TL.

3. Mansiyon

15.000,00 TL.

 

Jüri gerekli gördüğü takdirde satınalma yapacaktır. Satınalmalar için 20.000,00 TL ödenek ayrılacaktır.

Jüri, değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 takvim günü içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

7 - Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin,“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR54 0001 2009 3040 0007 0000 45 no’lu hesaba yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı gerekmektedir. Yarışma şartnamesi ve ekleri dekont ile birlikte isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini raportörlüğe ileten yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

8 - Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri

''Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası Eski cami- Orta cami Mah. Muratlı Cad. No:138/A-B Süleymanpaşa/Tekirdağ

Tel:0 850 450 60 00 Dahili: 6112-6116

E-posta:yarisma@teski.gov.tr

7009/1-1


ALİ

ALİ_Sayfa_02ALİ_Sayfa_03ALİ_Sayfa_04ALİ_Sayfa_05ALİ_Sayfa_06

ALİ_Sayfa_07ALİ


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent  adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74 

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı'nda hikemi tarz, tarih düşürme, manzum sözlükler üzerine çalışmaları olmak.

2

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Pulmoner embolili hastalarda genetik çalışma yapmış olmak.

3

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş Fibonacci, Lucas Sayıları ve Fibonomial Katsayılar konusunda çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

3

1

Uluslararası terör ve terörün finansmanları konularında çalışmaları olmak.

5

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Yardımcı Doçent

4

1

Kardiyak proteinlerinin kütle spektrometrik analizleri konusunda çalışmaları olmak.

6

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

4

1

Bitkisel gıdalarda hile tespitine yönelik SNP markerlerine dayalı yöntemlerin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

7

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Sabır eğitiminin öz anlayış ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

8

Ereğli Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Matris dizileri ve özellikleri konusunda doktora yapmış olmak.

9

Ereğli Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Öğrencilerin olasılık kavramlarını anlamaları ve olasılığa yönelik tutumları konusunda doktora yapmış olmak.

10

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk gelişimi üzerine doktora yapmış olmak, masallarla desteklenmiş beslenme eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

11

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk eğitimi üzerine doktora yapmış olmak, annelerin açıklayıcı davranışlarının çocuk gelişimine etkisi üzerine çalışmaları olmak.

12

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Yabancılara Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli materyal geliştirme ve cümle bilgisi öğretimi konularında çalışmaları olmak.

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk İslam Sanatları ve Arkeoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Cilt Sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

14

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Resim madenciliği konusunda doktora yapmış olmak.

7098/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi A.D.

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Üroloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Mali İktisat A.D.

Doçent

1

1

Maliye Politikası ve Teşvik Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Muhasebe ve Finansman A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Sayısal Yöntemler A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Arıtma Çamurları Alanında Çalışıyor Olmak

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliğinde, En Az Bir Yıl Yurt Dışı Akademik Deneyime Sahip, Veri Madenciliği Alanında Çalışmış, Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütmüş Olmak

Mühendislik Fakültesi

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili Alanda ve Otomotivde Elektronik Sistemler İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Taşıt Transport Sistemleri A.D.

Doçent

1

1

Otomotivde Yeni Nesil Araçlar ve Ulaşım Sistemleri Açısından Önem Arz Eden Transport Sistemleri, Malzeme Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

Tekstil Terbiyesi ve Kimyası Alanında Doktora Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

Konfeksiyon Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık Alanında Çevre, Davranış ve Tasarım, Okul Öncesi Eğitim Mekanları ve Bağımsız Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Tarihi A.D.

Doçent

1

1

Mimarlık Alanında Lisansı Bulunmak, Mimarlık Tarihi ile Eğitim ve Ulaşım Yapılarının Tarihsel Süreç İçinde Gelişimi Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Profesör

1

1

Mimarlık Alanında Yapı Üretimi, Yönetimi ve Teknolojileri, Nitelikli Yapı Üretimi ve Meslek Pratiği Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

Mimarlık ve Kamu Yönetimi Alanlarında Lisansı Bulunmak, Yapı Malzeme ve Elemanları, Gayrimenkul Geliştirme, Geleneksel Yapı ve Yapı Malzemeleri Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji A.D.

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D.

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni A.D.

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Entomoloji A.D.

Profesör

1

1

Entomopatojen Nematodlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Peyzaj Planlama Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri A.D.

Profesör

1

1

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Alanında Araştırmalar Yapmış Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Botanik A.D.

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili ve Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doçent

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doçent Olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi A.D.

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent Olmak

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati A.D.

Doçent

1

1

Klasik Arap Edebiyatında Mizahi Karakterler Konusunda ve Arap Dili Öğretimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi A.D.

Profesör

1

1

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Gayri Müslimler ve Sürgünler Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi A.D.

Profesör

1

1

Bursa'daki Osmanlı Külliyelerine ve Türk Cumhuriyetlerine Dair Çalışmalar Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Türk Din Musikisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

15.Yüzyıl Musikisi Ses Sistemleri Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.D.

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Alanında Doçent Olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

5

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

5

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Özel Hukuk Doktorası Yapmış Olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor A.D.

Profesör

1

1

 

M.Kemelpaşa Meslek Yüksekokulu

Tohumculuk Prg.

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Tane Baklagiller Alanında Doktora Yapmış Olmak. Soya Fasulyesi Yetiştirme ve Islahı İle İlişkili Çalışmalar Yapmış Olmak.

7112/1-1