6 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29437

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/06/2015 tarih ve 317 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1478 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45938 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği" 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7082/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 01/06/2015 tarih ve 299 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1439 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Yeşilova Mahallesi, imarın 47557 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7083/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 269 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2015 tarih ve 1300 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45942 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7084/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çamlıca Mahallesi 16021 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7051/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

MUHATABI   :  Aykü Proje Mim. Jeo. Müh. Har. İnş.

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Ümit Mahallesi, İmarın 13686 ada 10 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 30.03.2015 gün ve 151/7610 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Aykü Proje Mim. Jeo. Müh. Har. İnş.'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 28.05.2015 gün ve 3309 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 28.05.2015 gün ve 3309 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6835/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi, (başlıca araştırma eseri belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha, halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Yrd. Doç.

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BALKAN TARİHİ

 

1

Ortaçağ balkan tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

1

Yunanca kaynaklar üzerine çalışmaları bulunmak.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNGİLİZCE

 

1

Alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

 

Gastroentroloji uzmanı olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

 

1

Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi biyokimya uzmanı olmak.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 

1

Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. Y.O.

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

 

1

İşletme alanında doktora yapmış ve yükseköğretim kurumlarında alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

ULUSLARARASI TİCARET

 

1

Yükseköğretim kurumlarında lojistik alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

7033/1-1


 

ysk


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2015 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2015 - 1685                                       ŞANLIURFA

Adıyaman  ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi sınırları içerisinde yer alan  ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı Kararı ile  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Mullatepe Nekropolü’nün, koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 15.07.2015 tarihli raporu,    Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi sınırları içerisinde yer alan Mullatepe Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline:

Mullatepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7067_Sayfa_2

7067/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.07.2015 - 135                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.07.2015 - 1684                                       ŞANLIURFA

Adıyaman  ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi mücavir sınırları içerisinde yer alan  ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı Kararı ile  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kuzguntepe Nekropolü’nün sit alanı sınırlarının yeniden belirlenmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 15.07.2015 tarihli raporu,    Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi mücavir sınırları içerisinde yer alan Kuzguntepe Nekropolü’nün:

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kuzguntepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7068_Sayfa_1

7068/1-1


Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formlarına özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6 - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/oui adresinden ulaşabilirler.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9 - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM VE ANASANAT DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Sanatları

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ABD.

Doçent

2

1

Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanında doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belegati ABD.

Profesör

1

1

Lisansını Arapça eğitim veren İslami İlimler Fakültesinden mezun olmak," Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Arapça ders verebilecek düzeyde yabancı dile sahip olmak ve Arapça yayınları bulunmak

Mühendislik Fakültesi

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği ABD.

Profesör

1

1

Polimer Nanokompozitler ve Hidrojeller hakkında çalışmaları olmak ve "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebilecek düzeyde Yabancı dile sahip olmak

"              "

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Doçent

3

1

Elektronik bilgisayar eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

"              "

Ulaştırma Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği ABD

Doçent

1

1

Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Mühendislik ve Madencilik tasmanı ölçmeleri alanında uzman olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler ABD

Doçent

2

1

Finans alanında Doçentliğini almış olmak Finans alanında özellikle Sermaye Piyasaları, bu piyasaların etkinliği, diğer piyasalar ile etkileşim konusunda uzmanlaşmış olmak.

"             "

"

Muhasebe Finansmanı ABD

Doçent

3

1

Muhasebe ve Bankacılık ile Sağlık Finansmanı ve Ekonomisi alanında çalışmaları bulunmak.

7077/1-1


 

7088/1-1