6 Ağustos 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29437

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KADIKÖY BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN İKİ ADET TAŞINMAZ MAL, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


MÜESSESEMİZİN İHTİYACI OLAN 1 ADET İHALE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHDE YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolvadin Belediye Başkanlığından:


8 ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

TRT Erzurum Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İNTERDONATO LİMON, CLEMANTİNE MANDARİN VE NAVELİNA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ELEKTRONİK BELGE/DOKÜMAN YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


HURDA KRAFT TORBA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı 3200 adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7087/1-1


KADIKÖY BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN İKİ ADET TAŞINMAZ MAL, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır) Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 1.245,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 01/09/2015 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;

a- Kanuni ikametgah, (onaylı)

b- Nüfus sureti, (onaylı)

c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,

d- Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,

f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),

g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h- Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)

ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6964/1-1


MÜESSESEMİZİN İHTİYACI OLAN 1 ADET İHALE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHDE YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

3 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralama Hizmet Alım İşi

2015/98912

2015-1574

18.08.2015 - 14:00

427 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk cd. No. 89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7006/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız meydan hizmetlerinin iş makineleri ile yapılması ve flitrasyon toprağı ile atık malzemelerin gösterilen yere atılması ve düzenlenmesi işidir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/99839

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Adı, Niteliği ve Miktarı            :  Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 100 gün) en az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon, ve bir adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Döküm ücreti İdaremiz tarafından ödenecektir.

 

İşin adı

Günlük ton

Taşıma uzaklığı (mt)

Gelen kok kömürünün silolanması

20

-

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması

250

150

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması

20

100

Kuyruk yüklenmesi

40

-

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın alınması

15

300

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın silolara taşınması

6

300

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun sahaya taşınması

40 m3

150

Pancar torağının taşınması

40 m3

Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km)

Filtre torağının taşınması

225 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Taş, kum taşınması

15 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

 

b) Yapılacağı Yer                         :  Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  19.08.2015 Çarşamba günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19.08.2015 Çarşamba günü saat: 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7093/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince periyodik bakımları ile 2015 yılı damgalama işlemlerinin yapılması işidir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/99840

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                              :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamıza ait 29 adet kantarın bakım, onarım ve pancar işleme kampanyasında 32 Adet kantarın periyodik bakımları ile 2015 yılı damgalama işlerinin yapılması.

b) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı kantarlar

c) İşin Süresi                                    :  Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 30 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100 (± %20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca 2015 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  18/08/2015 Salı günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 18/08/2015 Salı günü saat: 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7097/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolvadin Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait 273 ada, 143 parsel, 1300 m² alana sahip B Blok bağımsız bölüm numaralı İstasyon Caddesinde bulunan işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’ 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacağı ayrıca horan parkında bulunan yukarı kafe işletmesinin kiralama işi 2886 sayılı D.İ.K.’ 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık Kira muhammen bedeli ile satış bedelleri İhale tarihi ve tabloda belirtilen ihale saatinde;

 

KİRALANACAK VE SATILACAK TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.NO

MEVKİ

MUH. BEDEL+KDV

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

273 ada, 143 parsel 1300 m² alanlı işyeri satışı

1.795.000,00.-

19.08.2015

15.00

53.850,00.-

2

Horan parkı yukarı kafe kiralama

30.000,00.-

19.08.2015

15.30

9.000,00.-

 

Kiralama ihalesi Bolvadin Belediye Hizmet binası Toplantı salonunda 19.08.2015 tarihinde saat 15.00 da başlayacak olup, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye hizmet binası İhale satın alma biriminde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 19.08.2015 tarihi saat 15.00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası ihale satın alma birimine başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

01 - Dilekçe (Kiraya ve satışa çıkan yerlerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02 - Kanunu ikametgâh belgesi

03 - İmza sirküsü (Noterden tasdikli)

04 - Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

05 - Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01 - Dilekçe (Kiraya çıkan yerlerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02 - Ticaret ve Sanayi odası belgesi

03 - Ticaret sicil belgesi

04 - Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

05 - Ayrıca istekliler adına teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

06 - Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07 - Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

7003/1-1


8 ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

TRT Erzurum Müdürlüğünden:

8 adet muhtelif marka ve model Ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı, İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile İhale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TRT Erzurum Müdürlüğü Satınalma Servisi Köşk Caddesi No: 5 Palandöken/ERZURUM

b) Telefon ve Faks Numarası    :  04423171031 -04423171012

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı adres                    :  TRT Erzurum Müdürlüğü Satınalma Servisi, Köşk Caddesi N0:5 Palandöken/ERZURUM

b) Tarih ve Saat                         :  28.08.2015 Saat:14:30

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

a) Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Servisimize yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekâletten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Her sayfası isteklince imzalanmış ihale dokümanı.

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

6 - Satışa konu araçlar TRT Erzurum Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir.

7 - İhale dokümanı TRT Erzurum Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dâhil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.

8 - Teklifler, en geç 28.08.2015 tarih ve saat:14:30 kadar TRT Erzurum Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı Genel Evrak Birimine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Postadaki gecikmeler dâhil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

6838/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (Zeytin İşleme ve Satış Binası) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 04/09/2015 Cuma günü saat 10:15'de Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

m²

İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Tem.

Umurbey Mahallesi

147

12

Tamamı 1970,85 m²

(1211 m² bina)

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

2.400.000 TL

72.000 TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - İhale bedeli 12 ay taksitle ödenecektir. Tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 iskonto yapılacaktır.

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 04/09/2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

6922/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2591

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Tuzla

c) Cinsi                                   :  Tarla

d) Pafta No                             :  1

e) Ada No                               :  ---

f) Parsel No                            :  712

g) Yüzölçümü                         :  7.544 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) Halihazır                              :  Boş

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez (Şifa) Mah. Rauf Orbay Cad.

3 - Muhammen Bedeli            :  16.974.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  509.220.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  26 Ağustos 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 - Fatih/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 88 - Fax: 0 212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d - a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İmza sirküleri,

e - a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (26 Ağustos 2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34124 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7066/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel /Adres

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Atatürk Mahallesi, 292 ada 1 parsel

3.619,00 m2

Turizm ve Rekreasyon

5.247.550,00

157.426,50

2

Atatürk Mahallesi, 292 ada 3 parsel

192,29 m2

Turizm ve Rekreasyon

278.820,50

8.364,62

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhaleler 18/08/2015 Salı günü saat 09:30 da Büyükçekmece Belediye Başkanlığının, Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu veya Mektubu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 17/08/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine (Saat: 17:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6999/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2,20 TL ile en çok 229.816,80- TL arasında değişen; 11/08/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,22 TL ile en çok 22.981,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Hekzametilen Tetramin, Dimetil Anilin, Elementel Kükürt, Cep Telefonu, Fotoğraf makinası, dahili harici hard disk, diz üstü bilgisayar, cep telefonu bataryası, şarj cihazı ve USB kablosu, Nargile kömürü, telefon ve bluetooth kulaklığı, renkli duvar kâğıdı, boş ambalaj kâğıdı, araç ön panjur, sol arka stop lambası, sol ön farı, TV kumandası, uydu alıcısı, mozaik tablo, etilen glikon cinsi 66 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No:2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 12/08/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

7096/1-1


İNTERDONATO LİMON, CLEMANTİNE MANDARİN VE NAVELİNA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2015 yılı üretimi 4.000 Ton İnterdonato Limon, 40 Ton Clemantine Mandarin ve 370 Ton Navelina Portakal Mahsulü partiler halinde (Parsel Parsel) dalında (Tofur) olarak Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 18 Ağustos 2015 SALI günü saat 14.00’te Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde İhale 25 Ağustos 2015 SALI günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

PARTİ

NO

PARSEL ADI

CİNSİ-ÇEŞİDİ

MİKTARI

(Kg.)

MUHAMMEN FİYATI

(TL/Kg.)

MUHAMMEN TUTARI

(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

(TL)

1

Teliçi 1

Limon -İnterdonato

295.000

0,80

236.000,00

47.200,00

2

Teliçi 2

Limon -İnterdonato

280.000

0,80

224.000,00

44.800,00

3

Tel içi 3

Limon -İnterdonato

190.000

0,80

152.000,00

30.400,00

4

Teliçi 4

Limon -İnterdonato

175.000

0,80

140.000,00

28.000,00

5

Aladağ-1

Limon -İnterdonato

170.000

0,80

136.000,00

27.200,00

6

Aladağ 2

Limon -İnterdonato

395.000

0,80

316.000,00

63.200,00

7

Aladağ 3

Limon -İnterdonato

120.000

0,80

96.000,00

19.200,00

8

Aladağ 4

Limon -İnterdonato

70.000

0,80

56.000,00

11.200,00

9

Aladağ 5

Limon -İnterdonato

295.000

0,80

236.000,00

47.200,00

10

Aladağ 6

Limon -İnterdonato

435.000

0,80

348.000,00

69.600,00

11

Aladağ 7

Limon -İnterdonato

95.000

0,80

76.000,00

15.200,00

12

Aladağ 8

Limon -İnterdonato

65.000

0,80

52.000,00

10.400,00

13

Aladağ 9

Limon -İnterdonato

190.000

0,80

152.000,00

30.400,00

14

Aladağ 10

Limon -İnterdonato

185.000

0,80

148.000,00

29.600,00

15

Aladağ 11-D

Limon -İnterdonato

50.000

0,80

40.000,00

8.000,00

16

Akçataş 1

Limon -İnterdonato

95.000

0,80

76.000,00

15.200,00

17

Akçataş 2

Limon -İnterdonato

380.000

0,80

304.000,00

60.800,00

18

Akçataş 3

Limon -İnterdonato

180.000

0,80

144.000,00

28.800,00

19

Kargalık 2A+2B+2C

Limon -İnterdonato

70.000

0,80

56.000,00

11.200,00

20

Taş Kesiği 1+2+3

Limon -İnterdonato

265.000

0,80

212.000,00

42.400,00

LİMON TOPLAMI 

4.000.000

3.200.000,00

640.000,00

21

Payın 8/A

Mandarin-Clamentin

40.000

0,60

24.000,00

4.800,00

22

Payın 2/A+2/B+2/C

Portakal-Navelina

70.000

0,50

35.000,00

7.000,00

23

Payın 2/D+2/E+2/F

Portakal-Navelina

65.000

0,50

32.500,00

6.500,00

24

Payın 13

Portakal-Navelina

70.000

0,50

35.000,00

7.000,00

25

Payın 14

Portakal-Navelina

75.000

0,50

37.500,00

7.500,00

26

Payın 15

Portakal-Navelina

90.000

0,50

45.000,00

9.000,00

GENEL TOPLAM

4.410.000

 

3.409.000,00

681.800,00

 

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

5 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TEL  : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

FAX : 0 252 692 52 29

İlan olunur.

7086/1-1


ELEKTRONİK BELGE/DOKÜMAN YÖNETİM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme sistemi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 28.08.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7085/1-1


HURDA KRAFT TORBA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüzün üretiminden çıkan yıllık 3.000 Ton hurda kraft torba %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satış İşlemleri Yönetmeliğimizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.08.2015 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat ve yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %20’si oranında mal teminatı alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6967/1-1