2 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29433

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Akdeniz’de Türk Karasuları içinde sahip olduğu AR/TPI/5080 ve 5081 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.07.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6944/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ilinde müştereken sahip oldukları ARİ/TPO-NTP/L43-c3-1 pafta no.lu işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak Güney Kırtepe-15 Lokasyon Sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi Ekinciler Köyündeki 402 no.lu parselin 15106.13 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.06.2015 ve 10.07.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

6945/1-1

—————

Tiway Turkey Ltd. ve OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin Mardin ve Şırnak illerinde müştereken sahip oldukları AR/TWY-OPC/4974 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.07.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6946/1-1

—————

Valerua Energy (Netherlands) B.V.’nin Edirne ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/VEN/5147 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatını 27.07.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6947/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

6958/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

 Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Altındağ Dördüncü Noterliği 04.09.2015 tarihinde, Ankara Yirmibeşinci Noterliği 08.09.2015 tarihinde, Karşıyaka Dördüncü Noterliği 10.09.2015 tarihinde ve Bakırköy Otuzüçüncü Noterliği 11.09.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2014 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1

ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,812.208,95.-TL.

2

ANKARA YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1,500.566,91.-TL.

3

BAKIRKÖY OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

3,340.974,67.-TL.

4

KARŞIYAKA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,578.855,93.-TL.

6965/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm /

Program

ABD/ASD

Unvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

Geçiş ekonomileri ile ilgili ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

1

1

Bankacılık ve Sigortacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

1

1

Asit maden drenajı ve zayıf kayaların dağılması konusunda çalışmaları olmak.

Maden Mühendisliği

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

1

1

Madencilikte süreç iyileştirme çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

1

Sistemik kandidiazisin önlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

1

1

Kulak histopatolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Altıntaş MYO.

(Gıda İşleme)

 

1

1

Balıklarda yağ asitleriyle ilgili çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

2

1

Elektriksel oto-korelasyon yöntemleriyle ilgili çalışmaları olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji

2

1

Düz kas kasılma-gevşeme cevapları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

2

1

Enerji sistemlerinde ekonomik güç dağıtımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

2

1

Plastik Sanatlar alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

2

1

Çene yüz protezleri, Temporomandibular eklem konusunda çalışmaları olmak.

6979/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Sıra No

İşletmeci Unvanı

İşletmecinin Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Yaptırımın Dayanağı

İdari Yaptırım Türü

1

AYCON İletişim Ticaret Limited Şirketi

1090414015

Güzeloba Mah. 2102 (ŞELALE) Sok. No:14/2 Muratpaşa/ANTALYA

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

2

BLOOMBERG İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.

1780706494

Ferahevler Mah. Mecidiye Cad. Mavi Saray Apt. No: 37/7 Sarıyer İSTANBUL

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

3

DURU GRUP İletişim Telekom İnternet Bilgi İşlem Hiz. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

6190109683

Sarıana Mah. 16. Sok. Kılcı Apt. No: 1 Marmaris/MUĞLA

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

4

TEL TELEKOM İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.

8360437112

İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No: 21 Akkom Ofis Park 2. Blok Kat: l0 Ümraniye/İSTANBUL

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

 

Yukarıda yer alan İşletmeciler hakkında, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun; “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’inci maddesi, “Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar” başlıklı 60’ıncı maddesi, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin “İdari ücret” başlıklı 16'ncı maddesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin; “Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi” başlıklı 23'üncü maddesi, “Ölçütler” başlıklı 44'üncü maddesi, “Yetki” başlıklı 45'inci maddesi ile diğer ilgili mevzuata istinaden 23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Olur’unun 3’üncü maddesi; “Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tebligat” başlıklı 64’üncü maddesi gereğince yapılan tebligatlar sonucunda bilinen adresinde bulunamayan AYCON İletişim Ticaret Limited Şirketi,  BLOOMBERG İletişim Teknolojileri Ltd. Şti., DURU GRUP İletişim Telekom İnternet Bilgi İşlem Hiz. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti., TEL TELEKOM İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti olmak üzere toplam 4 İşletmeci hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde söz konusu ihlalin herhangi bir zarara yol açmaması ve herhangi bir iktisadi kazanç elde etmemesi, tekrarlanan veya devam eden bir ihlalin bulunmaması hususları dikkate alındığında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin "Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi" başlıklı 23'üncü maddesinde yer alan hüküm ve aynı Yönetmeliğin 45'inci maddesi hükmü çerçevesinde, idari para cezası uygulanmayarak konuyla ilgili olarak uyarılmalarını” gereği yukarıda yer alan İşletmeciler uyarılmıştır.

6930/1/1-1

—————

 

SIRA NO

İŞLETMECİ ADI

TC/Vergi No

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ MİKTARI

1

Mehmet AKYOL

TC: 10717669872

Vergi No: 0450191613

Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Cad. Tevfik Yaşar Çarşısı Kat: 6 No:71

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı’nın 22/05/2015 tarihli ve 233650 sayılı Makam Oluru

İdari Para Cezası

4.404,40 TL

 

Yukarıda yer alan MEHMET AKYOL hakkında 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un “Bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 30/11/2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 5’inci maddesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin; “İdari para cezalarının arttırılması” başlıklı 40’ıncı maddesi ve “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesi ile diğer ilgili mevzuata istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 22/05/2015 tarihli ve 233650 sayılı Kararı gereği idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi ve ilgili mevzuatlar gereği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6930/2/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Hemşirelik

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

4

Doktora veya Doçentliğini Hemşirelik (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk, Halk Sağlığı, Psikiyatri, Eğitim ve Yönetim alanlarında) Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak veya Tıp Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Sağlık Yönetimi", "Sağlık İdaresi" veya "Sağlık İşletmesi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

6956/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başaranlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin M21-B numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6988/1-1

—————

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin E35-c3,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6987/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

12.04.2007 tarihli 2007/D1-01482 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 4780336178 vergi numaralı İnteruğur Tekstil Dış Tic. ve San. A.Ş. adına onaylı 20.04.2007/IM014815 ve 24.05.2007/IM019732 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden vergilerin ve Para Cezası Kararlarının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce anılan firma adına düzenlenen 14.07.2015 tarihli 9263133 sayılı Ödeme Emrine konu 7.776,71-TL GV, 10.571,14-TL KDV, 41.236,00-TL ADV, 4.662,00-TL KKDF, faizi ve 217.749,70-TL Para Cezası Kararlarının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6921/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.04/195

Toplantı Tarihi ve No    : 01.06.2015-120                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.06.2015-2638                                            SAMSUN

Samsun İli, Bafra İlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, 37 ada, 2 parseldeki tescilli yapıya yönelik, 37 ada, 1, 2, 4, 7 ve 8 parseller ile 38 ada, 1 ve 2 parselleri içerisine alacak şekilde belirlenen koruma alanından 37 ada, 4 ve 8 parselin çıkarılması talebine ilişkin; Akın KİTAPÇI, Burhan APAYDIN ve Yalçın KİTAPÇI’nın 30.04.2015 tarihli başvuruları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2013 gün ve 967; 26.06.2013 gün ve 1091; 24.12.2014 gün ve 2232 sayılı kararları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.05.2015 gün ve 202 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Bafra İlçesi, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan, 37 ada, 2 parseldeki tescilli yapıya yönelik Kurulumuzun 24.12.2014 gün ve 2232 sayılı kararıyla belirlenen koruma alanından 37 ada, 4 ve 8 parselin çıkarılması talebinin uygun olduğuna, Kurulumuzun 24.12.2014 gün ve 2232 sayılı kararıyla belirlenen koruma alanının iptal edilerek, 37 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli yapının koruma alanının; 37 ada, 1, 2 ve 7 parseller ile 38 ada, 1 ve 2 parselleri içerisine alacak şekilde ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna,

-37 ada, 4 ve 8 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki ‘koruma alanı’ ibaresinin kaldırılmasına,

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesindeki “…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tesbiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir…” hükmü gereğince koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuza başvurulup alınacak karar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine karar verildi.

6929_Sayfa_2

6929/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.05.2015 - 132                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.05.2015 - 2830                                           KONYA

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, Kurulumuzun 24.06.1988 gün ve 217 sayılı kararı ile tescil edilerek sit sınırları 1/100.000 haritada işaretlenen Kurulumuzun 30.06.2014 gün ve 2099 sayılı kararı ile sit sınırları 1/25.000 ölçekli ve kadastral haritada işaretlenerek koordinatladırılan II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Yeniceoba Höyüğüne hazırlanan  Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin, Kurulumuz üyelerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan 29.05.2015 tarih ve 2069 kayıt nolu raporu ile Kurulumuzun 08.05.2015 gün ve 2781 sayılı kararı  okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, Kurulumuzun 24.06.1988 gün ve 217 sayılı kararı ile tescil edilerek sit sınırları 1/100.000 haritada işaretlenen Kurulumuzun 30.06.2014 gün ve 2099 sayılı kararı ile sit sınırları 1/25.000 ölçekli ve kadastral haritada işaretlenerek koordinatladırılan Yeniceoba Höyüğünün ekli haritada işaretlendiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanının genişletilerek etrafının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Koruma Amaçlı İmar Planının bu doğrultuda hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


6928/1/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.04.2015 - 128                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.04.2015 - 2746                                         AKSARAY

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I., II., III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına esas olmak üzere vadi içerisinde yer alan Belisırma Köy Yerleşmesi’nin Kentsel Sit Alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli haritalar aktarılması işlemi doğrultusunda söz konusu alanda yapılan irdeleme çalışmalarına ilişkin Kurulumuzun 23.11.2012 gün, 988 sayılı kararı okundu, eki dosya incelendi, yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda;

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I., II., III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına esas olmak üzere vadi içerisinde yer alan  Belisırma  Köy Yerleşmesi’nin Kentsel Sit Alanı sınırı ile tek yapı ölçeğindeki tespit çalışmalarının;

• Ek I listede tapu bilgileri verilen taşınmazların tescilinin devam etmesine,

• Ek II listede bilgileri verilen taşınmazların 2863 sayılı yasada belirtilen taşınmazların kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmelerine

• Ihlara Vadisi Konya Koruma Kurulu’nun 10.10.1991 gün ve 1150 sayılı kararı ile Belisırma Köyü III. Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilen aynı karar ile sit alanı sınırları 1 /25.000 ölçekli haritada belirlenen Kentsel Sit Alanı sınırlarının geleneksel dokunun devamlılığı açısından ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretli şekilde kabul edilmesine,

• Söz konusu alan için ekte belirlenen geçiş dönemi koruma kullanma esaslarının geçerli olmasına,

• 3 pafta 442 nolu parselde bulunan tescilli taşınmazda yapılan izinsiz uygulamaların kaldırılmasına, uygulamayı yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı kanun 9.ve 65. maddeleri gereği yasal işlem açılmasına,

• Tespiti yapılan alanda tescilsiz taşınmazlarda yapılan onarımlar konusunda izinli olup olmadığına ilişkinilgili birimden bilgi ve belge istenmesine,

Ihlara vadi içi yürüme güzergahında I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanında yer alan tesislerin yapım tarihine ilişkin ilgili birimlerden bilgi belge istenmesi gerektiğine karar verildi.


 

LİSTE I

YENİ

ENV.

NO

ESKİ

ENV.

NO

ADI

ESKİ

YENİ

GRUBU

TESCİL TARİHİ

PAFTA

ADA

PARSEL

PAFTA

ADA

PARSEL

1

A1

ALA KİLSE VE

BEZİRHANE

THA

 

 

 

II

10.10.1991-1150

2

2

Ahmet Yörük Evi

 

 

 

3

 

526

II

15.12.1973-7576

3

3

Sami Aslan Evi

 

 

 

3

 

480

II

10.10.1991-1150

4

4

Hasan Karakaya Evi

 

 

 

3

 

514

II

10.10.1991-1150

5

5

Hanefi Aslan Evi

 

 

 

3

 

476

II

10.10.1991-1150

6

6

Hanefi Aslan Evi

 

 

 

3

 

476

II

10.10.1991-1150

7

7

Zülfikaroğlu Evi

 

 

 

3

 

466

II

10.10.1991-1150

8

8

Mehmet Yeşildal Evi

 

 

 

3

 

464

II

10.10.1991-1150

9

9

Resul Yeşildal Evi

 

 

 

3

 

463

II

10.10.1991-1150

10

10

Ramazan Aslan Evi

 

 

 

2-3

 

449

II

10.10.1991-1150

11

11

Fait Görük Evi

 

 

 

3

 

451

II

10.10.1991-1150

12

12

Mehmet Emzik Evi

 

 

 

3

 

442

II

10.10.1991-1150

13

13

Ali Aslan Evi

 

 

 

3

 

446

II

10.10.1991-1150

14

14

Hasan Hüseyin

Aslan Evi

 

 

 

3

 

440

II

10.10.1991-1150

15

15

Aziz Aslan Evi

 

 

 

3

 

435

II

10.10.1991-1150

16

16

Aziz Aslan Evi

 

 

 

3

 

435

II

10.10.1991-1150

17

17

Akın Aslan Evi

 

 

 

3

 

433

II

10.10.1991-1150

18

18

Osman Aslan Evi

 

 

 

3

 

432

II

10.10.1991-1150

19

19

Hasan Karakaya Evi

 

 

 

3

 

507

II

10.10.1991-1150

20

20

Raif Aslan Evi

 

 

 

3

 

430

II

15.12.1973-7576

21

21

Cuma Görül Evi

THA

 

 

 

II

10.10.1991-1150

22

22

Nuri Tezar Evi

 

 

 

 

 

183

II

10.10.1991-1150

23

23

Erdoğan Görül Evi

 

 

 

3

 

500

II

10.10.1991-1150

24

24

Mesut Görül Evi

 

 

 

3

 

500

II

10.10.1991-1150

 

LİSTE II

ENV. NO

ADI

 

GRUBU

PAFTA

ADA

PARSEL

25

Çamaşırhane

3

 

509

II

26

Kilse I

3

 

479 ve 480 numaralı parseller arası

II

27

Kilse II

3

 

527 ve THA

II

28

Kaya Oyma Mekan I

3

 

499-497

II

29

Kaya Oyma Mekan II

3

 

515 nolu parselin doğusu

II

30

Köy Camisi

3

 

515

II

31

Kaya Oyma Mekan (Hanlar)

3

 

THA

II

6928/2/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.06.2015 -132                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.06.2015 -2250                                              SİVAS

Dosya No                     : 44.05.04

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi’nde, Kurulumuzun 01.03.2013 tarih ve 752 sayılı kararı ile tescilli Doğanşehir Sur Kalıntıları ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı’nın, Doğanşehir Koruma Amaçlı İmar Planı Araştırma ve Analiz çalışmaları sonucundaki tespitler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kent Planlama Şube Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih ve 658-2895-10425 sayılı ve konu ile ilişkili 17.04.2015 tarih ve 442-2024-7265 sayılı, önerilere yönelik hazırlanan paftanın ekinde sunulduğu 09.06.2015 tarihli bila sayılı yazıları okundu, yazı ekleri incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 16.06.2015 tarihli ve 500 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi’nde, Kurulumuzun 01.03.2013 tarih ve 752 sayılı kararı ile tescil edilen Doğanşehir Sur Kalıntıları ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı’nın, kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada yeniden belirlendiği şekli ile uygun olduğuna, Yenimahalle’de, 35 ada, 5 parselde kayıtlı Merkez Camii’nin tescilli parsel sınırının, Kurulumuzun 17.06.2015 tarih ve 2248 sayılı kararı gereği, pafta üzerinde koruma alanı olarak gösterilmesine, surların, yeni belirlenen bölümlerinin de işlendiği karar eki paftada gösterildiği şekliyle 2.grup yapı olarak tescillerinin devamına, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilave edilen parsellerin tapu kayıtlarına ‘3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ olduğuna dair şerh konulmasına, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndan çıkarılan parsellerin tapu kayıtlarından ise ‘3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ şerhinin kaldırılmasına karar verildi.


6927/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                17.04/427

Toplantı Tarihi ve No    : 01.07.2015-123                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.07.2015-2472                                        ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesinde bulunan, ilgili Kurul kararlarıyla tescil edilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.12.1997 gün / 4386 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli halihazır haritalarda belirtildiği şekliyle belirlenen korunması gerekli kültür varlıkları ile sit alanlarını kapsayan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.02.1999 gün / 5240 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında gerçekleştirilmek istenen koruma amaçlı imar planı revizyon çalışmalarına esas Kurum görüşümüzün iletilmesine yönelik Kurulumuzun 19.02.2015 gün / 2196 sayılı kararı ile "...2168-2170 parseller ve yakın çevresinde yoğun olarak rastlanılan buluntulardan, alanın arkeolojik sit alanı potansiyeli taşıdığı anlaşıldığından, alana ilişkin tespit ve tescil çalışmalarının başlatılmasına: tespit-tescil çalışmalarının sonuçlanmasına müteakip belirlenecek sit sınırlarının hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planlarına işlenmesine..." şeklinde karar verilen, 2168-2169-2170 parsellere ilişkin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğünün 14.04.2015 gün / 71945 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2015 gün / 2693 sayılı yazısı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 25. Bölge Müdürlüğünün 22.04.2015 gün / 252311 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 251935 sayılı yazısı ve ekleri ve Çanakkale Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2015 gün / 16973 sayılı yazısı ve eki ile uzman raporu, ekleri okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy, Beldesinde yer alan, kararımız 1/5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen, 2168-2169-2170 parselleri kapsayan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 2169 parselde yer alan yatıra hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamasına, 2168-2170 nolu parsellerde Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

6926-1

6926-2

6926-3

6926/1-1