29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

03.07.2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de 18.08.2015 tarihinde yapılacağı duyurulan 68 Adet X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Alımına İlişkin ihale ilanının;

1 - 4.2.7. maddesi;

“İstekliler Numune Cihaz teslim tutanağını teklifleri ile verecektir.”,

2 - 4.2.7.1. maddesi;

“Herhangi bir aksaklığa neden olunmaması amacı ile, istekliler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile temasa geçecek ve numune cihazlara yönelik TAEK tarafından talep edilen bilgi/belge/işlem vb. hususları yerine getirecektir.”,

3 - 4.2.7.2. maddesi;

“Teklif edilen cihazlar ile aynı marka ve model olmak üzere (küçük boy, orta boy, büyük boy ve over size boy) birer adet numune cihaz (üretim tarihi en erken 01.01.2014 ve sonrası), en geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na bağlı Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan Ana Deposuna Teknik Şartnamenin EK-9 unda yer alan Numune Cihaz Teslim Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın iki nüshası İdareye verilecektir. Verilecek numune cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.”,

4 - 4.2.7.3. maddesi;

“İsteklinin test için sunacağı numune cihazlar ile dokümanlarda teklif ettiği ve broşürlerini verdiği cihazlar aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.”,

5 - 4.2.7.4. maddesi;

“İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test edecektir.”,

6 - 4.2.7.5. maddesi;

“Teklifler ile birlikte verilen numune cihazlar, teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia etse de teklif reddedilecektir.”,

7 - 4.2.7.6. maddesi;

“Cihazların sahip oldukları Set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir.”,

8 - 4.2.7.7. maddesi;

“İhaleye teklif veren istekliler, ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney kitlerini vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.

Test ve muayeneler aşamasında istekliler, yetkili personelini (cihazın montajı, kullanılması, fonksiyonlarının izahı ve görüntünün yorumlanmasını yapabilecek düzeyde bilgiye sahip) hazır bulunduracaktır.”,

9 - 4.2.7.8. maddesi;

“Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen sonuçların, isteklilerin teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilecektir.”,

10 - 4.2.7.9. maddesi;

“Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Cihaz ambalajlarının açılmasında, cihazların montaj ve demontajında gerekli olabilecek her türlü malzeme isteklisince temin edilecektir.”,

11 - 4.2.7.10. maddesi;

“İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında isteklilere karşı sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. İstekliler, denemeler esnasında gerekli olacak topraklı uzatma kablosunu (10-15mt) beraberlerinde getireceklerdir.”,

12 - 4.2.7.11. maddesi;

“İstekliler, radyasyon testi amacı ile TAEK onaylı kalibrasyonu yapılmış Radyasyon Ölçüm cihazını, numune cihazlar ile birlikte test aşamasında kullanılmak üzere getirecektir.”,

13 - 4.2.7.12. maddesi;

“Cihazlar operasyonel ve teknik kabiliyetlerini öne çıkaracak testlerden de geçirilecektir.”

Hükümleri kaldırılmış olup,

İlgililere ilanen duyurulur.

6881/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan 1 (bir) adet konut ile 1(bir) adet dükkân ve Saray Mahallesi 3887 ada 13 parsel nolu taşınmazların 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ihalesi ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak Arsa, Konut ve Dükkânın bağımsız bölüm numaraları, katları, nitelikleri, net alanları, ada/parsel, toplam bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 07/08/2015 Cuma günü saat 10:30’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedelleri peşin veya 4 eşit taksitte (biri peşin kalanı 30, 60, 90, gün) olarak tahsil edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerden konutlarda %1 KDV, dükkân ve arsada %18 KDV peşin olarak tahsil edilir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161-162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK KONUT GAYRİMENKUL LİSTESİ

Sıra

No

B. Bölüm No

Kat

B. Bölüm Nitelik

Net Alan M²

Toplam Değeri

Geçici Teminat Bedeli

1

7

2

Mesken

140,68 M²

125.000,00.

3.750,00.

2

52

Asma Kat

Dükkân

79,23 M²

105.000,00.

3.150,00.

 

ANKARA KAZAN SARAY MAH 3887 ADA 13 PARSELE AİT SATILACAK ARSA

Sıra No

Cinsi

Ada

Parsel

Alan (M²)

ArsaBedeli

Toplam Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

Arsa

3887

13

1708,73 m²

1.000,00

1.708.730,00.

51.261,90.

6878/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Erzincan İli Geçit Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Erzincan Merkez Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 1572 ada, 10 nolu parselinde bulunan 6.916,34 m2'lik arsanın satış işinin ihale edilmesine karar verilmiştir.

2 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulüne göre yapılacaktır.

3 - İhalesi Yapılacak Arsanın

 

Mahallesi

Niteliği

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hisse

Oranı

Muhammen Bedeli

(KDV DAHİL)

%3 Geçici

Teminat (TL.)

Fatih Mahallesi

Arsa

1572

10

6.916,34 m2

TAM

2.247.810,50

67.435,00

 

4 - İhale 13.08.2015 tarihinde Perşembe günü saat 10.30'da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL karşılığında satın alınabilir.

6 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı işleri Müdürlüğüne verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur.

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan yoluyla duyurulur.

8 - İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır,

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2015 yılında alınmış ikametgah ilmühaberi ve T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermesi.

Tüzel kişi veya kişiler

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi veya meslek odası belgesi.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

e) İsteklilerin ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

f) İstekliler adına vekaleten katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri, (2015 yılında alınmış belge)

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminatı vermesi,

h) İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir

k) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,

Bütün Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir. İlan olunur.

6882/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Grup

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

1

Karacaören 1 ve Karacaören 2

25.000.000- (Yirmibeşmilyon)

15.000- (Onbeşbin)

27/10/2015

2

Kepez 2 ve

Manavgat

20.000.000- (Yirmimilyon)

15.000- (Onbeşbin)

14/10/2015

3

Fethiye

10.000.000- (Onmilyon)

15.000- (Onbeşbin)

05/10/2015

4

Kadıncık 1 ve

Kadıncık 2

30.000.000- (Otuzmilyon)

15.000- (Onbeşbin)

10/11/2015

5

Doğankent,

Kürtün ve Torul

50.000.000- (Ellimilyon)

15.000- (Onbeşbin)

20/11/2015

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait

- Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Karacaören 1 ve Karacaören 2”)

- Kepez 2 ve Manavgat Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Kepez 2 ve Manavgat”)

- Fethiye Hidroelektrik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Fethiye”)

- Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 4 - Kadıncık 1 ve Kadıncık 2”)

- Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 5 - Doğankent, Kürtün ve Torul”)

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhale konusu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklif herhangi bir şartı içeremez. Birden fazla Grup için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve ön yeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “GRUP [....][....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Katılımcılar tarafından ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

8 - Katılımcıların, ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT GRUP [...][....] SANTRALİNİN/SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve ön yeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

10 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11 - İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

6884/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/94874

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks numarası     :  0446-223 95 00 (4 Hat) 0446-223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına ve Turhal Şeker Fabrikasına 140.000 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer/yerleri            :  Erzincan Şeker Fabrikasına Altınbaşak, Kelkit, Akıncılar ve Şiran Kantarlarından Fabrikamıza, Karaağaç Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına Pancar Nakliyesi.

c) İşin süresi                              :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  12.08.2015 Çarşamba Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4’üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.)(İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip idari şartnamemizde belirtilmiştir.)

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12.08.2015 Çarşamba günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6860/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Gaziler Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda işin adı, inşaat ve arsa alanı belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile 2. Etap Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

 

1

İşin Yeri

Türkoğlu İlçesi Gaziler Mahallesi 735 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan 2.446,67 m2 Alandaki Arsa

2

İşin Adı

2. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapılması.

3

Ada No/Parsel No

735/3

4

Karar ve No

05.09.2014 tarih ve 2014/56 nolu Meclis Kararı

5

Arsa Alanı

2.446,67-m2

6

İnşaat alanı

3.854-m2

7

İrtibat adresimiz ve telefon numarası ve fax

Türkoğlu Belediye Başkanlığı

Gaziler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2/1   46800 Türkoğlu/ Kahramanmaraş

Tel: 344 618 1005 - 344618 1135 - 344 618 13 60

 

Belediyemize ait 735 ada 3 nolu parsele 2. etap kat karşılığı inşaat yapılarak, yapılacak binadaki C Blok konutların tamamı ( 8-9-10-11-12-13 nolu bağımsız bölümler) idareye verilmek şartıyla, geriye kalan A-B-D Bloklarda ki bağımsız bölümlerden en fazla puanının Türkoğlu Belediyesi’ne verilmesi şeklinde ihale edilecektir.2015 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkındaki tebliği” esas alınarak bu işin Tahmini Muhammen Bedeli: 2.697.800,00 TL (İki milyon altıyüz doksan yedi bin sekizyüz Türk Lirası) dır.

1 - İhale 26/08/2015 Çarşamba Günü saat 10:00 da Türkoğlu Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü- Gaziler Mah. İstiklal Cad.No: 2/1  46800 Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir

3 - İsteklilerde aranan Şartlar ve Belgeler:

A- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ve ekindeki teklif puan cetveli ile birlikte;

a) İkametgâh belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; (2015 Yılında alınmış olması gerekir)

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Türkoğlu Belediye Başkanlığı adına alınmış, en az 26.11.2015 tarihine kadar geçerli 80.934- TL (seksenbindokuzyüzotuzdörttürk lirası) tutarındaki (muhammen bedelin %3) geçici teminat mektubu. Geçici Teminat nakit para ise; Türkoğlu Belediyesi Tahsilat Veznesine yatırılıp, alınacak Alındı makbuzu verilecektir.

g) İhalenin Son ilan tarihi itibariyle, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış, Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belge,

h) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname,

ı) İhale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belge.(Makbuz)

i) İşin Yapılacağı yerin görüldüğüne ilişkin Yer Görme Belgesi,

j) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari Şartnamede belirtilen teknik personelin işin başından sonuna kadar işin başında bulundurulacağına dair taahhüt edilecektir.

k) İş Deneyim Belgesi. Son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeye ait muhammen bedelin % 30’u oranında iş deneyim belgesi. Her türlü İş Merkezi, Konut ve Ticaret Merkezi yapım işi Benzer işler olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine geçecek Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamede ekinde belirtilen ve örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak için ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (g) ve (h) bentlerindeki belgelerin düzenlenerek sunulması zorunludur.

4 - İhaleye katılabilmek için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü olan 26.08.2015 tarihi, saat 09:00’a, kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri Müdürlüğü) sıra numaraları alındı belgesi karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7 - Bu İşin Şartnamesi ve ihale dokümanları 250,00.- (İkiyüz elli) TL. bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar Türkoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) teklif edilen bedeli uygun görmede tam yetkili olup, söz konusu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye teklif veren istekliler işbu 10 maddeden oluşan ilanı ve İhale dokümanındaki hususları kabul etmiş sayılırlar.

İlan olunur.

6740/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35(a) maddesi uyarınca kapalı teklif suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Hisse

İmar Durumu

Muhammen Bedel

G. Teminat

(TL) (%3)

İhale Gün

ve Saati

1

Kayaköy (Bozburun)

942

6

5.896,00

tam

Sanayi E:0,60 hmax:9.50

2.063.600,00.-TL

61.908,00.-

19/08/2015

14.00

2

Kayaköy (Bozburun)

555

3

7.040,00

tam

Ticaret E:1.00

2.816.000,00.-TL

84.480,00.-

19/08/2015

14.20

3

Kayaköy (Bozburun)

7694

1

8.685,00

tam

Küçük Sanayi hmax7.50-2 kat

1.954.125,00.-TL

58.623,75.-

19/08/2015

14.40

4

Kayaköy (Bozburun)

6431

1

11.236,00

tam

Ticaret E:0.50

2.564.750,00.-TL

76.942,50.-

19/08/2015

15.00

 

İhaleye katılım

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi ile belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliğinden sıra kayıt numarası alarak Büyükşehir Belediye Encümeni'ne müracaatları ile olacaktır.

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6739/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

TAPULAMA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

ENCÜMEN

SATIŞ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

YEŞİLBAYIR

2088

7

369.123,00

TAM

KONUT ALANI

122.200.000,00

12.220.000,00

26.08.2015

15:30

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Peşin veya 1'i peşin olmak üzere 6'şar aylık Periyotlar halinde 4 eşit taksitle satılacaktır. Taksitle satılması halinde vade süresine göre yasal faiz uygulanacak. Yukarıda yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,  

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,  

b) 2015 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,  

b) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2015 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale bedeli ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde Belediye veznesine veya Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Döşemealtı ANTALYA Tel: (0242) 4213055 - 4213053

İlan olunur.

6738/1-1