23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilgem Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinden:

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Fen Edebiyat

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Prof. Dr.

1

İİBF

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr.

1

İİBF

Uluslararası Ticaret

Makro İktisat

Prof. Dr.

1

Mühendislik

Genetik ve Biyomühendislik

Biyomühendislik

Prof. Dr.

1

6686/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/03/2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/06/2015 tarih ve 1095 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Yukarıyurçu Mahallesi, imarın 1 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği" 23/07/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6660/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesinde %30 diğer bölümlerinde % 100 İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda yazılı Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, açıklama kısmında belirttiğimiz alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam gün görev yapacak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvurulan bölüm, varsa anabilim dalını ve çalışma alanlarını belirten dilekçe

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösterir belge;

1 - KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden İngilizce dilinde 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak,

2 - İngilizcenin öğretim üyesinin ana dili olması,

3 - Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yrd. Doç. kadroları için dört (4) nüsha dosya ile CD'yi ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2. bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:

MEF ÜNİVERSİTESİ

Ayazağa Cad. No: 4 Maslak  34396 Sarıyer/İstanbul

Tel              : 0212 395 36 00

Faks           : 0212 395 36 92

E-Posta       : mef@mef.edu.tr

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Hukuk

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Prof.

1

Hukuk

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yard. Doç.

1

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Yard. Doç.

1

Doktora çalışmasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak, Araç Rotalama ve Hava Yolları Ekip Planlama konularında uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak. Üretim Sistemleri, Ulaşım Tasarımı ve İşleyişi, Lojistik Yönetimi derslerini yürütebiliyor olmak.

6698/1-1


Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Aranan Şartlar;

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık alanında, Doktorasını Kent Planlama alanında yapmış olmak, Şehircilik Anabilim Dalında Doçent ve Profesör unvanı almış. Merkezi iş alanları ve Konut alanları Planlamaları konularında deneyimli olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Lisans ve Doktora derecelerini Arkeoloji alanında kazanmış, Doçentlik ve Profesörlük derecelerini Mimarlık Tarihinden almış olmak. Çağdaş Mimarlık Tarihinde yetkin olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof.

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimarlık alanında, Doktorasını Kent Planlama alanında yapmış olmak, Şehircilik Anabilim Dalında Doçent ve Profesör unvanı almış. Merkezi iş alanları ve Konut alanları Planlamaları konularında deneyimli olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof.

1

Lisans ve Doktora derecelerini Arkeoloji alanında kazanmış, Doçentlik ve Profesörlük derecelerini Mimarlık Tarihinden almış olmak. Çağdaş Mimarlık Tarihinde yetkin olmak.

 

Başvuru adresi:

Gedik Üniversitesi Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi: Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 452 45 85-86/1158 - Fax:0216 452 87 17

6672/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent,Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

* Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Memeli hayvanlar, Ekoloji ve Paleontoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretimi

Doçent

1

1

Osmanlı Dönemi çocuk dergileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Yapısal, elektronik, elastik ve titreşim özelliklerinin DFT ile incelenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

İlk okuma ve yazma yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında Doçent unvanını almış olmak,

- Coğrafya öğretimi, sürdürülebilir çevre eğitimi ve ekolojik ikilem konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Okul öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve Okul öncesi eğitimi programının değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim/Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Problem çözme süreçleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Temel Tıp Bilimleri/ Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Akciğer Kanserinde Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Ekspresyonu ve Apoptosiz ile İlişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoliji

Doçent

1

1

Rhodococcus ruber’in hücre duvarı kimyasal kompozisyonu ve değişimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Kontrollü Hipotansif Anestezide Uygulanan Deksmedetomidin ve Esmololün Klinik ve Maliyet üzerine etiklerinin karşılaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Yoğun Bakım hastalarında erken Enteral İmmünonütrisyon uygula-masının inflamatuar yanıtı üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

5

1

Veritmax antrenmanları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Darbeler, yasamanın yürütmeyi kontrol etme yolları ve Başbakanlık sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Mimarlık/Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

3

1

İnsan merkezli mimari ve mimarinin sosyal ve toplumsal yönü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Müzik

Doçent

1

1

Türk Din Musikisi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Elektrik ve Otomasyon / Mekatronik

Yardımcı Doçent

3

1

Aromatik Bor bileşikleri ve OLED’ler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yardımcı Doçent

3

1

Mali Kural, özelleştirme, ödeme emri ve uzlaşma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Madencilik ve Maden Çıkarma/Sondaj Teknolojisi

Yardımcı Doçent

4

1

Sert ve yumuşak kayaçlar için kesilebilirlik abakların oluşturulması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Adet

Aranan Şartlar

Tarih

Profesör

1

1

Ermeni Meselesi ve I. Dünya Savaşında Türk-İngiliz ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak

Tarih

Profesör

1

1

Kırşehir siyasi tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Sözlükçülük ve Türk Dili sözlükleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki anatomisi ve sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

2

1

Fonksiyon Uzaylarında Operatör Sınırlılıkları Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

2

1

Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiirinde Kimlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Diferansiyel denklemlerin sembolik çözümleri ve özel fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik/Uygulamalı Matematik

Doçent

2

1

Kısmi türevli denklemler ve özel fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji

Doçent

1

1

Mikrofungusların Taksonamisis konu- sunda çalışmalar yapmış olmak.

6619/1-1


 


 


 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edeb.

Prof.Dr.

1

1

İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. ve Hast.

Prof.Dr.

1

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak. "Okul çocuklarında normal elektrokardiyografi standartları" ile ilgili yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.

Kulak, Burun, Boğaz Hast.

Doçent

1

1

Dış kulak yolu atrezisinin cerrahi tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Uyku apnesi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçent ünvanını almış olmak. Polikistik over sendromunda adrenal steroidogenez konusunda çalışmaları olmak.

Bodrum Güzel Sanatlar Fak.

Resim

Resim

Doçent

3

1

"Sanatta Teknoloji Kullanımı" ile "Dijital Sanat" konularında çalışmaları olmak ve "Baskı Resim" konusunda uzmanlaşmış olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Rekreasyon

Doçent

3

1

Türk Halk Oyunlarının Hareket Açısından Değerlendirilmesi ve Hareket Analizi alanında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Reh.

Doçent

2

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçent ünvanı almış olmak. Sporda Fizyoterapi ve Ortopedik Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fethiye Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Prof.Dr.

1

1

Gıdalardaki antibiyotikler üzerine ısının etkisi ve aflatoksin B1'in bağlı kalıntısı konusunda çalışmaları olmak. 

6687/1-1


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından: