21 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29421

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kalangos Vakfı

VAKFEDENLER: Afksendiyos KALANĞOS

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/06/2015 tarihinde kesinleşen, 09/04/2015 tarih ve E.2014/307, K.2015/124 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kısaca “başta pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi olmak üzere tıp biliminin her alanında eğitim, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak ve uzmanlaşmak amaçlı eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetlerinde bulunmaktır...”

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-(yüzyüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Afksendiyos KALANĞOS, Ersi KALFAOĞLU, Alexandre NİKLAN, Andreas PETROPOULOS, Evangelos ARETAİOS, Bahadır KALEAĞASI, Kostantin KALANĞOS

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İsviçre Kanunlarına bağlı kurulmuş adresi Route De Malagnou CH-1208 Cenevre- İSVİÇRE adresinde bulunan Fondation Kalangos Vakfına aynı şart ile devir olur.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6611/1-1

—————

Karabük'te kurulmuş olan Yenice Eğitim ve Kültür Vakfı, Yenice Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.05.2013 tarihinde kesinleşen, 07.02.2013 tarihli ve E: 2011/162, K: 2013/14 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6612/1-1

—————

Zonguldak'da kurulmuş olan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Sağlık Eğitim Yardımlaşma Vakfı, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.08.2013 tarihinde kesinleşen, 24.06.2013 tarihli ve E: 2011/331, K: 2013/203 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6613/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Marsa Turkey B.V. Şti.’nin Çanakkale, Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/MRS/K/G17-c4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 09.06.2015 ve bunu tamamlayan 06.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6598/1-1

—————

Marsa Turkey B.V. Şti.’nin Çanakkale, Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/MRS/K/H17-a2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 09.06.2015 ve bunu tamamlayan 06.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6599/1-1

—————

Marsa Turkey B.V.’nin Çanakkale ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/MRS/K/G17-c3–1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 09.06.2015 ve bunu tamamlayan 06.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6600/1-1

—————

Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve A.Ş.’nin Edirne ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/PPG/K/E17-c1-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 30.06.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6601/1-1

—————

Marsa Turkey B.V. Şti.’nin Çanakkale, Tekirdağ illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/MRS/3913 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/MRS/K/H17-b1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 09.06.2015 ve bunu tamamlayan 06.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6602/1-1


Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı ve kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 2 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, üniversitelerin;

- 1 inci Grup: Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümlerinin (program veya alt programlarının) birinden mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

- 2 inci Grup: Veteriner Fakültesi lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

Olmak üzere, atanacak toplam 2 Müfettiş Yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Giriş Sınavı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır.

Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

- Görev Yeri           :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığı/ANKARA

- Sınıfı                    :  G.İ.H.

- Unvanı                 :  Müfettiş Yardımcısı

- Kadro Derecesi     :  8

- Kadro Sayısı         :  2

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümleri (program veya altprogramlarının) ve Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş ve 2014 veya 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından birinden KPSSP8 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihi ve daha sonra doğanlar),

- Askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,

- Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

- Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

III - SINAVA BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Sınav Başvuruları 10/08/2015 Pazartesi günü başlayacak ve 28/08/2015 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav başvurularını www.esk.gov.tr adresinde yayımlanan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunu doldurup sinav@esk.gov.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.

Başvuru formunun doldurulmasında, formda yer alan dip açıklamalara dikkat edilecektir.

Süresi içerisinde iletilmeyen formlar, işleme alınmayacaktır.

IV - BAŞVURULARIN KABULÜ VE SINAVA ÇAĞRI:

ESK, sınav başvurusunda bulunan adayların başvuru formlarının geçerliliğini ve KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol edecektir.

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, puan durumuna göre kendi meslek grupları içerisinde sıralamaya tabi tutulacak, sıralamada ilk 20’de yer alan toplam 40 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Sınav çağrısı 04/09/2015 tarihinde www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

V - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav çağrısı ile yazılı sınava girecek adayların isimleri, sınav tarihi ve saati ile yeri www.esk.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

Adaylar, sınavdan bir gün öncesine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığından, mümkün olmadığı takdirde sınavdan yarım saat öncesine kadar sınav yerinde kurulacak masadan Sınav Giriş Belgesini teslim alacaktır.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınava kabul edilmeyecektir.

VI - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav, tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.

Sınavda adaylara 150 dakika verilerek toplam 100 soru sorulacaktır.

Soruların cevapları 4 seçenekli olup, sadece bir seçenek sorunun doğru cevabı olacak şekilde hazırlanacaktır.

Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı:

• Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat, 40 soru

(657 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 4857 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun, ESK Ana Statüsü)

• Mesleki bilgiler, 40 soru

• Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri), 20 soru

VII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Bir soru için birden fazla cevap verilmesi halinde cevap yanlış olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, kendi meslek grubu içinde başarı sıralamasına tabi tutulacaktır.

Başarı sıralamasına esas puanın hesaplanmasında; mesleki bilgiler % 40, Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat % 40, yabancı dil % 20 ağırlıklı olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonucuna göre, her meslek grubuna ait başarı sıralamasında en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava çağırılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.

www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyuru ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara yapılacak taahhütlü posta bildirisi ile; adaylardan başvuru formunun fotoğraflı ve imzalı çıktısı yanında aşağıdaki belgeleri ESK’ya şahsen iletmeleri istenecektir.

• Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

• 4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

• Adayın kendi el yazısıyla yazmış olduğu özgeçmişi

Süresi içerisinde ulaşmayan belgeler, işleme alınmayacaktır.

VIII - SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınav, www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak sınav çağrısında belirtilecek tarihte ve adreste, Ankara’da yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri, sözlü sınavda;

• Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

• Genel kültür

• Zeka-muhakeme ve konuşma yeteneği

Başlıkları altında değerlendirmede bulunacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerinin (5 kişi) her birinin her başlıkta 100 üzerinden verdiği puanın 70’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Sözlü sınav puanı, tüm üyelerden alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Giriş Sınavı Başarı Puanı:

Giriş Sınavı Başarı Puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların; yazılı sınav başarı sıralamasına esas puanları ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik halinde, yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

IX - İTİRAZ VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı sınav soruları ve uygulanmasına itirazlar, sınavı takip eden 3 (üç) gün içinde sinav@esk.gov.tr adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca başarılı olanlar adayların sınav başvuru formunda belirtilen posta adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde sinav@esk.gov.tr adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

X - ATAMA:

Giriş sınavı başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, diğer adaylar yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır.

Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihe kadar, atamaya ilişkin belgelerini ESK’ya teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde başarı sıralamasına göre yedeklerden atamaya ilişkin belgelerini teslim etmeleri istenecektir.

XI - DİĞER HUSUSLAR:

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İrtibat Bilgileri:

Adres                   :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No: 24    06520 Balgat/ANKARA

Tel                       :  Santral (0312) 284 36 70

E-posta adresi      :  sinav@esk.gov.tr

İnternet Adresi     :  www.esk.gov.tr

6339/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü/

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Amfibi ve Sürüngenlerde Yaş Tayini Üzerine Çalışmaları Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak. Gıda Kurutma Teknolojisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Nazilli İİBF

Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

1

Yaşlılık ve Yaşlılık Bakım Politikaları Üzerine Çalışmaları Olmak.

Nazilli İİBF

Ekonometri

Profesör

1

1

Adayların Eşdeğer Martingale Ölçümlerinin Opsiyon Fiyatlamada Kullanımı Konusunda Çalışması Olmak.

Nazilli İİBF

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Büyükşehir Belediyeleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Retina ve Kornea Konusunda Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloji

Profesör

1

1

İlaçların Akut Faz Proteinlerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarım İşletmelerinde Verimlilik ve Etkinlik Konularında Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Doçent

1

1

Böcek Gelişim Düzenleyicilerinin Yaprak Galeri Sineğine Etkisi Konusunda ve Nar Zararlıları Konusunda Çalışmaları Olmak.

6615/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

Birim

Bölüm /

Program

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

İ.İ.S.B.F.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.

1

İş Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.S.B.F.

Sosyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

* Sosyoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Emek göçü ve Ulusal-Etnik sorunlar alanlarında çalışma yapmış olmak.

İ.İ.S.B.F.

Tarih

Doçent

1

Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.S.B.F.

Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç. Dr.

1

Finansal Yönetim alanında Yüksek Lisans ve Finans alanında doktora yapmış olmak.

S.T.F.

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Resim-İş Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Resim-İş Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Prof.

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd. Doç. Dr.

2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbı Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç. Dr.

2

Radyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Yrd. Doç. Dr.

1

Radyasyon onkolojisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Protez alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektro nörofizyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Nöroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Yrd. Doç. Dr.

1

Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

6620/1-1


 

 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               61.00/1258

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25/06/2015-124                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25/06/2015-2401                               TRABZON

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Akoluk Mahallesi, 165 ada, 112 parselde yer alan caminin kültür varlığı olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 20/11/2014 gün ve 1882 sayılı ile 04/05/2015 gün ve 941 sayılı yazıları ve ekleri, Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12/12/2014 gün ve 4501 sayılı yazısı, Ortahisar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 13/05/2015 gün ve 396133 sayılı yazısı ve ekleri, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13/05/2015 gün ve 395884 sayılı yazısı ve ekleri ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23/06/2015 gün ve 2143 sayı ile kayıtlı uzman inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Akoluk Mahallesi, 165 ada, 112 parselde yer alan caminin 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınmasına, Koruma Grubunun I ve koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine karar verildi.

6570/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.04/476

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25/06/2015-124                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25/06/2015-2408                               TRABZON

Trabzon ili, Dernekpazarı İlçesi, Merkez Mahallede sit alanı dışında özel mülkiyete ait, 170 ada, 21 parselde yer alan tescilli taşınmazın batı yönünde 2,50-3,00 m kaydırılmasına ilişkin ilgilisinin 04.05.2015 gün ve 05.06 2015 günlü başvuruları ile ,Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün hazırladığı 05/06/2015 tarih ve 2015/418 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Dernekpazarı İlçesi, Merkez Mahalle, 170 ada 21 parsel ve 1 parselde yer alan tescilli taşınmazların ekteki kadastral haritada görüldüğü gibi koruma alanlarının belirlenmesine ve koruma alanı içinde yapılmak istenen her türlü uygulamanın kurulumuz görüşüne sunulması gerektiğine

170 ada 21 parselde yer alan taşınmazın koruma grubunun II olarak belirlenmesine , taşınmazın batı yönünde kaydırılması isteğinin uygun olmadığına ancak taşınmazın esaslı onarımı gerektiğinden hazırlanacak rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi.

6570/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 28.06/70

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2015-124                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2015-2414                               TRABZON

Giresun İli, Görele İlçesi, Umutlu Köyünü Aydınlar Köyünü bağlayan yol üzerinde yer alan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesi talebine ilişkin yazıları içeren Giresun Valiliği, İl Kültür Müdürlüğünün 23/01/2014 tarih ve 193 sayılı, 27/02/2015 tarih ve 478 sayılı yazıları, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih ve 045/101823 sayılı yazıları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11/05/2015 tarih ve 2015/342 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Giresun İli, Görele İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Umutlu Köyünü Aydınlar Köyüne bağlayan kemer köprünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında, “Kültür Varlığı” olarak tescillenmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, köprünün UTM ED 50 derecelik koordinatlarının ve korunma alanının ekte dağıtımı yapıldığı şekliyle belirlenmesine karar verildi.


6570/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                29.01/193

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2015-124                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2015-2421                               TRABZON

Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sökmen Köyü, 429 ada, 4 parselde yer alan caminin kültür varlığı olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 08/05/2015 gün ve 969 sayılı yazısı ve ekleri, Kelkit Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 22/05/2015 gün ve 433091 sayılı yazısı ve ekleri, Kelkit Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27/05/2015 gün ve 1396 sayılı yazısı ve ekleri, Kelkit Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü’nün 29/05/2015 gün ve 476469 sayılı yazısı ve ekleri ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23/06/2015 gün ve 2144 sayı ile kayıtlı uzman inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Sökmen Köyü, 429 ada, 4 parselde yer alan caminin 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınmasına, Koruma Grubunun I ve koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine karar verildi.

6570/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                29.05/169

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2015-124                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2015-2423                               TRABZON

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, sit alanı dışında, Zigana köyü “tarihi ve turistik değeri olan yolların parke yapımını” içeren Gümüşhane Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.03.2015 tarih ve 467 sayılı yazısı, mülga Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulunun 25.06.1999 gün ve 3408 sayılı kararı ile konuya ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03/06/2015 tarih ve 2015/389 sayılı uzman raporu okundu,  ekleri ve dosyası incelendi,  yapılan görüşmeler sonunda;

Gümüşhane İli,  Torul İlçesi, Zigana köyü Kalkanlı Mevkiinde bulunan tescilli köprünün korunma grubunun I olarak belirlenmesine ve korunma alanının köprünün kilit taşı merkez olmak üzere 50 m yarıçaplı alan olarak belirlenmesine;

Buna göre köprü koruma alanında kalan ve ekli ITRF-96 3 derece koordinat sistemli plandaki alanın 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nolu noktaların bulunduğu kısım tescilli köprünün özgün zemin dokusuna zarar vermeyecek şekilde parke uygulamasının ekte onaylanarak dağıtımı yapılan projede işaretlendiği gibi yapılabileceğine karar verildi.

6570/5/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 53.03/18

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2015-125                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2015-2427                               TRABZON

Rize ili, Çayeli İlçesi, Aşıklar Deresi üzerinde yer alan, Yalı Mahallesini Yenipazar Mahallesine bağlayan tescilli kemer köprünün yakınında yapılan uygulamalara ilişkin yöre sakininin 01/05/2015 tarihli BİMER başvurusu, konuya ilişkin ilgilisinin 03/06/2015 tarihli başvurusu, Rize valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01/06/2015 tarih ve 1121 sayılı yazıları ile Yalı Mahallesini Yenipazar Mahallesine bağlayan kemer köprünün tesciline ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2006 tarih ve 703 sayılı kararı, tescilli köprünün bitişiğinde yer alan değirmenin kültür varlığı olarak tescillenmesini içeren aynı Kurulun 18/12/2008 tarih ve 1874 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02/06/2015 tarih ve 2015/18 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Rize ili, Çayeli İlçesi, Aşıklar Deresi üzerinde yer alan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/06/2006 tarih ve 703 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescilli kemer köprünün koruma grubunun I olarak belirlenmesine,  aynı kurulun 18/12/2008 tarih ve 1874 sayılı kararıyla tescillenen değirmenin koruma grubunun ise II olarak belirlenmesine, korunma alanlarının ekte dağıtımı yapılan 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle onaylanmasına, korunma alanı içerisinde yapılan uygulamanın kaldırılmasına, bu alan içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


6570/6/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                27.07.755

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-67                                          TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2014-827                                           GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey mahallesi kentsel sit alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, çeşitli tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 9 pafta, 1074 ada, 10 ve 43 parsellerdeki ve 1078 ada 3, 28, 32, 44, 57, 62, 72 parsellerdeki tescilsiz taşınmazların yıkım istemine yönelik iznin Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 11339 sayılı ve 11.10.2013 tarih ve 11340 sayılı yazıları, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2014 tarih ve 808 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2012 tarih ve 299 sayılı kararı, Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 134 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 26.02.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey mahallesi kentsel sit alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, çeşitli tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 9 pafta, 1074 ada, 10 parseldeki ve 1078 ada 3, 28, 32, 44, 57, 62, parsellerdeki tescilsiz taşınmazların bitişik parseldeki tescilli ve tescilsiz taşınmazlara zarar verilmeden KUDEB denetiminde yıkılmasında herhangi bir sakınca olmadığına, 1074 ada, 43 parseldeki ve 1078 ada, 72 parseldeki taşınmazların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “2. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, hazırlanacak tescil fişlerinin Kurulumuza sunulmasına, tescillenmesine karar verilen 1078 ada, 72 parselin sokak cephesine bakan muhdes betonarme yapının tescile değer özgün binaya zarar verilmeden yıkılmasında herhangi bir sakınca olmadığına karar verildi.

6571/1/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 79.03.38

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2014 - 79                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2014 - 956                                         GAZİANTEP

Kilis İli, Polateli İlçesi, Polatbey Köyü, Sit alanı dışında yer alan, 696 parseldeki taşınmazın tescillenmesine yönelik talebin Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; 17.10.2014 tarihli tutanak, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının21.10.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kilis İli, Polateli İlçesi, Polatbey Köyü, Sit alanı dışında yer alan, 696 parseldeki taşınmazın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan belgelerden "Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları'nda milli mücadelede Karargah Binası olarak kullanıldığının belirtilmesi ve yapının yöresel izler de taşıması sebebi ile" 2863 sayılı Kanunun 6/d Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “2. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, koruma alanı önerisi ile tescil fişinin hazırlanmasına; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi sebebi ile ilgililerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

6571/2/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 79.03.38

Toplantı Tarihi ve No    : 28.11.2014 - 81                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.11.2014 - 980                                         GAZİANTEP

Kilis İli, Polateli İlçesi, Polatbey Köyü, Sit alanı dışında yer alan, 696 parseldeki tescilli taşınmaza yönelik tescil fişinin hazırlanması ve koruma alanının önerilmesi talebinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin; Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2014 tarih ve 956 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kilis İli, Polateli İlçesi, Polatbey Köyü, Sit alanı dışında yer alan, 696 parseldeki tescilli taşınmaza yönelik hazırlanan tescil fişinin ve koruma alanı haritasının 2863 Sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda uygun olduğuna (OLUMLU), hazırlanması halinde imar planlarına koruma alanı sınırlarının işlenerek öneri plan kararlarının Kurulumuza getirilmesi gerektiğine, anılan yasanın ilgili maddesi uyarınca yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

6571/3/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.13/68

Toplantı Tarihi ve No    : 10.04.2015-210                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.04.2015-5077                                               İZMİR

Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kayapınar mahallesinde bulunan 2 (iki) adet Tümülüs’ün tescillenmesi ve açılan kaçak kazı çukurlarının kapatılması talebine ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.05.2014 tarihli ve 2208 sayılı, 13.05.2014 tarihli ve 2338 sayılı ve 02.06.2014 tarihli ve 2601 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.06.2014 tarihli ve 2363 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.04.2015 tarihli ve 345 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda

Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kayapınar mahallesinde bulunan 2 (iki) Adet Tümülüsün  kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, karar eki  iki adet tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 

6567/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.06/589

Toplantı Tarihi ve No    : 11.06.2015-219                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.06.2015-5312                                               İZMİR

Manisa ili. Kula ilçesi, İbrahimağa mahallesi sınırları içerisinde Manisa Müzesi uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarihli ve 2217 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2015 tarihli rapor okundu, işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, İbrahimağa mahallesi, Höyük Tepe üzerinde bulunan, 508 no'lu parselde ve 505, 506, 507, 509 ve 510 no'lu parsellerin bir bölümünde yer alan tümülüsün, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, karanınız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

6568/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.21/664

Toplantı Tarihi ve No    : 10.06.2015-218                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.06.2015-5277                                               İZMİR

İzmir ili, Aliağa ilçesinde bulunan, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alana yönelik Kurulumuzun 13.02.2014 tarihli ve 3354 sayılı kararı doğrultusunda Kurul Müdürlüğü'nün 27.02.2014 tarihli ve 790 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2015 tarihli rapor okundu ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Aliağa ilçesi Merkezde bulunan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

6569/1-1