20 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29420

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: Hatay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 2280681740 vergi numaralı Çam Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına onaylı 01.10.2009 / IM001000, 18.08.2009 / IM000876, 18.09.2009 / IM000968, 10.12.2009 / IM001238, 29.01.2010 / IM000095, 03.12.2009 / IM001206, 29.12.2009 / IM001330, 23.12.2009 / IM001301, 30.12.2009 / IM001343 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan (Gümrük Vergisi Ek Tahakkuku ve KDV Ek Tahakkukları) amme alacağının firmadan tahsil edilememesi nedeniyle müdürleri Halil İbrahim DİNÇERLER (TC: 36139427678) adına düzenlenen 17.04.2014 tarihli 1337 sayılı 642.313,68-TL tutarlı ödeme emri (gecikme faizi tahsilat anında hesaplanacaktır) muhatabın mevcut adreslerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.ve 29,maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 46.ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6585/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 7560272052 vergi numaralı Saykan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına onaylı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacaklarının firmadan tahsil edilememesi nedeniyle firma ortağı Yasin SÜRÜCÜ(TC: 27064248520) adına %30 hissesi oranında düzenlenen; "25.02.2010 tarihli IM000192 sayılı SDGB için 4.597,50 - TL GV. Ek Tah, 46,20 - TL KDV Ek Tah, 13.792,50 - TL GV Para Cezası, 138,60 - TL KDV Para Cezası 25.02.2010 tarihli IM000193 sayılı SDGB için 8.217,45 TL GV. Ek Tah. ve 82,17 TL KDV Ek Tah, 24.652,20 - TL GV. Para Cezası, 246,60 - TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 tarihli IM000190 sayılı SDGB için 1.149,60-TL GV. Ek Tah, 11.70 - TL KDV Ek Tah, 3.448,80-TL GV. Para Cezası, 35,10 - TL KDV Para Cezası" olmak üzere toplam 56.418,42 TL tutarındaki 28.04.2015 tarihli 7564109 sayılı ödeme emrinin ve Volkan GÖRAL (TC: 55012030590) adına %70 hissesi oranında düzenlenen: "25.02.2010 tarihli IM000192 sayılı SDGB için 10.727,50 - TL GV. Ek Tah, 107,80 - TL KDV Ek Tah, 32.182,50 - TL G.V. Para Cezası, 323,40 - TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 / IM000193 sayılı SDGB için 19.174,05 TL GV. Ek Tah, 191,73 TL KDV Ek Tah, 57.521,80 – TL G.V. Para Cezası, 575,40 TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 tarihli IM000190 sayılı SDGB için 2.682,40 - TL GV. Ek Tah, 27.30 - TL KDV Ek Tah, 8.047,20 GV Para Cezası, 81,90 TL KDV Para Cezası" olmak üzere toplam 131.642,98 TL tutarındaki 28.04.2015 tarihli 7563835 sayılı ödeme emrinin ortakların mevcut adreslerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 46.ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6586/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye (http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na (http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

İlan Açıklaması

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

Baş Boyun Kanserleri İle İlgili Yurtdışında Eğitim Almak ve Bu Alanda Yayınları Bulunmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Atomik Floresans İle Civa Tayini Konusunda Çalışmış Olmak ve Bu Alanda Yayınları Bulunmak

6523/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.08.2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.08.2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/08/2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular 03.08.2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

1

Finans

Doç. Dr.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

1

Elektronik ve Haberleşme

Prof. Dr.

6603/1-1


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. Ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ve özgeçmişlerine ek olarak; (i) yükseltilerek atanacakların doçentlik unvanı aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan başvurulan profesörlük alanında çalıştığını gösteren belge, (ii) daha önce başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet eden profesörlerin bu süreyi gösteren belgeyi,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, Turgut Özal Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Yönergesi ekinde yer alan Akademik Faaliyetler Puanlama Tablosunu kullanarak bilimsel çalışma ve yayınlarından elde ettikleri puanlarını gösterir bir tabloyu, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;

1 - Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,

2 - İki adet fotoğraf,

3 - Nüfus cüzdanı örneği,

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,

5 - Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Programı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Faltesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Doçentlik unvanı bbi Biyoloji veya Tıbbi Genetik Alanında almış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Profesör

1

Uzmanlığını ve Doçentliğini söz konusu anabilim danda almış olmak.

Doçent

1

Uzmanlığını ve Doçentliğini söz konusu anabilim danda almış olmak.

Mühendislik Faltesi

İnşaat

Mühendisliği

-

Profesör

1

Lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışında veya eğitim dili İngilizce olan programda tamamlamış olmak, Toprak erozyonu ve kontrolü alanında çalışmış olmak, ksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanı İnşaat hendisli Hidrolik Anabilim Dalı alanında almış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik  Keçiören / ANKARA

6595/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hatay

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ / ANABİLİM

DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖMÜ

ADLİ TIP

PROFESÖR

1

1

Ateşli silah yaralanmaları üzerine çalışmış olmak

 

Rektörlük: 0 - 326 - 221 33 17 - 18

Duyurulur.