20 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29420

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


15 KALEM MUHTELİF MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1250 ADET ELBİSE DOLABI VE 2000 ADET ER AYAKKABILIK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


CER MOTOR FIRÇA TUTUCU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EMPRENYE TESİSİNİN DEMONTAJI, NAKLİYESİ, MONTAJI VE BAKIMI İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2015/91713

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliğinin 2 kişiyle yapılması hizmet işi

b) Yapılacağı yer                    :  Afyon Şeker Fabrikası sahası içerisinde bulunan tüm binalar ve sahada tesisatın bulunduğu tüm alanlar

c) İşin süresi                           :  12 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km / AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                     :  04/08/2015 Salı günü, saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işi tamamı için teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6587/1-1


15 KALEM MUHTELİF MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 15 Kalem Muhtelif Miktar Büro Mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6607/1-1


1250 ADET ELBİSE DOLABI VE 2000 ADET ER AYAKKABILIK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 1250 adet elbise dolabı ve 2000 adet er ayakkabılık, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6606/1-1


18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 18 Kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.08.2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6605/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Elbistan Organize Sanayi Bölgesine ait, 1. Etap YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                 :  Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2 - İhale konusu yapım işinin :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  YG-AG Elektrik Şebekesi

b) Yapılacağı yer                    :  Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli

    (2015 Tedaş B.F. ile)          :  1.320.000.-TL

f) Geçici Teminatı                   :  92.400.-TL

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  04/08/2015 - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6596/1-1


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015 /86392

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2015 / 2016 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe kiralanması,

b) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası,

c) İşin süresi                                       :  ± % 20 Toleranslı 75 Gündür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

b) Tarihi ve saati                                 :  30/07/2015 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu;

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçenin isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6561/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İli                               :  Kayseri

İlçesi                          :  Melikgazi

Mahallesi                   :  Tacettinveli

Cinsi                          :  Arsa

Yüzölçümü                :  2089,44 m2

Ada No                      :  5020

Parsel No                   :  1

Muhammen Bedeli     :  4.570.900,00 TL (dörtmilyonbeşyüzyetmişbindokuzyüztürklirası)

Geçici Teminat           :  137.127,00 TL (Yüzotuzyedibinyüzyirmiyeditürklirası)

İhale Günü                 :  05/08/2015 Çarşamba

İhale Saati                  :  14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz Vakıflar Meclisinin 29.06.2015 tarih ve 369/289 nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 21.05.2014 tarih ve 1217 sayılı oluruna istinaden;

1 - Kira sözleşmesi süresinin; İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl ve işletme süresi 23 (yirmiüç) yıl olmak üzere toplam 25 (yirmibeş) yıl olması,

Kira ödemelerinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere;

a) İnşaat süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin, 1.yılı yıllık 120.000 TL, 2.yılı yıllık 120.000 TL + Yİ-ÜFE olarak tahsil edilmesi,

b) 3. yıl 264.000 TL + inşaat süresince gerçekleşecek Yİ-ÜFE artış oranı olarak tahsil edilmesi, 4.yıldan itibaren işin bitiş (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar kiranın her yıl bir önceki yılın kirasına Türkiye İstatislik Kurumunca yayımlanan ‘ÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı dikkate alınarak artırılmasıyla bulunacak bedelin yıllık kira olarak alınması,

2 - Yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanmak üzere; ilk 2 (iki) yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylıkları irat kaydedilmesi,

3 - Yüklenici tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması,

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı m2’sinde büyüme olması durumunda kiranın brüt m2 oranındaki artışın toplam brüt inşaat alanına oranlanması suretiyle belirlenmesi, ayrıca binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu olarak değiştirilmesi halinde, mevcut kira gelirinin altında kalmamak kaydı ile aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi ve imar durumu gereği brüt inşaat alanı m2’sinde azalma olması halinde kirada değişiklik yapılmaması,

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan 25 (yirmibeş) yıl sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde İdareye teslim edilmesi,

7 - Söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, yapılan her türlü harcamaların yüklenici tarafından karşılanması ve idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunulmaması,

Şartları doğrultusunda söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak yapının, imar durumuna uygun ‘İş Merkezi’ olarak kullanılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeliyle 25 yıl süreli olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

8 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

9 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve TR 2700 0150 0158 0072 9709 3243 nolu Vakıflar Bankası Kocasinan Şubesi hesabına 300,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler.

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

11 - İhaleye girebilme şartları;

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre altı ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi.

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartname eki örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak şartname eki örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa Şartname 20. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun taahhütname,

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe uygun yazılı beyanı.

m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri / Kocasinan Şubesi TR270001500158007297093243 nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminatın alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklifi mektubu (İhale şartnamesi 6. maddeye göre hazırlanmış)

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

12 - Teklifler, İhale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanacak ve 7. maddesine göre verilecektir.

13 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

15 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6489/1-1


CER MOTOR FIRÇA TUTUCU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/ 85762

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  500 adet cer motor fırça tutucu teknik resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04.08.2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 04.08.2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6482/1-1


EMPRENYE TESİSİNİN DEMONTAJI, NAKLİYESİ, MONTAJI VE BAKIMI İLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2015/90251

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                        :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  Pendik Elektrik Makineleri Bakım Onarım Atölye Müdürlüğün’de kurulu olan emprenye tesisinin demontajı, Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğüne nakliyesi, montajı ve bakımı ile çalışır vaziyette teslimi işi

3 - İhalenin nerede hangi

     tarihte ve saatte yapılacağı                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 11.08.2015 tarih ve saat: 14:00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 11/08/2015 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100.00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6480/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2015/89907

1 - İdarenin                                                :

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi                        :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        :  Bölgemiz mıntıkası Sirkeci-Uzunköprü arasında demiryolu hattının bakımı için gerekli olan balast ihtiyacının karşılanması için Çorlu İstasyonuna teslim kaydıyla 15.000 m3 balast temini işi

3 - İhalenin nerede hangi

     tarihte ve saatte yapılacağı                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 11.08.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa / İSTANBUL’a 11/08/2015 tarih ve saat: 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6481/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN;

 

S.

No

İlçesi

Köyü/Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

M2

Hazine

Hissesi

M2

Fiili

Durumu

Cinsi

İmar Durumu

Tahmin

Edilen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Çukurova

Şambayadı Mah.

11837

1

26.369,00

26.369,00

İşgalli

Arsa

Konut Alanı

5.802.000,00

580.200,00

31.07.2015

14:30

2

Çukurova

Şambayadı Mah.

2900

1

11.390,51

11.390,51

İşgalli

Arsa

Konut-Yeşil Alan-İmar Yolu

1.994.000,00

199.400,00

31.07.2015

15:30

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan taşınmazın, Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Eğitim Salonunda (İhale Salonu) hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C.Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2015 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Satışımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar yerlerinde gösterilecektir.

İlan olunur.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (322) 459 83 70 - 458 83 66

6388/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Dikilitaş

M28B09C2B

12194

6

44.547,51

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E: 2.20 Hmax: 30.50

MaxTaks: 0.40

39.750.000,00 TL

(K.D.V.’den muaftır.)

1.192.500,00TL

1 Taksit Peşin,

kalanı 7 taksit

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 28.07.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrımenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 28.07.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

6485/1-1