16 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29388

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarih ve 5439-40 sayılı Kararı ile "İstiklal Mah. 21. Sok. No:13/A Ulucak Mevkii Kemalpaşa/İZMİR adresinde faaliyet gösteren 21.12.2010 tarihli ve MYĞ/2940-5/28728 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 29/02/2012 tarih ve 2012-A-751/1 sayılı Vergi Tekniği Raporunda belirtildiği üzere, 2011 yılında temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunması ve ticari faaliyete konu etmek suretiyle de sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden, Kurulun 03/10/2013 tarih ve 4642-76 sayılı kararı uyarınca istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya İlişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Adı geçen lisans sahibine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına rağmen, yapılan tebligatın alınmaması nedeniyle 13/12/2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de ilanen tebligata çıkıldığı, ancak süresi içerisinde tebligata konu yazılı savunmasının Kuruma gönderilmediği,

b) Adı geçen lisans sahibinin; Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 29/02/2012 tarih ve 2012-A-751/1 sayılı Vergi Tekniği Raporunda belirtildiği üzere, 2011 yılında temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunması ve ticari faaliyete konu etmek suretiyle de sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

anlaşıldığından, A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği, 308.194.-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört) idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca uygulanan 308.194.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

5274/1/1-1

—————

11.01.2013 tarih ve BAY/939-82/31994 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haspet Akaryakıt İnş. Nak. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/07/2013 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan ve boş durumdaki 2 adet tankın otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 30/12/2014 tarih ve 5397/57 sayılı Kararında, istasyonda 10/07/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylem ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.           5274/2/1-1

—————

03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisanslı MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin bayisi olan BAY/939-82/32029 sayılı bayilik lisans sahibi METİN KAYMAZ 'a ait tesiste 04/07/2013 tarihinde yapılan denetimde; ilgili bayiye ait akaryakıt istasyonunda bulunan 2 nolu tank içerisinde gizli bölme bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 3/3/2015 tarih ve 5505/29 sayılı Kararında, METİN KAYMAZ 'a ait tesiste 04/07/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylem ile ilgili olarak MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 250.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/3/1-1

—————

30/12/2014 tarihli ve 5397-36 sayılı Kurul Kararı ile Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saniye Hakan’ın Gevaş-Tatvan Karayolu Üzeri 18.Km Gevaş VAN adresinde 06/07/2006 tarih ve BAY/818-159/17880 nolu bayilik lisansı ile faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda 05/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde dağıtım şirketine ait belirtilere istasyonunda yer vermemek ve akaryakıt fiyat panosu bulundurmamak fiilleri nedeniyle 13/08/2013 tarih ve 4552/9 sayılı Kurul Kararı gereğince istenen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a- Akaryakıt istasyonunda dağıtım şirketine ait belirtilere istasyonunda yer vermemesi fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendine aykırı olduğu ve yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunulmadığı anlaşılmış olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve dördüncü fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 175.833-.TL;

b- Akaryakıt istasyonunda akaryakıt fiyat panosu bulundurmaması fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 inci maddenin (c) bendi ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunulmadığı anlaşılmış olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 14.652-.TL;

olmak üzere Saniye Hakan hakkında toplam 190.485- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 190.485- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5274/1-1

—————

Kurul’un 27.03.2015 tarihli ve 5534-55 sayılı Kararı ile; 18.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32944  (15.09.2014 tarih ve 31898 sayılı karar ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca lisans sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’ne, ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesine ilişkin, İnönü PAL’ın, 17.02.2014 tarihli ve Motorin (2014-0310) sayılı analiz raporuna göre;

- Numunenin motorin esaslı olduğu ve içerisine hem kaynama noktası düşük, hem kaynama noktası ve kükürt değeri yüksek organik bir sıvının eklenerek ürünün tağşiş edilmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) bendine,

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,

Diğer yandan, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda;

- Gizli tank ve düzeneği vaziyet planına kayıt ettirmeden piyasa faaliyetlerine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,

- 47 LH 520 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 33 D 1305 plakalı dorsenin yakıt deposundan istasyonda bulunan yeraltı tanklarına akaryakıt ikmal etmesi dolayısıyla, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen "…Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, lisans sahibi hakkında,

- Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içeren ve teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6545 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 2014 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 1.039.300, TL,

- Akaryakıt istasyonunda gizli tank ve düzeneği vaziyet planına kayıt ettirmeden piyasa faaliyetlerine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 2014 Yılında Uygulanacak İdari  Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 1.039.300, TL,

olmak üzere toplam 2.078.600, TL tutarında idari para cezası uygulamasına,

- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasını uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.078.600, TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/5/1-1

—————

Kurul’un 27.03.2015 tarihli ve 5534-56 sayılı Kararı ile; Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin, 47 LH 520 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 33 D 1305 plakalı dorsenin yakıt deposundan istasyonda bulunan yeraltı tanklarına akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 176.781,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.781,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/6/1-1

—————

29/01/2015 tarihli ve 5451/61 sayılı Kurul Kararı  gereğpince; “D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice Tarsus MERSİN” adresinde, 07.06.2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,

- Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04/01/2014 tarihinde tesisinde yapılan denetim sonucu menşei belli olmayan 11.460 kg akaryakıt ve Meksan marka akaryakıt pompası ele geçirilmesinin ve söz konusu akaryakıttan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizleri sonucunda 1420P00056001, 1420P00056002 ve 1420P00056003 nolu analiz raporları motorin esaslı olmakla birlikte solvent içerdiğinin tespit edilmesinin,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve 2 nci fıkrası “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” hükümlerine ne Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Madeni Yağ Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler”  başlıklı 23 üncü maddesi “Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile iştigal edebilir.” hükmü ile “Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 24 üncü maddesi “Madeni yağ lisansı sahipleri, üretim veya ithalatta standartlara ve teknik düzenlemelere uymakla yükümlüdür”  hükümlerine aykırı olduğu;

- İlgili lisans sahibinden 27/08/2014 tarih ve 5193-9 sayılı Kurul Kararına istinaden istenen yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmediği;

anlaşıldığından; Gökçağ Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 363.755 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5274/7/1-1

—————

Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/28 sayılı Kararı ile, 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin muhtelif tarihli ve sayılı faturalar ile akaryakıt almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (Yüzyetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/8/1-1

—————

Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/24 sayılı Kararı ile, Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 2011 yılında 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne muhtelif tarihli ve sayılı fatura karşılığında akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666.-TL (Yediyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmışaltı TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/9/1-1

—————

Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/29 sayılı Kararı ile, 04.04.2008 tarihli ve BAY/939-82/24116 sayılı bayilik lisansı sahibi Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 2013 yılında A-018614 sayılı fatura ile Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı ve ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/10/1-1

—————

Kurul’un 16/04/2015 tarihli ve 5566/9 sayılı kararı ile 21/02/2013 tarih ve DAĞ/4286-2/32224 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin sözleşmeli bayisi olan 25/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33342 lisans numaralı Atlaspet Petrolcülük Kömür Demir İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi isimli akaryakıt istasyonunda;

a) 05/12/2014 tarihinde yapılan denetimde 4 numaralı akaryakıt pompasına bağlı gizli yeraltı tankı tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu,

b) 23/12/2014 tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasının ve sistemdeki arızanın yasal süreler içerisinde giderilmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2015 tarihli ve DDB.498/2-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5274/11/1-1

—————

27/03/2015 tarihli ve 5534/22 sayılı Kurul Kararı ile, “Kasımpaşa Mah. Yörük Efe Sok. No: 4/A Menemen/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi DG Açı Doğalgaz Isı Sistemleri İnş. Elk. Nak. Gıda Tur. San. Ve Tic. Limited Şirketi tarafından 261 Sok. No:36-38 D:6 ve D:4 Buca/ İZMİR adreslerinde sertifikasız Umut Doğalgaz firmasının yapmış olduğu projeyi dağıtım şirketine sunmasının Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporuna gerek olmaksızın, anılan sertifika sahibinin hakkında soruşturmaya doğrudan yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/12/1-1

—————

27/03/2015 tarihli ve 5534/23 sayılı Kurul Kararı ile, “Yenigün Mah. İsmail Sivri Bul 222 Sok No:180/A Buca/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Umut Doğal Gaz-Hüseyin TÜNEY’in sertifikasız tesisat yapmasının Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporuna gerek olmaksızın, Umut Doğal Gaz-Hüseyin TÜNEY hakkında soruşturmaya doğrudan yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/13/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2015 tarihli toplantısında 5534-11 sayılı Kurul Kararı ile “Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:19 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 20/12/2011 tarih ve ETS/3553-3/2172 numaralı Tedarik (Toptan Satış) Lisansı alan Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini ve raporlarını süresi içinde Kuruma göndermemesi sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-7 sayılı Kurul Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’ne 1.000.000, TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000, TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/14/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2015 tarihli toplantısında 5534-12 sayılı Kurul Kararı ile “Karaköprü beldesi Karşıyaka mah. Gap cad. Kılıç Apt. B Blok No:1/URFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/08/2011 tarih ve ETS/3393-23/2056 numaralı Tedarik (Toptan Satış) Lisansı alan Mak Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini ve raporlarını süresi içinde Kuruma göndermemesi sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-8 sayılı Kurul Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Mak Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin 24/08/2011 tarih ve ETS/3393-23/2056 numaralı Tedarik Lisansının iptaline karar verilmiştir.

İlgili karar 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/15/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2015 tarihli toplantısında 5534-13 sayılı Kurul Kararı ile “Zeytinlik mah. Ebuziya cad. No:54/4 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 21/12/2010 tarih ve ETS/2938-4/1759 numaralı Tedarik (Toptan Satış) Lisansı alan Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini ve raporlarını süresi içinde Kuruma göndermemesi sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-9 sayılı Kurul Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/12/2010 tarih ve ETS/2938-4/1759 numaralı Tedarik Lisansının iptaline karar verilmiştir.

İlgili karar 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/16/1-1

—————

Kurul’un 31/10/2014 tarihli ve 5287/72 sayılı Kararı ile; “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü (Pafta:7/2 Parsel:1496) / YALOVA” adresinde faaliyet göstermek üzere verilen 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı bayilik lisansı (istasyonlu) 07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmış olan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/17/1-1

—————

Kurul’un 31/10/2014 tarihli ve 5287/73 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/18/1-1

—————

04/04/2008 tarihli ve BAY/939-82/24116 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Topçusırtı Mahallesi D100 Karayolu Üzeri Ankara Caddesi Kuzuluk Akyazı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 22/01/2015 tarihli ve 5439-5 sayılı Kararı ile Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/19/1-1

—————

Kurul’un 12.03.2015 tarihli ve 5514-88 sayılı Kararı ile; Müslüm KÖSE’ye ait akaryakıt istasyonunda 10.07.2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, istasyon otomasyon sisteminin çalışmaması (Kuruma gelen otomasyon sistemi verilerinin düzenli olmaması) sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,  hakkında, 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti gerçekleştirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5274/20/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 04.12.2014 tarih ve 5347/125 sayılı Kararı ile Saffet Petrol Taşımacılık İnşaat Gıda Limited Şirketi’ nin yazılı savunması istenilmiş ancak yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 01.04.2015 tarih ve 5547/41 sayılı Kararı ile Saffet Petrol Taşımacılık İnşaat Gıda Limited Şirketi hakkında 2.078.600- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 2.078.600- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5274/21/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 04.12.2014 tarih ve 5347/125 sayılı Kararı ile Saffet Petrol Taşımacılık İnşaat Gıda Limited Şirketi’ nin yazılı savunması istenilmiş ancak yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 01.04.2015 tarih ve 5547/42 sayılı Kararı ile Saffet Petrol Taşımacılık İnşaat Gıda Limited Şirketi hakkında 72.751- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 72.751- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5274/22/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gaziantep Ahmediye Eğitim ve Kültür Vakfı (Gaziantep Ahmediye Vakfı).

VAKFEDENLER: Muhammed Ahmet YAYLACIKLIOĞLU, Mustafa YAYLACIKLIOĞLU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/04/2015 tarih ve E: 2015/241, K: 2015/242 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanların maddi ve manevi yönden gelişimlerinin sağlanması ve istihdamı ile kreş, okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve her kademedeki ve alandaki örgün ve yaygın eğitim gören öğrenciler için eğitim, turizm, kültür, sağlık, sanayi, sportif, eğitim kurumları ve sosyal tesisler açmak, açılan tesisleri işletmek ve bu alanda işbirliği çalışmaları yapmak. Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Alleben Mahallesi, 2 pafta, 499 ada, 154 parsel sayılı gayrimenkulün, 46/714 arsa paylı, 1. kat, 1 ve 2 nolu, 2. kat, 3 ve 4 nolu, 3. kat, 5 ve 6 nolu, 4. kat, 7 ve 8 nolu bağımsız bölümler ile Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesi, 194 ada, 41 parsel, 5029,35 m2 yüzölçümlü ibadet yeri ve arsasıdır.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin ŞAHİN, Abidin AKCURA, Akif DEVAMLI, Uğur KARIŞMAZ, Ahmet Murat KÜLEKÇİ, Ramazan DOĞAN, Ahmet Levent GÜVENÇ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetçe belirlenecek gayesi en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5319/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltd.’in Adana ve Hatay illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4882, 4883, 4884 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının müddeti 14.05.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5313/1-1

—————

Extrem Enerji Petrol Arama Üretim ve Eğitim Servisleri A.Ş.’nin Edirne ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/EXT/4346 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 06.09.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5314/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan başlama tarihi                      :  16 Haziran 2015

İlan bitiş tarihi (Son Başvuru)   :  30 Haziran 2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) Bölümü

Profesör

* Doçent unvanını “İletişim Bilimleri” alanından almış olmak.

* İletişim alanındaki doktora programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Doçent

* Doçent unvanını “Halkla İlişkiler” alanından almış olmak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* Yök Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5327/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Toprak İşleme ve Toprak İşleme Aletleri Güç Ölçümü Sistemleri alanında çalışmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Tıbbi Pataloji

Doçent

1

1

 

Adli Tıp

Doçent

1

1

 

Göğüs Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Botanik

Doçent

1

1

Bitki Ekolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Rus Dil Bilimi

Doçent

1

1

 

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Siyasi Tarih

Doçent

1

1

Siyasi Tarih alanında doçent unvanı almış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri B.

Yrd. Doç.

1

1

Sayısal Yöntemler alanında ve Bulut Bilişim konusu ile ilgili doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Mekanik

Doçent

1

1

Poroelastisite konusunda çalışma yapmış olmak.

Haberleşme 

Doçent

Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış ve çok çözünürlük  imgeler ve video haberleşmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış ve Elektrik Makineleri tasarımı üzerinde çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

 

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Spor bilimleri alanında doçent olmak, kış sporları organizasyonları ve kış turizmi alanında çalışma yapmış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitimde psikolojik hizmetler alanında doçent olmak, okul öncesi alanında çalışmalar yapmış olmak,

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Değerler Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Tefsir

Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Temel Eğitimi Bölümü

Profesör

1

1

 

Temel Eğitimi Bölümü

Doçent

1

1

İslam öncesi Türk Sanatı ve İslami dönem Türk Sanat Tarihi alanında çalışmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Farmakoloji

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Farmakoloji alanında almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Doçent

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Gazetecilik

Doçent

1

1

 

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Müzikoloji Bölümü

Doçent

1

1

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Doçent

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış ve Ermeni Politikası üzerine çalışıyor olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Muhasebe

Doçent

1

1

 

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro unvanı

Adedi

Der

Gaz Tesisatı Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

LPG Kullanan motorlarda yakıt sıcaklığının motor performansına etkisi konularında çalışmış olmak.

5305/1-1


 


 


 


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Anabilim Dalı/Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

Profesör

Ortodonti ve diş hekimliği tarihi konusunda tecrübe sahibi olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

Yardımcı Doçent

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı

1

Profesör

Kalite dizaynları ve elektron mikroskopisi yöntemleri konusunda tecrübeli olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı

1

Doçent

Adeziv sitemler ve lazer kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

1 Öğretim Üyesi

(Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent)

 

 

Profesör kadroları daimi statüde olup Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5368/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI VEYA ALANI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

 

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

 

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoteknoloji

 

Profesör

3

 

Biyoteknoloji

 

Doçent

2

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

 

Matematik

Geometri

Profesör

1

 

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

 

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

Profesör

1

 

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

 

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

2

 

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

 

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hayvan Yetiştirme ve Teknolojileri

Profesör

2

 

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebelik

 

Doçent

1

 

5279/1-1