5 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29377

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DEMLİK SÜZEN ÇAY PAKETLEME VE POŞETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:RİZE


394 METRE KAPALI BARA SİSTEMİ KURULMASI MONTAJ DAHİL (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


19 ADET GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


İSTANBUL İLİ, SULTANGAZİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLENEN 12 ADET ALANDA KURULACAK ÜNİTELER İÇERİSİNDEKİ 62 ADET ATM KİRAYA VERİLECEKTİR

Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


VİNÇ BAKIM VE ONARIMI (REVİZYONU) HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


FABRİKAMIZ 2015 - 2016 KAMPANYASINDA KANTAR TESELLÜMLERİ HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DEMLİK SÜZEN ÇAY PAKETLEME VE POŞETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 gr ve 25 gr demlik süzen poşet üreten, poşetleri kutulayan, kutuları selefonla kaplayan tam otomatik paketleme makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. uncu maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.06.2015 tarihi saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4751/1-1


394 METRE KAPALI BARA SİSTEMİ KURULMASI MONTAJ DAHİL (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/68032

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5    03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 394 metre Kapalı Bara Sistemi Kurulması montaj dahil (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 16/06/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR-İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4980/1-1


19 ADET GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 19 adet güvenlik duvarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16/6/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5004/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

           İhale Tarihi: 17.06.2015 - 14:00               İhale Yeri: Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu

Sıra

No

Deposu

Cinsi

Parti

Adedi

Adet

M3

Ster

Muh.

Bed.

Teminat

1

Ardıçlık

1 SNB Çk Tom.Kln

2

50.000

420,00

632,00

2

Ardıçlık

1 SNB Çs Tom.Kln

1

25.000

440,00

331,00

3

Ardıçlık

2 SUB Çk Tom.Kln

4

120.000

390,00

1.408,00

4

Ardıçlık

2 SUB Çs Tom.Kln

2

60.000

410,00

740,00

5

Ardıçlık

2 SNB Çk Tom.Kln

15

665.000

350,00

6.997,00

6

Ardıçlık

2 SNB Çs Tom.Kln

3

120.000

360,00

1.299,00

7

Ardıçlık

3 SUB Çk Tom.Kln

1

30.000

280,00

253,00

8

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom.Kln

25

1.480.000

250,00

11.125,00

9

Ardıçlık

3 SNB Çs Tom.Kln

6

300.000

260,00

2.346,00

10

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.Kln

7

315.000

230,00

2.180,00

11

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.Kln

2

70.000

240,00

506,00

12

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom.İnce

30

2.230.000

210,00

14.079,00

13

Ardıçlık

3 SNB Çs Tom.İnce

9

540.000

220,00

3.573,00

14

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.İnce

7

300.000

190,00

1.717,00

15

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.İnce

2

80.000

190,00

458,00

16

Ardıçlık

2 SUB Gök.Tom.Kln

1

30.488

340,00

311,00

17

Ardıçlık

2 SNB Gök.Tom.Kln

2

60.000

320,00

578,00

18

Ardıçlık

3 SNB Gök.Tom.Kln

2

90.000

260,00

704,00

19

Ardıçlık

3 SNB Gök.Tom.İnce

2

100.000

200,00

602,00

20

Ardıçlık

Çam Mad.Dir.Krşk

13

384.711

226,00

2.618,00

21

Topçupınarı

Çam Mad.Dir.Krşk

4

37.335

226,00

255,00

22

Ardıçlık

Çam Yuv.San.M3

2

55.560

165,00

276,00

23

Ardıçlık

Çam Kağıtlık M3

19

921.799

185,00

5.126,00

24

Ardıçlık

Göknar Kağıtlık M3

2

80.000

185,00

446,00

25

Çiftlik

Kavak Kağıtlık M3

1

65.475

140,00

276,00

TOPLAM

164

0

8.210.368

0

58.836,00

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 164 Parti Orman Emvali 17.06.2015 Tarihinde saat 14.00’de Açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz Komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - Alıcı Taahhüdünden dönerse Şartname gereği sorumlu olacaktır.

3 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. İlanımız Orman Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğün ile çevre İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce Hazır olup, emvaller ve parti adeti %20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir.

4 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tasdikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

TEL: 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51    FAX: 0366 417 33 57

BANKA HESAP NUMARASI  : 9232823  (Taşköprü Ziraat Bankası)

IBAN NO                                    : TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

4978/1-1


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası *                   :  2015/68526

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1    06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312-210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 adet Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                               :  Fizik Bölümü

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  29/6/2015 Pazartesi - Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29/06/2015 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4953/1-1


İSTANBUL İLİ, SULTANGAZİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLENEN 12 ADET ALANDA KURULACAK ÜNİTELER İÇERİSİNDEKİ 62 ADET ATM KİRAYA VERİLECEKTİR

Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Sultangazi İlçesi sınırları içerisinde belirlenen 12 adet alanda kurulacak üniteler içerisindeki 62 adet ATM beş (5) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 23.06.2015 Salı günü saat:10:00’da, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhalenin tahmin edilen toplam bedeli 2.790.000,00 TL’dir.

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında (83.700,00 TL) hesap edilerek alınacaktır.

5 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti

2 - İkametgâh belgesi

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi

4 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

8 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

B - Tüzel kişi olması halinde;

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge

7 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6 - Kesin teminat: Toplam ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

8 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4944/1-1


VİNÇ BAKIM VE ONARIMI (REVİZYONU) HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

5. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Malatya Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde Bulunan 10 Ton’luk Çift Kirişli Gezer Köprülü Monoray Vinç, 5 Ton’luk Gezer Köprülü Vinç ve 3 Ton’luk Çift Kirişli Gezer Köprülü Monoray Vinçin Bakım ve Onarımı (Revizyonu) Hizmet Alımı İşi, 17/06/2015 Tarihinde Saat:14:00’da Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/66465

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD 5. Bölge Müdürlüğü/MALATYA

b) Telefon Numarası                     0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi         :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan 10 Ton’luk Çift Kirişli gezer Köprülü monoray vinç, 5 Ton’luk Gezer köprülü vinç ve 3 Ton’luk çift kirişli gezer köprülü monoray vinçin Bakım ve onarımı (revizyonu) hizmet alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Yeşilyurt/Malatya Bürosuna 17/06/2015 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 10,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Kısmi teklif verilmeyecektir.

4946/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, marka modeline, firma numunesine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre Alınacağı

Miktarı

Asetat Filmi (Selüloz, uzunluk 20 m. genişlik 75 cm., kalınlık 0,1 mm )

3.000

(150 rulo)

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.06.2015

Asetat Filmi (Selüloz, uzunluk 20 m. genişlik 110 cm., kalınlık 0,1 mm)

5.000

(250 rulo)

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.06.2015

Asetat Filmi (PVC uzunluk 20 m. genişlik 75 cm., kalınlık 0,1 mm).

3.000

(150 rulo)

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.06.2015

Asetat Filmi (PVC uzunluk 20 m. genişlik 110 cm., kalınlık 0,1 mm)

6.000

(300 rulo)

Metre

P-22.b/27.11.1995

15.06.2015

Zarf (Kraft- kese, 100 gr/m2, 229x324 mm)

30.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

16.06.2015

Zarf (Kraft- kese, 100 gr/m2, 250x353 mm)

20.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

16.06.2015

Zarf (Kraft- kese, 100 gr/m2, 280x400 mm)

30.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

16.06.2015

Asetat Kalemi (siyah)

7.500

Adet

G-05/24.12.1992

17.06.2015

Asetat Kalemi (kırmızı)

7.500

Adet

G-05/24.12.1992

17.06.2015

Asetat Kalemi (mavi)

7.500

Adet

G-05/24.12.1992

17.06.2015

Sentetik Silgi

100.000

Adet

Firma numunesine göre

18.06.2015

Yazı Düzeltici (atılır tip 5 mm)

200.000

Adet

Firma numunesine göre

18.06.2015

Üçlü Set

3.000

Takım

C-118.b/22.01.2007

19.06.2015

 

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

5005/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Alanları Gözlem ve Sistemi Bakım ve İşletme Hizmetleri Alımı”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/70317

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik Posta Adresi      :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön Yeterlik Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Konusu    :  “Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi” (TARBİL) Projesi kapsamında, Türkiye genelinde TARBİL Merkeze veri göndermek üzere kurulmuş olan 300 adet ve 2014-2015 döneminde kurulumu tamamlanacak olan 140 adet zirai-meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonlarının bakımı, işletilmesi, iletişimi, servis ihtiyaçlarının karşılanması, 190 adet istasyonun spektral ışın yansıtım algılayıcı ve montajı, proje örneklemindeki 440 tarım parseline ilişkin zirai faaliyet verilerinin girilmesi için gerekli her türlü sarf malzemeleri ve lojistik giderler yükleniciye ait olmak üzere “Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Saha İşletme Hizmetleri Alımı (2015-1. Dönem)” alınacaktır.

b) Miktarı                               :  4 Kalem

c) Yapılacağı Yer                    :  Proje kapsamında kurulmuş ve bu yıl kurulması planlanan istasyonların saha uygulama noktaları.

d) Süresi                                 :  4 ay

3 - Ön Yeterlik Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı Yer                    :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,  Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve Saati                    :  19.06.2015 Cuma, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. 500.000.-TL’den az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.1.8. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

4.1.9. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Toplam alt yüklenici sayısı işletme hizmeti alınacak istasyon sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4997/1-1


FABRİKAMIZ 2015 - 2016 KAMPANYASINDA KANTAR TESELLÜMLERİ HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                         :  2015/68427

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2015-2016 Kampanyasında merkez ve taşra olmak üzere toplam 15 kantarında 136 kişi ile tesellüm hizmetlerinin yapılması.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 49 ile 100 takvim günüdür. (Kantarlarda tesellüm süreleri farklılık gösterdiğinden)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  24/06/2015 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/06/2015 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4934/1-1