25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29366

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖZEL AMAÇLI AMBULANS SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

(IMT HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:


KLASÖRLÜK KARTON KAPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


POMPA YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EXPROOF TERMAL KAMERA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


AÇIK İHALE USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZEL AMAÇLI AMBULANS SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut 1 adet özel amaçlı ambulans satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarihi

Saati

İhale bedeli TL

Ford Transit Özel Amaçlı Ambulans (2003 model)

1 adet

10.06.2015

15.00

4.500,00

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7.cad. (Aşkaabat cad.) 19. sk. No:22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4510/1-1


YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300.000 Kg yaprak buz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66       Faks : 397 33 71 – 74

4616/1-1


DÜZELTME İLANI

(IMT HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

10.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmiştir.

İlan olunur.

4621/1-1


KLASÖRLÜK KARTON KAPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimiz Basım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Klasörlük Karton Kaplama Makinesi teknik şartnamesine ve BDM Universal, Casemaker DA 270 veya Cover 900 modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile dış piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, modelinin, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname, Dış Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, hazırlanan teknik şartnamesine ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. ve 10. maddesi gereğince döviz cinsinden verilecek ve iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda teklif edilen para birimi cinsinden son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

TALEP TAKİP NO: BE6E4S9YP

4582/1/1-1

—————

BOARD FILE LINING MACHINE WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE

GENERAL DİRECTORATE:

One Lining Machine shall be purchased from foreign market for the need of our Office’s Printing House Directorate by taking open bids in compliance with its technical specification and one of the models BDM Universal, Casemaker DA 270 or Cover 900 in accordance with the provisions of the commercial specification and with additional conditions concerning the tender.

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 130.- TL

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (130.- TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications, models and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our Headquarters Office until at 12:00 A.M. on 16.06.2015. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, will also be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate will not be opened and will be returned back to the bidders

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened and the bids shall be given in foreign currency in accordance with the 7th and 10th articles of commercial specification concerning this tender.

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted.

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

To be announced to all candidates.

4582/2/1-1


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı PVC ciltlikler, Teknik Özellikler Listesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

690 mm

100.000 m.

Teknik Özellikler Listesi

09.06.2015

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

670 mm

125.000 m.

Teknik Özellikler Listesi

09.06.2015

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

645 mm

80.000 m.

Teknik Özellikler Listesi

09.06.2015

TOPLAM

305.000 m.

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D - 100 Karayolu Üzeri Gebze / KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - İstekliler ihale öncesinde teklif numunesi olarak 690 mm. eninde 1 bobin (En az 325 - 450 m.) Ham Madde Depo Şefliğimize teslim ederek numune teslim tutanağını dış zarfa koyacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu PVC Ciltliklerin tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. PVC Ciltliklerde bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “ 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine , ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ” ibaresi yer alacaktır.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4598/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.124,00 TL ile en çok 101.641,28 TL arasında değişen; 26.05.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 212,40 TL en çok 10.164,13 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, alkollü içeçek, köpek ve dana cinsi 4 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 27.05.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4615/1-1


POMPA YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 ayrı tip pompaya ait yedek parça alımı yapılacaktır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/57957

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Dolum Tesisleri Mevkii Ambarli-Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               :  Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 676 04 40

c) Elektronik Posta Adresi         :  istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2 - İhale Konusunun:

a) Niteliği                                   :  3 ayrı tip pompaya ait 14 kalemde toplam 41 adet pompa yedek parçalarının teminine ilişkin olarak; başvuru ile beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları kapsar.

b) Türü                                      :  Mal alımı.

c) Dosya No                              :  2015/10

d) Şartname Bedeli                    :  50,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri            :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                              :  360 Gündür

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  09/07/2015 Perşembe günü - Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı KDV dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İşletmemiz Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 09/07/2015 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar  EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4614/1-1


TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Ek tablo halinde verilen borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/63569

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor / NİĞDE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik Posta Adresi                     : 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

     İnternet Adresi (varsa)                      : 

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  33.019 adet boru temizliği (ekte gösterilmiştir) (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanındadır.)

b) Yapılacağı Yer                                   :  Bor Şeker Fabrikası, Fabrika Binası

c) İşin Süresi                                          :  Yüklenici Firma işe başlama tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günü içerisinde işi bitirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  09.06.2015 Salı günü Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Su jeti ile yapılan her türlü boru temizleme işleridir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

Ek: Temizliği yapılacak boruların miktarı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

BUHARLAŞTIRICILAR

 

Sıra No

Buharlaştırıcı

m2

Mevcut Boru Adedi

Boru Ölçüleri (mm)

Boru Cinsi

1

I. Buharlaştırıcı

2000

6400

ø31x35x3200

ST 37

2

II.A     "

1500

5220

ø31x35x3005

Cr-Ni

3

II.B     "

1100

3540

ø31x35x3005

Cr-Ni

4

III.A   "

1100

3540

ø31x35x3005

Cr-Ni

5

III.B    "

1100

3540

ø31x35x3005

Cr-Ni

6

IV.     "

900

3475

ø30x34x2765

ST 37

7

V.      "

400

1420

ø31x35x3005

ST 37

 

ISITICILAR (EŞANJÖRLER)

 

Sıra No

Isıtıcı

m2

Mevcut Boru Adedi

Boru Ölçüleri (mm)

Boru Cinsi

1

Sulu Şerbet Isıtıcısı

280

740

ø31x35x4000

Cr-Ni

2

Kalorifer Suyu Isıtıcısı

280

740

ø31x35x4000

ST 37

3

Vakum Brüde Isıtıcısı

200

568

ø31x35x4000

Cr-Ni

4

Vakum Brüde Isıtıcısı

200

568

ø31x35x4000

Cr-Ni

5

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı

280

740

ø31x35x4000

ST 37

6

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı

280

740

ø31x35x4000

ST 37

7

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı

280

740

ø31x35x4000

ST 37

8

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı

200

568

ø31x35x4000

ST 37

9

Sirkülasyon Isıtıcısı

80

240

ø31x35x3200

ST 37

10

Sirkülasyon Isıtıcısı

80

240

ø31x35x3200

ST 37

4602/1-1


EXPROOF TERMAL KAMERA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Exproof termal kamera alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/61290

Dosya no                                :  1521463

1 - İdarenin                             : 

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın           :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Exproof termal kamera (1 kalem-2 adet)

b) Teslim yeri                         :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı.

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  11.06.2015 Perşembe günü saat:15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek ürünün ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification -QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ALSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4509/1-1


AÇIK İHALE USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Kireç Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve yeniden örümü ile üst platform betonu ve sacının yenilenmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                 :  2015/61846

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi - Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 125 m3 hacmindeki 2 no’lu Eberhart Kireç Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve yeniden örümü ile üst platform betonu ve sacının yenilenmesi işleri Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  05/06/2015 Cuma günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi.

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel sektörde, Refrakter malzeme ile yapılan her türlü yapım, yıkım, tamir vs. iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 05/06/2015 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4502/1-1


FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ' NE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE MUHTEVİYATI BELİRTİLEN FİBER OPTİK KABLO ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/62043

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  3122111449 - 3122111225

c) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE MUHTEVİYATI BELİRTİLEN FİBER OPTİK KABLO ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                           :  TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ BEHİÇBEY - YENİMAHALLE/ANKARA (DİĞER HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.)

c) Teslim tarihi                              :  MALZEMELER, SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 45 (kırk beş) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE VE BELİRTİLEN YERE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. PARTİLER HALİNE TESLİM EDİLMESİ HALİNDE KISMİ KABUL YAPILMAYACAKTIR.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  08.06.2015 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir;

1. İstekli tarafından teklif edilen malların üreticisi/imalatçısı veya ithal ürün ise yine imalatçısı veya ithalatçısı tarafından verilen yetkili satıcı veya satışa yetkili temsilcisi olduğuna dair imalatçı/ithalatçı tarafından düzenlenen belge,

2. Yetkili satıcılık veya yetkili temsilci belgesi düzenleyen İmalatçıların imalatçı olduğu (a) maddesinde belirtilen imalatçılığı gösterir belgeler ile tevsik edilir. (Kapasite raporu, Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yetkili kurum/kuruluşlardan alınan belgeler)

3. İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösterir belgelerde imzası bulunanların imza atmaya yetkili olduklarını gösterir imza beyannameleri/ imza sirküleri

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite raporu olacaktır.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEMİN EDİLECEK MALZEMEYE AİT TSE/TSEK VE/VEYA VARSA İSO 9000 SERİSİ KALİTE BELGESİNİN İHALE DOKÜMANINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.(DİĞER HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.)

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

TEKNİK ŞARTNAMENİN 16. MADDESİNDE (AMBALAJLAMA) BELİRTİLEN HUSUSLARA GÖRE TESLİM ALINACAKTIR.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4516/1-1


154-380 KV’LUK E.İ. HATLARININ PERİYODİK KONTROL, BAKIM, ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLUYLA YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

154-380 Kv’luk E. İ. Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım, Onarım ve Arızalarının Giderilmesi İşlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2015/58279

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası                :  02324771300 - 02324771315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün bünyesindeki E.N.H.İ.B./10.3.1 grubu (515.421 km) ile E.N.H.İ.B./10.3.2 grubu (517.640 km) periyodik kontrol ve bakım onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması.

b)Yapılacağı Yer                                 :  İhale konusu hizmet alımı, E.N.H.İ.B./10.3.1 grubu (515.421 km) ile E.N.H.İ.B./10.3.2 grubu (517.640 km) hat güzergahlarında yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                       :  İhale konusu hizmet 3 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                   :  İhale, 02/06/2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9.Yerli istekli belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3.İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İşletme Teknisyenleri

Personel Sayısı

Haftalık Çalışma Saati

Her bir grup için

5

5 x 45 = 225

Grup Mühendisi

1

1 x 45 = 45

 

4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı işlerinden herhangi biri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 250,00.-TL (İKİYÜZELLİTL) + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.1 Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır): 275.00-TL (İKİYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 02/06/2015 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir.

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeikidir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4565/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, KARAVAN, DEMİR ÇELİĞE AKUPLE BETON VİNÇ AGIRLIKLARI VE BETON MİKSER, YÜRÜYEN MERDİVEN HURDASI, PİK, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK HALAT, BANDAJ TEKER MİLİ, DEMİR ÇELİK BORU, ATELYE ARTIĞI MALZEME, PVC VE PLASTİK MALZEME, TANK MOTORU, M1,N1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ, TANK PALETİ VE TEKERİ, GEMİ DÜMEN YELESİ ŞAFTI, PLASTİK ALÜMİNYUM, GRAFİT KÖMÜRÜ AKUPLELİ DEMİR ÇELİK GEMİ DOM PARÇALARI, KUMAR MAKİNALARI, FİBER FİLİKA VB. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

09 HAZİRAN 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

16 HAZİRAN 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

23 HAZİRAN 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

30 HAZİRAN 2015

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 03123841065 - 0312 384 03 07 / 175 - 174

ALİAĞA HUR. MD: 02326251120 / 128 - 129 - 130

KIRIKKALE HUR. MD: 03182242898

SEYMEN HUR. MD: 02623413797 / 124 - 126

4521/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA (Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0 312 585 61 43/585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y. Ölçümü (m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli

(TL)

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç)

Teminat Tutarı (TL)

Ankara

Mamak

Durali Alıç

36668

1

3.769,00

Arsa

16/06/2015

09:00

100,00

1.130.000,00

56.500,00

Ankara

Mamak

Üreğil-İmar

35581

7

1.167,00

Arsa

16/06/2015

10:00

100,00

221.730,00

11.100,00

İstanbul

Kartal

Aşağı

8583

1

4.408,23

Arsa

16/06/2015

11:00

100,00

11.340.000,00

567.000,00

İstanbul

Zeytinburbu

Merkezefendi

2953

8

2.456,00

Üç Katlı Kargir Teneke Fabrikası

16/06/2015

14:00

100,00

3.720.000,00

186.000,00

Batman

Merkez

İluh

---

4673

313,00

6 Katlı Terasta Yarım İnşaat Kargir Apartman ve Arsası

16/06/2015

15:00

100,00

720.000,00

36.000,00

Batman

Sason

Aşağı

167

30

5.513,10

Arsa

16/06/2015

16:00

100,00

193.000,00

9.650,00

Adana

Seyhan

İstiklal

1506

1

4.797,00

Arsa

17/06/2015

09:00

100,00

505.000,00

25.250,00

Adana

Seyhan

Kanalüstü

7559

2

29.372,00

Arsa

17/06/2015

10:00

100,00

22.000.000,00

1.100.000,00

Adana

Seyhan

Arslandamı

4443

81

2.682,00

(A. Payı: 2353/2682)

Arsa

1706/2015

11:00

100,00

1.175.000,00

58.750,00

Elazığ

Merkez

Rızaiye

2001

2

4.300,00

(A.Payı:

841/1075)

Arsa ve Bahçeli Kargir Lojman (Z+4 Katlı 2 Blok Toplam 20 Daire)

17/06/2015

14:00

100,00

1.430.000,00

71.500,00

Tekirdağ

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemal Paşa

1476

2

21.186,93

Arsa

17/06/2015

15:00

100,00

8.050.000,00

402.500,00

Tekirdağ

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemal Paşa

21

5 - 7

Toplam: 12.100,00

Tarla

17/06/2015

16:00

100,00

585.000,00

29.250,00

4512/1-1