31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketi Antalya Bölge Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Bank Mellat:

GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 11 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğr.

Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

3

Psikoloji, Klinik Psikoloji, PDR

Prof., Doç., Yrd.Doç

Tarih

1

Yakınçağ Tarihi

Profesör

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği*

1

Bilgisayar Mühendisliği*

Prof., Doç., Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim

Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd.Doç.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

2

Bankacılık, Bankacılık ve Finans

Doçent

2827/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI (DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DOÇENTLER

- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Müracaatlar 31/03/2015 - 14/04/2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Ünvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Balkan Halk Edebiyatı Alanında çalışmaları olmak

2785/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

14.03.2015 tarih ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de 2164 ilan numarasıyla yayınlanan 1 adet ilanımızın 1 nci satırında; “151 - B numaralı paftada” cümlesi tarafınızca sehven yayımlanmış olup, doğrusu “I  51-B numaralı paftada ” şeklindedir.

İlgililere duyurulur.

2787/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

14.03.2015 tarih ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de 2165 ilan numarasıyla yayınlanan 1 adet ilanımızın 1 nci satırında; “152 - A numaralı paftada” cümlesi tarafınızca sehven yayımlanmış olup, doğrusu “I  52-A numaralı paftada ” şeklindedir.

İlgililere duyurulur.

2789/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O., Tiway Turkey Petrol Ar. Ür. A.Ş., Foinavon Energy Inc. ve Tiway Turkey Petrol Ltd. Karadeniz’de Türk Karasuları içinde müştereken sahip bulundukları AR/TPO - TTP - FNV - TWY/4990 ve 4991 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici - 1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 21.03.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2788/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5536                                                                        Karar Tarihi: 27/03/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2015 tarihli toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/04/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/04/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,30 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

2794/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5537                                                                      Karar Tarihi: 27/03/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2015 tarihli toplantısında,

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/04/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/04/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1: 01/04/2015 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu.

EK-2: 01/04/2015tarihinden itibaren uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu.

EK-3: 01/04/2015tarihinden itibaren genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu

 

      EK-1

 

 


EK-2

 


EK-3

2795/1-1


 


 


 


 


 


Bank Mellat:

BANK MELLAT BANKASINA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR


GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

GSD YATIRM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR