22 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29303

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2014 tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 14.01.2015 tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 06.03.2015 tarih ve 6454 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2415/1/1-1

—————

Denizli İli, Merkez İlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki 799623 YİBF nolu (ilk YİBF) yapının denetimini üstlenen 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 12.11.2014 tarih ve E. 2014/1307 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmedildiği bu karara karşı davacı tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 14.01.2015 tarihli ve 2015/100 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.04.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şirket Ortağı veya Yetkilisi Proje ve Uygulama denetçisi Mimar Turgay ÜÇ YILDIZ (Denetçi No: 21856, Oda Sicil No: 13626) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.03.2015 tarih ve 6455 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2415/2/1-1

—————

Edirne İli, Havsa İlçesi, 8 pafta, 153 ada, 52 parsel üzerindeki 923049 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 7115-10073 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2014/2102 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 05.02.2015 tarihli ve E.2014/2102 sayılı karar ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 06.03.2015 tarihli ve 6453 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2416/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.06/720

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 12.12.2014-190                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 12.12.2014-4639                                  İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

2378/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.06/720

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 12.12.2014-190                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 12.12.2014-4641                                  İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Sarnıç mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

2377/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            45.06/720

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 12.12.2014-190                            Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 12.12.2014-4643                               İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarihli ve 2400 sayılı yazısı kapsamında iletilen ilgili Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.12.2014 tarihli, 11.12.2014 tarih ve 1330 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Sandal mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

2376/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                         45.08/180

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :25.02.2015-200                             Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        :25.02.2015-4897                                İZMİR

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Bakır mahallesi, Bakıralan Tepe mevkiinde, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan arkeolojik alana ilişkin 2863 sayılı kanun kapsamında iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.02.2015 tarihli, 24.02.2015 tarih ve 182 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Bakır mahallesinde, Bakıralan Tepe (Maltepe Höyüğü) ve çevresindeki alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekilde, 2863 sayılı kanun kapsamında I.(Birinci) Derece ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

2379/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       39.00/01

Toplantı Tarihi ve No    : 06.03.2015-132                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.03.2015-2230                                                    EDİRNE

Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 267 ada, 4 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, taşınmazın tescil edilmesi istemine ilişkin raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli ili, Merkez İçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 267 ada, 4 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, 267 ada 4 parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline 2. grup yapı olarak grup tayininin yapılmasına karar verildi.

2418/1/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       39.02/33

Toplantı Tarihi ve No    : 06.03.2015-132                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.03.2015-2240                                                    EDİRNE

Kırklareli îli, Demirköy İlçesi, Hamdibey Mahallesi, Demirhane Mevkii, Kurulumuzun 11.09.1991 tarih ve 949 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescil edilen, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 242 ada, 23-24-25-26-47 parsellerde yer alan, Büyük Dökümhanenin (Fatih Dökümhanesi) belirlenen koordinatlı sınırlan itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemi ve Kurulumuzun 23.10.2009 tarih ve 2771 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescil edilen, şahıs ve maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 242 ada, 22,36,45 parsellerde yer alan Küçük Dökümhanenin belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil dilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)nin 23.12.2014 tarih ve 85716231-58339193/168/2703 sayılı, 22.12.2014 tarih ve 2689 sayılı yazılan, Kurulumuzun 15.01.2010 tarih ve 2867 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli İli, Demirköy İçesi, Hamdibey Mahallesi, Demirhane Mevkii, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, kültür varlığı olarak tescil edilen, 242 ada, 23-24-25-26-47 parsellerde yer alan, Büyük Dökümhane (Fatih Dökümhanesi) ile şahıs ve maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı, kültür varlığı olarak tescil edilen 242 ada, 22,36,45 parsellerde yer alan Küçük Dökümhanenin 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

*Taşınmazlarda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2418/2/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   59.06/123

Toplantı Tarihi ve No    : 06.03.2015-132                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.03.2015-2251                                                    EDİRNE

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, 29 pafta, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı 1138 parsel ile şahıs mülkiyetine kayıtlı 1139 parselde yer alan Bağlıktepe Tümülüsünün tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği l Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.11.2014 tarih ve 991 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ İli, Saray ilçesi, Beyazköy Mahallesi, 29 pafta, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı 1138 parsel ile şahıs mülkiyetine kayıtlı 1139 parselde yer alan Bağlıktepe Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6.ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.


2418/3/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      59.06/121

Toplantı Tarihi ve No    : 06.03.2015-132                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.03.2015-2250                                                    EDİRNE

 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 62 ve 63 parsellerde yer alan İğrektarla Tümülüsünün tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 990 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Beyazköy Mahallesi, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 62 ve 63 parsellerde yer alan İğrektarla Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gerei 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.


2418/4/1-1