3 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29284

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığından: ANKARA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketinden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesinin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

Antrenörlük Eğitimi

 

Doçent

2

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Doçent

3

1

1733/1-1


Maliye Bakanlığından:

ANKARA

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından ELTA Elektrik Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Ortağı Hıdır OKTAY (Kumrular Sok. No:28/7 Kızılay-ANKARA) hakkında 19/03/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklılık kararı ile ilgili olarak ELTA Elektrik Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Ortağı Hıdır OKTAY tarafından Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 3 üncü İdare Mahkemesinin 18/09/2014 günlü E:2014/796 sayılı kararıyla "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verilmiştir.

1745/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ilgın Şentürk'ün 23.06.2014 - 26.06.2014 tarihleri arasında 4 gün süreyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki görev yerine gitmemek suretiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/b maddesinde yer alan "İzinsiz veya kurumlarca kabul edilen özrü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün ... devamsızlık göstermek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiş, ancak 07.01.2014, 25.07.2014 ve 08.08.2014 tarihlerinde de aynı fiil nedeniyle anılan Yönetmeliğin 9/m maddesi uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" almış olması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir" hükmü uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası"nın bir derece ağırı olan "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.03.2014 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin Yükseköğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Ilgın Şentürk'ün, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 26.03.2015 tarihinde saat 13:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 26.03.2015 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 26.03.2015 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.03.2015 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1609/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Valeura Energy (Netherlands) B.V., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic.Ltd. Şti. ve Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd. şirketinin Edirne, Kırklareli İlleri dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/VEN-PTK-TEM/3839 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/VEN-PTK-TEM/K/E17-b4-1, ARİ/VEN-PTK-TEM/K/E17-c1-1, ARİ/VEN-PTK-TEM/K/E17-c2-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1715/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Siirt, Batman illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3797 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARİ/TPO/K/L47-d1-1 ve ARİ/TPO/K/L47-d2-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1716/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Tekirdağ, İstanbul illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3792 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatından ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1717/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3313 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/K/L43-d3-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nu8/2nci maddesi gereğince 30.10.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1718/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/NTP/K/L43-c1-1, ARİ/TPO/NTP/K/L43-c2-1, ARİ/TPO/NTP/K/L43-c3-1, ARİ/TPO/NTP/K/L43-c4-1, ARİ/TPO/NTP/K/L44-d1-1, ARİ/TPO/NTP/K/L44-d4-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 30.10.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1719/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3833 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/K/M40-a4-1, ARİ/TPO/K/M40-d1-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1720/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Tekirdağ İli dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3808 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/TPO/K/F18-c4-1, ARİ/TPO/K/F18-d2-1, ARİ/TPO/K/F18-d3-1 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 16.12.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1721/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Ticaret A.Ş.’nin Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4415 ve 4416 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 11.09.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1722/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/M41-b3–1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 10.02.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur

1723/1-1


 


                                                       


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.04/334

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.12.2014-127                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.12.2014-4531                                 ADANA

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkasında bulunan ve Kurulumuzun 09.12.2011 gün ve 447 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Şevre Nekropolu sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının tespitine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.12.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkasında bulunan ve Kurulumuzun 09.12.2011 gün ve 447 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Şevre Nekropolu sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatları ile sit alanı için belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan Şevre Mıntıkası 82-85-967 ve 1222 ada 3-4-5 nolu parsellere “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmemişse, şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

 

1616/1/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  31.09/5

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.12.2014-127                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.12.2014-4540                                 ADANA

Hatay İli, Erzin İlçesi, Turunçlu Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.03.1993 gün ve 1432 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit ve Korunma Alanı olarak tescil edilen Antik Dönem Yapı Kalıntısı sit alanı ve Korunma Alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.12.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Erzin İlçesi, Turunçlu Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.03.1993 gün ve 1432 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı ve Korunma Alanı olarak tescil edilen alanda sit alanı öznesinin sadece antik dönem yapı kalıntısı olduğunun yanı sıra antik dönem yapı kalıntısının zeminde 12.03.1993 gün ve 1432 sayılı kurul kararı eki sit alanına girmediğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda, 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında hazırlanan tespit-tescil yönetmeliği göz önüne alınarak 12.03.1993 gün ve 1432 sayılı kurul kararı eki sit alanı sınırlarının iptaline, antik dönem yapı kalıntısına yönelik Kurulumuzca düzeltilmiş biçimiyle belirlenen kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, antik dönem yapı kalıntısının ilk tespitinin Müze Müdürlüğünce yapılmış olması nedeniyle Müzesince hazırlanacak anıt fişinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza gönderilmesine karar verildi.

 


 

1617/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 01.07/49

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.01.2015-131                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.01.2015-4658                                 ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Hamam Mahallesinde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1623 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Hamam Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonu ve Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının belirlenmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Hamam Mahallesinde bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Hamam arkeolojik sit alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli haritadan kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya yapılan aplikasyonu ile sit alanı için hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan parsellere “1. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmemişse, sit alanı şerhlerinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 


 

1618/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 20.01.2015 - 103                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 20.01.2015 - 1208                             ANKARA

Çorum İli, Merkez İlçesi, Karaca Köyü, Ahilyaskırı Mevkii, mülkiyeti hazineye ait, İçişleri Bakanlığı emniyet Genel Müdürlüğü’ne Polis Meslek Yüksek Okulu yapılması için tahsis edilen H33-b-04-a-4 Pafta 168 ada, 9 parsel ile, Polis Meslek Yüksek Okulu yapılmak üzere tahsisi istenilen mera vasfındaki 168 ada, 184 parsele ilişkin Çorum İl Özel İdaresi’nin 18.09.2014 tarih ve 9213 sayılı yazısı ile Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih ve 2740 sayılı yazısı eki Çorum Müze Müdürlüğü’ nün 30.09.2014 tarihli ve 1307 sayılı yazısı eki 30.09.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin iletilmesi…” yazısı gereğince iletilen Kurum görüşleri okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Çorum İli, Merkez İlçesi, Karaca Köyü Ahilyaskırı Mevkii, H33-b-04-a-4 pafta, 168 ada, 9 parsel ile, 168 ada, 184 parselde Müze uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede tespit edilen alanın, karar eki haritada sınırları belirlenen şekilde Kuzey ve Güney Höyükleri’ nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, 1/5000’ lik paftasının onaylanmasına bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı kararının 1. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.


1620/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.01.2015 - 87                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.01.2015 - 1496                            ERZURUM

Erzincan İli, Merkez, Soğukoluk Köyü, Aktepe Mezrası, Cunizi Mevkii, 420 ada, 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1181 - 1183 parsellerde kayıtlı Kurulumuzun 20.11.2014 gün ve 1373 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Soğukoluk Höyüğü'nün tescil kararında sehven 420 ada ibaresi yazıldığından bu maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Müdürlüğümüzün 2015/62 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Merkez, Soğukoluk Köyü, Aktepe Mezrası, Cunizi Mevkii, 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1181 - 1183         parsellerde kayıtlı bulunan I. Derece Arkelojik sit olarak tescilli Soğukoluk Höyüğü'ne yönelik alman Kurulumuzun 20.11.2014 gün ve 1373 sayılı kararında, adı geçen parsellerde ada bulunmadığından dolayı sehven yazılan '420’ada’yazısının karar metninden çıkarılmasına karar verildi.

1621/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.01.2015 - 115                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.01.2015 - 1909                                SİVAS

DOSYA NO                             : 58.05.33

Sivas İli, İmranlı İlçesi, Karapınar Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 113 ada, 2 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Haydar Bey Konağı’nın tescil konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Sırma ALİŞANOĞLU AYYILDIZ 28.11.2012 ve 18.09.2014 tarihli dilekçeleri okundu; konu ile ilgili Kurul raportörlerinin 19.01.2015 tarih ve 43 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, İmranlı İlçesi, Karapınar Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 113 ada, 2 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Haydar Bey Konağı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

1622/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI NO VE TARİH    : 99 - 13.02.2015                           TOPLANTI YERİ

KARAR NO VE TARİH          : 1424 - 13.02.2015                             KAYSERİ

Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Çiçekli Köyü, Kamışçıktepe Dağlartarla Mevkiinde, 153 ada, 170 parselde bulunan ve Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik yerleşimin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 08.09.2014 gün ve 1069 sayılı, 04.11.2014 gün ve 1362 sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.11.2014 gün ve 4168 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10.11.2014 gün ve 214451 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 67312 sayılı yazısı, 09.02.2015 gün ve 80 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Çiçekli Köyü, Kamışçıktepe Dağlartarla Mevkiinde, 153 ada, 170 parselde bulunan arkeolojik yerleşimin, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki haritada koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; arkeolojik yerleşimde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal kovuşturma açılmasına; soruşturmanın tamamlanmasının ardından can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının yerel yönetimlerce Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; arkeolojik yerleşimde daha fazla tahribata neden olunmaması için alanın yerel yönetimlerce belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

 


1623/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI NO VE TARİH    : 99 - 13.02.2015                           TOPLANTI YERİ

KARAR NO VE TARİH          : 1419 - 13.02.2015                             KAYSERİ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Yukarısarıkaya Köyü, Akarcasuyu Deresi, Dağ Yolu Mevkiinde, 141 ada, 287 parselde bulunan ve Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik yerleşimin 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 08.09.2014 gün ve 1070 sayılı, 13.11.2014 gün ve 1420 sayılı yazısı, Sarıkaya Kaymakamlığının 12.11.2014 gün ve 1964 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 67299 sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.12.2014 gün ve 4485 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 04.12.2014 gün ve 232608 sayılı yazısı, Yozgat İl Özel İdaresinin 12.12.2014 gün ve 11476 sayılı yazısı, 09.02.2015 gün ve 82 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Yukarısarıkaya Köyü, Akarcasuyu Deresi, Dağ Yolu Mevkiinde, 141 ada, 287 parselde bulunan arkeolojik yerleşimin, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki haritada koordinattı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının eçerli olduğuna; arkeolojik yerleşimde kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal kovuşturma açılmasına; soruşturmanın tamamlanmasının ardından can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının yerel yönetimlerce Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; arkeolojik yerleşimde daha fazla tahribata neden olunmaması için alanın yerel yönetimlerce belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

 


1624/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI NO VE TARİH    : 99 - 13.02.2015                           TOPLANTI YERİ

KARAR NO VE TARİH          : 1425 - 13.02.2015                             KAYSERİ

Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Başpınar Köyü, Tekketepe Mevkiinde, 101 ada, 11,43,50 parsellerde bulunduğu belirtilen, Kurulumuzun 31.10.2014 gün ve 1273 sayılı kararıyla 1. ve 3. derece arkeolojik sit alam olarak tescil edilen Tekketepe Höyüğüne ait sit fişi üzerindeki haritada koordinattı olarak işaretli alanın, Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Parmaksız Köyü sınırları içerisinde kaldığına ilişkin Yozgat Kadastro Müdürlüğünün 16.12.2014 gün ve 904 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 29.01.2015 gün ve 134 sayılı yazısı, Saraykent Tapu Müdürlüğünün 15.07.2014 gün ve 203 sayılı yazısı, 09.02.2015 gün ve 81 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kurulumuzun 31.10.2014 gün ve 1273 sayılı kararında sehven Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Başpınar Köyünde bulunduğu belirtilen Tekketepe Höyüğünün, Parmaksız Köyü sınırlan içerisinde kaldığı dosyasındaki belgelerden anlaşıldığından, höyüğün konum bilgisinin, Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Parmaksız Köyü olarak düzeltilmesine karar verildi.

1625/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI NO VE TARİH    : 98 - 12.02.2015                           TOPLANTI YERİ

KARAR NO VE TARİH          : 1395 - 12.02.2015                             KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar İlçesi Araplı Mahallesinde bulunan, tapunun 407 ve 408 parsel ile kadastro harici alanda kalan ve Kurulumuzun 08.12.1995 gün, 1983 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kışla Tepesi Sitinin (Araplı Hüyüğü) sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna karar verildi.

 


1626/1/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      : 99 - 13.02.2015                                    TOPLANTI YERİ

Karar No. ve Tarihi          : 1420 - 13.02.2015                                      KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Sivri Köyü ile Çavuş Köyü sınırları içinde kalan, Sivri Köyü J34-d-20-a pafta 1340 parsel ve Çavuş Köyü 2089 parselde bulunan tescilli Sivriköy Tepesi (Alişar) tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritanın uygun olduğuna karar verildi.

 

1626/2/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    64.02/22

Toplantı Tarihi ve No    : 28.01.2015-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.01.2015-2194                                              KÜTAHYA

Uşak İli, Eşme İlçesi, Bozlar Köyü, Doğular Mahallesi Hozan Mevkii mezarlı tepenin eteğinde bulunan Tümülüsün 105 ada, 72 parselde yer almadığının kadastro yetkilileri tarafından belirtildiği ve bu nedenle sit sınırlarının incelenmesinin istendiği; Zebuliye Doğa’nın 11.07.2014 tarihli başvurusu, bu başvuru gereği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda sit sınırlarının yerinin yanlış işlenmiş olduğu tespit edildiğinden sit sınırlarının ve niteliğinde değişiklik yapılması istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 38092246-162.02-64.02/22-1648 sayılı, 13.01.2015 tarih ve 38092246-162.02-64.02/22-142 ve 15.01.2015 tarih ve 38092246-162.02-64.02/22-160 sayılı yazıları ve ekleri, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 17706688-190.02/389 (Eşme) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakın 23.01.2015 tarih ve 375 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Eşme İlçesi, Bozlar Köyü, Doğular Mahallesi Hozan Mevkii mezarlı tepenin eteğinde bulunan, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2007 tarih ve 3442 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Bozlar Köyündeki Tümülüs alanının tescil edildiği karar eki haritada sit sınırlarının yanlış belirlendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından 09.09.2014 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edildiğinden, alana ilişkin oluşan maddi hata doğrultusunda İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2007 tarih ve 3442 sayılı kararı eki sit haritasının iptaline; sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral haritada gösterildiği şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenmesine; söz konusu alanın niteliğinin Arkeolojik alan olarak düzeltilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


 

1627/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   43.04/203

Toplantı Tarihi ve No    : 27.01.2015-102                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.01.2015-2178                                                  EMET

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Çukurören Köyünde, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Karapınar Devlet Ormanı alanında, 101 ada, 482 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Asar Kale Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.10.2014 tarih ve 70728218.168.01/2872 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyeti etkilenen kurumlardan Kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/203-1590 sayılı yazısı ve eki faaliyeti etkilenen kurumlardan istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2014 tarih ve 44812147.202.99-21949 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih ve 96709717-304.99-194578 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 15.10.2014 tarih ve 35867791-754-10217 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü’nün 24.10.2014 tarih ve 40997094-045.01-217811 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/203-1737 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.10.2014 tarih ve 28164726-05973 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-256272-67114 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.04/203-180 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 19.01.2015 tarih ve 33290116640/4 (Gediz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.01.2015 tarih ve 392 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Çukurören Köyünde, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Karapınar Devlet Ormanı alanında, 101 ada, 482 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Asar Kale Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.10.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastro paftasında gösterildiği şekliyle belirlenen Örencik Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parsel listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

 


 

1628/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   64.00/638

Toplantı Tarihi ve No    : 28.01.2015-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28.01.2015-2197                                              KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ortaköy Köyü, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.09.2014 tarih ve 49969645.168.01/2237 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetleri etkilenen kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/638-1608 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 14.04.2014 tarih ve 44812147.202.99-22234 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 58346687/252.99-8013 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve 18690456-755.99-662487 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-256041 saylı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih ve 26163249-750-Otamatik-14027 sayılı yazısı ve eki, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü 24.10.2014 tarih ve 88570880-045.01-217812 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 10.10.2014 tarih ve 35698499-311.99(640120001)-193926 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 38092246-64.00/638-1736 ve 22.11.2014 tarih ve 38092246-1851 sayılı yazıları ve ekleri, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 85297090.175/3060 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 350 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ortaköy Köyü, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.09.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


 

1629/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                43.04/200

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.01.2015-102                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.01.2015-2180                                   EMET

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gediz-Simav-Demirci yol güzergahı hattında yeni yol açmak üzere toplam 454466.81 m2 ormanlık saha içinde, tescilli kültür varlıkları ve sit alanları bulunup bulunmadığının bildirilmesi istemine ilişkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Şube Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 68193609-752/56144 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.05.2014 tarih ve 38092246-43.04/200-782 sayılı ve 16.06.2014 tarih ve 38092246-43.04/200-1066 sayılı yazıları, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2014 tarih ve 1830 sayılı kararı, faaliyetleri etkilenen kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/200-1087 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 96709717-304.99-127072 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-14881 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü’nün 09.07.2014 tarih ve 88570880-045.01-143823 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.07.2014 tarih ve 28164726-64280 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 18.07.2014 tarih ve 35867791-754-6904 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254435-54699 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/200-1645 ve 13.01.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.04/200-137 sayılı yazıları ve ekleri, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve 33290116640/6 (Gediz) ve 20.01.2015 tarih ve 33290116640/6 (Gediz) sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.01.2015 tarih ve 406 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Çamlı Çeşme Yamaç Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eki belgeler ile yol güzergahının değerlendirildiği Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 1830 sayılı kararı doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Çamlı Çeşme Yamaç Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


 

1630/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                43.04/204

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.01.2015-102                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.01.2015-2179                                   EMET

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Uğurluca Köyü, Örencik Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih ve 70728218.168.01/2869 sayılı yazısı ve ekleri,  faaliyeti etkilenen kurumlardan Kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/204-1749 sayılı yazısı ve eki faaliyeti etkilenen kurumlardan istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2014 tarih ve 96709717-307.02(430520001)-214449 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 10.11.2014 tarih ve 44812147.202.99-24418 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.11.2014 tarih ve 28164726-250-6437 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-256849-67311 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğü’nün 14.11.2014 tarih ve 40997094-050.01.04/233973 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarih ve 35867791-754-12084 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.04/204-1752 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 19.01.2014 tarih ve 33290116640/5 (Gediz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 382 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Uğurluca Köyündeki, Örencik Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.10.2014 tarihli rapor eki ve belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastro paftasında gösterildiği şekliyle belirlenen Örencik Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parsel listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

 


 

1631/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                43.05/275

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.01.2015-102                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.01.2015-2168                                   EMET

Kütahya İli, Simav İlçesi, Karakoca Köyü, Kutsal Alanın I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih ve 70728218.169/2868 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.05/1755 sayılı yazısı ve eki, faaliyeti etkilenen kurumlardan istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 44812147.202.99-23849 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve 96709717-304.99[05]-211412 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.11.2014 tarih ve 28164726-2506436 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-256731 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya İl Özel İdaresi, Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 35867791-754-13495 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 14.11.2014 tarih ve 40997094-050.01.04-233923 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 38092246-43.05/275-1763 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 33290116-090/1089(Simav) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 359 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Simav İlçesi, Karakoca Köyündeki, Kutsal Alanın I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.10.2014 tarihli rapor eki ve belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kutsal Alanın I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


 

 

1632/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                 64.01/96

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-103                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-2200                              KÜTAHYA

Uşak İli, Banaz İlçesi, Büyükoturak Köyü, Kozviran Mahalesi, Çukurören Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 49969645.168.01/748 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/96-1129 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15030 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5261 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640220001]135616 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254703-55449 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10197 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 52720483/252.99/4106 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/96-1586 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/913 (Banaz) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 352 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Büyükoturak Köyü, Kozviran Mahalesi, Çukurören Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.09.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Çukurören Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


 

1633/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                64.00/544

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-103                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-2198                              KÜTAHYA

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Köyündeki, Yolarası (Çağıllıburun) Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.01.2013 tarih ve 49969645-168.01-97 sayılı yazısı ve ekleri, arkeolojik alanın sınırlarının 6 derecelik koordinatlarının istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.01.2013 tarih ve B.16.0.KVM.4.43.00.02-64.00/544-106 sayılı yazısı, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün alanda yapılan kurtarma kazısına ilişkin 23.01.2013 tarih ve 49969645-160.02-168 sayılı yazısı ve alanın sınırlarının 6 derecelik koordinatlarının iletildiği 04.04.2014 tarih ve 49969645.168.01/926 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/544-1218 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketinin 17.07.2014 tarih ve 16029 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 44598 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 254546 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 10209 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 4043 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/544-1606 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 2254 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 361 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Köyündeki, Yolarası (Çağıllıburun) Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.01.2013, 21.01.2013 ve 02.04.2014 tarihli raporlar ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yolarası (Çağıllıburun) Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


1634/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                43.12/230

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.01.2015-102                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.01.2015-2177                                   EMET

Kütahya İli, Emet İlçesi, Samrık Köyü, Samrık Yerleşimin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine istemine ilişkin; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.09.2014 tarih ve 70728218.168.01/2563 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.12/230-1577 sayılı yazısı ve eki, faaliyeti etkilenen kurumlardan istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 44812147.202.99-21448 sayılı yazısı, Kütahya İl Özel İdaresi, Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 09.10.2014 tarih ve 35867791-754-9932 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 13.10.2014 tarih ve 96709717-304.99-194578 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 28164726-05918 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Milli Parklar Koruma Genel Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 88570880-045.01-1214056 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 20913469-101.29.02-256265-64776 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-43.12/230-1585 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 44053774-160.99/527 (Emet) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 358 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İli, Emet İlçesi, Samrık Köyündeki, Samrık Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.09.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Samrık Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


1635/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                 64.02/57

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.01.2015-103                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.01.2015-2193                              KÜTAHYA

Uşak İli, Eşme İlçesi ile Manisa İli, Alaşehir İlçesi arasında Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünce iletilen öneri koridor alanı içerisinde iyileştirme amaçlı yol genişletme çalışması yapılacağından tescilli kültür varlıkları ve sit alanları bulunup bulunmadığının bildirilmesi istemine ilişkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 86141515-755.01/56362 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih ve 38092246-64.02/57-659 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih ve 52886439-168.99-80057 sayılı yazısı, İzmir II nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.05.2014 tarih ve 2153 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih ve 52886439-168.99/80057 sayılı yazısı, faaliyetleri etkilenen kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.06.2014 tarih ve 38092246-64.02/57-1011 sayılı ve 12.06.2014 tarih ve 38092246-64.02/57-1054 sayılı yazıları, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2014 tarih ve 1811 sayılı kararı, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 20.06.2014 tarih ve 44812147.202.99-13800 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 58346687-252.99-4712 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254266-52925 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 09.07.2014 tarih ve 26163249-750-otomatik-8546 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü-Başkomutanlık Tarihi Milli Park Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 95593446-045-144809 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 17706688-170.03.01/248(Eşme) sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.08.2014 tarih ve 52720483/252.01/3906 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.01.2015 tarih ve 351 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Uşak İli, Eşme İlçesi, Yeleğen Beldesi, Asar Höyüğün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eki belgeler ile yol güzergahının değerlendirildiği Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 1811 sayılı kararı doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Asar Höyüğün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 


1636/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   35.12/405

Toplantı Tarihi ve No    : 11.02.2015-197                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 11.02.2015-4812                                                  İZMİR

İzmir ili, Menemen ilçesi, Göktepe mahallesi sınırlan içerisinde İzmir Müzesi uzmanları ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 21.11.2014 tarihli ve 4253 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.02.2015 tarihli, 10.02.2015 tarih ve 124 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Menemen ilçesi, Göktepe mahallesi sınırları içerisinde, bir bölümü 757 numaralı orman parselinde bir bölümü taşlık, kayalık, tapulama harici alanda yer alan tümülüsün, kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral ve 1/25000 ölçekli topografik haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 


 

1619/1-1