10 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29263

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji Uzmanı olmak

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım uzmanı olmak.

Doçent

1

Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek konusunda deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

1026/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doçent

2

Endodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Doçent

1

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1027/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Avcılık-Atıcılık Spor ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Fikri Kurtuluş

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/01/2015 tarihinde tavzih edilen 23/12/2014 tarih ve E.2014/264, K.2014/464 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim, spor, sağlık, kültür, ilmi araştırma, çevre ve sosyal yardım olup bunun yanında ve öncelikli özel amacı; sağlıklı bir toplum oluşturmak üzere, tüm spor dallarına ilgi duyan kişiler ile sporcuların eğitimi, yetiştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, maddi ve manevi olarak desteklenmesi, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanması, ülkenin tanıtımına, çevre ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-(yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Fikri Kurtuluş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, mütevelli heyeti kararı ile sırası ile İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübüne, benzer amaçlı bir vakfa, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na veya Maliye Hazinesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1025/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Osman KARAGÖZ ve Ort.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Yaşamkent Mahallesi, İmarın 43675 ada 9 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 20.11.2014 gün ve 145/7304 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Osman KARAGÖZ’e 10.708,44.- (Onbin Yedi Yüz Sekiz Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 25.11.2014 gün ve 4915 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 25.11.2014 gün ve 4915 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

756/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MÜTEAHHİDİ  : Mücahit İnş. Taah. Pet. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.

ADRESİ              : Bilinmiyor.

İmarın 27218 ada 5 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 11.06.2014 gün ve 141/7127 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 24.07.2014 gün ve 2556 sayılı karar ile anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince de 19.06.2014 gün ve 2079 sayılı karar ile adınıza 4.295.37,-T.L. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 19.06.2014 gün ve 2079 ile 24.07.2014 gün ve 2556 sayılı kararlar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

757/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvurulan için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

-

3

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

1030/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

19/11/2014 tarihli ve 29180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yayla Mah. Fener Cad. ZONGULDAK adresli ve 5630006393 vergi numarasında kayıtlı olan Demir Petrol İşletmeleri Madencilik Turizm İnşaat Nak. Mak. Gıda San. ve Tic. A.Ş.' nin, 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 6 (Altı) ay süreyle yasaklanmasına ilişkin işleme esas teşkil eden kira sözleşmesi feshine ilişkin idari işlemin, Zonguldak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli ve Esas No: 2014/694 sayılı Kararı ile, dava sonuna kadar ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verildiğinden, Demir Petrol İşletmeleri Madencilik Turizm İnşaat Nak. Mak. Gıda San. ve Tic. A.Ş.' nin, 6 (Altı) ay süreyle Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan yasaklanması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.

1036/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                               59.06.119

Toplantı Tarihi ve No         : 16.01.2015 - 126                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No            : 16.01.2015 - 2134                                     EDİRNE

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Çayla Köyü, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 3 pafta, 100 parselde yer alan Çaylaköyü mülüsünün tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl ltür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 987 sayılı yazı ile raportörün raporu okundu, dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Çayla Köyü, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 3 pafta, 100 parselde yer alan Çaylaköyü mülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit ala olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda Koruma Amlı İmar Pla yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit ala hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

966/1/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           59.06.120

Toplantı Tarihi ve No    : 16.01.2015 - 126                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.01.2015 - 2135                                         EDİRNE

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Göçerler Köyü, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 1871 ve 1872 parsellerde yer alan Kızlarhöyüğü Tümülüsünün tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.11.2014 tarih ve 989 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Göçerler Köyü, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 1871 ve 1872 parsellerde yer alan Kızlarhöyüğü Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

996/2/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           59.07.141

Toplantı Tarihi ve No    : 16.01.2015 - 126                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.01.2015 - 2137                                         EDİRNE

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, İğdebağları Mahallesi ve Camikebir Mahallesinde, G18-d-08-c ve G18-d-13-b paftalarında yer alan Sufunya Kalesinin tescil edilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.09.2014 tarih ve 759 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, İğdebağları Mahallesi ve Camikebir Mahallesinde, G18-d-08-c ve G18- d-13-b paftalarında yer alan Sufunya Kalesinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

996/3/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı  Tarihi ve No   :15.01.2015-125                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :15.01.2015-2111                                               EDİRNE

Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırlarında, kısmen 2588 parselde, kısmen de 4303 parselde yer alan, Kurulumuzun 14.01.2009 tarih ve 2262 sayılı kararıyla tescil edilen Tekhöyük Tümülüsünün koordinatlı sınırlarının belirlenmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan rapor, Tekhöyük Tümülüsünün kadastral bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkin ilgilisinin 03.09.2014 tarihli başvurusu ile 4303 parselin yola terkin edilmesi istemine ilişkin de   Uzunköprü  Kaymakamlığı  Tapu   Müdürlüğünün  19.03.2014  tarih ve 84480752/311 sayılı yazısı, Kurulumuzun 22.10.2014 tarih ve 1979 sayılı kararı gereği hazırlanan paftanın değerlendirilmesi istemine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 41295115-752.01/202903 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırlarında, kısmen 2588 parselde, kısmen de 4303 parselde yer alan, Kurulumuzun 14.01.2009 tarih ve 2262 sayılı kararıyla tescil edilen Tekhöyük Tümülüsünün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koordinatlı olarak sınırlarının belirlenmesi konusunun değerlendirilmesi sonucunda; Tekhöyük Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6 ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına, 374 parsele sehven konulan 1. derece arkeolojik sit alanı şerhinin kaldırılmasına, Tekhöyük Tümülüsünün kısmen 4303 parselde kaldığından kamulaştırılmasının uygun olmadığına karar verildi.

 

996/4/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı  Tarihi ve No   :14.01.2015 -124                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :14.01.2015 -2095                                              EDİRNE

Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemalköy Köyü, Kurulumuzun 01.02.2007 tarih ve 1238 sayılı kararıyla tescil edilen, 158 ada, 20 parselde yer alan İkiztepeler A Tümülüsü ile 158 ada, 20-21 ve 11 parsellerde yer alan İkiztepeler B Tümülüslerinin 2863 sayılı yasanın 6 ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi, 101 ada, 20 ve 21 parsellere sehven konulduğu anlaşılan 1. derece arkeolojik sit alanı şerhinin kaldırılması istemine ilişkin raportörün raporu, Edirne Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 03.12.2014 tarih ve 2777 sayılı yazsı, Edirne Valiliği Tapu Müdürlüğünün 09.12.2014 tarih ve 2024 sayılı yazıları okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemalköy Köyü, Kurulumuzun 01.02.2007 tarih ve 1238 sayılı kararıyla tescil edilen, 158 ada, 20 parselde yer alan İkiztepeler A Tümülüsü ile 158 ada, 20-21 ve 11 parsellerde yer alan İkiztepeler B Tümülüslerinin 2863 sayılı yasanın 6 ve 7. maddeleri gereği 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazların tapu kayıtlarına 1. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,

* Taşınmazlarda Koruma  Amaçlı  İmar  Planı  yapılıncaya  kadar Koruma  Yüksek  Kurulunun

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,

*101 ada, 20 ve 21 parsellere sehven konulduğu anlaşılan 1. derece arkeolojik sit alanı şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

 

996/5/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              03.07.187

Toplantı Tarih ve no      : 15.01.2015 - 145                                        Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 15.01.2015 - 2920                                      ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde ve tapunun 195 ada, 6 parselinde yer alan taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınması talebini konu alan bila tarihli başvuru, Sandıklı Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2014 gün ve 78210422-661-1210 sayılı yazısı ve 05.12.2014 gün ve 78210422-1139-1946 sayılı yazısı, Sandıklı Kaymakamlığının (Tapu Müdürlüğü) 17.11.2014 gün ve 54672682-106.99/1779 sayılı yazısı, Sandıklı Kaymakamlığının (İlçe Nüfus Müdürlüğü) 14.11.2014 gün ve 65645187-090-99/6509 sayılı yazısı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.11.2014 gün ve 7057 sayılı raporu, 09.01.2015 gün ve133 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde ve tapunun 195 ada, 6 parselinde yer alan taşınmazın yapım malzemesi ve tekniği, cephe düzeni ve özellikleri, kitlesi ve gabarisi, tarihi değeri vb. özellikleri ile “Geleneksel Sivil Mimarlık Örneklerinden” biri olması nedeniyle söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında “II. (İki) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescilinin ve taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; bahsi geçen taşınmazda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

995/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                       35.17/249

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-106                                          Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-2681                                           İZMİR

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Mumcu Tepe (Yargöçüğü) Mevkii'nde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.06.2009 tarih ve 1627 sayılı yazısı üzerine inceleme yapan İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm ''Müdürlüğü'nün 31.07.2009 tarihli ve 2173-5714 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 10.07.2009 tarihli raporu, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08.03.2010 tarih ve 681-1873 sayılı yazısı eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 15.02.2010 tarihli raporu, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.09.2014 tarihli raporu, Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.09.2014 tarih ve 7650 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 01.03.8451-78272 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.09,2014 tarih ve 71160347/250/21420 sayılı yazısı, Torbalı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 2470 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 181242 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2014 tarih ve 61111 -255304 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Menderes Orman İşletme Müdürlüğü Torbalı Orman İşletme Şefliği'nin 26.09.2014 tarih ve 165 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 25.09.2014 tarih ve 604143 sayılı yazısı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 18.11.2014 tarih ve 1822-9993 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 18.11.2014 tarih ve 786 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Mumcu Tepe (Yargöçüğü) Mevkii'nde kaçak kazıya konu olmuş 3 adet tümülüsün, kararımız eki 1/5000 ölçekli harita ve eki koordinat listesinde sınırları gösterildiği haliyle 2863 sayılı Yasa'nın 6.maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararı koşullarının geçerli olduğuna, tümülüsün kaçak kazılar ile tahribata uğramış olması nedeniyle kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

 

 

 

 

 

994/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-106                                     35.13/80

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-2679                                Toplantı Yeri

                                                                                                                      İZMİR

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Eski Çiftlik Köyü'nde Beydağ Barajı etki alanında kalan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 05.02.2013 tarih ve 51337267.160.03.01-25166 sayılı yazısı eki Ödemiş Müze Müdürlüğü uzmanlarının 07.01.2013 tarihli raporu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.04.2013 tarih ve 51337267.160.03.01-66787 sayılı yazısı, Beydağ Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 529-1565 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 84901512/299/10082 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.10.2013 tarih ve 61745-685857 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'nün 31.10.2013 tarih ve 6703 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 07.11.2013 tarih ve 71160347-611.99-3220/25964 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.11.2013 tarihli ve 3635-9000 sayılı yazısı ve eki Ödemiş Müze Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2013 tarihli raporu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 26.11.2013 tarih ve 700462 sayılı yazısı ve ekleri, Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 24.12.2013 tarih ve 871 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 20.12.2013 tarihli kurtarma kazısı raporu, Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 09.04.2014 tarih ve 254 sayılı yazısı ve ekleri, ile Müdürlük evrakına 25.11.2014 tarih ve 787 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Eski Çiftlik Köyü, Çiftlik I Tümülüsün, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği haliyle 2863 sayılı Yasa'nın 6.Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı koşullarının geçerli olduğuna, tümülüsün kaçak kazılar ile tahribata uğramış olması nedeniyle kaçak kazı çukurlarının Müzesi denetiminde kapatılması gerektiğine, kaçak kazıyı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmış ise konuya ilişkin bilgi ve belgelerin İzmir I.Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

 

SİT FİŞİ ÖN TARAFI

SİT FİŞİ ARKA TARAFI

993/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.12.2014-106                             35.13/1079

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.12.2014-2680                                  Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Eski Çiftlik Köyü, Çiftlikköy II Tümülüsünde Ödemiş Kaymakamlığı Ödemiş Müze Müdürlüğü'nün 09.04.2014 tarih ve 254 sayılı yazısı ekinde iletilen Müze Müdürlüğü uzmanlarının 21.03.2014 tarihli kurtarma kazısı raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2014 tarih ve 84901512/299/9166 sayılı yazısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 18.09.2014 tarih ve 622.02/47168 sayılı yazısı, Beydağ Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2014 tarih ve 529-1426 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 24.09.2014 tarih ve 71160347/250/22313 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2014 tarih ve 61110-255303 sayılı yazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih ve 187144 sayılı yazısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 171151 sayılı yazısı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 52826 sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 2069065 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün 20.10.2014 tarihli ve 191666 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 21.10.2014 tarihli ve 3598-8956 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 680655 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 18.11.2014 tarih ve 785 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Beydağ İlçesi, Eski Çiftlik Köyü, Çiftlikköy II Tümülüsünün, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği haliyle 2863 sayılı Yasa'nın 6.Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

 

992/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

*Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

*Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

*Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

YRD. DOÇ

4

1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU

DOÇENT

1

1

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANI ALMIŞ OLMAK.

985/1-1