30 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


10 KALEM TEMİZLİK MAKİNE VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF FLEXBIL-TEFLON HORTUM VE SU GİRİŞ-ÇIKIŞ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FİZİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ISI MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 KALEM TEMİZLİK MAKİNE VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T. C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı 10 kalem temizlik makine ve malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

10 Kalem Temizlik Makine Ve Malzemesi

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)                İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 08.01.2015 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11771/1-1


BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/177485

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  200 Adet Buatagres (Komple) teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/01/2015 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11687/1-1


MUHTELİF FLEXBIL-TEFLON HORTUM VE SU GİRİŞ-ÇIKIŞ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/177476

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  43 Kalem Muhtelif Flexbil-Teflon Hortum ve Su Giriş-Çıkış Borusu teknik şartnamelere, bilgilere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/01/2015 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11688/1-1


FİZİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi için gerekli olan Fiziksel Ölçüm Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Görükle/BURSA

b) Telefon ve faks numarası         :  224 294 0258 – 224 294 0255

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  metinozturk@uludag.edu.tr

2 - İhale konusu malın                  :

 

a) Niteliği, türü

Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Doküman Bedeli

2.1

FİZİKSEL ÖLÇÜM SİSTEMİ

1 adet

2014/178181

16.01.2015

10.00

100,00 TL

 

b) Teslim yeri ve teslim tarihi       :  Cihazlar Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde, ilgili proje yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına müteakip (120) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim edilecektir.           

3 - İhalenin                                  

Yapılacağı yer                               :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle/Bursa

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.

4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhaleler ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleler idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

- Yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba yukarıda konu karşılığında belirtilen bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, yukarıda konu karşılığında belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler bu ihalelerle ilgili tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede kısmı teklif verilemez. Malın tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

11810/1-1


ISI MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              : 2014/177444

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi       :  cilibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  TKİ ELİ Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait Sosyal Yerleşim yerinde 4 adet, Saray Kontrol Müdürlüğü’nde 2 adet, atölye binaları yanında 2 adet, toplanma yeri yemekhane yanı 1 adet, yeni eleme tesislerinde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet kalorifer kazanı ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik tesisatının vs.) 12 (oniki) ay süreyle 27 kişi ile çalıştırılması ve bakımlarının yaptırılması, hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  22 OCAK 2015 - 15.00

d) Dosya no                            :  2014-035/KÇLİ-ISI MERKEZLERİ

4 - İhaleye ait dökümanlar: Çan’da; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41 ,Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 120,00 TL (posta yolu ile 130 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22/01/2015, saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11751/1-1


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızın çay ocakları (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir.

2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Nihai teklifler en geç 06.01.2015 Salı günü saat 14.00 ’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66           Faks : 397 33 71 – 74

11740/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait olan ilçemiz Yukarı Zaferiye (Yeni) mahallesinde aşağıda ada no, parsel no, yüzölçümü, m2 birim fiyatı, kıymet takdir bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 (Bir) adet arsanın satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

2 - Ada

Parsel

Yüzölçümü

M2 Birim

Fiyatı

Kıymet Takdir

Bedeli

Geçici

Teminat

1313

1

5.357,07 m2

(300,00TL/M2)

1.607.121,00 TL

48.213,63 TL

 

3 - İhaleye katılacak olan isteklilerden talep edilecek belgeler

a - Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b - Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve imza sirküleri (2014 yılı vizeli)

c - Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri.

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

4 - Teklifler ihale saati ve tarihine kadar Belediye Encümenine verilecektir

5 - Arsanın satış ihalesi 13/01/2015 Salı günü saat 15.30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - Belediye Encümeni arsanın satışına ait ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Arsanın satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

11595/1-1