29 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29220

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 30.000 Kg. kavrulmuş kıyılmış fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 08.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 08.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

11725/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 2 (iki) adet hizmet alımı işleri ile ilgili ihaleler açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) -

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1

Sarıkaya kömür stoklarından 100.000 ton kömürün yüklenmesi orta istasyon krible tesisi tüvenan silosuna taşınması ve boşaltılması işi

2014/177153

2014/2462

07/01/2015

14:00

80

Gün

2

ELİ Müessesesi Müdürlüğü Orta istasyon elek tesislerinden SEAŞ (1-4 veya 5-6 üniteleri) kömür hazırlama sahasına 100.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi

2014/177460

2014/2476

08/01/2015

14:00

100

Gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale

3. İhalenin yapılacağı yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 100,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11695/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

ADA

PARSEL

ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

NİTELİĞİ

İMAR

DURUMU

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

İzmit

Mehmet Ali Paşa

4846

1

2.709,00

Arsa

Kreş Yeri

4.399.650,00

131.989,50

21.01.2015

10:33

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve muhdesatlarla birlikte, karşısında belirtilen tarih ve saatte Karabaş Mahallesi, Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No. 80 İzmit adresinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat.1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve 37. Maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı), geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), adres beyanı, Nüfus kayıt örneği, Noter tasdikli imza beyannamesi, ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: Teklif mektubu (imzalı ve kaşeli), Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, adres beyanı, mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak), Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi, vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:00’ye kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

11658/1-1