16 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29207

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gürsoy Eğitim, Tarih, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (kısa adı GÜRVAK).

VAKFEDENLER: Hasan GÜRSOY, Mehmet GÜRSOY, Hüseyin GÜRSOY, Abdurrahman GÜRSOY, Fatih GÜRSOY, Turgut Mehmet GÜRSOY, Ahmet GÜRSOY.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.10.2014 tarih, E: 2014/295, K:2014/375 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizde, eğitim, sağlık, spor, sanat, tarih, kültür ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında topluma hizmet etmek ve böylece Devlet ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000 TL

YÖNETİM KURULU: Hasan GÜRSOY, Fatih GÜRSOY, Ahmet GÜRSOY.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11187/1-1


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesörler alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Niteliği

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Profesör

1

Mikrodalga organik sentez ve reaksiyon mekanizması alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık ve Mühendislik

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

 

11185/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER

Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                                                                     TIP FAKÜLTESİ

Anabilim/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

(1)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

(6)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

2

(2), (4)

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

(1)

Çocuk Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

(1), (6)

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(5)

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

(1)

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

(4)

Üroloji

Profesör

1

(5)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

(1), (2)

Çocuk Sağ ve Hast / Yenidoğan

Yardımcı Doçent

2

(1), (5)

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

(2)

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

(6)

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji

Profesör

1

(4)

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları /Nefroloji

Profesör

1

(3)

İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji

Yardımcı Doçent

2

(2)

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

4

(1), (3), (5)

Nöroloji

Doçent

1

(2)

Fizyoloji

Doçent

1

(1)

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Histoloji Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

1*

(1)

 

* Lisansüstü eğitimini tıp eğitimi alanında yapmış olmak

1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere

2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

4: İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

11184/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete’nin 96, 97, 98, 99 ve 100. sayfalarında yayımlanan ilanın başlığı “Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” olması gerekirken sehven “Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” şeklinde yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

11097/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına tescilli aşağıda tarih ve numaraları yazılı 2 adet serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden aranılan idari para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 55. Maddesi gereğince düzenlenen 1 adet ödeme emri firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına düzenlenen aşağıda yazılı ödeme emri 7201 Tebligat Kanunun 28. Ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

 

BEYAN. NUMARASI TARİHİ                       ÖDEME EMRİ NUMARASI TARİHİ

     1) IM081440/15.07.2009                                              371404/13.05.2014

     2) IM035880/24.03.2010                                              371404/13.04.2014

 

NOT: 31.10.2014 tarih ve 29161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

9473/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6767

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                        :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ    :  23.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL               :  Kırklareli, Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER   :  Lüleburgaz, Hayrabolu

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  3.791 hektar

- PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/F18-b4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º19’45’’00’’’

27º22’30’’00’’’

b

41º17’05’’00’’’

27º22’30’’00’’’

c

41º17’05’’00’’’

27º17’00’’00’’’

d

41º19’45’’00’’’

27º17’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’ya 25.02.2013 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-b4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 2 ay 28 günlük yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11149/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6765

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                        : Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ  : 22.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL               :  Siirt, Batman

- KAPSADIĞI İLÇELER   :  Kozluk, Baykan

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  7.577 hektar

- PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/L47-d2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º13’00’’00’’’

41º45’00’’00’’’

b

38º10’00’’00’’’

41º45’00’’00’’’

c

38º10’00’’00’’’

41º43’00’’00’’’

d

38º09’00’’00’’’

41º43’00’’00’’’

e

38º09’00’’00’’’

41º37’30’’00’’’

f

38º13’00’’00’’’

41º37’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 25.01.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 6 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11148/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014    Karar No: 6766

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  07.07.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Kırklareli

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Lüleburgaz

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1.049 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO/K/E18-c3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º33’30’’00’’’

27º27’45’’00’’’

b

41º32’06’’00’’’

27º27’45’’00’’’

c

41º32’06’’00’’’

27º24’50’’40’’’

d

41º33’30’’00’’’

27º24’50’’40’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.03.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/E18-c3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 4 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11147/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6772

ŞİRKETLERİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  1) Transatlantic Exploration Mediterranean

International Pty. Ltd.

2) Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt

İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.

3) Valeura Energy Netherlands B.V.

- MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 20 Howard St. Perth Australia 6000

2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis

No: 180/31 Çankaya, Ankara

3) Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ

Amsterdam, Netherlands

- TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6

34330, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis

No: 180/31 Çankaya, Ankara

3) İran Cad. No:21/458    06680 Kavaklıdere,

Ankara

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  21.05.2014, 22.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Edirne ve Kırklareli

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Süloğlu, Havsa ve Merkez

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  11.559 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

41º45’00’’00’’’

27º00’00’’00’’’

b

41º39’00’’00’’’

27º00’00’’00’’’

c

41º39’00’’00’’’

26º52’30’’00’’’

d

41º45’00’’00’’’

26º52’30’’00’’’

 

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle 31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c2-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 9 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay 20 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11146/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6773

ŞİRKETLERİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  1) Transatlantic Exploration Mediterranean

International Pty. Ltd.

2) Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt

İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.

3) Valeura Energy Netherlands B.V.

- MERKEZ ADRESLERİ         :  1) 20 Howard St. Perth Australia 6000

2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis

No: 180/31 Çankaya, Ankara

3) Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ

Amsterdam, Netherlands

- TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6

34330, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis

No: 180/31 Çankaya, Ankara

3) İran Cad. No:21/458 06680 Kavaklıdere,

Ankara

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  16.05.2014, 20.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Edirne

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Havsa, Süloğlu

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  5.395 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º45’00’’00’’’

26º52’30’’00’’’

b

41º39’00’’00’’’

26º52’30’’00’’’

c

41º39’00’’00’’’

26º49’00’’00’’’

d

41º45’00’’00’’’

26º49’00’’00’’’

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle 31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 8 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay 15 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11145/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6770

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                               : Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  24.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               : İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Batman

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Kozluk

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  6.050 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO/K/L47-d1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º15’00’’00’’’

41º34’00’’00’’’

b

38º13’00’’00’’’

41º34’00’’00’’’

c

38º13’00’’00’’’

41º37’30’’00’’’

d

38º11’05’’00’’’

41º37’30’’00’’’

e

38º11’05’’00’’’

41º30’00’’00’’’

f

38º15’00’’00’’’

41º30’00’’00’’’

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 25.01.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 3 yıl içinde Köseler-3, Köseler-4 tespit kuyularının açılması ve 120 km 2B sismik çalışma yapılması şartıyla sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 15 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11144/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6768

ŞİRKETLERİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

2) Pinnacle Turkey Inc.

3) Corporate Resources B.V.

- MERKEZ

ADRESLERİ                            :  1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box

933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları,

VG 1110

3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,

Hollanda

- TEBLİGAT

ADRESLERİ                            :  1) Şehit Ersan Cd. No:24/7-8 Çankaya, Ankara

2) Piyade Sk. Ataman Apt. No:3/B Çankaya, Ankara

3) İran Cd. No:21/458 Kavaklıdere, Ankara

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  27.05.2014, 29.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Muratlı

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  6.327 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º05’00’’00’’’

27º35’00’’00’’’

b

41º00’00’’00’’’

27º35’00’’00’’’

c

41º00’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

d

41º05’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

e

41º00’35’’00’’’

27º30’35’’00’’’

f

41º00’25’’00’’’

27º30’35’’00’’’

g

41º00’25’’00’’’

27º31’15’’00’’’

h

41º00’00’’00’’’

27º31’15’’00’’’

i

41º00’00’’00’’’

27º30’00’’00’’’

j

41º00’35’’00’’’

27º30’00’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11143/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:04.12.2014     Karar No: 6771

ŞİRKETLERİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  1) Türkiye Petrolleri A.O.

2) Amity Oil International Pty Ltd.

- MERKEZ ADRESLERİ         :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 Ankara

2) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005

Western AUSTRALIA

- TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 Ankara

2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330

Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  18.06.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Çorlı, Çerkezköy

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1.561 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º20’25’’00’’’

27º52’30’’00’’’

b

41º18’00’’00’’’

27º52’30’’00’’’

c

41º18’00’’00’’’

27º50’00’’00’’’

d

41º20’25’’00’’’

27º50’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil International Pty Ltdnin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil International Pty Ltd. Şirketine % 50’şer hisselerle 09.10.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil International Pty Ltd. Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11142/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6769

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  01.09.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Tut

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  1.058 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO/K/M40-a4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º46’22’’80’’’

38º05’49’’20’’’

b

37º45’00’’00’’’

38º05’49’’20’’’

c

37º45’00’’00’’’

38º03’00’’00’’’

d

37º46’22’’80’’’

38º03’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 12.09.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M40-a4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11141/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6762

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ       :  26.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER      :  Hayrabolu

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  2429 hektar

- PAFTA NUMARASI         :  ARİ/TPO/K/F18-d2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º08’45’’00’’’

27º15’00’’00’’’

b

41º07’30’’00’’’

27º15’00’’00’’’

c

41º07’30’’00’’’

27º07’30’’00’’’

d

41º08’45’’00’’’

27º07’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-d2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde en az 1 adet kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11140/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6761

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                        :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ    :  26.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL               :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER   :  Hayrabolu

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  2430 hektar

- PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/F18-d3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º07’30’’00’’’

27º15’00’’00’’’

b

41º06’15’’00’’’

27º15’00’’00’’’

c

41º06’15’’00’’’

27º07’30’’00’’’

d

41º07’30’’00’’’

27º07’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-d3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak, 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11139/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6763

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                        :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ    :  26.05.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                         :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL               :  Tekirdağ

- KAPSADIĞI İLÇELER   :  Merkez, Hayrabolu

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  964 hektar

- PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/F18-c4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º07’30’’00’’’

27º17’00’’00’’’

b

41º05’38’’40’’’

27º17’00’’00’’’

c

41º05’38’’40’’’

27º15’00’’00’’’

d

41º07’30’’00’’’

27º15’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-c4-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11138/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.12.2014     Karar No: 6764

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  05.09.2014

RUHSATIN:

- KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

- KAPSADIĞI İL                     :  Adıyaman

- KAPSADIĞI İLÇELER         :  Merkez, Besni, Tut

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  3.068 hektar

- PAFTA NUMARASI            :  ARİ/TPO/K/M40-d1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º45’00’’00’’’

38º05’49’’20’’’

b

37º41’00’’00’’’

38º05’49’’20’’’

c

37º41’00’’00’’’

38º03’00’’00’’’

d

37º45’00’’00’’’

38º03’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 12.09.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M40-d1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da göz önüne alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

11137/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.12.2014     Karar No: 6774

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

- MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 163, Şişli, İstanbul

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Cad. No:7 Kat: 9 Söğütözü, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ    :  21.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye verilmiş olan AR/ÇPA/4413, 4414, 5076, 5077 hak sıra no.lu dört adet ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- VERİLİŞ TARİHLERİ ve

YÜZÖLÇÜMLERİ   :

 

Ruhsat No.

Yüzölçümü (hektar)

Veriliş Tarihi

AR/ÇPA/4413

48.628

11.09.2008

AR/ÇPA/4414

48.194

11.09.2008

AR/ÇPA/5076

49.407

20.06.2012

AR/ÇPA/5077

49.549

20.06.2012

 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI ve

YÜZÖLÇÜMLERİ :

 

Pafta No.

Yüzölçümü (hektar)

AR/ÇPA/K/N40-C

61.661

AR/ÇPA/K/N41-D

61.658

AR/ÇPA/K/O40-b1, b2, b3

25.756

AR/ÇPA/K/O41-a1, a4

20.840

 

- KAPSADIĞI İL                                  : Şanlıurfa

KARAR:

 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4413, 4414, 5076, 5077 hak sıra no.lu dört adet petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

11136/1-1

—————

Kitsan Kılıç İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin N41-b2, b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11135/1-1

—————

Kitsan Kılıç İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin F16-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11134/1-1


 

—————


 

—————

—————


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————