20 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29181

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

 

 
Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. İç Hastalıkları Anabilim Dalı kadrolarına başvuracak adayların; İç Hastalıkları uzmanı olmaları, gastroenteroloji yan dalı uzmanı olmaları ve endoskopik girişimlerde tecrübeli olmaları beklenmektedir. Anezteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalı Doçent kadrosuna başvuracak olan adayların Nöro anestezi alanında deneyimli olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

2

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

10204/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

17216 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10179/1-1

—————

13651/1, 13652/1, 13654/1, 13655/1, 13656/1 ada/parsellerde KDGPA sınır teklifi, Belediyemiz ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10180/1-1

—————

Yeni Batı Mahallesi 15418 ada 1 parselden trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10181/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Boyner Vakfı.

VAKFEDENLER: Ali Osman BOYNER, Emine Ayten BOYNER, Latife BOYNER

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2014. tarih ve E:2014/342, K:2014/435 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim çağındaki her yaştan öğrencinin akılcı bağımsız düşünebilen, çağdaş araştırmacı bireyler olarak yetişmesine ve eğitimine katkıda bulunmak yenilikçi ve aynı zamanda sosyal fayda sağlayan, toplumsal anlamda bir ihtiyacı karşılayan, yaşam kalitesini yükselten iş, proje ve hizmet önerisinde bulunan ancak yeterli kaynağı olmadığı için maddi ve ayni destek arayan girişmci ve sosyal girişimcilere proje bazlı kaynak ve hibe sağlamak suretiyle Türkiye’de girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000.- TL.(İkiyüzbinTürkLirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Hasan Cem BOYNER, Lerzan BOYNER, Zahide Leman HALULU, Neylan DİNLER, Nazlı Ümit BOYNER

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10205/1-1

—————

VAKFIN ADI: İmam Ahmed İlim Yayma, Araştırma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İmam Ahmed Vakfı)

VAKFEDENLER: Yılmaz ŞAHİN, Erhan KOÇ, Gökçe ŞAHİN, Edip KAHRAMAN, Vural LÜLECİ

VAKFIN İKAMETGAHI: SAKARYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/10/2014 tarihli ve E: 2014/459, K: 2014/582 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Mevzuat hükümlerine göre gerekli izinler alınarak gençlerin, çocukların, kadınların ve İslam ilimlerini öğrenmeyi talep eden kişilerin tüm İslam ilimleri hakkında eğitilmesini sağlamak, sosyal ve kültürel sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş olan dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, bu doğrultuda faaliyetler, yayınlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak, okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğrenimin ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU: Yılmaz ŞAHİN, Erhan KOÇ, Gökçe ŞAHİN, Edip KAHRAMAN, Vural LÜLECİ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakıf veya derneğe devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10206/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.11.2014        Karar No: 6753

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 86   06100 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  17.04.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye Petrolleri A.O.’na 23.07.2008 tarihinde verilmiş olan AR/TPO/4457 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.308 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARALARI       :  AR/TPO/K/L46-d1, d2, d3

                                                      AR/TPO/K/L46-c3, c4

- KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır, Batman, Siirt

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  44.851, 18.196 hektar

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4457 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının herbirinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatları”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile 2 adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

10207/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPO/4956 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 07.11.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10208/1-1


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 

—————

—————


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

İlanda Yazılması İstenilen Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

ULUSLARARASI PAZARLAMA

YARDIMCI DOÇENT

1

TARIMSAL ÜRÜN VE PAZARLAMASI ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

ULUSLARARASI TİCARET

YARDIMCI DOÇENT

1

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ VE YÖNETİM MUHASEBESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

ULUSLARARASI YÖNETİM

YARDIMCI DOÇENT

3

LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE ASİMETRİK BİLGİ SORUNU ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

4

TÜRK SİYASETİ VE BÜROKRATİK GÜÇ ALANLARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ

DOÇENT

1

TARİH YAZIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

3

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BİYOTEKNOLOJİ

DOÇENT

1

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

DOÇENT

1

BİTKİ GENOM VE TRANSKRİPTOM ANALİZLERİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

DOÇENT

1

ASİMETRİK HALKA KATILMASI ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

5

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI; FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜH. BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI; FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜH. BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN İNŞAATI VE TRANSPORTU

DOÇENT

1

İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

SİLVİKÜLTÜR

YARDIMCI DOÇENT

3

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI SİLVİKÜLTÜR ALANINDA YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

DOKTORASINI ORMAN TOPLUM İLİŞKİLERİ ALANINDA YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YAPMIŞ OLMAK.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS MESUNU OLMAK VE BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

YARDIMCI DOÇENT

3

GÖRSEL SANATLARDA METAFOR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

TEKSTİL TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

3

TEKSTİLDE KEÇE SANATI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

10137/1-1


 

10210/1-1