16 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29177

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.11.2014                                                                     Karar No: 6752

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                                    :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                                                  :  Ankara

- TÜRKİYE'DEKİ ADRESİ                        :  Söğütözü Mah 2180.Cad No: 86   06100 Çankaya, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                             :  08.08.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                               :  Sahaya İlave

- KAPSADIĞI İL                                        :  Şanlıurfa

- TADİLDEN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ :  127 hektar

- HAK SIRA NUMARASI                         :  İR/TPO/4624

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Türkiye Petrolleri A.O. Şanlıurfa ili dahilinde 27.03.2009 tarihinde sahip bulunduğu 118 hektarlık işletme sahasına, 9 hektarlık "A" parçasının ilavesi için müracaatta bulunmuştur. Adı geçen şirket 08.08.2014 tarihli dilekçesiyle işletme ruhsat sahasının son durumun tarif ve tasvirinin;

1/25.000 ölçekli L43-c1 haritasındaki (a) köşesinden 247 metre güneyde (b)'ye doğru çizgi, (b)'den 513 metre doğuda (c)'ye doğru çizgi, (c)'den 555 metre güneyde (d)'ye doğru çizgi, (d)'den 1735 metre batıda (e)'ye doğru çizgi, (e)'den 801 metre kuzeyde (f)'ye doğru çizgi, (f)'den 1222 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)'ya doğru çizgi şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir.

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra İR/TPO/4624 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatına 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 11 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince 9 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

10106/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 09.10.2014 gün ve 1636/2950 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.10.2014 gün ve 2816/5961 sayılı kararı onaylanan 84363 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

     Parsel                              Mevkii

     2659                                Susuz

     2678                                Susuz

     Yoldan yeşilden ihdas

10103/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 16.10.2014 gün ve 1665/2984 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.10.2014 gün ve 2893/6051 sayılı kararı ile onaylanan 84193/EK12 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

Yakacık 44336 ada 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller.

10104/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maşukiye Kevser Vakfı Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2014 tarihli tashih kararı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 13/09/2012 tarihli E:2012/6401, K:2012/9342 sayılı onama ilamı ve aynı mahkemenin 16.11.2012 tarihinde kesinleşen 03.03.2011 tarih ve E:2005/41, K:2011/84 sayılı kararına istinaden dağıtılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10105/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/37 sayılı kararı ile ABG Çelik Konstrüksiyon Metal İnşaat Petrol Ürünleri Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-087849 ve A-087850 sayılı faturalar ile akaryakıtı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/1/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-24 sayılı Kararı ile; “Giriş Mahallesi Denetko Yol Kavşağı Burhaniye / BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 18/03/2005 tarihli ve BAY/458-454/06062 lisans numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 ve 2012 yıllarında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.) akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/2/1-1

—————

Kurul’un 07/08/2014 tarih 5163-61 sayılı Kararı ile; Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Yalova Yolu 2. km. Umurbey Mevkii adresinde 21/03/2005 tarih BAY/463-268/08903 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 12/04/2013 tarihinde gizli tank ve düzenek tespit edilmesi nedeniyle ilgiliden 13/08/2013 tarih 4552-64 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesi ile Hukuk Dairesi Başkanlığı ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

a) Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 12/04/2013 tarihinde gizli tank ve düzenek tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin savunma göndermediği

anlaşıldığından, Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında;

a) Akaryakıt istasyonunda 12/04/2013 tarihinde gizli tank ve düzenek tespit edilmesi sebebiyle,  5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca,  1.000.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının  5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/3/1-1

—————

Kurul’ un 28.05.2014 tarih ve 5040/18 sayılı Kararı ile; 16.06.2005 tarihli ve İHR/498-34/11811 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi’ nin 31.12.2013 tarihine kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ıncı fıkrasının (a) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği Ast Petrol Ürünleri Acenteliği Anonim Şirketi’ ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

10129/4/1-1

—————

07.08.2014 tarihli ve 5163-35 sayılı Kurul Kararı ile; Emek Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:134 Kartepe/Kocaeli adresinde 15.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26677 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren BAHADIR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 06.11.2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin marker seviyesi geçersiz ve numunenin Teknik Düzenlemede yer alan özelliklere ( aykırı) olduğu TUBİTAK MAM’ ın düzenlemiş olduğu, 20.11.2013 tarih ve 1320P01408001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile, tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/5/1-1

—————

30.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28800 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 11/03/2013 tarihinde yapılan denetimde motorinin tağşiş edildiği ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edildiği ve vaziyet planında yer alan tank içerisindeki gizli bölme bulundurduğu tespit edilmiştir.

Konuları değerlendiren Kurul, 21/08/2014 tarih ve 5185/30 sayılı Kararında, istasyonunda 11/03/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylemlere konu motorini tağşiş etmek, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 175.833.-TL ve vaziyet planında yer alan tank içerisinde gizli bölme bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 14.652.-TL olmak üzere toplamda 190.485.-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.485.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/6/1-1

—————

Kurul’un 30/09/2014 tarih ve 5244-13 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/28137 sayılı bayilik lisansı sahibi Güneş Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ticaret unvanının, 20/04/2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre değişmesine karşılık mezkur tüzel kişinin bu unvan değişikliğine ilişkin olarak Kuruma başvuruda bulunarak lisans tadil talebinde bulunmamış olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 72.751, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/7/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Şirketinizin, istihdam ettiği makine mühendisinin vefatından sonra da aynı kişinin imzasıyla proje onaylatmak için dağıtım lisansı sahibi İzmirgaz Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.ye başvuruda bulunduğu, bu suretle Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin ( m ) bendi hükmüne aykırı davrandığı ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların kendisini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, 21.05.2014 tarihli ve 5026-6 sayılı Kurul kararı ile, Tahan Isı Doğalgaz Mühendislik ve inşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasındaki Usul başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi maddesine göre, bundan sonraki işlemlerinizde mevzuata uygun davranmanız konusunda daha özen gösterilmesi hususunda ihtarda bulunulmasına karar verilmiştir.

İhtara ilişkin Kurul kararı gereği, bundan sonraki iş ve işlemlerinizde mevzuata uygun davranılması konusunda daha özen göstermeniz hususunda ihtarda bulunulması, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/8/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-36 sayılı Kararı ile; Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/9/1-1

—————

Kurul’un 11/06/2014 tarihli ve 5059-39 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30321 numaralı bayilik lisansı sahibi Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereği 170.000,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/10/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-33 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi hakkında; Yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince uyarınca toplamda 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/11/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-38 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/12/1-1

—————

Kurul’un 21/05/2014 tarihli ve 5026-37 sayılı Kararı ile; Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/13/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/55 sayılı Kararı ile; 13/01/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, aeresol üretiminde kullanılacak kokusuz LPG’yi otogaz olarak “Gülveren Mahallesi Plevne Caddesi No: 266 Mamak / ANKARA” adresinde kurulu LPG otogaz istasyonuna ikmal eden LPG-BAY/941-54/10509 numaralı LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Angara Petrol Gaz Oto Kiralama Gıda Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, LPG’nin amaç dışı kullanımı sebebiyle 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve sahip olduğu lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Angara Petrol Gaz Oto Kiralama Gıda Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/14/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/46 sayılı Kararı ile; “Samsun Yolu 55.Km. Kayadibi Köyü Yazı Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresinde 04/03/2011 tarih ve BAY/939-82/29107 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Denfe Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansına konu akaryakıt istasyonda 25/12/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, Otomasyon sistemi bağlı olmayan yer altı tanklarını piyasa faaliyetine konu etmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Denfe Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/15/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarih ve 5116/30 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/31837 numaralı bayilik lisansı kapsamında adresinde faaliyet gösteren Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 26/11/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı sahibi Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g)  bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/16/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarih ve 5099/16 sayılı Kararı ile; 13/12/2012 tarih ve BAY/939-82/31886 numaralı bayilik lisansı kapsamında “İstanbul Karayolu 38. Km. Kazan / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Mevlana Akaryakıt Hafriyat İnşaat Nakliyat Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 13/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Mevlana Akaryakıt Hafriyat İnşaat Nakliyat Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/17/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarih ve 5116/24 sayılı Kararı ile; 16/07/2013 tarihinde yapılan denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıtı (jet yakıtını) amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin lisans kapsamı dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/18/1-1

—————

Kurul’un 07/08/2014 tarih ve 5163/37 sayılı Kararı ile; MYĞ/2214-2/26464 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış 06/06/2013 tarih ve 2013-A-2581/23 numaralı Vergi Tekniği Raporu ile tespit edilen hususlar çerçevesinde, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca lisans sahibinden yazılı savunma alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/19/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-51 sayılı Kararı ile;

16.07.2013 tarihli ve 24729 sayılı Karar ile sona erdirilmiş bulunan 30.04.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/10267 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Yurttepe Köyü Aktaş Mevkii No:96 Araç / KASTAMONU”  adresinde faaliyet gösteren Şafak KETHÜDA’nın, 30.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/20/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/87 sayılı Kararı ile K.Karacaören Kasabası Seka Mah. Milli Egemenlik Cad. No:134 Çay/Afyonlarahisar adresinde faaliyet gösteren 03.11.2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/ 010868 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Murat YILDIRIM’ın, tesisi nezdinde 10.02.2012 tarihinde yapılan tespite ilişkin olarak Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşleri değerlendirilmiş olup; adı geçen gerçek kişinin bağlı LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden Murat YILDIRIM hakkında, LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/21/1-1

—————

Kurul’un 17.07.2014 tarihli ve 5126/17 sayılı Kararı ile; T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Marmara Küçük ve Orta Mükellefler Grup Başkanlığınca 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 14.11.2012 tarihinde, 33 KFJ 66 plakalı çekici ve 27 Y 2104 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitte, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10129/22/1-1

—————

Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-64 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. Km. Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, Ada:-, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde yapılan denetimler ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

(i) 18.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 01/11/2012 tarihli ve 17716 sayılı raporu ile adı geçenin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 06 YLF 64 plakalı tanker aracılığıyla 22.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29350 sayılı bayilik lisansı sahibi ABC Grup Akar.Pet.Ürü.Nak.Gıd.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti’den bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince;  Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

(ii) 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde; TÜBİTAK MAM’ın 26/11/2012 tarihli ve 1220P00993001 sayılı raporu ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

(iii) Konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden, Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi hakkında, 18.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması ve istasyonda bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında, 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında olmak üzere toplamda 407.776,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 407.776,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10129/23/1-1

—————

Kurul’un 26/06/2014 tarihli ve 5099/45 sayılı kararı ile Vedat Çoşkun’un, 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2013 yılında A-073601, A-073607, A-073613, A-073617, A-073622 sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur

10129/24/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-73                                       20 17 112

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014-2901                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Honaz İlçesi, Ovacık Mahallesi, Kazanpınarı Borazlık Mevkiinde bulunan, tapunun 62, 257, 258 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazları üzerinde yer alan, Kazanpınarı Borazlık Mevkii Nekropol Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


10066/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.09.2014-78                                       09.06.827

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.09.2014-3119                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde bulunan, İlyasağa Karakolu ve çevresinde yer alan Arkeolojik Yerleşim alanın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları işaretlendiği şekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


10065/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014-77                                        20 01 82

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014-3073                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

 

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesi, Örenkuyusu Mevkiinde bulunan Örenkuyu Arkeolojik yerleşimi ve Nekropol Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I.(Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


10064/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-79                                        20 03 77

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-3144                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

 

Denizli İli, Çal İlçesi, Aşağıseyit Mahallesinde bulunan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/ 2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I.(Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


10063/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-79                                        20 07 64

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-3138                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Güney İlçesi, Aşağıçeşme Mahallesinde bulunan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/ 2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


10062/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.08.2014-76                                       09 04 315

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.08.2014-3010                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

 

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Güzelbeyli Mahallesinde bulunan, 122 ada, 4 parsel numaralı taşınmazı üzerinde yer alan alanın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


10061/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2444                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00/582

Diyarbakır İli, Merkez, Kayapınar İlçesi, Cumhuriyet Köyü sınırlarında bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.10.2010 gün ve 3427 sayılı kararıyla tescil edilen Cumhuriyet Höyüğü’nün Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 2753 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Diyarbakır İli, Merkez, Kayapınar İlçesi, Cumhuriyet Köyü sınırlarında bulunan ve 365, 366, 367 ve 379 nolu parseller üzerinde yer alan sayısallaştırılmasına ilişkin;

- Ekli 1/2000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

- Cumhuriyet Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

10060/1/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2455                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07/139

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kayan Köyü, Kayaksan Mezrası sınırlarında bulunan Kayaksan Kaya Mezarları ve Taş Ocakları’nın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarih ve 1897 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kayan Köyü, Kayaksan Mezrası sınırlarında bulunan Kayaksan Kaya Mezarları ve Taş Ocakları; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Kayaksan Kaya Mezarları ve Taş Ocakları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,


10060/2/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2456                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07/139

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kayan Köyü, Kayaksan Mezrası sınırlarında bulunan Kayaksan Sarnıçları’nın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarih ve 1898 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kayan Köyü, Kayaksan Mezrası sınırlarında bulunan Kayaksan Sarnıçları; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Kayaksan Sarnıçları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,


10060/3/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2458                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12.25

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Başdeğirmen Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.10.2001 gün ve 2710 sayılı kararıyla tescil edilen Başdeğirmen (Kepo) Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2014 gün ve 3215 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Başdeğirmen Köyü sınırları dahilinde bulunan ve tapunun 201, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 259, 261, 253 ,254, 252, 251,250,248,247,246 parsellerinde kalan, Başdeğirmen (Kepo) Höyüğü’nün sayısallaştırılması ilişkin;

 - Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

 - Başdeğirmen (Kepo) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 


10060/4/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2460                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12.26

 Diyarbakır İli, Silvan İlçesi Boyunlu Köyü Sınırları içerisinde yer alan ve I. derece Arkeolojik sit olarak tescilli Boyunlu Höyüğü ile Boyunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan ve I. Derece Arkeolojik sit olarak tescilli Haremağa Düz Yerleşiminin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.05.2002 gün ve 2856 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2013 gün ve 1157 sayılı kararı, Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.08.2014 gün ve 372 sayılı yazısı ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2014 gün ve 3215 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi Boyunlu Köyü Sınırları içerisinde yer alan ve I. derece Arkeolojik sit olarak tescilli Boyunlu Höyüğü ile Boyunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan ve I. Derece Arkeolojik sit olarak tescilli Haremağa Düz Yerleşimine ilişkin; yerinde yapılan inceleme ve dosyalarındaki bilgi ve belgelerden söz konusu yerlerin aynı alan olduğu anlaşıldığından, Haremağa Düz Yerleşim Alanının isminin Boyunlu Höyüğü olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna,

Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Diyarbakır İli, Silvan İlçesi Boyunlu Köyü Sınırları içerisinde yer alan ve I. derece Arkeolojik sit olarak tescilli Boyunlu Höyüğü’nün sayısallaştırılmasına ilişkin ise;

- Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

- Boyunlu Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


10060/5/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2461                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12.13

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, İncesu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.12.1990 gün ve 640 sayılı kararıyla tescil edilen Hassuni Mağaralarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2014 gün ve 3215 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, İncesu Köyü sınırları dahilinde bulunan ve bir kısmı tapunun 101 ada 1 parselinde bir kısmı ise tapulama harici alanda yer alan Hassuni Mağaralarının sayısallaştırılması ilişkin;

- Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

- Hassuni Mağaralarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 


10060/6/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2467                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02/28

Diyarbakır İli, Çermik İlçe Merkezinde yer alan tescilli Nişnik Köprüsü’nün koruma alanı belirlenmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.05.2014 gün ve 2207 sayılı kararı okundu. Ekleri (1/ 500 ölçekli koruma alanı paftası) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçe Merkezinde yer alan tescilli Nişnik Köprüsü’nün koruma alanının ekli 1/ 500 ölçekli hali hazır ve imar planı üzerinde işaretlendiği şekli ile uygun olduğuna karar verildi.

 


10060/7/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-96                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014-2468                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.09.26

Diyarbakır İli, Hazro İlçesi, Kırıkkaşık (Behaşim) Köyü, Çaylarbaşı Mezrası sınırları içerisinde bulunan Gre Beyto Höyüğü’nün tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 02.04.2014 tarihli raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Hazro İlçesi, Kırıkkaşık (Behaşim) Köyü, Çaylarbaşı Mezrası sınırları içerisinde bulunan Gre Beyto Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun, Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca, ekli kadastral pafta üzerinde işaretli alanın 1. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi.

 


10060/8/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2014-97                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2014-2484                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.687

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Eskikale Mahallesi, Habis Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı’na ait tapunun 64 ve 148 no.lu parsellerinde kalan Eskikale Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil talebine ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.03.2014 gün ve 923 sayılı yazısı ile 29.04.2014 gün ve 1293 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Mardin İli, Artuklu İlçesi, Eskikale Mahallesi, Habis Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı’na ait tapunun 64 ve 148 no.lu parsellerinde kalan Eskikale Kaya Mezarları; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Eskikale Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.


10060/9/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2014-97                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2014-2495                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/465

Mardin İli, Midyat İlçesi, Bağlarbaşı (Arnas) Köyü, Deyr Hadad Mevkii’nde bulunan, tapunun 108 ada 31-34-35-36-37 parselleri ile 106 ada 125 nolu parsel ve 109 ada 1 nolu parselinde bulunan Mor Aho Manastırı Harabeleri Yerleşim Yeri’nin tescili ile yerleşim yerinde yapılan uygulamalara ilişkin; Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 03.07.2014 tarih ve 1820 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih ve 52886439-169.99-161848 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarih ve 3147 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Bağlarbaşı (Arnas) Köyü, Deyr Hadad Mevkii’nde bulunan, tapunun 108 ada 31-34-35-36-37 parselleri ile 106 ada 125 nolu parsel ve 109 ada 1 nolu parsellerde bulunan Mor Aho Manastırı Harabeleri Yerleşim Yeri; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca, sınırları ekli kadastral harita üzerinde belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Mor Aho Manastırı Harabeleri Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,

- Yerleşim Yeri içerisindeki kaçak kazı çukurlarının Mardin Müze Müdürlüğü denetiminde Mardin Büyükşehir Belediyesince kapatılması gerektiğine,

- Mor Aho Manastırı Harabeleri Yerleşim Yeri içerisinde özel mülkiyete ait 108 ada 36 nolu parsel üzerinde yapılan yapı ve çevre duvarının, alanın tespitinden önce yapıldığı ve tamamlama aşamasına geldiğinden, söz konusu uygulamaların kültür varlığına zarar verip vermediğinin tespitinin yapılamayacağından konuyla ilgili Kurulumuzca yapılacak bir işlemin olmadığına karar verildi.

 


10060/10/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2014-97                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2014-2505                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.01.11

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanikaharzem Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.06.1998 gün ve 2106 sayılı kararıyla tescil edilen Harzem (Ziyaret) Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.07.2014 gün ve 2655 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanikaharzem Mahallesinde bulunan ve bir kısmı tapunun 3,4,5,12,13,14,36,37 nolu parselleri ile bir kısmı ise yolda kalan, Harzem Höyüğü’nün sayısallaştırılmasına ilişkin;

- Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

- Harzem Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


10060/11/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2014-97                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2014-2506                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.01.27

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanyeri Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2009 gün ve 1996 sayılı kararıyla tescil edilen Hanyeri Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.07.2014 gün ve 2655 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında; Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Hanyeri Mahallesinde bulunan ve bir kısmı tapunun 106 ada 1-2 ve 4 parseller, 108 ada 2 parsel, 110 ada 1 nolu parselleri ile bir kısmı da yolda kalan, Hanyeri Höyüğü’nün sayısallaştırılması ilişkin;

- Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ve koordinatlarının uygun olduğuna,

- Hanyeri Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


10060/12/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.09.2014-97                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.09.2014-2509                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.04/57

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kuruköy Köyü sınırlarında bulunan Herabebaba Yerleşim Alanı’nın tescil talebine ilişkin; Nusaybin Belediye Başkanlığı’nın 18.11.2013 tarih ve 2585 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.06.2014 tarih ve 2151 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kuruköy Köyü sınırlarında bulunan ve sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirtilen Herabebaba Yerleşim Alanı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Herabebaba Yerleşim Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi


10060/13/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.09.2014-98                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.09.2014-2532                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.02/30

Siirt İli, Eruh İlçesi, Ormanardı Köyü sınırları dahilinde bulunan, tapunun 162, 163, 164, 167 ve 168 no.lu parseller, 171 ila 179 no.lu parseller, 181, 182, 183, 190, 191, 192 no.lu parseller ile 203 ila 224 no.lu parselleri üzerinde kalan Gusir Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 1421 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Eruh İlçesi, Ormanardı Köyü sınırları dahilinde bulunan, tapunun 162, 163, 164, 167 ve 168 no.lu parseller, 171 ila 179 no.lu parseller, 181, 182, 183, 190, 191, 192 no.lu parseller ile 203 ila 224 no.lu parselleri üzerinde kalan Gusir Höyüğü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Gusir Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


10060/14/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.09.2014-98                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.09.2014-2535                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.00.27

Batman İli, Merkez İlçesi, Kerik Köyünde bulunan ve bir kısmı tapunun 416,102,99 nolu parsellerinde ve bir kısmı ise yolda kalan “Gre MigroHöyüğü’nün tescil talebi ve höyük üzerinde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2014 gün ve 1875 ve 1869 sayılı yazıları ile Batman Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 22.08.2014 gün ve 1867 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Merkez İlçesi, Kerik Köyünde bulunan ve bir kısmı tapunun 416,102,99 nolu parsellerinde ve bir kısmı ise yolda kalan Gre Migro 2 Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sınırları ekli 1/1000 ölçekli haritasında belirlendiği şekliyle 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Höyük üzerinde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin; fiziki müdahalenin durdurulmasına, söz konusu izinsiz uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, müze müdürlüğü tarafından höyükte oluşan tahribatların tespitine yönelik yapılacak detaylı inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin kurulumuza iletilmesinden sonra tahribatlar ile ilgili uygulanacak işlemler konusunun yeniden görüşülebileceğine,

- Gre Migro 2 Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


10060/15/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.10.2014-99                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.10.2014-2570                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.04/15

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bardaklı Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan Bardaklı(Kalemzin) Kalesi’nin tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.07.2014 tarih ve 2628 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bardaklı Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan ve sınırları ekli 1/1000 ölçekli haritada belirtilen Bardaklı(Kalemzin) Kalesi; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/1000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Bardaklı(Kalemzin) Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi


10060/16/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.10.2014-99                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.10.2014- 2571                                          DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.05.14

Elazığ İli, Keban İlçesi, Dürümlü Köyü, Höyüktepe Mevkiinde bulunan ve tapunun 995,1001,1029,1057 nolu parsellerinde yer alan “Höyüktepe Yerleşim Alanının” sit sınırlarına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2014 gün ve 1795 sayılı kararı, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm müdürlüğünün 21.07.2014 gün ve 2781 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 19.09.2014 gün ve 3863 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Keban İlçesi, Dürümlü Köyü, Höyüktepe Mevkiinde bulunan ve tapunun 995,1001,1029,1057 nolu parsellerinde yer alan “Höyüktepe Yerleşim Alanının” sit sınırlarına ilişkin;

- Ekli listede yer alan koordinatlar doğrultusunda belirlenen ve ekli haritada işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin Elazığ İli, Keban İlçesi, Dürümlü Köyü, Höyüktepe Mevkii 995,1001,1029,1057 nolu parsellere bırakılmasına karar verildi.


10060/17/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2014-100                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2014-2615                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/80

Mardin İli, Midyat İlçesi, Altıntaş (Keverze) Köyü’nde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait, tapunun 124 ada 3 nolu parselinde kayıtlı tescilli Mor İzozel Kilisesi’nin koruma alanının belirlenmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 2413 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Altıntaş (Keverze) Köyü’nde bulunan, mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait, tapunun 124 ada 3 nolu parselinde kayıtlı tescilli Mor İzozel Kilisesi’nin koruma alanı sınırlarının, ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlenen şekliyle uygun olduğuna karar verildi.


10060/18/1-1