5 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29166

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlıktan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlıktan:

SÖZLEŞMELİ MUSAHHİH GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, on iki (12) adet Sözleşmeli Musahhih kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birisi ile ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Üniversiteler ve mahalli idareler hariç olmak üzere; süreli resmî yayın çıkaran genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde hizmet alım yolu da dâhil olmak üzere süreli yayının tashihi, tasnifi ve yayına hazır hale getirilmesi işlerinde giriş sınavının yapılacağı gün itibarıyla en az altı ay çalışmış olmak,

4 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş olmak.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar, http://www.basbakanlik.gov.tr/ İnternet adresinde yer alan “Sözleşmeli Musahhih Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgeleri 5 - 17 Kasım 2014 tarihleri arasında Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:110/A Kat: 4   06100 Yücetepe/Çankaya/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden (saat 9.00-18.00) teslim edeceklerdir. Başvuru formunda yer alacak vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

2 - Giriş Sınavına başvuru şartlarının 3 üncü maddesinde belirtilen çalışma şartını taşıdığına dair belge.

3 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu (form http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Adaylar; Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak yayın tashihi, tasnifi ile dilbilgisi, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Musahhihliğe uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı 1 - 2 Aralık 2014 tarihinde sözlü sınav olarak Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 110/A Kat: 4   06100 Yücetepe/Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Adaylar sınav tarihinde saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listenin dışında iki (2) kişilik yedek liste ilan edilecektir. Asil listedeki adaylardan süresi içinde başlamayanların yerine yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr İnternet adresinde ve Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

9704/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85271 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarih ve 568/1571 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.10.2014 tarih ve 2712/5810 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 05.11.2014 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85271 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Mahallesi, 47471 Ada 1, 2, 47574 Ada 1, 48336 Ada 3, 4, 5 parseller, yol ve park

İlgililere ilanen duyurulur.

9673/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 25.09.2014 gün ve 1584/2745 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.10.2014 gün ve 2710/5812 sayılı kararı ile onaylanan 84138/21 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

        Mevki             Ada              Parsel

        Yuva             43171                1

        Yuva             43172                1

9686/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 16.10.2014 gün ve 1663/2983 sayılı kararı onaylanan Orman Çiftliği Mahallesi, 7620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ait ölçü krokisi, 7620 adaya ait alan hesabı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

9687/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Ankara Ticaret Odasına 24.01.1995 tarihinden itibaren 105862 Ticaret Sicil ve 37/1710 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan BERGİZ İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim Şirketi ile sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortağı 433 848 88512 TC. Kimlik No.lu Avni NAS'a Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren l(Bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 05.07.2014 gün ve 29051 sayılı Resmi Gazete'nin 184.sayfasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak, sözü edilen firma tarafından "Bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası"nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 12. idare Mahkemesinde Esas No:2014/1468 sayılı dosya ile açılan dava konusu işlemin reddine ilişkin karara davacı tarafından yapılan itiraz sonucunda; Ankara Bölge İdare Mahkemesi l. Kurulunun 01.10.2014 tarihli ve YP.D.İtiraz Nol.2014/6367 sayılı karar ile "....davacının itirazının Kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 10.09.2014 gün ve E:2014/1468 sayılı kararın Kaldırılmasına" 01.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın, BERGİZ İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim Şirketi ile sermayesinin yansından fazlası hisseye sahip ortağı 433 848 88512 TC. Kimlik No.lu Avni NAS yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

9691/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

12.02.2013 tarihinde Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde yer alan TC-CDA tescil işaretli Cessna 172S tipi Seri Numarası 172S11120 olan uçağın Adana Havaalanından eğitim maksadıyla VFR kalkışına müteakip Mersin İli Tarsus İlçesi Camilimanda Köyü 36° 59' 23" K 34° 58' 26" D koordinatlarında düşmesiyle meydana gelen ölümlü uçak kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

9688/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           31.00/1405

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2014-102                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3731                                 ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanında bulunan, özel mülkiyete ait, 3. mıntıka, 515 parselde kayıtlı çevre uyumlu geleneksel yapıda izinsiz uygulama yapıldığına ve parsel sahibince restorasyon projesinin değerlendirilmesinin talep edildiğine ilişkin, Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun 07.02.2014 gün ve 42 sayılı yazısı ve eki KUDEB uzmanlarının 05.02.2014 tarihli raporu, çevre uyumlu geleneksel yapıda yapılan uygulamalara ve restorasyon önerilerine yönelik olarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine ilişkin Kurulumuzun 27.02.2014 gün ve 3304 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.04.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 3. mıntıka, 515 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, taşınmaza yönelik Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına, taşınmazda yapılan uygulamaların kültür varlığına zarar vermediği anlaşıldığından, bu aşamada yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, ancak çevre uyumlu geleneksel yapılarda ve tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanlarında izinsiz uygulama yapılmaması hususunda ilgililerin uyarılmasına karar verildi.

9677/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-178                                     45.02/484

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-4333                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Horzumalayaka mahallesi hudutları içerisinde yer alan ve 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 26.05.2014 tarihli ve 2250 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.09.2014 tarihli, 23.09.2014 tarih ve 1051 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Horzumalayaka mahallesi hudutları içerisinde bulunan alanın, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.


9678/1-1


 


 


 

—————


 

—————


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Tarım Politikası ve yayım

Doçent

1

1

Hayvancılığa yönelik çiftçi eğitimi projelerinin karşılaştırmalı olarak analizi konusunda çalışma yapmış olmak,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

İslam Hukuku

Profesör

1

1

 

Tasavvuf

Yrd. Doç.

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

9684/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL TÜRK TARİHİ

 

 

1

 

HALK BİLİMİ (FOLKLOR)

 

 

1

 

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Yülseköğretim Kurumlarında Tekstil veya Giyim alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BOTANİK

 

1

 

 

GENEL BİYOLOJİ

 

1

 

 

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

 

1

 

 

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU

LOJİSTİK

 

 

1

Uluslararası Proje deneyimine sahip olmak.

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

2

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

 

2

 

YAPI BİLGİSİ

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

 

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

 

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

1

Farmakoloji doktoralı olmak. Uluslararası Araştırma ve Proje deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK, REK. VE ESTETİK CERR.

1

 

1

 

İÇ HASTALIKLARI

 

1

 

 

NÖROLOJİ

 

1

 

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

 

1

 

 

RADYOLOJİ

 

 

1

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK

 

1

 

 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

 

 

2

 

9664/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5. İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

 İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ : 05.11.2014-21.11.2014 Mesai Bitimi

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

-

Profesör

1

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Türkmenistan ve Kırım üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Doçent

2

1

Lazerler konusunda çalışması olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

2

1

İletişim eylemi hakkında çalışması olmak

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Örgütsel öğrenme ve eğitim denetimi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

İletişim ve örgütsel çatışma yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

1

Erken dönem Şii Kelamı üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

Dinlerdeki ortak motifler üzerine çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

Swyer James sendromu üzerine çalışmış olmak.

9713/1-1