11 Ekim 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29142

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ALIMI DÜZELTME İLANI

30 Eylül 2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis alımı ilanımızın giriş bölümü, 1 numaralı “Atama Yapılacak İl, Kadro Adedi ve Mezuniyet Şartı” nda yer alan (B) ve (C) bentleri, 3 numaralı Başvuru yeri ve şekli, 4 numaralı “Başvuru Tarihi”, 6 numaralı “Sınav Tarihi ve Yeri”, 7 numaralı “Giriş Sınavı İçin Gerekli Belgeler”, 8 numaralı “Giriş Sınavı Konuları” ile 9 numaralı “Değerlendirme” bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 135 (yüz otuz beş)  adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav (uygulamalı mülakat) neticesinde atama yapılacaktır.

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya

Geomatik Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

AYDIN

1

2

ARTVİN

2

3

BALIKESİR

1

4

BARTIN

1

5

BATMAN

1

6

EDİRNE

2

7

ERZİNCAN

1

8

ERZURUM

1

9

ESKİŞEHİR

1

10

HATAY

1

11

KAHRAMANMARAŞ

1

12

KARS

2

13

MANİSA

1

14

TUNCELİ

1

TOPLAM

17

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

 

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ERZURUM

2

2

AFYONKARAHİSAR

1

3

ARTVİN

1

4

BATMAN

1

5

ISPARTA

1

6

KAHRAMANMARAŞ

1

7

KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN)

1

8

KARS

1

9

KASTAMONU

1

10

KAYSERİ

1

11

TRABZON

1

12

VAN

1

TOPLAM

13

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

4 - BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanacaktır.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 23 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tr  adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü sınava (uygulamalı mülakata) girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 03 Kasım 2014 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak)  gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle     03 Kasım 2014 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü/uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;     

a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (uygulamalı mülakatta) yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 - DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı tespit edilir.

Adayların, sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü sınav (uygulamalı mülakat) puanı yüksek olan adaya, sözlü sınav (uygulamalı mülakat)  puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

NOT: 30.09.2014 tarih ve 29135 sayılı Resmi Gazete’nin 92 ila 96 sayfalarında yayınlanan ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmış olan tüm başvurular geçerli olup değerlendirmeye alınacaktır.

İlanen duyurulur.

9024/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.09.2014     Karar No: 486

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Batman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/778 hak sıra no.lu petrol işletme sahası içerisinde yer alan Batı Raman-380 no.lu kuyu lokasyonu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Batman İli Merkez İlçesi, Tilmis Köyündeki, 302 no.lu parselin 10602,78 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Batman İli Merkez İlçesi, Tilmis Köyündeki, 302 no.lu parselin 10602,78 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Batman

İlçesi    : Merkez

Köyü    : Tilmis

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

302

Mustafa BUDAKER (Mehmet oğlu)

Hüseyin KARAKUŞ (Ali oğlu)

İbrahim KARAHAN (Ömer oğlu)

10602,78

8967/1-1


İçişleri Bakanlığından:

Ahmet YILDIZ hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84’üncü maddesi uyarınca verilen ve 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 ay süreyle Çeşme Belediye Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda;

Ahmet YILDIZ’ın 10753451028 olan T.C. Kimlik Numarası 10750451182 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

9010/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan

"Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 

 

1

Yapay zeka alanında çalışma yapmış olmak.

GEOTEKNİK

 

 

1

Yumuşak zemin davranışı, killerin mikro yapısı ve modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

1

 

Çocukluk çağı nazofarenks karsinomu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

 

 

1

Hastane İşletmeciliği veya İşletme veya Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1

 

 

Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

9011/1-1


 


 

—————

—————


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi      1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

    Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Ağız Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ağız Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Resim Sanatında Otomatizm Konusunda Çalışmış Olmak

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

NMR, IR ve Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi ve İncelenmesi Üzerine Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Şablon Eşleme İle Plaka Tanıma Sistemi Üzerine Çalışmış Olmak

Hidrolik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Atık Sularda Boyar Madde Giderimi Üzerine Çalışmış Olmak

Yapı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Çerçeve Sistemlerde Ankraj Çubukların Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Nefroloji Alanında Yan Dal Yapmış Olmak

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Onkoloji Alanında Yan Dal Yapmış Olmak

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Jinekolojik Onkoloji Konusunda Tecrübeli Olmak

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Dal Bloğu ve Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Çalışmış Olmak

Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Alzheimer Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

5

Tıbbi Farmakoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Farmasotik Toksikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Malnütrisyonlu Hastalar Üzerine Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Mikotoksinler ve İlaç Genotoksisitesi Üzerine Çalışmış Olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Harita ve Kadastro Pr.

Yardımcı Doçent

1

5

Ölçme Tekniği Alanında Doktora Yapmış Olmak

9000/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34347 Ortaköy/İSTANBUL

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADED

AÇIKLAMA

Genel Kamu Hukuku

Profesör

1

1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak; “Türk Siyasi Tarihi” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” alanlarında çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

Felsefe Tarihi

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Kişilerarası İletişim

Doçent

2

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak; ders verecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; ilgili alanda yayınları bulunmak ve ders verecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Teknolojik Yenilik Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Uluslararası İlişkiler alanında dergilerde makale ve/veya kitap bölümü yayınlamış olmak; ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek

8976/1-1