1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavı tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler/ Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

3

1

Gözetim toplumunda synopticon ve sosyal medya konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yrd. Doç.

4

1

Kazakça alanında doktora yapmış olmak.

 

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

8784/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 10.07.2014 tarih 185 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.08.2014 tarih 2190 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar ilçesi, Saray Mahallesi 98021, 98029, 98030 ve 98758 nolu ada/tüm parsellerini kapsayan 90004/55 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8715/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, adedi, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

SIRA

NO

BÖLÜMÜ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İstatistik

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

2

Hukuk Fakültesi

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

3

Endüstri Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

4

Makine Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

5

Bilgisayar Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

7

Kimya Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

8

İnşaat Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

9

Elektrik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

10

Gıda Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

11

Çevre Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

12

Yazılım Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

13

Mekatronik Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

8

TOPLAM

25

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P7, istatistik bölümü mezunu adaylar için P25 ve hukuk fakültesi mezunu adaylar için P21 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular, 17/10/2014 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini), elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

 2) Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile başvuru sırasında kullanıcı adı ve şifresini kullanarak almış oldukları "Sınav Kimlik Belgesi”nin bir çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

Mühendislik grubu:

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Hukuk grubu:

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

İstatistik grubu:

a) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması başvuru bölümlerine göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

İlanen duyurulur.

 

Sınavla ilgili olarak ;

(0312) 201 57 08

(0312) 201 57 16

 (0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

8794/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.09.2014 tarihli toplantısında, Giresun ili nüfusuna kayıtlı 17.04.1969 doğumlu Vahdettin kızı Demet ŞALCI'nın İngiltere'deki "University of North London"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.12.2011 tarihli kararına istinaden düzenlenen 78199 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8741/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.09.2014 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna kayıtlı 04.04.1969 doğumlu Ahmet oğlu Kamil ATALAY'ın Azerbaycan'daki "Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.04.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 003371 seri numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki “Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8742/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.09.2014 tarihli toplantısında, Sivas ili nüfusuna kayıtlı 17.01.1954 doğumlu Ali Osman oğlu Ahmet Duran ÖNAL'ın Azerbaycan'daki "Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.09.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 001161 seri numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8743/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5245                                                                            Karar Tarihi: 30/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2014 tarihli  toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/10/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 18,03 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

8792/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5246                                                                            Karar Tarihi: 30/09/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2014 tarihli toplantısında,

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/10/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/10/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

                                                                                                                                               EK-1

 

                                                                                                                                               EK-2

 

                                                                                                                                               EK-3

ENERJİ AYDINLATMA TARİFESİ

Enerji Bedeli (kr/kWh)

K/K (kr/kWh)

Dağıtım (kr/kWh)

PSH (kr/kWh)

İletim (kr/kWh)

Fonsuz Tarife (kr/kWh)

18,6592

5,0878

3,0320

0,00

0,8903

27,6693

8793/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1316                                        ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Merkez, Oruçbeyli Köyü, 525 no.lu parselde bulunan Tepecik Höyüğün sit sınırlarının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/253 sayılı rapor, Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 26.06.2014 tarihli ve 911 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Oruçbeyli Köyünde, 525 numaralı parselin sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarihli ve 197 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Tepecik Höyüğünün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8727/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1313                                        ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Merkez, Çorak Köyü sınırları içerisinde bulunan Çoraktepe I ve II’nin sit sınırlarının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/253 sayılı rapor, Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 01.09.204 tarihli ve 1799 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Çorak Köyü sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarihli ve 197 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Çoraktepe-I in sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritaya ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, Çoraktepe-II nin ise 2863 sayılı kanunda öngörülen özellikleri taşımadığı anlaşıldığından tescilinin kaldırılmasına karar verildi.

 

 

8728/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1315                                        ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Merkez, Çorak Köyü sınırları içerisinde bulunan Çorak Höyüğün sit sınırlarının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/253 sayılı rapor, Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 01.09.2014 tarihli ve 1799 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Çorak Köyü sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarihli ve 197 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Çorak Höyüğünün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki 1/1.000 ölçekli kadastral haritada ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8729/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1314                                        ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Yazıbaşı Köyü sınırları içerisinde bulunan Yazıbaşı Köyü Höyüğün sit sınırlarının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/251 sayılı rapor, Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 933 sayılı yazısı ile 11.07.2014 tarihli ve 1203 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Yazıbaşı Köyü sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarihli ve 197 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Yazıbaşı Köyü Höyüğünün sit türünün “I. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesine, sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine karar verildi.

 

 

8730/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1321                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye ve Kemah İlçeleri ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemah İlçesi, Kömürköy Köyü sınırları içerisinde bulunan, kilise kalıntısı ve su sarnıçlarının bulunduğu alanın sit sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 23.05.2014 tarihli ve 2095 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Kömürköy Köyü sınırları içerisinde bulunan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.09.1990 tarihli ve 269 sayılı kararıyla III. derece arkeolojik sit ilan edilen kilise kalıntısı ve su sarnıçlarının bulunduğu alanın sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8731/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1320                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye ve Kemah İlçeleri ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemah İlçesi, Muratboynu Köyü sınırları içerisinde bulunan yapı kalıntısının sit sınırlarının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 23.05.2014 tarihli ve 2095 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Muratboynu Köyü sınırları içerisinde bulunan, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.03.2007 tarihli ve 397 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen yapı kalıntısının sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8732/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-71                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1173                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ve Kemah ilçesi, merkez ve köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.05.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2008 tarihli ve 1038 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen Kaya Mezarlarının koruma alanının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 1790 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan Kaya Mezarlarının koruma alanının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ITRF-96 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8735/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 22.05.2014-71                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 22.05.2014-1172                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ve Kemah ilçesi, merkez ve köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.05.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2007 tarihli ve 815 sayılı kararıyla korunması gerekli antik yapı kalıntısı olarak tescillenen Hamam Kalıntısının koruma alanının belirlenmesi hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 1790 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan Hamam Kalıntısının koruma alanının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ITRF-96 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

 

8736/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.09.2014-79                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.09.2014-1302                                        ERZURUM

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 728 parselde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan taşınmaza ilişkin mevzi imar planına teşkil edecek kurum görüşümüzün bildirilmesi istemini içeren Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15.07.2014 gün ve 1269 sayılı yazısı, 2014/330 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 728 parselde bulunan Düz Yerleşim alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle III. derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 6 derece koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine,

III. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda,

1. İlgili kurumlarca herhangi bir inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilmesine, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı Başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Koruma Kuruluna iletilip Kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilmesine,

2. Altyapı uygulamalarına ilişkin taleplerin sondaj kazısı sonuçları ile birlikte değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine ve alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılmasına, içme suyu, kanalizasyon vb. altyapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak alınacak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesine,

3. Talep edilen uygulamalara ait yapılacak her türlü sondaj kazılarının, bilimsel ve çağdaş kazı tekniğine uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanın niteliğine göre gerekli ve yeteri kadar sayı ve büyüklükte açmalar halinde yapılması gerektiğine,

4. Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak koşuluyla kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde tevhit ve ifraz yapılabileceğine,

5. Her türlü yıkım ve hafriyat işlemlerinin ilgili Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılması gerektiğine,

6. Taş, toprak, kum vb. hafriyat alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi,

şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

 

8737/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.09.2014-79                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.09.2014-1308                                        ERZURUM

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5466 ada 3 parselde yer alan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait olan taşınmazların, tescilline yönelik 2014/338 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 5466 ada 3 parselde yer alan 3 adet taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma gruplarının II olarak belirlenmesine karar verildi.

8738/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.09.2014-79                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.09.2014-1304                                        ERZURUM

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı Yoncalık Mahallesi, 467 ada, 38 parselde yer alan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait olan taşınmazın,  tescilline yönelik   2014/334 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı Yoncalık Mahallesi, 467 ada, 38 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

8739/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.09.2014-79                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.09.2014-1306                                        ERZURUM

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı Yoncalık Mahallesi, 468 ada 18 parselde yer alan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, özel mülkiyete ait olan taşınmazın, tescilline yönelik 2014/336 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı Yoncalık Mahallesi, 468 ada 18 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı Kanun kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine, Koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

8740/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 18.09.2014-80                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 18.09.2014-1322                                        ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye ve Kemah İlçeleri ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli, Kemah İlçesi, Çamlıyayla Köyü sınırları içerisinde bulunan Sarıtaş Mevkii Kalesinin sit sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor, Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 23.05.2014 tarihli ve 2095 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Çamlıyayla Köyü sınırları içerisinde bulunan Sarıtaş Mevkii Kalesinin I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritaya ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle aktarıldığı şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

 

8733/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih       : 88-17.09.2014                                              Toplantı Yeri

Karar no ve tarih           : 1205-17.09.2014                                            KAYSERİ

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Sarıhamzalı, Mirahor, Akoluk, Yazılıtaş, Aşağıkarahacılı, Kepirce ve Ocaklı Köylerindeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla Sarıhamzalı Köyünün doğusundan geçen Bağırganözü Deresi sularının depolanması suretiyle oluşturulması planlanan Sarıhamzalı Göleti projesi kapsamında 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanların, su toplama alanı, sulama alanı ve 4 adet hammadde ocağı alanı olarak planlanmasında kurumumuz mevzuatı açısından herhangi bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğünün 21.11.2013 gün ve 688045 sayılı, 22.04.2014 gün ve 244939 sayılı yazıları, proje kapsamında Yozgat Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen kültür varlıklarına ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 28.04.2014 gün ve 495 sayılı yazısı, söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğünün 10.06.2014 gün ve 355508 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 12.06.2014 gün ve 701 sayılı yazısı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 2515 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 122527 sayılı yazısı, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 gün ve 58427 sayılı yazısı, konuya ilişkin Müdürlük raportörünün 16.09.2014 gün ve 923 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Ocaklı Köyünde ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki kadastro harici taşlık alanda bulunan Karakaya Tepesi Yerleşiminin ve Yazılıtaş Köyü, 1303, 1344, 1345,1346 parsellerde bulunan Bent Tepesi Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişleri üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; Sarıhamzalı Köyü sınırları içerisinde bulunan ve kısmen kadastro harici taşlık alanda, kısmen de 122 ada, 62 parselde yeralan Kengellik Tepe Tümülüsünün; Sarıhamzalı Köyü, kadastro harici taşlık alanda bulunan Bağırganözü Tümülüsü ile Sarıhamzalı Köyü, kadastro harici taşlık alanda bulunan Sarıhamzalı Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki kadastral harita ile sit fişleri üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanların 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve söz konusu sit alanlarında  Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna;  Sarıhamzalı Tümülüsündeki  kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; kaçak kazı çukurlarının kapatılması ile ilgili rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; Sarıhamzalı Göleti Projesinde sulama alanı olarak planlanan alan içerisinde kalan Karakaya Tepesi Yerleşimi, Bent Tepesi Yerleşimi ve Kurupınar Mevkii Osmanlı Yerleşimi’nin 1.derece arkeolojik sit sınırları dışında uygulama yapılması koşuluyla, Sarıhamzalı Göleti projesine ilişkin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli alanlarda planlanan şekilde uygulama yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına; ancak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda çalışmaların durdurularak Yozgat Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiğine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8746/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.02.740

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014-111                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4057                                 ADANA

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 80 ada, 8 parselde tespiti yapılan kaya mezarlarının tesciline ilişkin, Erdemli 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 07.10.2013 gün ve 2013/229 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 09.06.2014 günlü rapor, Erdemli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2014 gün ve 336 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 80 ada, 8 parselde tespiti yapılan kaya mezarlarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada belirtilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

 

8747/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 36.04.06

Toplantı Tarihi ve No    : 20.08.2014-59                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.08.2014-639                                                 KARS

Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyünün konumlandığı Keçivan Kalesinde yapılan tahribata ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2012 gün ve 187786 sayılı  yazısı ve ekleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.05.2014 gün ve 1183 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.08.2014 gün ve 1840 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kars İli, Kağızman İlçesi, Tunçkaya Köyünün konumlandığı Keçivan Kalesinde yapılan tahribata ilişkin; bahse konu tescilli Keçivan Kalesi’nin karar ekimizde yer alan koordinatlı krokide belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesinin uygun olduğu, tescilli kalenin sur duvarları ve giriş kapısının tahribine ilişkin ise Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.09.2009 gün ve 1435 sayılı kararında da belirtilen; tescilli taşınmazların korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili Valilik/Kaymakamlıkça alınmasına, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin ilgili birimlerce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine,

karar verildi.

 

 

8770/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.482

Toplantı Tarihi ve No    : 16.07.2014-56                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.07.2014-591                                                 KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 226 ada 50 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan zemin +1 katlı binanın, zemin katının tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 10.07.2014 gün ve 1526 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 226 ada 50 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden, özgün yapı olan zemin katın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca özgün yapı olan zemin katın tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

8771/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-42                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-430                                                 KARS

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Mustafa YILDIZ, Burhan YILDIZ, Kemal YILDIZ, Turgay YILDIZ, İlhan YILDIZ’a ait 223 ada 39 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 27.08.2013 gün ve 1522 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle sınırları içerisinde mülkiyeti Mustafa YILDIZ, Burhan YILDIZ, Kemal YILDIZ, Turgay YILDIZ, İlhan YILDIZ’a ait 223 ada 39 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 gün ve 1307 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; söz konusu yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca tescil edilmesine ve yapı grubunun II olarak belirlenmesine;

Karar verildi.

 

 

8772/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00.496

Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2014-58                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2014-613                                                 KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 116 ada 13 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993 gün ve 600 sayılı kararı ile belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 13.06.2014 gün ve 1369 sayılı raporu okundu, Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Kars İli, Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 116 ada 13 parsel numarasında kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993 gün ve 600 sayılı kararı ile belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan taşınmazın tescil işlemine ilişkin; yapının 19.yy Baltık Mimari özelliklerini taşıdığı anlaşıldığından, yöresel mimariye uygun bazalt taş kullanılarak yapıldığı görüldüğünden ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 

 

8773/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-85                                              Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No         : 23.10.2013-2006                                             MUĞLA

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Çaltılar Köyü, Cumapınarı Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.07.1990 gün ve 1413 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çaltılar Höyüğün sit sınırlarının yeniden irdelenmesi talebine ilişkin Fethiye Müzesi Müdürlüğü’nün 11.09.2013 tarihli uzman raporu ve ekleri ile Müdürlüğümüzün 21.10.2013 tarihli uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Çaltılar Köyü, Cumapınarı Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.07.1990 gün ve 1413 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli haritada I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Çaltılar Höyüğüne ait sit sınırlarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü’nün 11.09.2013 gün ve1273 sayılı yazısı eki uzman raporu doğrultusunda ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sırasında tespit edilen arkeolojik veriler ışığında, ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirtilen şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

8775/1-1