2 Ağustos 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29076

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin kalkınma deneyimleri üzerine araştırmalar yapmış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

6987/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Profesör kadrosu için:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Yardımcı Doçent kadrosu için:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat

Psikoloji

Profesör

1

Uygulamalı Psikolojide Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Isıl-Akışkan Sistemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7028/1-1


Adalet Bakanlığından:

Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/352 Esas, 2006/342 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6995/1-1

—————

Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/306 Esas, 1995/404 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6994/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 04.08.2014

 SON BAŞVURU TARİHİ      : 18.08.2014

        Sınav Programı                         Tarih                Saat                          Yer          

Yardımcı Doçentler için                22.08.2014           10.00             İlgili Birimlerde

Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

Patoloji

1

 

 

Psikiyatri

 

1

 

İç Hastalıkları

 

1

Gastroenteroloji alanında uzmanlık yapmış olmak.

Dermatoloji

 

1

 

Fizyoloji

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 

1

 

Anatomi

 

1

Tıp Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dinler Tarihi

1

 

 

İslam Hukuku

 

1

 

Din Eğitimi

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehperlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

 

1

Eczacılık fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakognazi

 

1

Eczacılık fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmasötik Teknoloji

 

1

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

Geneksel Türk Müziği Bölümü

 

1

Keman alanında doktora yapmış olamak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

 

2

 

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

 

Parazitoloji alanında çalışmaları olamak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

 

1

Diller ve Kültürler üzerine çalışmış olmak.

ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Seracılık Programı

 

1

Sebzecilik alanında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

 

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında doktora yapmış olmak veya kimya alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik tecrubeye sahip olmak.

Perfüzyon Teknikleri Programı

 

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

7035/1-1


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 20 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3 - ÖSYM tarafından 6, 7 Temmuz 2013 veya 5, 6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P53, KPSS P63 veya KPSS P101 puan türlerinden herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması (1/1/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları, 18/08/2014 tarihinde başlayıp 01/09/2014 tarihi mesai saati itibariyle sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) temin edilebilecektir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 13–14/09/2014 tarihlerinde dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;

Muhasebe, Hukuk, Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde dört oturumda gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şöyledir:

a) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler)

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap

e) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, İşletme Finansmanı, Pazarlama.                                  

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

DEĞERLENDİRME

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi

Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

7048/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Aksaray, Kırşehir, Nevşehir illeri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/5062, 5063 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını 18.07.2014 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

6975/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’nin sahip bulunduğu AR/ARR/5082, 5083,5084 ve 5093 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama ruhsatını terk için 11.07.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

96761-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/5098, 5101 ve 5102 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 11.07.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

6977/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.06.2014 tarihli toplantısında, Sivas ili nüfusuna kayıtlı 24.02.1948 doğumlu Enver oğlu Necmettin GÖNEL'in Azerbaycan'daki "Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 03579 seri numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6998/1-1


 


 


 

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24/10/2013-86                                                Toplantı Yeri

Karar tarihi ve No         : 24/10/2013-2033                                               MUĞLA

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.10.1978 tarih ve A-1362 sayılı kararıyla belirlenen Myndos Antik Kenti sit sınırlarının irdelenmesi istemine ilişkin, Kurulumuzun 15.05.2013 tarih ve 1618 sayılı kararı, İl kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.08.2012 tarih ve 6323 sayılı yazısı, Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN’in 10.08.2012 tarihli ve 13.07.2013 tarihli yazıları, Gümüşlük Belediye Başkanlığının 08.05.2012 tarih ve 360/872 sayılı ve 21.08.2013 tarih ve 826/1855 sayılı yazıları, 13.05.2013 ve 02.10.2013 tarihli Müdürlük uzman raporları okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, öneri alanlar Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, kazı başkanı Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN’inde yer aldığı toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.10.1978 tarih ve A-1362 sayılı kararıyla belirlenen ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararıyla tescili devam ettirilen Myndos Antik Kenti sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesinde;

1 - Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş olan, Antik Myndos Kenti’nin sur içinde kalan ana yapılarını (hamam, tapınak, tiyatro, kilise vb.) ve antik liman kalıntılarını barındıran alan ile yine aynı kararla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli, antik kentin yayılım alanı içinde bulunan Kocadağ ve Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.10.2001 tarih ve 742 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Tavşan Adası ve kent suru dışında kalan, Kurul Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı tarafından tespit edilen kaya mezarlarının bulunduğu alanların Kurulumuzun 19.09.2013 tarih ve 1959 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş alanı da içine alarak, ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,

2 - Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Eski Gümüşlük yerleşmesine ait yapılar ile işletmelerin bulunduğu Yalı bölgesinin ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit tescilinin devamına,

3 - Gümüşlük Beldesi sınırları içerisinde ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterilen alanlar dışındaki sit tescillerinin devamına,

4 - Gümüşlük Beldesi, Koyunbaba Mahallesi 1797 parsel içerisinde bulunan kaya mezarının 2863 sayılı Kanun doğrultusunda “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesi ve çevresinde 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde korunma alanı belirlenmesine,

5 - Ekli 1/5000 ölçekli haritalar dışında kalan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 tarih ve 3492 sayılı kararıyla III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli modern yerleşimin yoğunluk gösterdiği alanlar ile tarım alanları ve S.S. ASKO Konut Yapı Kooperatifinin bulunduğu alanların arkeolojik sit durumuyla ilgili Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanının görüş ve önerilerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

6917/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.05.2014-72                           Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 23.05.2014-1189

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dervişağa Mahallesi, 532 ada, 12 parselde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit alnında bulunan taşınmazın tescil konusuna yönelik 2014/94 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dervişağa Mahallesi, 532 ada, 12 parselde bulunan taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

7000/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.05.2014-72                           Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 23.05.2014-1191

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Cedit Mahallesi, 521 ada, 4 parselde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit alnında bulunan taşınmazın tescil konusuna yönelik 2014/94 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Cedit Mahallesi, 521 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

7001/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              33.02.748

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.06.2014-105                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.06.2014-3810                               ADANA

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Koyuncu Mahallesi, 68 ada, 80 parselde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan taş alım yerinin tesciline ilişkin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 07.05.2014 günlü rapor, Erdemli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2014 gün ve 242 sayılı görüş yazısı, DSİ 6.Bölge Müdürlüğünün 12.06.2014 gün ve 362915 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Koyuncu Mahallesi, 68 ada, 80 parselde tespiti yapılan taş alım yerinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

7004/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

                                                                                                              31.06.100

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-106                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014-3866                               ADANA

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Kuşaklı Mahallesinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.12.2009 gün ve 5615 sayılı kararı ile 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kuşaklı (Sarsarin) Höyüğünün sit sınırı ve derece değişikliğine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 1522 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 08.04.2014 günlü rapor ,Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.05.2014 gün ve 2105 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 27.05.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Kuşaklı Mahallesinde 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kuşaklı (Sarsarin) Höyüğünün sit sınırı ve derece değişikliğine ilişkin Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen kararımız eki 91-3 pafta, 309, 310 ve 312 parselleri içine alan sit sınırının ile öneri sit sınırı ve derecesine göre revize edilen sit fişinin uygun oluğuna karar verildi.

 

 

 

7003/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26’ıncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48’inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN:

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17’nci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Profesörlük için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B - BAŞVURU YERİ

Başvurular Profesör kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N.

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

-

2

Bayburt Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Lojistik

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olup Turizm Pazarlaması Alanında Çalışma Yapmış Olmak

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks: 0 458 211 11 89

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

7036/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Erenköy Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Eski Ünvanı: Tamtrans Ulus. Taş. Güm. ve Tic. Ltd. Şti.) ünvanlı 8180047003 vergi kimlik numaralı firma adına tescilli gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması borçlarını ödememeleri nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu para cezaları ilanen tebliğ olunur. 15.07.2014

 

 

KKDF

EK TAHAKKUK

GV Para Cezası

KDV Para Cezası

TOPLAM

Erenköy Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Eski Ünvanı: Tamtrans Ulus. Taş. Güm. ve Tic. Ltd. Şti.) (VNO: 8180047003)

 

 

14CK34120056 22/11.06.2014 sayı tarihli para cezası tutarı 1002.-TL

14CK34120056 22/11.06.2014 sayı tarihli para cezası tutarı

10782 .-TL

11.784-TL

Erenköy Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Eski Ünvanı: Tamtrans Ulus. Taş. Güm. ve Tic. Ltd. Şti.) (VNO: 8180047003)

 

12.07.2013 tarihli 5118-24787 sayılı ödeme Emri konusu IM025967/17.10.20 07 sayı tarihli özet beyana ait 564,30.-TL  07341200IM029 67 sayılı 17.10.2007 tarihli özet beyan (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

 

13CK34120023 4 sayılı para cezası kararı

07341200IM029 67 sayılı 17.10.2007 tarihli özet beyan 1.693,00.-TL

 

6916/1-1


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 18/02/2014 tarihli ve 4886/44 sayılı Kararı ile; ABC Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/1/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 tarihli ve 4946/255 sayılı Kararı ile; Arhan Petrol Mühendislik İnşaat Pazarlama Dağıtım Turizm Taşımacılık İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nin hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL idari para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/2/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/93 sayılı Kararı ile; Deren-Er Nakliye Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/3/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2014 tarihli ve 4959/39 sayılı Kararı ile; Diyargap Uluslararası Taşımacılık Petrol Turizm İnşaat Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/4/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834/96 sayılı Kararı ile; ERG Grup İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/5/1-1

—————

Kurul’un 13/03/2014 tarihli ve 4919/39 sayılı Kararı ile; Goldser Turizm Otelcilik Ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/6/1-1

—————

Kurul’un 18/02/2014 tarihli ve 4886-32 sayılı Kararı ile Gürsoy Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/7/1-1

—————

Kurul’un 03/04/2014 tarihli ve 4959/39 sayılı Kararı ile; Halil Tiryaki ve Oğulları Kayadibi Cennet Bahçe Ticaret Turizm Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/8/1-1

—————

Kurul’un 18/02/2014 tarihli ve 4886/43 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/9/1-1

—————

Kurul’un 27/02/2014 tarihli ve 4899/82 sayılı Kararı ile; Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/10/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2014 tarihli ve 4942/56 sayılı Kararı ile; Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 739.666,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/11/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2014 tarihli ve 4942/57 sayılı Kararı ile; Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6992/12/1-1

—————

Kurul’un 06/03/2014 tarihli ve 4909/85 sayılı Kararı ile; Emrullah CÖNGER’in, 28/12/2013 ve 03/01/2014 tarihinde yapılan denetimlerde ayrı ayrı tespit edildiği üzere, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden araçlara otogaz LPG ikmali gerçekleştirerek, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Emrullah CÖNGER’in yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6992/13/1-1

—————

Kurul’un 06/03/2014 tarihli ve 4909/86 sayılı Kararı ile; 03/01/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, fiil tarihi itibariyle taşıma lisansına kayıtlı olmayan 19EN297 plakalı tanker ile LPG taşıma faaliyeti gerçekleştiren Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen taşıma lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek söz konusu Kanun hükmüne aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kent Akaryakıt Gaz ve Tarım Endüstrisi Kimyevi Ürünler İnşaat Taahhüt Uluslararası Nakliyat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6992/14/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2014 tarihli ve 4942/37 sayılı Kararı ile; istasyonunda “Kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı gizli tank, düzenek veya ekipman” bulundurması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, eski dağıtım şirketine ait ibareleri bir ay içerisinde kaldırmamış olması eyleminin Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, lisansına konu tesisini Kurul izni olmaksızın piyasa faaliyeti için kullandırmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Sezikler Grup Oto Aksesuar Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6992/15/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 tarihli ve 4946/244 sayılı Kararı ile; 14/11/2012 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıtı amacı dışında kullanmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin lisans kapsamı dışında faaliyet gösterdiği, bununla birlikte lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunma fiilini işlediği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6992/16/1-1

—————

Kurul’un 31.03.2014 tarihli ve 4946/293 sayılı Kararı ile; 04.01.2013 tarihinde yapılan denetimlerde, “Meydan Mahallesi, Mustafa Taşar Bulvarı (1 Ada, 1 Parsel, 30 L, 4 B Pafta) Nurdağı/Gaziantep” adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda, Arap KARALI’ nın lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 25.04.2013 tarihli ve 4380/82 sayılı Kurul Kararı ile ilgili kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, Arap KARALI’ nın, lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden hakkında, lehe hükmün uygulanması ilkesinden hareketle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemeleri’ ne dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/1/1-1

—————

Kurul’un 31.03.2014 tarihli ve 4946/294 sayılı Kararı ile; “Meydan Mahallesi, Mustafa Taşar Bulvarı (1 Ada, 1 Parsel, 30 L, 4 B Pafta) Nurdağı / Gaziantep” adresinde bulunan 06.04.2006 tarihli ve LPG-BAY/715-71/01700 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Arap KARALI’ ın, 04.01.2013 tarihinde yapılan denetimde LPG otogaz istasyonunun asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 25.04.2013 tarihli ve 4380/83 sayılı Kurul Kararı gereği lisans sahibinden alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, Arap KARALI’ nın, LPG otogaz istasyonunda, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmamasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ile 15 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından hakkında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 73. 263-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 73. 263-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemeleri’ ne dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/2/1-1

—————

Kurul’un 22/04/2014 tarihli ve 4987/7 sayılı kararı ile 04.10.2011 tarihli ve BAY/939-82/30069 sayılı bayilik lisansı sahibi Ceren Yıldız’ın 02.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Aksaray Yolu Üzeri 7. Km. Boğaz Köyü Nevşehir adresinde faaliyet gösteren 26.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28045 sayılı bayilik lisansı sahibi Havva Zeynep YILDIZ-Ata Petrol adına faturalandırarak ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/3/1-1

—————

Kurulun 06/03/2014 tarih ve 4909/68 sayılı Kararı ile, 02.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28655 sayılı bayilik lisansı sahibi Tepe Akaryakıt Ürünleri Lojistik Gıda İnş. Oto. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08/08/2012 tarihinde yapılan denetimde istasyondan alınan numunelerin akredite laboratuvar TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucuna göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurulması suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, Tepe Akaryakıt Ürünleri Lojistik Gıda İnş. Oto. San ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca toplam olarak 176.703.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/4/1-1

—————

Kurulun 06/03/2014 tarih ve 4909/67 sayılı Kararı ile, 31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16 (PAFTA: 40 ADA: - PARSEL: 9343) Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Zafer ÜNLÜ-Mola Petrole ait istasyonda 24/09/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan 1 ve 2 nolu pompalardan alınan motorin numunelerine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-12-715-1493 ve PAL-12-715-1492 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve lisans tarihinden önce 16.01.2012, 19.01.2012 ve 20.01.2012 tarihlerinde motorin satışı gerçekleştirdiği edinilen fişlerle tespit edilmiş olup, söz konusu gerçek kişinin anılan tarihlerde akaryakıt bayilik lisansı almaksızın faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve lisans sahibinin yasal süre içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü gereğince belirlenen toplamda 231.073.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/5/1-1

—————

Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014/29 sayılı Kararı uyarınca; “Bayındır Mahallesi 336.Sokak No: 34/1 Asena Apt. Muratpaşa / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 29/07/2009 tarih ve BAY/939-82/26362 numaralı bayilik lisansı bulunan Döşemealtı Petrol Tarım Ürünleri ve Nakliye Tic. Ltd. Şti.’nin, dağıtıcısı Teco Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. ile aralarındaki bayilik sözleşmesinin dağıtıcısı tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini tebellüğ ettiği 05/03/2014 tarihinden itibaren 05/04/2014 tarihine kadar bir aylık süresi olmasına rağmen sözleşme iptali konusunda Kuruma bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/6/1-1

—————

Kurul’un 07/05/2014 tarihli ve 5005-10 sayılı Kararı ile 31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16 (PAFTA: 40 ADA: - PARSEL: 9343) Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Zafer ÜNLÜ-Mola Petrole ait istasyonda 10/05/2013 ve 22/05/2013 tarihlerinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin tespit edilmesi ve bu eylemin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 22/05/2013 tarihinde yapılan denetimde; 10/05/2013 tarihinde mühürlenen istasyonda mühürleme imkanı olmayan ve boş olan adaya yeni pompa takılmak suretiyle piyasa faaliyeti yapılmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-20 sayılı Kararı ile, 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu’nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

20.03.2014 tarihli ve 4930-20 sayılı Kurul Kararı eki liste:

No

Dağıtıcı Adı

Dağıtıcı Lisans No

Bayi Adı

Bayi Lisans No

Bayi Adres

MB-07 Raporu Sunulmayan Dönem

1.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/458-454/06062

Giriş Mahallesi Denetko Yol Kavşağı Balıkesir

Haziran 2012

2.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/26655

Kurfallı Köyü (Parsel:1158) İzmir

Haziran 2012

3.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/26826

Hamidiye Mahallesi 566. Sok No.1 Balıkesir

Haziran 2012

4.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/30232

Aydın-Denizli Karayolu Zincrlikuyu Mevkii (Parsel: 1 Ada:103 Pafta: M19B-18B-2D) Aydın Aydın

Haziran 2012

5.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/30558

Barbaros Mahallesi Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri (Pafta No. K19C34C, Ada No.312, Parsel No.1) Ahmetli Manisa

Haziran 2012

6.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlamaticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/30567

Ilıcabaşı Mahallesi, Denizli Bulvarı No:99 (Pafta: 154 Ada: 1130 Parsel: 22), /Aydın Aydın

Haziran 2012

7.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Ahmet Akyol - Akyol Petrol

BAY/450-46/02033

14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 Iğdır

Haziran 2012

8.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Akmar Petrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/28115

Kuyulu Köyü Mevkii İpekyolu Üzeri (Pafta: 4 Ada: - Parsel: 134) Mardin

Haziran 2012

9.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Alphanlar Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/453-464/03064

Kültür Mahallesi, Yeni Diyarbakır Caddesi, No:158 Batman

Haziran 2012

10.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Altundaş Gıda İnş. Taah. Teks. Tur. Hay. Pet. Taş. Tic. Ltd. Şti.

BAY/463-628/09263

Alıkamerli Mahallesi Evrenpaşa Caddesi No:243 (Parsel:1202) Iğdır

Haziran 2012

11.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Asık Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/28056

Sandıklı - Afyonkarahisar Karayolu 8.Km. (Pafta:16 Ada: Parsel:2900) Ekinhisar Afyonkarahisar

Haziran 2012

12.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Aytaş Grup Tıbbi Cihaz Medikal Eşya Petrol Ürünleri Hayvancılık Çiçekçilik Bilgisayar İth. İhr. Dahili Tic. Tem. Özel Güv. Peyzaj Endeks Okuma Hiz. ve Nakliyat Ltd. Şti.

BAY/939-82/26682

Odabaşı Beldesi Migros Yanı M.Ocak Apt. No:99 Antakya Hatay

Haziran 2012

13.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Barak Petrol İthalat İhracat İnşaat Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/463-72/08707

Yalımköy Kabala Yolu Üzeri 3. Km. Mardin

Haziran 2012

14.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Bozanlar Yakıt Turizm İnşaat Temizlik Hizmetleri Nakliyat Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/27233

Bingöl-Erzurum Karayolunun 53. Km.Si (Cilligöl Köyü) (Pafta: 2, Parsel: 640) Bingöl

Haziran 2012

15.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Derya Zengin-Zenginoğlu Petrol

BAY/939-82/30250

Yunus Emre Mahallesi Emirdağ Yolu Üzeri Dişli Kasabası No:21 Ada:- Pafta:20 Parsel: 2549 Bolvadin / Afyonkarahisar

Haziran 2012

16.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Erdaş Petrol Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/454-209/03519

Kumlu Köyü Mevkii İpek Yolu Üzeri Mardin

Haziran 2012

17.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Hamidi Petrol Ürünleri Nakliye Otomotiv Pazarlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BAY/454-367/03677

Bayındır Mahallesi Karayolları Karşısı Batman

Haziran 2012

18.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Jetpet Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BAY/454-214/03524

Büyük Ağrı Caddesi Veterinerlik Karşısı Ağrı

Haziran 2012

19.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Karacaoğlan Nakliye Akaryakıt Gıda Ticaret ve Sanayi Paz. Ltd. Şti.

BAY/462-1073/08250

D-400 Karayolu Üzeri Arıklıkaş Köyü Mevkii Osmaniye

Haziran 2012

20.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Kutbettin Narin

BAY/939-82/23840

Adilcevaz Bitlis Yolu Üzeri Kazanbey Köyü Ağrı

Haziran 2012

21.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

BAY/939-82/27160

Tatlıcak Mahallesi, Konya Ereğli Caddesi, No:27 Konya

Haziran 2012

22.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/30574

Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) Afyonkarahisar

Haziran 2012

23.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Nizip Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/25752

İstasyon Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri Sanayi Sitesi Karşısı Gaziantep

Haziran 2012

24.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Nurettin Arğalı

BAY/939-82/25982

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Esen İş Merkezi No:26/15 Balgat Ankara

Haziran 2012

25.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Özkul Enerji ve Petrol Zirai Ürünler Nakliyat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/30276

Ağcaşar Köyü (Pafta: 30.25.4, Ada: 258, Parse: 281) Niğde

Haziran 2012

26.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Petus Akaryakıt ve Madeni Yağlar Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/23536

Ankara - Kırıkkale Karayolu 58.Km Kılıçlar Kasabası Girişi Kırıkkale

Haziran 2012

27.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Selter Akaryakıt ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/23914

Cumhuriyet Mahallesi Dündarlı Yolu No:16 Yayakent İzmir

Haziran 2012

28.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi

BAY/939-82/29598

Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75.Km.Akbaba Köyü Sultandağı / Afyonkarahisar

Haziran 2012

29.

Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/859-2/19123

Tek Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Nakliye Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/28298

Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Mevkii D-400 Kararyolu Üzeri (181 Ada, 54 Parsel) Osmaniye

Haziran 2012

6991/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-26 sayılı Kararı ile, 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu"nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

20.03.2014 tarihli ve 4930-26 sayılı Kurul Kararı eki liste

No

Dağıtıcı Adı

Dağıtıcı Lisans No

Bayi Adı

Bayi Lisans No

Bayi Adres

MB-07 Raporu Sunulmayan Dönem

1.

Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Dağıtıcı Lisansı İptal)

DAĞ/807-15/17612

Abdulaziz Varsak

BAY/939-82/20493

Göktepe Köyü Gelberi Mevkii (27 Pafta, 1459 Parsel) Çanakkale

Haziran 2012

6991/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-31 sayılı Kararı ile, 06.07.2006 tarihli ve DAĞ/818-3/17730 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu"nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

 

20.03.2014 tarihli ve 4930-31 sayılı Kurul Kararı eki liste:

No

Dağıtıcı Adı

Dağıtıcı

Lisans No

Bayi Adı

Bayi Lisans

No

Bayi Adres

MB-07 Raporu

Sunulmayan

Dönem

1.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Ac Akaryakıt Dağıtım Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/23249

Kuşçular Köyü (21 Pafta, 1722 Parsel) Kastamonu

Haziran 2012

2.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Ekon Petrol Nakliyat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/22987

Aydın Arslan Caddesi Kültür İş Merkezi No.5/508 Batman

Haziran 2012

3.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Karaşar Petrol İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

BAY/939-82/22274

Taşkent Caddesi No:17/7 Bahçelievler Ankara

Haziran 2012

4.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Murat Babür-Baran Petrol

BAY/939-82/22716

İskele Caddesi Karayolları Kavşağı Norşin Mahallesi No: 3 Van

Haziran 2012

5.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Sacidin Özcan

BAY/939-82/24836

Hacıkadirler D-100 Karayolu Kenarı (3 Pafta, 649 Parsel) Düzce

Haziran 2012

6.

Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

DAĞ/818-3/17730

Salih Seyfi-Seyfiler Petrol

BAY/446-129/01850

Ankara Yolu Yeniyapan İstasyonu Karşısı Yozgat

Haziran 2012

6991/10/1-1

—————

Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-17 sayılı Kararı ile; 0070602727 vergi kimlik numaralı, İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı No:82 Başakşehir/ İSTANBUL adresli ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, ADD İnşaat Makine ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/11/1-1

—————

Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-24 sayılı Kararı ile; Karaçalı Mah. Düzce Cad. No.53 Kaynaşlı / DÜZCE adresinde 13/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31888 numaralı (01/11/2013 tarihli ve 34829 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Boyner Akaryakıt Petrol Ürün. Otom. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; akaryakıt istasyonunda yapılan 11/02/2013 tarihli tespitlere göre,

- Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

- Otomasyon sistemine bağlı olmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (10) uncu bendine aykırı hareket ettiği,

- Otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engellemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,

- Vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği

değerlendirildiğinden, Boyner Akaryakıt Petrol Ürün. Otom. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/12/1-1

—————

Kurul’un 07/05/2014 tarihli ve 5005/52 sayılı Kararı ile; Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince toplam 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/13/1-1

—————

Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/54 sayılı Kararı ile; Saygün Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/14/1-1

—————

Kurulun 08/04/2014 tarihli ve 4967-11 sayılı Kararı ile; 04/04/2008 tarihli ve BAY/939-82/24116 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Topçusırtı Mahallesi D100 Karayolu Üzeri Ankara Caddesi Kuzuluk Akyazı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mega Pet Akaryakıt Pazarlama İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/15/1-1

—————

Kurulun 04/06/2014 tarihli ve 5049-12 sayılı Kararı ile; Barbaros Mah. Ahlat Sk. No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 D:102 Ataşehir/ İSTANBUL adresli, 03/03/2005 tarihli ve DAĞ/446-265/01986 numaralı (21/05/2014 tarihli ve 5024 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin 31/05/2013 tarihli tespite göre, bayisi olan Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kayseri-Ankara Yolu, 52. Km. Kum Kılıçlı Mevkii, No: 12, Himmetdede Kasabası Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/16/1-1

—————

Kurulun 08/04/2014 tarihli ve 4967-10 sayılı Kararı ile; 28/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29072 numaralı (10/01/2012 tarihli ve 107 sayılı Olur ile sona erdirilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında İ. Hakkı Gelenbevi Mah. Vatan Cad. No:84/A Gelenbe Beldesi Kırkağaç/ MANİSA adresinde faaliyet gösteren Okyanus Akaryakıt Taşıma İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında, Marka Orman Ürünleri Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Okyanus Akaryakıt Taşıma İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/17/1-1

—————

Kurulun 21/05/2014 tarih ve 5026/22 sayılı Kararı uyarınca; “Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:129/2 Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan İştahlı Madeni Yağlar İnş. Oto. Reklam Tem. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, 18/03/2013 tarihli tespite göre, lisansı olmaksızın 2013 yılı içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) No:75 ANTALYA” adresinde 22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ecay Petrol Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olması sebebiyle, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000 TL’nin, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınarak 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/18/1-1

—————

20/03/2014 tarihli ve 4930-27 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile "Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat:5 D:52 Ataşehir İstanbul" adresinde faaliyet gösteren 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ekli listede belirtilen dönemlerde listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu"nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/19/1-1

—————

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930/32 sayılı Kararı ile "Loras Mah. Bahçelievler Cad. No: 14 Meram Konya" adresinde faaliyet gösteren 29.12.2005 tarihli ve DAG/627-27/15377 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından ekli listede belirtilen dönemlerde listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporuda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6991/20/1-1

—————

Kurul’un 22.04.2014 tarihli ve 4987/4 sayılı Kararı ile; “E-90 Karayolu Üzeri Günaltı Köyü, Kozaklık Mevkii, Nizip – GAZİANTEP” adresinde, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-94/01024 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Müslüm ÇELLİK’ in dağıtıcısı ile olan bayilik sözleşmesinin, 04.01.2005 tarih ve DAĞ/416-56/00517 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketince tek taraflı olarak 03.02.2014 tarihinde düzenlenen fesih ihbarnamesi ile fesh edildiği ve kendisine 19.02.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen, Müslüm ÇELLİK’ in süresi içerisinde fesih konusunda Kuruma 1 ay içerisinde bildirimde bulunma yükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağı yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/21/1-1

—————

Kurulun 21/05/2014 tarih ve 5026/21 sayılı Kararı uyarınca; “Aydınlıkevler Mahallesi 2001 Sok. No:56/1 Yenişehir / MERSİN” adresinde bulunan Sarıkayalılar Turz. İnş. Hay. Pet. Ürün. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 18/03/2013 tarihli tespite göre, lisansı olmaksızın 2013 yılı içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) No:75 ANTALYA” adresinde 22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ecay Petrol Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olması sebebiyle, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000 TL’nin, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınarak 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6991/22/1-1