22 Temmuz 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2 MW) UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE BU ARAÇLARA AİT TÜRBO KOMPRESÖRLERİNİN TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET ARRISCAN MARKA 4K STANDART/230V MODEL FİLM TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ ÜZERİNE İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Çanakkale İl Encümeni Başkanlığından:


80.000 TON KÖMÜR KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE 150.000 TON ARA KESME FORMASYONUNUN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


1 ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


32.600 ADET B70 BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


10 ADET MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


RÖLE EVLERİNE BETON KÖŞK MONTAJI, EKİPMAN TRANSFERİ VE SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2 MW) UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:

1. Kurumumuz, taahhüdünde bulunan BUSKİ D13 su deposuna yapılacak olan HES’in; uygulama projelerini, santral binasını ve inşaat işlerini yaptırılacaktır.

2. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 289) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden yazılı dilekçe ile müracaat edilerek, 200,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir.

3. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 12 Ağustos 2014 Salı günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

6604/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE BU ARAÇLARA AİT TÜRBO KOMPRESÖRLERİNİN TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2014/85107

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419 – 4149  0312 311 53 05

 c) Elektronik Posta Adresi                    :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  13 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/08/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6536/1-1


TOHUMLU TEŞEKKÜR SERTİFİKASI ALIMI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Baskı Materyal Alım ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurullarınca iptal edilmiştir.

6608/1-1


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET ARRISCAN MARKA 4K STANDART/230V MODEL FİLM TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Arriscan marka 4K Standart/230V model Film Tarama Cihazının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka ve modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 06/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, markasına ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

TALEP TAKİP NO: BENU3NEKJ

6612/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNE İNŞAAT YAPTIRILIP KİRAYA VERİLECEKTİR

Çanakkale İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ezine İlçesi, Akçakeçili Köyü hudutları içinde tapunun 3 pafta, 1374 nolu parselinde kayıtlı 125.835 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine asgari 5 yıldızlı termal otel veya 1. Sınıf Tatil Köyü inşa edilerek işletilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi delaletiyle aynı kanunun 40 maddesi gereğince 49 yıl süreyle olarak kiraya verilecektir.

2 - Kiralamaya ait ihale 05.08.2014 tarihinde saat 13:30 da Çanakkale Merkez Kayserili Ahmetpaşa Caddesi,  Hükümet Konağı Bahçesi’ndeki İl Özel İdaresi Merkez Binası 4. katındaki İl Encümen Toplantı Salonunda ve İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi Bölge Trafik Yanı  No: 215 de bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 500.00 TL karşılığında ıslak mühürlü olarak satın alınabilir.

4 - İhale konusu taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 125.000,00 TL (Yüzyirmibeşbin Lira) dır.

5 - Kiralamaya ait ihalenin geçici teminatı 183.750,00 TL. (Yüzseksenüçbinyediyüzelli Lira) dır.

İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin;

a - Dilekçe

b - Gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesini, şirketler için 2014 yılı oda sicil kayıt belgesini.

c - İdareden alınmış ıslak mühürlü şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış örneklerini,

ç - Tebligat için T.C. sınırları içinde güncel adres bilgilerine ait belgeyi,

d - Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde noter onaylı ortak girişim beyannamelerini,

e - Noter tasdikli imza sirkülerini,

f - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına vekaleten teklifle bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirkülerini, şirket adına iştirak edenlerin noter tasdikli temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi ile imza sirkülerini,

g - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva eden 183.750,00 TL tutarındaki geçici teminatı,

h - 500.TL (500 Türk Lirası ) şartname bedelini Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi nezdindeki TR44 0001 000 813 12157592-5002 nolu idare hesabına yatırdığına dair banka makbuzunu,

ı - Şartname ekinde örnek olarak verilen ( kapalı zarf içinde ) teklif mektubunu,

Bir dosya halinde ve dizi pusulasına ekli olarak 05.08.2014 günü saat 13.30’e kadar Çanakkale Merkez Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Hükümet Konağı Bahçesi’ ndeki İl Özel İdaresi Merkez Binası 4. katındaki İl Encümen görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6655/1-1


80.000 TON KÖMÜR KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE 150.000 TON ARA KESME FORMASYONUNUN TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                         :  2014/ 84765       İhale Dosya No:YNK.GEL/2014/294

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi       :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü miktarı            :  YEAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Salihpaşalar Ocağı 4 no.lu panodan 80.000 ton Kömür Kazı, Yükleme ve Eskihisar ocağı Stok sahası veya kriblaj servislerine taşınması ile 150.000 ton ara kesme formasyonunun temizlenmesi hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Salihpaşalar ocağı ve bu ocak ile Eskihisar ocağı stok sahası ve kriblaj Tesisleri Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) Takvim günüdür. Sözleşme imzalanmasını müteakip 7 (yedi) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer   :  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve saati                      :  04.08.2014 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- YEAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan – Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

8 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

6519/1-1


1 ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet tıbbi cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2014/86329

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE

b) Telefon ve fax numarası           :  Tel : 0 (342) 360 11 85

                                                         Fax : 0 (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi             :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale Dokümanının

    görülebileceği internet adresi    :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı              :  MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 1 Adet

b) Teslim yeri                               :  CIP/CIF teslim şekli ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlilik Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ GAZİANTEP

b) Tarih ve saati                            :  08/08/2014 Saat: 10.00

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat dışı unsurları da gözönüne alınarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde 40’ta görülebilir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6676/1-1


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız kireç ocaklarının 2014-2015 Kampanyası tahmil tahliye işlerinin yapılması.

İhale kayıt numarası                      :  2014/86470

1 - İdarenin                                  

a) Adı ve adresi                            :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2  15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 230 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil tahliyesi. Söz konusu iş , her vardiyada en az 9 kişi olmak üzere toplam 27 kişi ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  07/08/2014 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6627/1-1


32.600 ADET B70 BETON TRAVERS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/83469

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası EVYAP ve TÜPRAŞ firmalarının iltisak hatlarının İzmit’e bağlantı yolunun yapılması işinde kullanılmak üzere 32.600 adet B70 beton travers alımı yapılması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 15.08.2014 T. Saat: 15:00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 15.08.2014 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6317/1-1


10 ADET MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/83229

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 1.Bölge Müdürlüğü 5 adet sağ ve 5 adet sol olmak üzere toplam 10 adet 60 EI Raya uygun 34.200 mm R300 1:9 ED, mangan göbekli beton traversli basit makasın temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 15.08.2014 T. Saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 15.08.2014 T. Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6318/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/82497

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize mıntıkası Edirne İstasyon yollarında ve hattaki eksik balastın takviyesi için kullanılmak üzere 30.000 m3 balast ve 3.000 m3 2 numara mıcır alınması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12.08.2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.08.2014 T. saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6319/1-1


RÖLE EVLERİNE BETON KÖŞK MONTAJI, EKİPMAN TRANSFERİ VE SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/82604

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Karagözler ve Çukurhisar röle evlerine beton köşk montajı, ekipman transferi ve sisteminin çalıştırılması işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 12.08.2014 T. Saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.08.2014 T. saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6320/1-1


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:

SÖZLEŞME NO: KAY-G2

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN ÇÖP KOMPAKTÖRÜ, VİDANJÖR, PİCK-UP VE DAMPERLİ KAMYON ALIMI

                                                                                                              Kredi No: 7885-TU

                                                                                                              İhale No : KAY-G2

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi-II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Katı Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Çöp Kompaktörü, Vidanjör, Pick-up ve Damperli Kamyon Alımı (Sözleşme No. KAY-G2)” sözleşmesi/sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

LOT NO

LOT TANIMI

MİKTAR

1

Çöp Kompaktörü (İşletme Ağırlığı >28 ton)

1 Adet

2

Vidanjör (Tank Kapasitesi 12000 lt)

1 Adet

3

Pick-Up (Çift Kabinli, 4x4)

1 Adet

4

Damperli Kamyon (Yük Kapasitesi 20 ton)

1 Adet

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Çöp Kompaktörü, Vidanjör, Pick-up ve Damperli Kamyon Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler ihale dokümanında her bir Lot için tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Bir teklif sahibi bir veya birden çok Lot için teklif sunabilir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, bir veya birden çok Lot için en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi/teklif sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi/Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir:

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bu sözleşme kapsamında teklif vereceği lot(lar)taki ekipmanların ve yedek parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik edecektir. Teklif sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme kapsamındaki iş makinesi ve yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013), teklif vereceği lot(lar)un toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR , Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0 352 222 46 96, (e-posta 1: saokur@kayseri.bel.tr e-posta 2: cevre@kayseri.bel.tr)’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Ziraat Bankası Kiçikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832 4314 13 5003 numaralı TL. hesabına, “KM-G2” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 29/08/2014, Cuma günü saat 14:00’e kadar en az aşağıdaki tutarlarda geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir.

 

LOT NO

LOT TANIMI

Geçici Teminat Tutarı*

1

Çöp Kompaktörü (İşletme Ağırlığı >28 ton)

30.000 TL

2

Vidanjör (Tank Kapasitesi 12000 lt)

5.000 TL

3

Pick-Up (Çift Kabinli, 4x4)

3.000 TL

4

Damperli Kamyon (Yük Kapasitesi 20 ton)

5.000 TL

 

* Birden fazla Lot için teklif sunan teklif sahipleri, ilgili Lotlar için yukarıda istenen tutarı karşılayacak şekilde ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunacaklardır.

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 29/08/2014, Cuma günü;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ - TÜRKİYE

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel saat) 14:15’te açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

6279/1-1


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi asfalt kaplama yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

İdarenin;

a) Adı                                           :  GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                      :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar /GAZİANTEP

c) Telefon numarası                      :  0 342 3371101

                                                    

d) Faks numarası                          :  0 342 3371371

e) Elektronik posta adresi             :  ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org

f) İlgili personelinin

   adı, soyadı/unvanı                      :  Mehmet Ramiz AK – İnşaat Yüksek Mühendisi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı                                           :  Gaziantep Organize Sanayi 3.Bölgesi Asfalt yapım işi

                                                         A: Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve nakli (her şey dahil)

                                                         B: Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (her şey dahil)

                                                         C: Asfalt Betonu Binder tabakası yapılması(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşından) (her şey dahil)

b) Yatırım proje no’su/kodu        

c) İşin Süresi                                :  1 yıl (360 gün) dır.

d) Yapılacağı yer                          :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar –Şehitkâmil /Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                :  Açık ihale.

b) İhalenin yapılacağı adres          :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ GAZİANTEP

c) İhale tarihi                                 :  19/08/2014

d) İhale saati                                 :  14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri   : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer                :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü- Muhasebe Bölümü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer          :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil)  :  5.000,00-TL (beşbintürklirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teklif Cetveli.

c) Birim Fiyat Tarifleri

g) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 5 yıl içerisinde kamu veya özel sektöre yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %70 lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %70 i oranında ihale konusu asfalt kaplama yapım işi veya benzer bir iş ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır;

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %6 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 13.00‘ e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 5000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

6538/2-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN

SIRA NO

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

63010104111

Şanlıurfa

Karaköprü

Karaköprü Mahallesi

Tarla

527

17.560,00

Tam

A-2 Konut, Rekreasyon, Yol ve Park Alanı.

6.146.000,00

1.229.200,00

05.08.2014

10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) İşin gereğine göre Defterdarlıkça tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

6007/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi:06.08.2014                                                    Saati:14:00                                                İhale Yeri: Karabük Or. İşl. Md. Satış Salonu

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

1

Merkez, Pirinçlik, Çiğdemler

2.SNB.Kl Karaçam T.

-

350

-

175

7

340,00

1.792,00

2

Çiğdemler

3.SUB.Kl. Karaçam T.

-

50

-

25

1

250,00

188,00

3

Merkez, Pirinçlik

3.SNB.Kl.Karaçam T

-

1450

-

725

29

230,00

5.017,00

4

Merkez, Pirinçlik, Çiğdemler

3.SNB.İn.Karaçam T.

-

250

-

125

5

180,00

680,00

5

Merkez, Çiğdemler, Cemaller

3.SKB.Kl.Karaçam T.

-

150

-

75

3

210,00

474,00

6

Pirinçlik

2.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

100

-

50

2

340,00

512,00

7

Merkez, Pirinçlik

3.SNB.Kl.Sarıçam T.

-

500

-

250

10

230,00

1.730,00

8

Merkez, Pirinçlik

3.SNB.İn.Sarıçam T.

-

200

-

100

4

180,00

544,00

9

Pirinçlik

3.SNB.Kl.Çz.Tomruk

-

50

-

25

1

205,00

154,00

10

Pirinçlik

3.SKB.Çz.Tomruk

-

50

-

25

1

180,00

136,00

11

Pirinçlik, Çiğdemler

2.SUB.Kl.Göknar Tom.

-

300

-

150

6

330,00

1.488,00

12

Merkez, Çiğdemler

2.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

500

-

250

10

300,00

2.260,00

13

Çiğdemler, Pirinçlik

3.SUB.Kl.Göknar Tom.

-

1250

-

625

25

270,00

5.075,00

14

Merkez, Çiğdemler

3.SNB.Kl.Göknar Tom.

-

6550

-

3275

131

240,00

23.711,00

15

Merkez, Çiğdemler

3.SNB.İn.Göknar Tom.

-

800

-

400

16

200,00

2.416,00

16

Merkez, Pirinçlik

3.SKB.Kl.Göknar Tom.

-

100

-

50

2

210,00

316,00

17

Merkez

3.SNB Kl.Kayın Tom.

-

150

-

75

3

240,00

543,00

18

Merkez

3.SNB.İn.Kayın Tom.

-

50

-

25

1

175,00

132,00

19

Merkez

3.SKB Kl.Kayın Tom.

-

50

-

25

1

200,00

151,00

20

Merkez

3.SKB İn.Kayın Tom.

-

50

-

25

1

165,00

124,00

21

Merkez, Karabük oi. Karatepe Oİ

Karaçam Kağ. Od.

-

2900

-

1430

29

141,00

6.062,00

22

Merkez, Eğriova Oİ.

Göknar Kağ. Od.

-

600

-

260

6

150,00

1.152,00

23

Eğriova Oİ.

Sarıçam Kağ. Od.

-

200

-

100

2

140,00

422,00

Toplam

16650

0

8265

296

55.079,00

 

1 - İşletmemiz satış depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan orman emvalinden; ibreli cinsi tomruk, maden direk, sanayi odunu ve kağıtlık odunlar ile yapraklı lif-yonga ve yakacak odunlar; tutar bedelinin %40 si ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin %60 si aylık %0,6 faizli 9 ay vadeli, yapraklı cins tomruk, maden direk ve sanayi odunları; tutar bedelinin %40 ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin, %60 ı aylık %0,6 faizli 9 ay vadeli olarak satılacaktır. ölçü birimi m3 olan ve global olarak ihaleye çıkarılan emvalleri kesin adet ve miktarları satış günü belli olacak (miktarlar % 20 eksik veya fazla olabilir), satış, bu kesin miktarlar üzerinden yapılacaktır.

2 - Açık artırma 06 AĞUSTOS 2014 Çarşamba günü saat 14:00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışa iştirak edeceklerin 2014 yılı vizesi yapılmış kapasite belgesini, ticaret ve san. odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye girecekleri yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli belgeyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilir.

4 - Satış istif yerleri orman emval satın alan aldığı emvalin sahibi ve bundan sonraki yükleme, nakletme işi işvereni olup.2918 sayılı karayolları trafik kanunun taşıma sınırı ve diğer uygulamalarından doğacak yaptırımlardan da sorumludur. Bu işlerden doğan 5510 sayılı SGK kanunun 4857               sayılı iş kanunu ile her türlü iş kazası ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ile vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Orman idaresi bu konularda hiç bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Kastamonu, Devrek, Dirgine, Kdz. Ereğli, Ulus, Yenice, Zonguldak, İzmir İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz şefliklerinde ve www.ogm.gov.tr internet adresinden görülebilir.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz lokalinde hazır bulunmaları, geçici ve kati teminatlarını en geç 14:00’a kadar İşletmemiz veznesine yatırarak teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

TEL      :  0370 413 26 30

FAKS  :  0370 413 26 28

IBAN NO TR850001000425136646535001

6650/1-1