5 Temmuz 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29051

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı.

VAKFEDENLER: Alper Çelik, Bahri Onur Çelik, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Hasan Vedat Ofluoğlu, Erkan Özsözen, Ersel Öncel Özsözen.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2014 tarih, E: 2013/668 K: 2014/130 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Metabolik cerrahi dalında hekim, hemşire, tekniker ve diğer yardımcı tıp personellerini bilgilendirmek, eğitmek, metabolik cerrahi başlığı altında tanımlanan çeşitli cerrahi metotlar, metotların uygulandığı hastalar ve bu metotların hastalar üzerindeki etkileri hakkında bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarının ulusal ve uluslararası akademik çevreler ve Türk halkının sonuçlardan haberdar edilmesini ve bu amaçla hastane, klinik, üniversite ve enstitü kurulmasını sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüzbin TL) nakit.

YÖNETİM KURULU: Alper Çelik, Bahri Onur Çelik, Hasan Vedat Ofluoğlu, Erkan Özsözen, Ersel Öncel Özsözen.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Metabolik Cerrahi Derneği'ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5807/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

YRD.DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

-

1

1

-

-

İngilizce iletişimsel yaklaşım kapsamında öğrenci ihtiyaçlarının araştırılması, edebiyat ve dil öğretimi, özyeterlilik ve

dil öğretim stratejileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5880/1-1


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

Fon Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarih ve 119 sayılı Oluru gereğince Fon eski personeli Fethi ÇALIK hakkında yürütülmekte olan ön inceleme kapsamında hazırlanan ifade istem yazısı,  adı geçenin adres kayıt sisteminde bulunan adresine farklı tarihlerde iki defa gönderilmesine rağmen ilkinde adreste tanınmadığı gerekçesiyle, ikincisinde ise süresi zarfında teslim alınmaması sebebiyle kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple, Fethi ÇALIK'ın, ifade istem yazısını tebellüğ etmek üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

5868/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 24.06.2014     Karar No: 6709

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Tiway Turkey Ltd.

• MERKEZİ                               :  PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman Island

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Hoşdere Cad. Hava Sok. No: 24/11 Kat: 4 Yukarı Ayrancı, ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                  :  Kader Sok. No: 1/7 Gaziosmanpaşa, Ankara

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ         :  Tiway Turkey Ltdnin AR/TWY/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinden % 40 hissesinin OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHİ            :  10.04.2014, 30.04.2014

KARAR:

Tiway Turkey Ltdnin Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TWY/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinden % 40 hissesini OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 40 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/ç ve Yönetmeliğin 8/1-d, 21/4 maddelerine istinaden 10.04.2014 ve 30.04.2014 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 07.06.2014 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Tiway Turkey Ltdnin AR/TWY/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 100 hissesinden % 40 hissesinin OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/TWY-OPC/4974 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki hisse oranları Tiway Turkey Ltd. % 60, OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti. % 40 olacaktır.

5767/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.06.2014     Karar No: 6708

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZİ                               :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Mahatma Ghandi Cad. No: 97   06700 Gaziosmanpaşa- Ankara

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  14.04.2014-15.05.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  NTP/B

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Merkez

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  5.095 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/NTP/272-1050

• BAŞLANGIÇ TARİHİ          :  17.04.1970

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  09.01.1971

KARAR:

N.V. Turkse Perenco Şti. sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 17.04.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 1/3 üncü maddeleri gereğince 17.04.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

N.V. Turkse Perenco Şti’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/NTP/272–1050 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 17.04.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5768/1-1

—————

Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin M43-d1, d2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5769/1-1

—————

Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin M43-c1, c2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5770/1-1

—————

Ceylan Doğal Enerji Petrol İnş. Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin N47-a3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5771/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in L20-b2, b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5772/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in M22-b1, b4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5773/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in N23-a4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5774/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in N23-d1, d2, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5775/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in N22-c1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5776/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in M21-a2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5777/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in N22-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5778/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in M22-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5779/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in L21-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5780/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in M22-c2, c3, c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5781/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in M21-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5782/1-1

—————

Energia Iberica Limited’in L21-c3, c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5783/1-1

—————

Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. ve TransAtlantic Turkey Ltd. Şti.’nin Sivas, Malatya illeri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları, AR/SEL-TAT/4325 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti  16.02.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5784/1-1

—————

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin M35-c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 24.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5785/1-1


 


 


 

—————


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

Sıra No

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

 

1

HÜSEYİN ÇOMAK ÇOMAK PETROL ŞEHREKÜSTÜ MAH.SELENDİ YOLU ÜZERİ DEMİRCİ/MANİSA

45-HYB-424

06.01.2014

TS 11939

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

2

MODERATÖR AKARYAKIT GIDA TURİZM İNŞAAT HİZMET İŞLETMELERİ NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BARIŞ MAH. İZMİR-ANKARA YOLU NO:24/A / SALİHLİ MANİSA

45-HYB-469

02.04.2014

TS 13075

Talimata aykırılık

 

3

MODERATÖR AKARYAKIT GIDA TURİZM İNŞAAT HİZMET İŞLETMELERİ NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BARIŞ MAH. İZMİR-ANKARA YOLU NO:24/A / SALİHLİ MANİSA

45-HYB-459

02.04.2014

TS 8985

Talimata aykırılık

 

4

SL ENERJİ AYDINLATMA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş. ORGANİZE SAN. BÖL. ATATÜRK CAD. NO:4/ MANİSA

45-HYB-293

01.04.2014

256 YETKİLİ SERVİSLER

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

 

5

BAYRAKTARLAR OTOMOTİV OTO ALIM SATIM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. HÜRRİYET MAH. 15 SOK. N0:148/B AKHİSAR/ MANİSA

45-HYB-188

19.03.2014

TS 12664-1

Firma İsteği

 

6

MANİSA ZİRVE GRUP VERİ OTOMASYON SOSYAL HİZMETLER GIDA İNŞ.TEMİZLİK OTOMOBİL OTELCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ORTA ÖLÇEKLİ SAN.BÖLGESİ GÜZELYURT MH. 5746 SOK. NO: 50 MANİSA

45-HYB-470

24.02.2014

TS 8985

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

 

7

İLKE TABLDOT GIDA TEMİZLİK TAŞIMACILIK HAYVANCILIK İNŞAAT BAKIM EVİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. - GÖRDES ŞUBESİ YENİMAHALLE ANAFARTALAR CAD. NO:36 GÜNEŞLİ / GÖRDES MANİSA

45-HYB-468

24.02.2014

TS 12817

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

 

8

SERKAN SOĞUTMA - SERKAN SARI YILMAZLAR MAH. FELEK SOK.N0:9/B TURGUTLU/ MANİSA

45-HYB-194

26.05.2014

TS 10079

Ara Kontrol Olumsuz

 

9

YAVUZ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA MAKİNA VE YEDEK PARÇA TAAHHÜT TEKNİK SERVİS GIDA İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK TURİZM PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FATİH SANAYİ SİTESİ 2201 ADA 109 SOK. NO. 19 TURGUTLU/ MANİSA

45-HYB-122

26.05.2014

TS 12850

Ara Kontrol Olumsuz

 

10

ONGRUP JUMBO GIDA ÜRETİM PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV

. TARIM ÜRÜNLERİ GIDA ÇARŞISI B.BLOK NO.17 TURGUTLU / TURGUTLU MANİSA

45-HYB-480

26.05.2014

TS 8985

 

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

 

11

ÖZCAN EGİNLİ-ÖZ-CAN FORKLİFT SANAYİ

K.E.S.S HASAN YAR CAD. 1279 ADA NO:79/81 MANİSA/

45-HYB-254

26.05.2014

TS 12578

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

 

12

SELTAŞ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKICAMI MAH.GARAJ CAD.OTO TERMINAL YANI SELENDI- MANİSA/

45-HYB-359

26.05.2014

TS 11939

Ara Kontrol Olumsuz

13

LARA GÜVENLİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-ZEHRA TAŞ

1.ANAFARTALAR MAH. KONUK CAD. NO:42/A MERKEZ / MANİSA MANİSA

45-HYB-433

12.06.2014

TS 112498

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

14

PDA İÇ VE DIŞ TİCARET

75. YIL MAHALLESİ BAHRİ SARITEPE CADDESİ NO: 51/1 / MANİSA

45-HYB-438

23.06.2014

TS 13082

Firma İsteği

5744/1-1