5 Temmuz 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29051

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 KALEM MAMUL MAL ALIMI (TIBBİ CİHAZ ALIMI)- ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 500 TON PATİNAJ KUMU ALIMI İŞİ; AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


2.000 TON RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SOĞUK ÇEKİLMİŞ GALVANİZ KAPLI METAL BANT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


16 KALEM KİMYASAL VE SARF MALZEMESİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İŞLETMECİLERE DAVET

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mengen Malmüdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/76277

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin toplam 49 işçi ile +-%20 toleranslı 75 gün süresince yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası Laboratuarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 75 gün).

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  15/07/2014 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5898/1-1


1 KALEM MAMUL MAL ALIMI (TIBBİ CİHAZ ALIMI)- ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Kalem Mamul Mal Alımı (Tıbbi Cihaz Alımı) Endobronşiyal Ultrasonografı Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/70554

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                                               Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 342 360 11 85 - 0 342 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                    :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Kalem Mamul Mal Alımı (Tıbbi Cihaz Alımı) Endobronşiyal Ultrasonografi Sistemi

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  18.08.2014 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale    dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 18/08/2014 ihale tarihi ve saat 14:00’e kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/ Gaziantep/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5907/1-1


TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 500 TON PATİNAJ KUMU ALIMI İŞİ; AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2014/72413

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                                 :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                                      :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi                        :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı    :  Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 500 Ton Patinaj Kumu Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 16.07.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmeyecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5695/1-1


2.000 TON RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/75227

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

 b) Telefon ve Faks Numarası   :  0 346 2217000 0 346 2237677

 c) Elektronik Posta Adresi        :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : 2.000 ton 49 E1 Ray satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 17/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5886/1-1


5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 5 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Trinoküler Metal Mikroskobu

Adet

1

70 TL

2

Mikrosertlik(Mikrovickers) Ölçüm Cihazı

Adet

1

70 TL

3

Otomatik Bakalite Alma Presi

Adet

1

50 TL

4

MetalografikNumune Kesme Cihazı

Adet

1

50 TL

5

Zımparalama ve Parlatma Tezgahı

Adet

1

50 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 22/07/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5878/1-1


SOĞUK ÇEKİLMİŞ GALVANİZ KAPLI METAL BANT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant Teknik Özellikler Listesi ve Ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

MİKTARI

 

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant

600.000

m.

Teknik Özellikler Listesi Tic. Şartname

24.07.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik Özellikler Listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.           

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Soğuk Çekilmiş Galvaniz Kaplı Metal Bant tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5874/1-1


BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

 

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.250.000

m²

Teknik Şartname

22.07.2014

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

300.000

m²

Teknik Şartname

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

1.250.000

m²

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5873/1-1


16 KALEM KİMYASAL VE SARF MALZEMESİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 16 Kalem Kimyasal ve Sarf Malzemenin KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2 - Muhammen bedel : 1.532.682,25,-TL.

3 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 110,00,-TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 no.lu hesaba yatırılabilir.

4 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

5 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 24.07.2014 Perşembe günü Saat: 10:00

6 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam ihale bedelinin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 24.07.2014 günü Saat: 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 10:00’a kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

5761/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 9,79 TL. ile en çok 259.402,01 TL. arasında değişen; 16/07/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 25.945,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 55 grup eşya ( Badem içi, Sabun, Muhtelif Telefon Aparatları, Pil, Kart Okuyucu, Koruyucu Kılıf, Elektronik Devre, Kullanılmış Elektrik Güç Motoru, Motosiklet Balatası, Opel Tigra Arka Bagaj Kaputu, Depo, Tasarruflu Ampul, Cep telefonu vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi TUŞBA/VAN adresindeki ihale salonunda 17/07/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5746/1-1


İŞLETMECİLERE DAVET

GENEL MÜDÜRLÜK ANA VE EK HİZMET BİNALARINDA BULUNAN ÇAY OCAKLARI 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün Ana ve Ek Hizmet Binasında bulunan çay ocaklarının kiraya verilmesi işi pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle ihale edilecektir.

ESK Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok.No:10 Balgat-Çankaya/ANKARA

ESK Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok.No:24 Balgat-Çankaya/ANKARA

Yukarıda açık adresleri belirtilen yerlerde bulunan çay ocakları, işin şartnamesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 3 (üç) yıl süre ile işletilmesini kapsamaktadır.

İhalenin yapılacağı yer            :  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No: 10 Balgat-Çankaya/ANKARA

İhale Tarihi                             :  14/07/2014

İhale Saati                               :  14:00

Son Teklif verme

Tarih ve Saati                          :  14/07/2014 14:00

İhale Dosya Bedeli                 :  50,00 TL

Aylık Muhammen

Kira Bedeli                              :  180,00 TL

İrtibat Tlf.                               :  (0312) 284 36 70

İrtibat Faks                             :  (0312) 286 89 65

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler İhale Komisyonu tarafından İSTEKLİLERİN huzurunda açıldıktan sonra, İhale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından İSTEKLİLERE bildirilecektir.

2. İhaleye iştirak edecek İSTEKLİLER, geçici teminat olarak en az 30 takvim günü süreli ve 540,00 TL tutarında teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır.

3. İhaleye katılmak için İhale Dosyasının satın alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00 TL bedelle Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

4. Teklifler İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde İDARE’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kâr mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6. İDARE, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp çay ocakları işletmelerini kiraya verip vermemekte, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kâr mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

5818/1-1


DÜZELTME İLANI

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI başlıklı ilan metninin “2 ihale konusu malın” başlıklı maddesindeki

2 - İhale konusu malın                 

a) niteliği, türü

Miktarı

İhale Kayıt No

İhale tarihi

İhale saati

İhale doküman bedeli

2.1

TERMAL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ

1 Adet

75501

18.07.2014

13.30

50,00.-TL

2.2

BRONKOSKOP SETİ

1 Adet

75536

18.07.2014

14.00

50,00.-TL

2.3

SOMATİK HÜCRE SAYIM CİHAZI

1 Adet

75552

18.07.2014

14.30

50,00.-TL

2.4

RONTGEN CR-PACS SİSTEMİ

1 Adet

75558

18.07.2014

15.00

50,00.-TL

2.5

GAZ KROMOTOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ CİHAZI

1 Adet

75562

18.07.2014

15.30

50,00.-TL

Tablo

2 - İhale konusu malın                 

a) niteliği, türü

Miktarı

İhale Kayıt No

İhale tarihi

İhale saati

İhale doküman bedeli

2.1

TERMAL BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİ

1 Adet

2014/75501

18.07.2014

13.30

50,00.-TL

2.2

BRONKOSKOP SETİ

1 Adet

2014/75536

18.07.2014

14.00

50,00.-TL

2.3

SOMATİK HÜCRE SAYIM CİHAZI

1 Adet

2014/75552

18.07.2014

14.30

50,00.-TL

2.4

RONTGEN CR-PACS SİSTEMİ

1 Adet

2014/75558

18.07.2014

15.00

50,00.-TL

2.5

GAZ KROMOTOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRİ CİHAZI

1 Adet

2014/75562

18.07.2014

15.30

50,00.-TL

Şeklinde düzeltilmiştir.

5889/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde yer alan İdare’ye ait %28,2 oranındaki hissenin “Satış” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü olan son teklif verme tarihi  26 Eylül 2014 Cuma günü saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

5899/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mengen Malmüdürlüğünden:

 

Taşınmaz No

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

14060104706

Beşler

61

14

26.665,12

Tam

Arsa

Sanayi Alanı+

Ağaçlandırılacak

Alan + Yol

1.851.620,08-

200.000,00-

06.08.2014

11:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Mengen Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile vekaleten katılacakların noter onaylı vekaletname, özel hukuk kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir meslek kuruluşundan 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda olası gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri KDV’den istisna olup vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle de emlak vergisine tabi değildir.

6 - Satılacak taşınmaz mal, istenilmesi halinde alıcılar tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.

Ayrıca ihalelere ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, www.maliye.gov.tr/defterdarlıklar/bolu ve boludefterdarliği.gov.tr sayfasından öğrenilebilir.

İlan olunur.

5694/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 100(yüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Dolayoba

8691

20

2.034,19

Konut (K)

2.746.156,50-(ikimilyonyediyüzkırkaltıbinyüzellialtı TL. elli Kr.)

82.385,00-

(seksenikibinüçyüz seksenbeş TL.)

24.07.2014

Perşembe

Saat:10.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K) alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Emsal:1.75, Maxh: Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5747/1-1


MUHTELİF İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/76676

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  135 kalem muhtelif izolasyon malzemesi, lokomotif imalatında kullanılmak üzere, teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17/07/2014 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 17/07/2014 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5852/1-1