23 Haziran 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29039

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için;     Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için;        Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

 

 

Radyoloji

Profesör

1

Çocuk radyolojisi uzmanı olmak

 

Parazitoloji

Profesör

1

 

 

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

 

 

Yer Fiziği

Profesör

1

 

 

Gıda Bilimleri

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Bilişim Teknolojileri

Doçent

1

 

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

 

5304/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikolojisi

-

1

-

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi

-

-

1

Sosyoloji Bölümü

Etnisite, Kimlikler Sosyolojisi ve Sovyet Sonrası Toplumlar

1

-

-

Sosyoloji Bölümü

Kültür Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Toplumsal Tabakalaşma

-

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Grafiği, Modelleme ve Dijital Geometri

-

-

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Telekomünikasyon

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik

1

-

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Rassal Üretim Sistemleri Yönetimi; Fiyatlandırma ve Teslim Tarihi Belirleme

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kapalı Devre Tedarik Zincirleri; Tedarik Koordinasyon ve Kontratlar

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Çok Amaçlı Karar Verme; Optimizasyon

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapısal Sağlık İzleme, Tarihi ve Modern Köprü ve Yapıların Ölçüme Dayalı Değerlendirmesi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yığma Yapılar, Yapısal Hasar Görebilirlik, Enerji Esaslı Sismik Tasarım ve Analiz

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Üstyapı Mühendisliği, Yol Malzemeleri, Ulaştırma Geotekniği

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Optimizasyonu, Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliğinde Yapay Zeka Metotları

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Betonarme Yapılar ve Depreme Karşı Tasarımı, Deneysel Betonarme, Hasar Tespiti ve Güçlendirme

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sismik Tehlike Analizi, Mühendislik Sismolojisi

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hafif Çelik Yapı Sistemleri, Çelik-Beton Kompozit ve Öngerilmeli Beton Köprü Sistemleri

-

1

-

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji-Petrografi

-

-

1

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletme

1

-

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Teorisi ve Dinamiği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Isı ve Enerji

-

2

-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Seramik Malzemeler, Fonksiyonel Oksit Kaplamalar

1

-

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

1

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Teftişi

-

-

1

İlköğretim Bölümü

Matematik Öğretmenliği

1

-

-

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

-

-

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

-

-

1

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

-

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

1

-

-

-

Bölge Çalışmaları

-

-

1

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

Bilişim Sistemleri ABD

Otomatik Yazılım Doğrulama

-

1

-

Bilişim Sistemleri ABD

Ses İşleme, Analiz ve Modelleme

-

1

-

Bilişim Sistemleri ABD

Bilişim Sistemleri Yönetimi Ölçme ve Değerlendirmesi

-

1

-

Modelleme ve Simülasyon ABD

GPU Programlama ve Uygulamaları

-

1

-

Sağlık Bilişimi ABD

Moleküler Biyoloji, Sistem Biyolojisi ve Biyoenformatik

-

1

-

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ABD

Deniz Sismik ve Gravite

-

-

1

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD

Trofik İlişkiler ve Veri Analizleri

-

-

1

5248/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

 

 

 

Katıhal Fiziği

1

 

Doktorasını bor içerikli tek kristallerin sentezi ve kristal yapılarının incelenmesi üzerine yapmış olmak.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

1

Dilbilim (Genel Dilbilim) alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Kardiyoloji

 

1

Akut inferior MI’da p dalga dispersiyonu ile ilgili çalışma yapmış olup, perkutan koroner girişim, pacemaker, ICD implantasyonu konusunda tecrübeli olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Ortodonti

 

1

Hızlı üst çene genişletmesinde sonlu elemanlar analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

3

 

5312/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir,) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)  birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

-

Profesör

1

1

 

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Profesör

1

1

Bor Teknolojisi üzerine çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

Isı Pompalarının Performansı üzerine doktora yapmış olmak

Biyomedikal Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

5

1

Yapay Niş Mikro Çevrede Doku Gelişim Modeli üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Dinler Tarihi alanında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

4

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Yönetim Muhasebesi alanında çalışmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

Uluslararası Hukuk Alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Matematik

-

Yardımcı Doçent

4

1

Topoloji Alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Kavramsal Değişim Yaklaşımı üzerine doktora yapmış olmak

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

5

1

Türk Eğitim Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türk Halk Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

5425/1-1