23 Haziran 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29039

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA, CUMAOVASI-TEPEKÖY ARASI KUŞÇUBURUN VE TORBALI İSTASYON YOLLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN 20.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ TORBALI İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ŞEKER KURUTMA TROMELİ ORTA BÖLMESİNİN DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


TZK PALETLİ ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


“T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2014 YILINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ BASIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR”

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKA TESLİMİ ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİNİN ŞARTLI TOPTAN SATIŞI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı Kutu İskeleti ve 1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.07.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5252/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA, CUMAOVASI-TEPEKÖY ARASI KUŞÇUBURUN VE TORBALI İSTASYON YOLLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN 20.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ TORBALI İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2014/67322

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/ İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Kapsamında, Cumaovası-Tepeköy Arası Kuşçuburun ve Torbalı İstasyon Yollarının Yeniden Düzenlenmesi İşi İçin İhtiyaç Olan 20.000 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastının Torbalı İstasyonunda Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.07.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5275/1-1


ŞEKER KURUTMA TROMELİ ORTA BÖLMESİNİN DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Şeker Kurutma Tromeli Orta Bölmesinin Demontaj, Montaj ve Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2014/67722

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80      Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza ait mevcut 2 no’lu kristal şeker kurutma tromelinin orta bölme ve geçiş oluklarının demontajı, yeni imal edilen orta bölme ve geçiş oluklarının montajı ve gerekli kaynak işleridir.

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07.07.2014 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 07.07.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5276/1-1


TZK PALETLİ ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                    :  TZK paletli zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/68749

Dosya No                               :  1426051

1 – İdarenin                            : 

a) Adresi                                 :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2  57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tek Zinciri Konveyör Paletli Zinciri 7.000 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  07.07.2014 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16’nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

 8. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5300/1-1


“T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2014 YILINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ BASIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR”

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt içi ve yurt dışında kullanılacak Toplam: 221.547.240 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ve basımı işi yaptırılacaktır. Bu iş, DMO İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname, 2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ve Basımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları hükümleri dahilinde Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir.

1 - İhale dokümanı bedeli;

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale doküman bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) İhale dokümanına ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU bulunacaktır. Dış zarfta ise; iç zarfla birlikte, Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte, “2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İle İlgili İhale Ek Şartları”nda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İş bu ihaleye; basım yeri Ankara veya İstanbul İli sınırları dahilinde bulunan istekliler katılabilecektir.

4 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, birim fiyat tekliflerinde İsteklilerce;

-İlk oylamada kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasında (4 renkli trigromi) 08.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yüksek Seçim Kurulu Kararında belirtilecek geçici aday sayısı,

-İkinci oylamada kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasında (4 renkli trigromi) aday sayısının 2 olacağı,

-Referandumda kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasının (2 renkli) beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi renk üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluştuğu,

hususları dikkate alınacaktır.

5 - Teklifler, 09.07.2014 günü Saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı Kırtasiye Şube Müdürlüğü’ne (İnönü Bulvarı No: 18 A Blok 4. Kat Yücetepe/ANKARA) verilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 09.07.2014 günü Saat 14:00’de evvela dış zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen isteklilerin fiyat teklifini içeren iç zarfları da açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

7 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için isteklinin kendisinin veya istekli adına yetki belgesi olan temsilcisinin bulunmaları gerekmektedir.

8 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.

9 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

10 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda 30.07.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.

11 - Yüksek Seçim Kurulu’nun talebine istinaden basım işi yapılacak birleşik oy pusulası adetlerinde iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.

12 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

13 - İş bu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5423/1-1


FABRİKA TESLİMİ ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİNİN ŞARTLI TOPTAN SATIŞI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen çerez ve çerez çeşitlerinin şartlı toptan satışı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.07.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliği’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.07.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

5337/1-1