18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5036                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; elektrik dağıtım şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve bu amaçla geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin başvuru, onay ve izleme ile proje giderlerinin kapsamı hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1 - (1) Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak üzere tarife hesaplamalarında dikkate alınan Ar-Ge bütçelerinin, ülkemiz elektrik ve doğalgaz dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılması esastır.

(2) Ar-Ge projeleri yeni bir ürün, sistem veya tasarım geliştirme odaklı olabileceği gibi dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama örnekleri araştırılarak bu uygulamaların ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da olabilir.

(3) Ar-Ge projesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü gider (danışmanlık, eğitim, belgelendirme, ulaşım, ekipman vb.) Ar-Ge bütçesinden karşılanır. Ar-Ge projesinin yürütülmesiyle ilgili olmayan eğitim ve belgelendirme giderleri Ar-Ge bütçesinden finanse edilmez.

(4) Ar-Ge faaliyeti için yapılan genel harcamalar ile başvuru aşamasında reddedilen projelerle ilgili giderlerin ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge bütçesinin %5’ine kadar olan kısmı Ar-Ge bütçesinden finanse edilir.

MADDE 2 - (1) Ar-Ge proje başvuruları her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapılır ve Ocak ayı içerisinde yapılan başvurular en geç Mart ayı sonuna kadar, Temmuz ayında yapılan başvurular en geç Eylül ayı sonuna kadar karara bağlanır.

(2) Ar-Ge proje başvurularını incelemek ve uygun olanları onaylamak üzere Başkanlık Oluru ile Komisyon oluşturulur ve tüm süreçler söz konusu komisyon marifetiyle yürütülür. Komisyon tarafından yapılacak yazışmalar Tarifeler Dairesi Başkanlığı üzerinden yürütülür. İhtiyaç bulunması halinde Kurul Kararı ile Komisyonun çalışmasına ilişkin detaylı düzenlemeler yapılabilir.

(3) Proje başvurusunda sunulan başvuru dosyasında, Ar-Ge projesinin adı, amacı, kapsamı, bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, risk değerlendirmesi, hedefleri, katma değeri, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, toplam tahmini bütçesi ve süresi ile projeyi birlikte yürütecek taraflar hakkında bilgiler yer alır.

(4) Dağıtım şirketleri bireysel Ar-Ge projeleri için tek başına başvuruda bulunabileceği gibi, birden fazla şirketin bir araya gelerek oluşturacağı ortak Ar-Ge projeleri için birlikte de başvuruda bulunabilir.

(5) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje başvurusu reddedilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu olması durumunda söz konusu şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenir, şirketlerin ortak proje geliştirmemesi halinde Komisyon tarafından belirlenen başvuru onaylanır, diğerleri reddedilir.

(6) Yatırım niteliği taşıyan projeler Ar-Ge projesi olarak kabul edilmez.

(7) Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan fonlar kapsamında yürütülen Ar-Ge projelerinden bu Kararın 1’inci maddesinde belirtilen kapsamda olanlar komisyon incelemesine gerek kalmaksızın bu Karara uygun Ar-Ge projesi olarak onaylanır. Bu projelerin fonlarla desteklenen bütçesi dışında kalan kısmı dağıtım şirketlerinin kendi Ar-Ge bütçesinden karşılanır.

(8) Onaylanmış Ar-Ge projesinin onay yazısında belirtilen bütçesinin ve süresinin aşılmaması esastır. Ancak Komisyon tarafından uygun bulunması şartıyla onaylanmış Ar-Ge projesi bütçe ve süresi bir defaya mahsus olmak üzere revize edilebilir. Onaylanmış veya varsa revize edilmiş bütçeyi aşan tutarlar dikkate alınmaz.

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde, çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar ilgili projenin sahibi şirket veya şirketlerin tasarrufundadır.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki tüm Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen teknik bilgi ve üretilen modeller Kurum tarafından da kullanılabilir.

MADDE 4 - (1) Bu usul ve esaslar kapsamında proje başvuru dosyalarının inceleme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler; “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

(2) Bu usul ve esaslar çerçevesinde önerilen, onaylanan ve reddedilen projelerin başlıkları ve kısa tanıtımları Kurum tarafından tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir.

MADDE 5 - (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - (1) Bu usul ve esaslarda yer alan hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5250/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5035                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca tüketim kademelerinin belirlenmesine yönelik alınan 4323 sayılı Kurul Kararı ile değişik 3938 sayılı Kurul Kararının değiştirilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve internet sayfasında yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1- 3938 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Madde 4- Tüketicilerin sayaç birleştirme ve/veya ayrıştırmaya ilişkin talepleri teknik imkânsızlık durumu haricinde dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir. Teknik imkansızlık bulunması halinde dağıtım şirketleri bu konuda tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirir ve tüketici tarafından itirazda bulunulması halinde konu Kuruma sunulur ve Kurum tarafından verilecek karara göre işlem yapılır. Sayaç birleştirme/ayrıştırma işlemi tüketicinin tercihine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifikalı firmalara yaptırılır. Tüketicinin söz konusu işlemi dağıtım şirketine yaptırması durumunda, oluşacak/oluşan maliyetleri ispat edici belgeler ile birlikte tüketiciye bildirilir ve tüketicinin maliyetlere ilişkin ödemeyi yapması durumunda, birleştirme/ayrıştırma işlemleri dağıtım şirketi tarafından en kısa ve makul sürede gerçekleştirilir.

Sayaç/birleştirme ayrıştırması gerçekleştirilen tüketicinin, içinde bulunduğu fatura dönemini takip eden ilk fatura döneminde, birleştirilen sayaçların içerisinde bulunulan yıldan önceki yıla ilişkin toplam tüketimi üzerinden belirlenecek yeni tüketim kademesi üzerinden faturalandırılması yapılır.”

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5251/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5030-15                                                                                                                                                                     Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında;

- 29/12/2005 tarihli ve 622 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar”ın,

- 03/11/2010 tarihli ve 2860 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın,

yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

5249/1-1


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

12.06.2014 tarihinde yayınlanan “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu”nun; Sınava Başvuru Şartlarını düzenleyen 4. maddesinde geçen “ Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.”ibaresi “ Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak”olarak değiştirilmiştir.

İlan olunur.

5264/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin BİDERATAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2014 tarih ve 030 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 20.01.2016 tarihinde başlanacak olup, ceza 20.01.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tahsin KURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.01.2014 tarih ve 015, 016 sayılı kararları ile iki ayrı  “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir.  Cezanın uygulanmasına, 11.05.2014 tarihinde başlanmıştır.

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal KİLİMCİOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 20.11.2013 gün ve 047 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 29.05.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.05.2015 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muzaffer GÜLER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2012 gün ve 105-244 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.05.2014 tarihinde başlanmış olup, 04.11.2014 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zeki ALTAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.01.2014 gün ve 414-517 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2014 tarihinde başlanmış olup, 09.11.2014 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali Sami GÖZÜM’e Oda Disiplin Kurulu’nun 11.09.2013 gün ve 291-3-392 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 01.04.2014 tarihinde başlanmıştır.

5236/1-1


Adalet Bakanlığından:

Mersin 2. İş Mahkemesinin 2013/489 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5205/1-1

—————

Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 1955/126 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5210/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014 tarihli ve E.2013/1955-K.2014/369 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil No:13638) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.06.2014 tarih ve 4748 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5207/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 12 parsel üzerindeki 633575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Özcan ALEMDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56385) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4750 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/1/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 13 parsel üzerindeki 633583 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/2/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 210 ada, 6 parsel üzerindeki 575582 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610),Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), Şaban ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12268, Oda Sicil No: 20341), Ömer ÖZZAİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70581) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/3/1-1

—————

M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, 35 pafta, 8135 parsel üzerindeki 99168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-396254 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4710, Oda Sicil No:19495) ve Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve 28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4756 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/4/1-1

—————

E Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 16 pafta, 1955 parsel üzerindeki 206009 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 559098-506680 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 464 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şakir ÜNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1848, Oda Sicil No:12672), Mustafa ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1849, Oda Sicil No:18475), Sema AKDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11416, Oda Sicil No:16681) ve Adnan BUHARALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40136) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4754 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/5/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6621 ada, 6 parsel üzerindeki 231999 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Hüseyin TALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61417) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53803-56079 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 788 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Asuman ŞENER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7494, Oda Sicil No:11857), Hüseyin ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Hasan Can OKTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2452, Oda Sicil No:29573) ve Sevim TURGUT (VURAL)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73482) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4755 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/6/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 14 parsel üzerindeki 530374 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Hüseyin DİRİCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4753 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/7/1-1

—————

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/1 pafta, 748 ada, 330 parsel üzerindeki 115616 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuri ÇETİN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) ve Ahmet ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6330, Oda Sicil No:21318)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4758 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/8/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28.L.III. pafta, 1437 ada, 8 parsel üzerindeki 119584 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4201, Oda Sicil No:21329), Fikret KADEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5222, Oda Sicil No:11386) ve Serdar YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4757 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/9/1-1

—————

Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 1698 ada, 1 parsel üzerindeki 872549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2547 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1133 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cesar ÇETİNER (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75472) sorumlu denetim elemanları Cengiz ÇALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3245, Oda Sicil No:12776), Şeyhmus AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18391, Oda Sicil No:24201 ) ve Bişar YAZMALAR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 51367718008) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4761 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/10/1-1

—————

Körfez Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Havran İlçesi, 34 23 Bc pafta, 221 ada, 41 parsel üzerindeki 882674 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 9. maddesi ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ile 6. maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5202 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 875 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez Ada Yapı Denetim Ltd. Şti . ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmiye BAYRAKTAR HALKALI (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15046, Oda Sicil No: 20157), sorumlu denetim elemanları Necmiye BAYRAKTAR HALKALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15046, Oda Sicil No: 20157), Zeki SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7876, Oda Sicil No: 14422) ve Ahmet DİKAL’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı T.C. Kimlik No: 61258333708) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4760 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/11/1-1

—————

Balıkesir Gül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 62 pafta, 238 ada, 5 parsel üzerindeki 828065 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) bendi ile 9. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10244 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1532 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Gül Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ficel ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda Sicil No: 37982) sorumlu denetim elemanları Ficel ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda Sicil No: 37982) ve Zahide GÖKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 40365) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4759 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5206/12/1-1


 


 


 

—————

—————

—————


 

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.05/76

TOPLANTI TARİHİ VE N0    : 28.05.2014-102                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3748                               ADANA

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak (Dedeçınar) Mahallesi, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazda tespit edilen mozaikli alanın tescil edilmesine ve mozaiklerin tam olarak ortaya çıkarılabilmesi için kurtarma kazısı yapılmasına ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.05.2014 gün ve 1855 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 02.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak (Dedeçınar) Mahallesi, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazda tespit edilen mozaikli alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna, alanda Müzesince yapılacak kurtarma kazısı sonrasında arkeolojik verilerin sit alanı sınırları dışında da devam ettiği anlaşılırsa Müzesince tespit-tescil yönetmeliği doğrultusunda sit alanı sınırlarının revize edilerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

5230/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              03.06/201

Toplantı Tarih ve no      : 28.05.2014 - 124                                        Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 28.05.2014 - 2467                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun 20.02.2014 gün, 2188 sayılı kararıyla; tespit edilen ve tescil çalışmaları başlatılan Bey Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma başlatılmasına, kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanın daha fazla tahrip edilmemesi için kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, envanter nitelikteki eserlerin müzeye taşınarak koruma altına alınmasına, tescil çalışmaları tamamlanıncaya kadar söz konusu mezar alanında Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verilen Metruk Mezarlığın tesciline ilişkin hazırlanan uzman raporu ve belgelerin ekte iletildiğinin belirtildiği Afyonkarahisar Valiliğinin (İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.03.2014 gün, 281 sayılı yazısı, Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü'nün yaklaşık 1 km doğusunda, Hacıbeyli-Muratlar Köyü stabilize yolunun hemen kenarında kalan Metruk Bey Mezarlığının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında olduğunun anlaşıldığı, ekteki kadastral pafta, tescil fişi ve fotoğraflar doğrultusunda I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesi ve öneri sit sınırları içinde kalan 140 ada, 62 nolu parsele şerh düşülmesi, ayrıca mezarlık içinde bulunan ve büyük çoğunluğu İslami Dönem'de mezar taşı olarak kullanılmış olan antik mermer devşirme bloklardan Roma Dönemi kapı tipi mezar stelinin Müze Müdürlüğüne taşınması, diğer blokların ise bulundukları yerde korunmalarının uygun olacağı görüşü ile konunun Kurula iletilmesi ve Kurul kararı doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinin bildirildiği ekli 10.03.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 15.05.2014 gün, 3443 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü sınırları içerisinde yer alan Metruk Bey Mezarlığının (140 ada, 62 parsel), I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna, ilgili parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, her türlü madencilik faaliyetinin yasaklanmasına, Kurulun 20.02.2014 gün, 2188 sayılı kararında belirtildiği gibi envanter nitelikteki eserlerin müzeye taşınarak koruma altına alınabileceğine (Roma Dönemi kapı tipi mezar steli), alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

 

5212/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 03.07/177

Toplantı Tarih ve no      : 28.05.2014 - 124                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 28.05.2014 - 2465                                           ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü'nde tespit edilen bir adet Kaya Mezarı ile ilgili Müze uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eklerinin iletildiği Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.02.2014 gün, 16586271-168/727 sayılı yazısı, Sandıklı İlçesi Ekinhisar Köyü, 1 nolu paftada, tapulama harici sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılan kaya mezarının 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olduğunun anlaşıldığı, ekteki öneri sit sınırlarının işaretlendiği kadastral pafta ve tescil fişinde belirtildiği üzere I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi konusunun Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesi ve Kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği, kaya mezarının giriş açıklığının batı (sol) yanında bir tahribat gözlendiği, anakayadan bir parçanın koparılarak mezar girişi önüne yuvarlandığının görüldüğünün belirtildiği ekli 24.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 14.05.2014 gün, 3406 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü'nde, 1 nolu paftada, tapulama harici sınırlar içerisinde tespit edilen Kaya Mezarı'nın (Ekinhisar Kaya Mezarı) I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanın tapuya tescili yapılması durumunda ilgili şerhlerin konulmasına, alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, her türlü madencilik faaliyetinin yasaklanmasına, 24.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporunda belirtilen tahribatı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

 

5213/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                              03.09/113

Toplantı Tarih ve no      : 16.04.2014 - 118                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 16.04.2014 - 2349                                           ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Dereçine Beldesi, Aslanlı Mevkii'nde 18/05/2014 tarihinde meydana gelen kaçak kazıya ilişkin yapılan inceleme sonucu tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil konusunun değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 16.01.2014 tarih ve 16586271 - 169 / 164 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2014 tarihli raporu ile 11/04/2014 tarih ve 2693 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Dereçine Beldesi, Aslanlı Mevkii'nde tespit edilen 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan taşınmazların III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftasının, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın ve tescil fişinin uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05/11/1999 tarih, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma başlatılmasına, kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili idare tarafından kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanın daha fazla tahrip edilmemesi adına kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

5214/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.13/21

Toplantı Tarih ve no      : 16.04.2014 - 118                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 16.04.2014 - 2347                                           ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi'nde yer alan yenilenen sit sınırı paftasının ve geçiş dönemi yapılanma koşullarının değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.03.2014 tarih ve 2233 sayılı Kararı, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarının 08.04.2014 tarihli Raporu, tescili kaldırılan 239 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Kadastral paftanın iletildiği Afyonkarahisar Valiliği'nin (Kadastro Müdürlüğü) 11.04.2014 tarih ve 84082599-170.03.01/2343 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarının 10.04.2014 tarih, 2655 sayılı dosya inceleme raporu, geçiş dönemi yapılanma koşulları önerisi okundu ve dosyası ve sit sınırı paftası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi'nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11.02.1999 gün, 766 sayılı Kararı ile tescilli, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.06.2007 gün, 1984 sayılı Kararı ve 10.05.2013 gün, 1484 sayılı Kararımızla sit sınırları ve dereceleri yeniden belirlenerek söz konusu sit sınırlarıyla bütünlük gösteren ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alana ilişkin 12.03.2014 tarih ve 2233 sayılı Kararımız uyarınca Yanarlar Mevkiinin III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak değiştirildiği ve 239 ada, 1 ve 2 parsellerden tescil taramasının kaldırıldığı sit sınırı paftasının ve anılan kararımız uyarınca istenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5215/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   26.04/65

Toplantı Tarih ve no      : 30.05.2014 - 126                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 30.05.2014-2519                                             ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi Mahalleleri arasında kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilinin Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.04.2013 tarih, 89783752-169/1747 sayılı yazısı ve eki 11.04.2013 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih, 89783752-170/1814 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih, 651844-45855 sayılı yazısı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı Kurul Kararı, MTA Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih ve 15997-564 sayılı yazısı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 13.06.2013 tarih ve 795-5687 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 1981 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 6184 sayılı yazısı ile Mayıslar Mahallesi içme suyu isale hattının yenilenmesi isteminin değerlendirilmesine ilişkin, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.02.2014 tarih ve 784 sayılı yazısı ve eki 19.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, 03.03.2014 tarih ve 42244183-26.04/65-696 sayılı yazımız, Eskişehir İl Özel İdaresi, Tarım ve Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 27.03.2014 tarih ve 2587 sayılı yazısı okundu, 29.05.2014 tarih ve 3757 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi Mahalleleri arasında kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik Yerleşimi'nin I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftasının uygun olduğuna, alanın tapuya tescili yapılması durumunda tapuya şerh konulmasına, Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına ilişkin Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı Karan gereğinin ilgili mahkeme veya savcılığın uygun görüşünün alınmasının ardından ilgili kurumlarca Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin sıklaştırılmasına, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih ve 89783752- 170/1814 ile 21.05.2014 tarih ve 89783752-170/1981 sayılı yazılarından yasal soruşturma başlatıldığı anlaşıldığından yasal soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, içme suyu mevcut isale hattının yenilenmesi isteminin 19.02.2014 tarihli uzman raporu doğrultusunda Müze uzmanları ve KUDEB uzmanları denetiminde elle kazı yapılmak koşuluyla ve uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğraflar ile birlikte içme suyu isale hat güzergahının işaretlendiği, kazı uygulamalarının genişlik ve derinliğine ilişkin verileri de içerecek şekilde hazırlanacak vaziyet planının Kurul Müdürlüğüne iletilmesi koşuluyla uygun olduğuna, karar verildi.

 

5218/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              31.00.1614

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2014-102                          TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3738                               ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1172, 837, 838 parsellerde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.04.2014 gün ve 1598 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.04.2014 günlü raporu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1172, 837, 838 parsellerde Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5211/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   03.04/28

Toplantı Tarih ve no      : 28.05.2014 – 124                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          : 28.05.2014 – 2469                                          ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Akgün Köyü’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.11.2000 gün, 1291 sayılı Kararı ile tescilli, aynı Kurul’un 18.05.2001 gün, 1454 sayılı Kararı ile sınırları kadastral paftada belirlenmiş Akgün Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti ile etkileşim içinde olan alana ilişkin sit sınırlarının uygun bulunduğu 15.08.2013 tarih, 1727 sayılı Kararımızda, konunun faaliyeti etkilenen kurum görüşleri alınmadan değerlendirildiği anlaşıldığından; konuyla ilgili 09.01.2014 tarih, 2066 sayılı Kararımızla anılan kurum görüşlerinin iletilmesinin ardından konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti.

Söz konusu alana ilişkin anılan kararımız doğrultusunda iletilen Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih, 35320 sayılı yazısı; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2014 tarih, 65116061-045.01/6612-187 sayılı yazısı, OEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih, 21.02.14/145-201411950 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2014 tarih, 10097279-755.01/81178 sayılı yazısı ile konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve 23.05.2014 tarih, 3566 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi sonucu;

Akgün Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti ile etkileşim halinde olan ve sınırları koordinatlı ve kadastral paftalarda belirlenen alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; sit sınırlarının aktarıldığı 1/5.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; sit sınırları içerisinden geçirildiği tespit edilen karayolu ile ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2011 tarih, 5033 sayılı Kararı ile başlatılan yasal soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 06.12.2013 tarih, 1996 sayılı Kararımız ile istendiği üzere Müze Müdürlüğü uzmanlarınca güncel bilgilere göre yeniden hazırlanacak tescil fişinin Kurulumuza iletilmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına; söz konusu alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

5216/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               26.00/3436

Toplantı Tarih ve no         : 29.05.2014 – 125                                        Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 29.05.2014 - 2495                                        ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü’nde yer alan tescilli Uluçayır Köyü Kumocakları Örenyeri ve Nekropolü’ne ilişkin güncellenen tescil fişi ve koordinatlı sit paftasının değerlendirilmesi konusunda 17.04.2014 tarih, 2387 sayılı Kararımız gereği konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 15.04.2014 tarih, 20913469-101.29.02-252634 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 07.05.2014 tarih, 82953731-160-18/5507 sayılı yazısı, 26.05.2014 tarih, 3582 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih ve A-2470 Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Uluçayır Köyü Kumocakları Örenyeri ve Nekropolü’ne ilişkin “Uluçayır Köyü Antik Yerleşimi ve Nekropolü” olarak güncellenen tescil fişi, 1/3500 ölçekli koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

5217/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2014-70                               Toplantı Yeri: ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2014-1163

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yolgeçti Mahallesi ile Aziziye İlçesi Ilıca kesiminde, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Karasu Çayı Taşkın Koruma Projesi” ile ilgi olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasının yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu projenin uygulamasında Kurumumuz mevzuatı açısından sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.02.2014 tarihli ve E-201440 sayılı e-ÇED başvurusu gereği Erzurum Bölge Kurulu Uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu proje güzergahı üzerinde bulunan Karas Köprüsünün koruma grubu ve koruma alanının belirlenmesi hususundaki 2014/139 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kahramanlar Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici alanda kalan Karas Köprüsünün yapı grubunun “I. grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5219/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   33.07.80

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014-103                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014-3790                               ADANA

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekeli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 23.08.2012 gün ve 1286 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kiliseburnu Örenyeri sahil kesimi sit alanı sınırlarının genişletilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekeli Mahallesi sınırları içinde bulunan Kilise Burnu Örenyeri sahil kesiminin tesciline yönelik Kurulumuzca alınan 23.08.2012 gün ve 1286 sayılı kararı eki sit alanı sınırlarının tespit ekibince arazide yapılan incelemede mevcut olan antik dönem duvar kalıntıları ile toprak yüzeyindeki seramik örüntüsünü içine almadığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, Kiliseburnu Örenyeri sahil kesimi için antik dönem duvar kalıntıları ile toprak yüzeyindeki seramik örüntüsünü içine alacak şekilde Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.2. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile revize sit fişinin uygun olduğuna, sit alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesine göre Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının belirlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

 

5220/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18/58

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.04.2014-100                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.04.2014-3645                               ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan 1 ve 3 nolu arkeolojik sit alanlarının kadastral haritaya aplikasyonu ve 2 nolu arkeolojik sit alanı sınırlarının genişletilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.04.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan 1 ve 3 nolu 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik hazırlanan kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, tespit ekibince 25.02.2005 gün ve 428 sayılı karar eki haritada belirlenen 2 nolu 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları dışında da taş alım yerleri ile seramik yoğunluğu bulunduğu alan tespit edildiğinden sit alanı sınırlarının genişletilmesine yönelik tespit ekibince önerilen ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada belirlenen 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Bu bağlamda günümüze kadar Yakapınar Köyü 154-170-171-173- 843- 901- 902- 1594- 1646-1703-1742- 1777- 1820- 1839- 1857- 1858- 1864-1865 nolu parsellere tapuda şerh verilmemişse ‘’3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, sit alanı sınırları dışında kalmasına rağmen tapu kaydı üzerinde ‘’3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi bulunan 358-1551-1552-1721 nolu parsellerin, tespit ekibince gerek yerinde yapılan incelemeye göre gerekse sit alanı haritalarına göre sit alanı sınırları dışında kaldığı anlaşıldığından tapu kaydı üzerindeki sit alanı şerhlerinin kaldırılmasına, 2 nolu 3.derece arkeolojik sit alanı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince Kurulumuzca belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

5221/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18/60

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2014-101                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2014-3724                               ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 1010 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2002 gün ve 4986 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa olarak hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, Çukurova Üniversitesi ve Maliye Hazinesine ait 202 ada 6 nolu parselde bulunan, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2002 gün ve 4986 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli haritada 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tespit ekibince Balcalı Antik Yerleşimi-1 olarak adlandırılan sit alanı sınırlarının zeminde yapılan ölçümlere dayalı olarak sayısallaştırılması ve 1/25000 ölçekli haritadan kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 202 ada 6 nolu parsele şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, Balcalı Yerleşkesi içinde bulunan ve üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmiş olan tüm parsellerin Tapu Müdürlüğünce irdelenerek verilmiş olan tüm şerhlerin hangi idarenin yazısı ve kurul kararına istinaden verildiğinin veya şerh taşınmışsa hangi işlemler sonucunda hangi parselden taşındığının ilgili idarece saptanarak bilgi ve belgeleriyle gönderilmesi sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

 

5222/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18/59

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2014-101                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2014-3723                               ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 1010 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa olarak hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ait 203 ada 3 nolu parselde bulunan, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli haritada 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tespit ekibince Balcalı Antik Yerleşimi-3 olarak adlandırılan sit alanı sınırlarının zeminde yapılan ölçümlere dayalı olarak sayısallaştırılması ve 1/25000 ölçekli haritadan kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 203 ada 3 nolu parsele şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, Balcalı Yerleşkesi içinde bulunan ve üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmiş olan tüm parsellerin Tapu Müdürlüğünce irdelenerek verilmiş olan tüm şerhlerin hangi idarenin yazısı ve kurul kararına istinaden verildiğinin veya şerh taşınmışsa hangi işlemler sonucunda hangi parselden taşındığının ilgili idarece saptanarak bilgi ve belgeleriyle gönderilmesi sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

 

5223/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18/61

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2014-101                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2014-3725                               ADANA

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 1010 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa olarak hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, Çukurova Üniversitesi ve Maliye Hazinesine ait 202 ada 4 nolu parselde bulunan ve 1/25000 ölçekli haritada Mezarbaşı Tepesi olarak belirtilen alanda tespit edilen kaya mezarı, işlik, ve taş alım yerlerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında olduğunun anlaşıldığına; Bu bağlamda tespit ekibince Balcalı Antik Yerleşimi-2 olarak adlandırılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, karar verildi.

 

5224/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            31.00.1612

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2014-102                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3736                               ADANA

Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi, P36-B4 pafta, 7 parselde Müzesince tespiti yapılan Tell El Rasm höyüğünün tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.04.2014 gün ve 1569 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.04.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi, P36-B4 pafta, 7 parselde Müzesince tespiti yapılan Tell El Rasm höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5225/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.08.73

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2014-102                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3754                               ADANA

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sungur mahallesi, P36d4 pafta, 224-225-446 parseller ile tapulama harici alanda Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.04.2014 gün ve 1746 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 25.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sungur mahallesi, P36d4 pafta, 224-225-446 parseller ile tapulama harici alanda Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiği anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alana yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5226/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                31.08.61

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.05.2014-102                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.05.2014-3752                               ADANA

Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 776 nolu parselin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Kurulumuzun 28.03.2013 gün ve 2058 sayılı kararı, aynı parselde bulunan kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ilişkin Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi, özel mülkiyete ait 776 nolu parselde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı kaya mezarı ve 1.derece arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak;

1- Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde (Eski:776 ,Yeni:125 ada 6 parsel) bulunan ve Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen kaya mezarının tespit ekibince zeminde yapılan hassas ölçümlere göre günümüzde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında oluşan özel mülkiyete ait 125 ada 6-67 nolu parsellerde kaldığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, tescilli kaya mezarının kadastral adresindeki eksikliğinin giderilmesine yönelik revize anıt fişi ile tespit ekibince önerilen ve kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 125 ada 6-67 nolu parsellere şerh verilmemişse ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine,

2- Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 28.03.2013 gün ve 2058 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen arkeolojik alan günümüzde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında oluşan özel mülkiyete ait 125 ada 6 nolu parselde kaldığından sit alanı sınırlarının güncel kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının belirlenmesine yönelik tespit ekibince önerilen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

5227/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.18/23

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.04.2014-100                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.04.2014-3643                               ADANA

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Mollaömer mevkinde bulunan su deposu civarında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.02.2014 gün ve 801 sayılı yazısı, Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.04.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Mollaömer mevkinde bulunan su deposu civarında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5228/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05/1310

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014-103                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014-3781                               ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli mahallesi, Yalaktaş mevkinde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ve söz konusu alandaki izinsiz uygulamalara ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.04.2014 gün ve 2888 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.02.2014 gün ve 392 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli mahallesi, Yalaktaş mevkinde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 2863 sayılı yasanın 4. Maddesinde bildirilen haber verme zorunluluğuna uymayarak sit tescili öncesince örenyerinde tahribat yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9., 65. ve 67 .maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, arkeolojik verilerin daha fazla zarar görmemesi amacıyla mevcut durumunun aynen korunmasına karar verildi.

 

5229/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              80.00.112

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.05.2014-104                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.05.2014-3798                            ADANA

Osmaniye İli, Merkez, Fakıuşağı Mahallesi, N36-d-25-b-1-c paftada bulunan ve Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2010 gün ve 6205 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Fakıuşağı Antik Yerleşimi sit haritasındaki düzeltme ile antik yerleşim için mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.01.2011 gün ve 6807 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği, belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarına ilişkin, Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.05.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Osmaniye İli, Merkez, Fakıuşağı Mahallesi, N36-d-25-b-1-c paftada bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2010 gün ve 6205 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Fakıuşağı Antik Yerleşimine ait 09.07.2010 gün ve 6205 sayılı karar eki sit haritasında bazı köşe koordinatları ile bazı parsel numaralarının sehven gösterilmediğinin, 2863 sayılı yasanın 17.maddesine göre Koruma Amaçlı İmar Planının yapımı için verilen 3 yıllık sürenin 28.01.2014 tarihinde sona erdiğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda, Fakıuşağı Antik Yerleşimi için düzeltilmiş kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Fakıuşağı Antik Yerleşimine yönelik ilgili idarece yakın geçmişte Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi sunulduğu da dikkate alınarak Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı için ilgili idareye 1 yıllık süre verilmesine, 1 yıllık sürede de Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

5231/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             80.05.49

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.05.2014-104                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.05.2014-3800                            ADANA

Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, Alibeyli köyü, Kastal mevkii, 115 ada, 1-6-7 parsellerde Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.04.2014 gün ve 536 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 10.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, Alibeyli köyü, Kastal Mevkii, 115 ada, 1-6-7 parsellerde Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırları ile alana yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5232/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              01.12/273

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2014-101                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2014-3719                            ADANA

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ayas Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 147 ada, 20 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunun ve tescil isteminin değerlendirilmesine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.04.2014 gün ve 1863 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ayas Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete ait, 147 ada, 20 parselde Müzesince yapılan sondaj çalışmalarında 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyan mozaik ve yapı kalıntılarına rastlanıldığının anlaşıldığına, söz konusu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Belediyesince, 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının Yumurtalık Koruma Amaçlı İmar Planına bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alan olarak işlenerek bir örneğinin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

5233/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              33.06.604

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2014-103                         TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2014-3789                            ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesi, 717-724-725-726-727 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.03.2014 gün ve 1969 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.03.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesi, 717-724-725-726-727 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile alana yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.

 

5234/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.05.2014-91                         Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 23.05.2014-1848

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi sınırlarında, tapulanma harici alanda kalan su değirmeninin tescil istemine yönelik Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2013 gün ve 3376 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20.02.2014 gün ve 496 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.04.2014 gün ve 141 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi sınırlarında, tapulanma harici alanda kalan su değirmeninin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanının ekteki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, korunma alanı içinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

 

5235/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5045-7                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 04/06/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2014 tarihli toplantısında; 07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ’de yer alan harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde;

a) Etanol oranının en yakın % 0,1’e (V/V) yuvarlatılarak değerlendirilmesine,

b) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğünün aranmamasına,

karar verilmiştir.

5187/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2013, 15/05/2014, 21/05/2014 ve 28/05/2014 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

PROJE ADI

SÜRESİ

1

MEM Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Gökkaya Barajı ve HES

(19/12/2013 tarihli ve 4761-12 sayılı Kurul Kararı ile MEM Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye verilen 06/11/2008 tarihli ve EÜ/1828-20/1298 numaralı üretim lisansına konu Yamanlı III HES projesinin bölünmesi sonucunda, eskisinin devamı mahiyetinde 06/11/2008 tarihinden itibaren 43 yıl 10 ay 18 gün süreli verilmiştir.)

2

Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Çökek Reg. ve HES

15/05/2014 tarihli ve 5006/1 sayılı Kurul Kararı ile Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 18/10/2012 tarihli ve EÜ/4074-3/2452 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, eskisinin devamı mahiyetinde 15/05/2014 tarihinden itibaren 47 yıl 5 ay 3 gün süreli verilmiştir.

3

Ova Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Ova HES

15/05/2014 tarihli ve 5006/2 sayılı Kurul Kararı ile Adasu Enerji A.Ş.’nin 11/11/2010 tarihli ve EÜ/2874-4/1733 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, eskisinin devamı mahiyetinde 15/05/2014 tarihinden itibaren 45 yıl 5 ay 26 gün süreli verilmiştir.

4

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Kılavuzlu HES

15/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

5

Üründül Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

15/05/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli verilmiştir.

6

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

15/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

7

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

15/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

8

Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Akköy-Espiye HES

21/05/2014 tarihli ve 5017/1 sayılı Kurul Kararı ile Koni İnşaat Sanayii A.Ş.’nin 06/09/2007 tarihli ve EÜ/1301-5/938 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, eskisinin devamı mahiyetinde 21/05/2014 tarihinden itibaren 42 yıl 3 ay 15 gün süreli verilmiştir.

9

Diler Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

21/05/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli verilmiştir.

10

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

21/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

11

Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

21/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

12

Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

21/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

13

Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Siirt Termik Santrali

28/05/2014 tarihli ve 5030/1 sayılı Kurul Kararı ile Koni İnşaat Sanayii A.Ş.’nin 22/03/2007 tarihli ve EÜ/1134-14/816 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, eskisinin devamı mahiyetinde 16/06/2014 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 22/03/2027 tarihine kadar geçerli üretim lisansı

14

Turkol Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Doğal Gaz

28/05/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli verilmiştir.

5188/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/05/2014 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Karabük Başkayalar Petrol Ürünleri Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

15.05.2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

2

Yeni Elektrik Üretim A.Ş.

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

15/05/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

5188/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2014, 15/05/2014, 21/05/2014 ve 28/05/2014 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Ram Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

07/05/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

2

Sar-pet Petrol Pazarlama ve Nakliyat Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

21/05/2014 tarihinden itibaren 12/04/2018 tarihine kadar

3

Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

4

Alfa Petrol ve Kimyevi Ürünleri Depoculuk Ticaret Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

28/05/2014 tarihinden itibaren 15 yıl

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Gemsan Genel Endüstri Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01.07.2010 MYĞ/2626-2/27940

Madeni Yağ Lisansı

15/05/2014 tarihli ve 5008-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Anonim Şirketi

25/08/2005

İHR/540-17/14188

İhrakiye Teslimi Lisansı

15/05/2014 tarihli ve 5008-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Motoil Uluslararası Taşımacılık ve Petrol Ürünleri Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi

25/12/2008 DEP/1907-1/25398

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-16/28070

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-17/28071

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

6

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-18/28072

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

7

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-20/28074

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

8

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-22/28076

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

9

Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi

29/07/2010 DEP/2671-24/28078

Depolama Lisansı

21/05/2014 tarihli ve 5019-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

5188/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/05/2014, 21/05/2014 ve 28/05/2014 tarihli Kararlarıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Mirgaz LPG Dolum Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/5009-1/15059

15/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

2

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG depolama lisansı

LPG-DPO/755-5/03007

11/05/2006 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 27/03/2014 tarih ve 2014/167 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden,

15.05.2014 tarih 5009-2 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

3

Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş

(Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Sanayi Mahallesi Selyeri Mevkii Mobil Santral Yanı)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5009-3/15058

15/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

4

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

(Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sanayi Sokak, Yeşilyurt Demir Çekme Fabrikası Karşısı)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5009-4/15057

15/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

5

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

(İzmir İli, Aliağa İlçesi, Paşa Çiftliği Mevkii Rafineri Yanı (Urla K17b3.3a Pafta 1701 Parsel)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5009-5/15056

15/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

6

Güvenal Gaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/5009-6/15060

15/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

7

Anadolugaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/769-149/03513

26/05/2006 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 2014/23 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, ilgili mahkeme tarafından 06/03/2014 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararına istinaden ve Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 2014/328 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, ilgili mahkeme tarafından 21/03/2014 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararına istinaden ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ nin 1. Kurulu’ nun 2014/1907 Esas sayılı dosyası ile açılan davada, ilgili mahkeme tarafından 09/04/2014 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararına istinaden

21.05.2014 tarih 5020-1 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

8

Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/708-195/01407

30/03/2006 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen 28/02/2014 tarih ve 2014/122 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden ve Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından verilen 11/04/2014 tarih ve 2014/349 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden

21.05.2014 tarih 5020-2 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

9

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi (Çaylı Köyü, Kırıkköprü Mahallesi (Pafta: 1326) Dörtyol / HATAY)

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/5033-1/15124

28/05/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

10

Şangaz Lpg Akaryakıt Ürünleri Tarım Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/3573/12386

22/12/2011 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından verilen 10.04.2014 tarih ve 2014/458 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden,

28.05.2014 tarih 5033-2 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

11

Birgaz Petrol Ürünleri Inşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/1569-1/07679

10/04/2008 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15.04.2014 tarih ve 2014/65 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden,

28.05.2014 tarih 5033-3 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

12

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

LPG-DAĞ/785-9/04447

13/06/2006 tarihinden itibaren 15 yıl süreli.

Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen 20.03.2014 tarih ve 2014/1095 E sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden,

28.05.2014 tarih 5033-4 Sayılı Kurul Kararı ile lisansa tekrar geçerlilik kazandırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                              

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

09.01.2014

LPG-DPO/4821-6/14606

LPG Depolama Lisansı

15.05.2014 tarihli ve 5009-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Anadolugaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

28/11/2013

LPG-DAĞ/4732-8/14460

LPG Dağıtıcı Lisansı

21.05.2014 tarihli ve 5020-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

3

Gesan Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi

28.11.2013

LPG-DAĞ/4732-11/14458

LPG Dağıtıcı Lisansı

21.05.2014 tarihli ve 5020-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

4

Şangaz Lpg Akaryakıt Ürünleri Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12.12.2013 LPGDAĞ/4755-10/14515

LPG Dağıtıcı Lisansı

28.05.2014 tarihli ve 5033-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

5

Birgaz Petrol Ürünleri Inşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28.11.2013

LPG-DAĞ/4732-1/14452

LPG Dağıtıcı Lisansı

28.05.2014 tarihli ve 5033-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

6

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi

28/11/2013 LPG/DAĞ/4732/16/14461

LPG Dağıtıcı Lisansı

28.05.2014 tarihli ve 5033-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

5188/4/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5034-1                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında;

a) Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 22/10/2013 tarih ve 4669-12 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2013 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2013

Gelir Gereksinimi

Gelir

Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2013 Gelir

Tavanı

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

96.738.351

-14.897.951

5.450

81.845.850

 

b) Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/12/2013 tarih ve 4805-12 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2014 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2014

Gelir Gereksinimi

Gelir

Farkı Düzeltme Bileşeni

2012

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2014 Gelir

Tavanı

TÜFE=227,96

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

99.762.523

-8.812.374

-2.503.586

88.446.563

karar verilmiştir.

5189/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5034-2                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 22/10/2013 tarih ve 4669-15 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2013 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2013

Gelir Gereksinimi

Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni

2011

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2013 Gelir

Tavanı

2013

Gelir Gereksinimi

TÜFE=212,42

TL

TL

TL

TL

Dağıtım

231.220.777

-23.114.103

-10.455.736

197.650.939

Karar verilmiştir.

5190/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5034-3                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında;

a) 11/07/2013 Tarih ve 4498-3 sayılı Kurul Kararıyla ihtar edilen ve oluşan fark faturalarının tarifler yoluyla alınmasına karar verilen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kayıp kaçak gelir ihtiyacından 1.876.212 (birmilyonsekizyüzyetmişaltıbinikiyüzoniki) TL, ilgili görevli tedarik şirketi olan Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin perakende satış gelir ihtiyacından 5.832.068 (beşmilyonsekizyüzotuzikibinaltmışsekiz) TL düşülmesine,

b) İlgili bedellerin iki eşit pay halinde 2014 yılının 3.(üçüncü) ve 4.(dördüncü) çeyreklerine ilişkin tarife hesaplamalarında dikkate alınmasına,

karar verilmiştir.

5191/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5034-5                                                                                                                                                              Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" ve "Ek-2" tablolarının ekte yer aldığı şekilde revize edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

5192/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5037                                                                                                                                                                 Karar Tarihi : 28/05/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; 28/12/2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların;

12 nci maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesine;

“(4) Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.”

13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

“(3) Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.”

14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

“(3) Sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.”

19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

“MADDE 19 – (1) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği kapsamında özel direkt hat tesis edilmiş olması halinde, sistem kontrol/bağlantı anlaşmasındaki tüketim tesisine ilişkin sözleşme gücü dikkate alınarak tarife çizelgelerinde kW bazında belirlenen emreamade kapasite tarifesi uygulanır. Sistem kontrol veya bağlantı anlaşmasında sözleşme gücünün yer almaması halinde yapılacak ek anlaşma/sözleşme ile emreamade kapasite tarifesinde dikkate alınacak güç belirlenir.

(2) Emreamade kapasite tarifesi emreamade güç bedeli ve emreamade güç aşım bedelinden oluşur. Emreamade güç bedeli sistem kontrol anlaşmasında belirtilen güç karşılığı kW miktarı üzerinden ve emreamade güç aşım bedeli bu gücün aşılması halinde aşılan güç için aylık olarak alınır.

(3) Emreamade bedeli ödemekle yükümlü kullanıcıların çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis etmeleri zorunludur.

(4) Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara dağıtım şebekesinden çekilen enerji için emreamade kapasite tarifesi kapsamında belirlenen dağıtım bedeli uygulanır. Dağıtım şebekesinden çekilen enerji için ayrıca bağlantı durumuna göre sayaç okuma, iletim, kayıp-kaçak ve reaktif enerji bedelleri uygulanır.

(5) Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep ettiği emreamade gücü %10 aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır.

(6) Emreamade güç değişikliği talebi yazılı olarak dağıtım şirketine yapılır. Talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için yapılan emreamade güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.

(7) Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.”

karar verilmiştir.

5193/1-1