17 Haziran 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29033

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 ADET CEBRİ ÇEKME FAN MOTOR STATOR SARGILARININ SÖKÜLEREK YENİ İMAL EDİLECEK BOBİNLERLE YENİDEN SARILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


9 KALEM TOPLAM 42 ADET SOĞUTMA ÜNİTESİ, KONDANSER VE EVAPORATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


CEBİRE BULONU VE TİRFON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZE BAĞLI, KABAKÇA VE OSMANELİ TRAFO MERKEZLERİNİN TADİLAT İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya dönemi süresince Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2014/65426

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                :  446 223 95 00 - 0446 223 9167

c) Elektronik posta adresi                    :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  turkseker @ gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün (±%20 Toleranslı) 33 kişi ile çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası Kalite ve Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı.

c) İşin süresi                                       :  İşe Başlama Tarihinden itibaren 90 (Doksan) (±%20 Toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  10/07/2014 Perşembe Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler; İş deneyim belgesi İsteklinin son 5(Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin %30 oranında ihaleye konu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

4.3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir, ihaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

4.4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

4.7. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5119/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 421 ada 286 parselde kayıtlı 8.661,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 421 ada 285 parselde kayıtlı 19.338,18 m2 yüzölçümlü taşınmazda Maliye Hazinesine isabet eden bağımsız bölümler (Kadıköy Taşınmazları)

25.000.000.- TL

25.000.- TL

15.07.2014, 14:00

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “Kadıköy Taşınmazları İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir.

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46     Faks: (312) 286 62 48

www.aduas.gov.tr

5194/1-1


1 ADET CEBRİ ÇEKME FAN MOTOR STATOR SARGILARININ SÖKÜLEREK YENİ İMAL EDİLECEK BOBİNLERLE YENİDEN SARILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde bulunan 1 adet Cebri Çekme Fan Motor stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2014/62082

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                    :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Cebri Çekme Fan Motor stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işi

b) Teslim yeri                                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                    :  İşin başlamasına müteakip 55 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                 :  07.07.2014 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69.

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 07.07.2014 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4886/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/66222

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                    :  15 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/07/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 03/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5088/1-1


MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/65660

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  2 Kalem (10 adet su deposu komple, 10 takım soğutma geri dönüş borusu komple) Lokomotif Muhtelif Kaynaklı Malzemeleri teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  02/07/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 02/07/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5089/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 144,00 TL ile en çok 689.500,00 TL arasında değişen; 25/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 68.950,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında cep telefonu aksam ve parçaları, plastik hammadde, metal toka, batarya, elektronik kart, entegre, oto fren aksamı, bilgisayar boş kasası, ayakkabı tabanı, basınç şalteri, eldiven, çadır, mermer, demir, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi aparatları, kol saati, kürk ceket ve kürk parçaları, buhar jenaratörü, cep telefonu kulaklık, batarya, şarj aleti, oyun makinesi, çakıl taşı, amaortisör, araba anteni, güneş gözlüğü, gazete kağıdı, karton kağıt, v kayışı, akü, elektronik aksam, testere ağızı, kereste, boru, konteynır, gaz yağı, meyveli içecek, ocak çakmağı, şanzıman, hasta bezi, oto lastiği, marş dinamosu, araba koltuğu, maytap, bilgisayar aksamları, gözlük çerçevesi, sigara filitresi, makaron, triko kazak-hırka, tırnak törpüsü, akaryakıt pompası, metal para sayma makinesi, tablet bilgisayar, çakmak, eşofman, vb. 42 (kırk iki) eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4956/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Deniş İri Devre Kömür Yıkama Tesisinin çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

Ve Saati

Süre

1-

Müessese Müdürlüğü Deniş İri Devre Kömür yıkama (lavvar) tesisinin 900 vardiya ile komple çalıştırılması hizmet alımı işi.

2014-65830

2014-1116

26.06.2014

14:00

300

günü

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.

5 - No. 111   45500 Soma / MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5122/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve IP Kamera, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5159/1-1


BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Kapalı Devre Televizyon Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5160/1-1


9 KALEM TOPLAM 42 ADET SOĞUTMA ÜNİTESİ, KONDANSER VE EVAPORATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. DKK Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 9 kalem 42 adet Soğutma Ünitesi, Kondanser ve Evaporatör, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.07.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5161/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 265,07 TL, en fazla 37.789,50 TL; 25/06/2014 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 27,00 TL, en fazla 3.779,00 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek Oto, Jeep, Minibüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa-Açık Kasa) Tanker, Çekici, Yarı Römork cinsi 71 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 26/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

5162/1-1


CEBİRE BULONU VE TİRFON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/65592

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000        0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Bölgemiz ihtiyacı olan 4.500 Adet 49E1 Ray için Cebire Bulonu, 2.500 Adet 60E1 Ray için Cebire Bulonu ve 10.000 Adet 49E1 Ray için Tirfon satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 30/06/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 20,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5123/1-1


MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Mersin Kan Bağışı Merkezi yeni hizmet binası tadilat, bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler;

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA ( 0 312 293 62 00)

• Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü TOROS MH. 78102 SK. SERİNYILDIZ SİT. D-BLOK NO:4 ÇUKUROVA/ADANA (Tel: 0 322 232 97 92- 82)

• Mersin Kan Bağışı Merkezi İSTİKLAL CD. ÖMER HAYKA İŞHANI ALTI NO: 1 MERKEZ/MERSİN Tel: (0 324 239 41 39) adreslerinden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.07.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

5186/1-1


BÖLGEMİZE BAĞLI, KABAKÇA VE OSMANELİ TRAFO MERKEZLERİNİN TADİLAT İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/65880

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kabakça ve Osmaneli Trafo Merkezlerinin (sipariş listesinde belirtilen, toplam 41 iş kalemi), tadilat işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 08/07/2014 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 08/07/2014 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 5070/1-1


KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

2014/1

Bu Şartname’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

1 - Girişimciler 08/08/2014 günü saat 16.30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik“ in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi - 2014/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlık Genel Evrağı, (Turizm Bürosu AG Katı) İsmet İnönü Bulvarı No: 5   06100 Emek - Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 - Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.

3 - Girişimciler birden fazla parsel için müracaat edebilir. Ancak talep edilen her parsel için ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

4 - Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.

5 - Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı parseller için Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.

6 - Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu olarak verilir.

7 - Bakanlık, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektubunu iade eder.

8 - Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği parselin tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yeralan ancak tahsis edilmeyen parsellerden biri veya birkaçını önerebilir.

9 - Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2014/1)”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No: 4   06050 Ulus/Ankara (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000 TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat Kodu 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne “2014/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, söz konusu Şartname’de yer alan hususların girişimciler tarafından aynen kabul edildiğini belirten beyannamenin imzalanmasından ve Şartname Banka Dekontunun eklenmesinden sonra Bakanlığa verilmesi zorunludur.

10 - Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat: 3   06100 Emek / Ankara adresinden alınabilecektir. (Tel: 0 312 2129189)

11 - “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2014/1”e; 20/06/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilir. Şartname 07/07/2014 tarihinden İtibaren DÖSİMM’ nün yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

12 - Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

13 - Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” ve 2014/1 Şartname hükümleri uygulanır.

 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ

 

SIRA NO.

TAŞINMAZIN YERİ

MÜLKİYET

DURUMU

TESİS TÜRÜ

YAKLAŞIK KAPASİTE

ADA

PARSEL

ÖZEL PARSEL

ADANA YUMURTALIK TURİZM MERKEZİ

 

1

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

239

22

1

2

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

239

22

2

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

3

Afyonkarahisar, Merkez, Demirçevre Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

500 Yatak

 

 

1

ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

4

Antalya, Demre,

Taşdibi-Sülüklü Mevkii

Orman

Turizm Kompleksi

33.238,80 m2 Kapalı İnşaat Alanı

 

 

2

5

Antalya, Demre,

Taşdibi-Sülüklü Mevkii

Orman

Günübirlik Tesis

3.017,18  m²

 Kapalı İnşaat Alanı

 

 

7

6

Antalya, Demre,

Taşdibi-Sülüklü Mevkii

Orman

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

 

10

GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI

 

7

Antalya, Kemer, Çamyuva Köyü,

Hazine

Otel

50 Yatak

289

3

 

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

 

 

 

 

 

8

Aydın, Didim,

Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

 

15687

1 

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

9

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

Orman

Golf Tesisi

+

Termal Konaklama Tesisi

(Otel)

18 Delikli Golf

 

 

G1

420 Yatak

10

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

Orman

Golf Tesisi

+

Termal Konaklama Tesisi

( Otel )

18 Delikli Golf

 

 

G2

420 Yatak

11

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Sünlük Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

300 Yatak

 

 

4

12

Bursa,

Mustafakemalpaşa, Muradiyesarnıç Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

300 Yatak

 

 

5

ÇANKIRI-ILGAZ-KADINÇAYIRI-YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

 

13

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

 

Orman

Otel

150 Yatak

105

1

1

14

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

Orman

Otel

170 Yatak

105

1

2

15

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

Köyüstü Mevkii

Orman

Günübirlik Tesis

  3.095 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

3

16

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Köyü,

 Köyüstü Mevkii

Orman

Günübirlik Tesis

1.702,77 m2

  Kapalı İnşaat Alanı

105

1

4

İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ

 

17

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

4563

1

 

18

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

1.212,16 m²

Kapalı İnşaat Alanı

4564

1

 

19

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

4554

1

 

20

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Mahallesi,

Liman Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

639,05 m²

Kapalı İnşaat Alanı

3115

1

 


İZMİR ÇEŞME ALTINKUMTURİZM MERKEZİ

 

21

İzmir, Çeşme,

Musalla Mahallesi,

Çatalazmak Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

2.174,30 m²

Kapalı İnşaat Alanı

441

34

 

22

İzmir, Çeşme,

Musalla Mahallesi,

Çatalazmak Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

1.827,60 m²

Kapalı İnşaat Alanı

441

35

 

İZMİR SELÇUK PAMUCAK

TURİZM MERKEZİ

 

23

İzmir, Selçuk,

Selçuk Köyü,

Pamucak Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

3102

2

1

300 Yatak


KATERİNA KÖŞKÜ ŞİŞMAN KÖŞK KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ

 

24

Kars, Sarıkamış,

İnönü Mahallesi,

Şehitler Caddesi

Hazine

Özel Konaklama

Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

+

50 yatak

24

1-2-3-4-5-6

1

75

10-11-12

KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

25

Kocaeli, Gölcük,

Yazlık Mahallesi,

Kadırga Mevkii

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

200 Yatak

 

 

1

26

Kocaeli, Gölcük, Hasaneyn-Hisarönü Köyleri,Yasakdüzü Mevkii

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

300 Yatak

 

 

3

KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

27

Kütahya, Gediz,

Ilıca Mevkii

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

150 Yatak

 

1542

 

MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ TURİZM MERKEZİ

 

28

Muğla, Bodrum,  Kızılağaç Köyü,

İçmeler Mevkii

Orman

Otel

veya

Tatil Köyü

500 Yatak

 

 

1

ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ

 

29

Ordu, Aybastı,

Toygar Köyü, Kabaktepe Mevkii

Orman

Kırsal Turizm Tesisi

veya

Tatil Köyü

veya

Yayla Evi

250 Yatak

 

 

1

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

 

30

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Hazine

Otel veya

Tatil Köyü

120 Yatak

806

1

1

31

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Hazine

Otel veya

Tatil Köyü

150 Yatak

806

1

2

32

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Orman

Otel veya

Tatil Köyü

100 Yatak

 

 

3

33

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Orman

Otel veya

Tatil Köyü

60 Yatak

 

 

4

34

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Orman

Otel veya

Tatil Köyü

110 Yatak

 

 

5

35

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Orman

Otel

veya

Tatil Köyü

400 Yatak

 

 

6

36

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi,

Evrek Mevkii

Hazine

Günübirlik Tesis

1.065,90 m²

Kapalı İnşaat Alanı

806

1

7

SAKARYA AKYAZI KUZULUK TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

37

Sakarya, Akyazı, Taşburun – Salihiye Köyleri

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

500 Yatak

 

 

1

 

SAMSUN HAVZA 25 MAYIS TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

38

Samsun,

Havza, Yenimahalle, Kılavuz Mevkii

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

500 Yatak

2

67

1

UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ

 

39

Uşak, Banaz,

Hasanköy Köyü

Orman

Termal Konaklama Tesisi (Otel)

500 Yatak

 

 

18

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI

 

SIRA NO.

TAŞINMAZIN YERİ

MÜLKİYET

DURUMU

TESİS TÜRÜ

YAKLAŞIK KAPASİTE

ADA

PARSEL

ÖZEL PARSEL

ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)

BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI MİTHATPAŞA MAHALLESİ

 

40

Balıkesir Ayvalık Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi

Hazine

Özel Konaklama Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi

1477

68

1


MUĞLA FETHİYE

KAYAKÖY KÖYÜ

LEVİSSİ MEVKİİ

 

41

Muğla, Fethiye

Kayaköy Köyü

Levissi  Mevkii

Hazine

Özel Konaklama Tesisi

300 Yatak

149

4

1

6

10

11

151

1

3

152

1

153

1

2

4

157

1

2

NEVŞEHİR, HACIBEKTAŞ, BALA MAHALLESİ, HANBAĞI MEVKİİ

 

42

Nevşehir, Hacıbektaş, Bala

Mahallesi,

Hanbağı Mevkii

Hazine

Otel

150 Yatak

544

1

 

ABDULLAHPAŞA KONAĞI

SİVAS, DİVRİĞİ, CEDİTPAŞA MAHALLESİ, PAŞA CAMİİ SOKAK

 

43

Sivas, Divriği

Ceditpaşa Mahallesi

Paşa Camii Sokak

Divriği Belediye Başkanlığı

Özel Konaklama

Tesisi

Restorasyon projesine göre belirlenen

16 yatak

295

4

 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY

SİTELER MAHALLESİ

KURUÇEŞME MEVKİİ

 

44

Yalova Çiftlikköy

Siteler Mahallesi

Kuruçeşme Mevkii

Hazine

Otel

veya

Tatil Köyü

750 Yatak

 

3318

1

5043/1/1-1

—————

PUBLIC IMMOVABLE ALLOCATION ANNOUNCEMENT BY

THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

2014/1

Public immovables specified in the present specification are to be allocated to local and foreign investors for tourism investments pursuant to the provisions of “Tourism Incentive Law” No.2634 and Article 8 of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments”, enacted on the basis said law.

1) Potential investors are requested to submit the required information and documents in accordance with Article 10 of the “Regulations For Public Immovable Allocation For Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Announcement and Specification For Tourism Investors-2014/1” by 16:30 Pm, on 08/08/2014 at latest in person to Ministry of Culture and Tourism General Document Service, (Tourism Bureau AG Floor) İsmet inönü Bulvarı No: 5 06100 Emek - Ankara. Submissions by mail shall not be taken into consideration.

2) All information and documents to be submitted by investors shall be in Turkish. All information and documents can be submitted in foreign language providing that the Turkish translations there of are presented with certification by a Turkish consulate abroad or a respective consulate in Turkey. The certified translation text shall be taken as the basis in evaluation.

3) Investors can apply for several parcels. However, a separate file shall be prepared for each parcel and the related information and documents defined in the Allocation Specification shall be enclosed into the application file.

4) The applications to the Ministry shall be evaluated by the financial adequacy in accordance with the Article 11th of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and the matters within the scope of the Public Immovable Allocation Specification.

5) A negotiation for a direct contribution of investors to social and technical infrastructure shall be held in between the qualified investors for the parcels having several applications. In the parcels with only one application, a direct contribution to be determined by the Land Allocation Commission for the realization of social and technical infrastructure in relation with the type of investment and region shall be held.

6) The Guarantee requested by the Ministry shall be submitted in the form of Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time

7) The Ministry shall return the Definite Letter of Guarantee Unlimited in Time in case of not given the permission of preliminary permit.

8) In the event non-allocation of the parcels applied by the investors, the Ministry can recommend one or more the parcels which are not allocated in the same announcement according to the characteristics of the investments and the investors.

9) “Public Immovable Allocation Announcement and Specification For Tourism Investors (2014/1)” containing detailed explanations and information on the subject immovables of the allocation can be  purchased from “DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlügü)’’ Cumhuriyet Bulvari Fevzipaşa Neighbourhood, No: 4  06050 Ulus/Ankara (Phone: +90 312 3094953). 5.000 TL (Five Thousand Turkish Liras) Fee of the booklet will be paid to 3483170-5190 Account No and TR480001002533034831705190  IBAN (The Institution Revenue Code: 70-00-01) at T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi, and the note “fee for the 2014/1 Allocation Specification” and “Name/Title, address and telephone number of the Investor“ shall be written in the explanation section.For the acceptance of the approval, the signed statement in which the conditions are accepted by the investors and the inclusion of the bank receipt have to be given to the Ministry.

10) Detailed information can be obtained during the application phase from Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Establishments, Department of Land Allocation, İsmet Inönü Bulvari No:5, 3rd Floor, 06100, Emek - Ankara (Phone: +90 312 2129189).

11) “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2014/1)” can also be obtained from web address: www.kulturturizm.gov.tr at 20/06/2014 Booklet sales will be started at 07/07/2014 from the address of DÖSİMM, mentioned above.

12) In the event that information and documents requested with this specification are deficient or inadequate, application shall be regarded as invalid.

13) The provisions of the “Regulations for Public Immovable Allocation for Tourism Investments” and “Public Immovable Allocation Announcement and Specification for Tourism Investors-2014/1” are applied for the allocations within the scope of this announcement.

 

PUBLIC IMMOVABLES

WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS TOURISM AREAS AND CENTERS

ROW NO

ALLOCATION SITE

OWNER-SHIP STATUS

TYPE OF FACILITY

APPROXI-MATE CAPACITY

LOT

PARCEL

SPECIAL PARCEL

ADANA YUMURTALIK TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

1

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü Location

Treasury

Hotel  Or

 Holiday Village

750 Beds

239

22

1

2

Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Neighbourhood, Çatalbükü Location

Treasury

Hotel  Or

 Holiday Village

750 Beds

239

22

2

AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

3

Afyonkarahisar, Center, Demirçevre Village

Forest

Thermal Accomodation Facility

(Hotel)

500 Beds

 

 

1

ANTALYA DEMRE CULTURE AND CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

 

 

 

 

 

 

4

Antalya, Demre,

Taşdibi- Sülüklü Location

Forest

Tourism Complex

33.238,80 m2 Closed Construction Area

 

 

2

5

Antalya, Demre,

Taşdibi -Sülüklü Location

Forest

Daily-Use Facility

3017,18 m2

Closed Construction Area

 

 

7

6

Antalya, Demre,

Taşdibi -Sülüklü Location

Forest

Hotel  or

Holiday Village

400 Beds

 

 

10

SOUTH ANTALYA TOURISM AREA

 

 

 

 

 

 

7

Antalya, Kemer,

Çamyuva Village

Treasury

Hotel

50 Beds

289

3

 

AYDIN DİDİM CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

 

 

 

 

 

 

8

Aydın Didim,

 Didim Neighbourhood,

Kocaharıp Location

Treasury

Hotel  Or

 Holiday Village

500 Beds

 

15687

1

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK THERMAL TOURISM CENTER

 

9

Bursa, Mustafakemalpaşa, Sünlük Village

Forest

Golf Facility

+

Thermal Accomodation  Facility  (Hotel)

18 Holes

 

 

G1

420 Beds

10

Bursa, Mustafakemalpaşa, Sünlük Village

Forest

Golf Facility

+

Thermal Accomodation  Facility (Hotel)

18 Holes

 

 

G2

420 Beds

11

Bursa, Mustafakemalpaşa, Sünlük Village

Forest

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

300 Beds

 

 

4

12

Bursa, Mustafakemalpaşa, Muradiye Sarnıç Village

Forest

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

300 Beds

 

 

5

ÇANKIRI-ILGAZ-KADINÇAYIRI-YILDIZTEPE CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION

 

13

Çankırı, Ilgaz,

 Cömert Village,

Köyüstü Location

Forest

Hotel

150 Beds

105

1

1

14

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Village,

Köyüstü Location

Forest

Hotel

170 Beds

105

1

2


15

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Village,

Köyüstü Location

Forest

Daily-Use Facility

3.095 m2

  Closed Construction Area

105

1

3

16

Çankırı, Ilgaz,

Cömert Village,

Köyüstü Location

Forest

Daily-Use Facility

1.702,77 m2

Closed

Construction Area

105

1

4

İZMİR ALAÇATI TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

17

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Neighbourhood,

 Liman Location

Treasury

Hotel   or

Holiday Village

500 Beds

4563

1

 

18

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Neighbourhood,

Liman Location

Treasury

Daily-Use Facility

1.212,16 m²

 Closed Construction Area

4564

1

 

19

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Neighbourhood,

Liman Location

Treasury

Hotel  Or

 Holiday Village

500 Beds

4554

1

 

20

İzmir, Çeşme,

Alaçatı Neighbourhood,

Liman Location

Treasury

Daily-Use Facility

639,05 m²

Closed Construction Area

3115

1

 

İZMİR ÇEŞME ALTINKUM TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

21

İzmir, Çeşme,

Musalla Neighbourhood,

Çatalazmak Location

Treasury

Daily-Use Facility

2.174,30 m²

Closed Construction Area

441

34

 

22

İzmir, Çeşme,

Musalla Neighbourhood,

Çatalazmak Location

Treasury

Daily-Use Facility

1.827,60 m²

Closed Construction Area

441

35

 

İZMİR SELÇUK PAMUCAK TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

23

İzmir, Selçuk,

Selçuk Village,

 Pamucak Location

Treasury

Hotel  or

Holiday Village

500 Beds

3102

2

1

300 Beds

KATERİNA VILLA ŞİŞMAN VILLA

KARS SARIKAMIŞ WINTER TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

24

Kars, Sarıkamış,

 İnönü Neighbourhood,

Şehitler Road

Treasury

Special Accomodation Facility

Bed determined according to the restoration Project

+

50 Beds

24

1-2-3-4-5-6

1

75

10-11-12

KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

25

Kocaeli, Gölcük,

Yazlık Neighbourhood,

 Kadırga Location

Forest

Thermal Accomodation Facility (Hotel)

200 Beds

 

 

1

26

Kocaeli, Gölcük,

 Hasaneyn-Hisarönü Villages, Yasakdüzü Location

Forest

 

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

300 Beds

 

 

3

KÜTAHYA GEDIZ ILICASU THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

27

Kütahya, Gediz, Ilıca Location

Forest

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

150 Beds

 

1542

 

MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ TOURISM CENTER

 

28

Muğla, Bodrum,

 Kızılağaç Village,

İçmeler Location

Forest

Hotel or Holiday Village

500 Beds

 

 

1

ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TOURISM CENTER

 

29

Ordu, Aybastı,

Toygar Village,

 Kabaktepe Location

Forest

Rural Tourism Facility  or

Holiday Village

or

Plateu House

250 Beds

 

 

1

ÇAMBAŞI (ORDU) PLATEU TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

30

Ordu, Kabadüz,

Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood,

Evrek Location

Treasury

Hotel  or

Holiday Village

120 Beds

806

1

1

31

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood, Evrek Location

Treasury

Hotel  or

Holiday Village

150 Beds

806

1

2

32

Ordu, Kabadüz,

Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood,

Evrek Location

Forest

Hotel or

Holiday Village

100 Beds

 

 

3

33

Ordu, Kabadüz,

Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood,

Evrek Location

Forest

Hotel or

Holiday Village

60 Beds

 

 

4

34

Ordu, Kabadüz,

Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood,

Evrek Location

Forest

Hotel or

Holiday Village

110 Beds

 

 

5

35

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood, Evrek Location

Forest

Hotel or

Holiday Village

400 Beds

 

 

6

36

Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Neighbourhood,Evrek Location

Treasury

Daily-Use Facility

1.065,90 m²

 Closed Construction Area

806

1

7

SAKARYA AKYAZI KUZULUK THERMAL TOURISM CENTER

 

37

Sakarya, Akyazı,

Taşburun- Salihiye Villages

Forest

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

500 Beds

 

 

1

SAMSUN HAVZA 25 MAYIS THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

38

Samsun,

Havza, Yenimahalle,

Kılavuz Location

Forest

Thermal Accomodation Facility

(Hotel)

500 Beds

2

67

1

UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI

THERMAL TOURISM CENTER

 

 

 

 

 

 

39

Uşak, Banaz, Hasanköy

Village

Forest

Thermal Accomodation Facility  (Hotel)

500 Beds

 

 

18

 

PUBLIC IMMOVABLES

WITHIN CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGIONS TOURISM AREAS AND CENTERS

 

ROW NO

ALLOCATION SITE

OWNER SHIP STATUS

TYPE OF FACILITY

APPROXI. CAPACITY

LOT

PARCEL

SPECIAL PARCEL

FORMER CHILDREN REFORMATORY

(DESPOT HOUSE)

BALIKESIR, AYVALIK, CUNDA ISLAND, MITHATPAŞA NEIGHBOURHOOD

 

 

 

 

 

 

40

Balıkesir, Ayvalık, Cunda Island, Mithatpaşa Neighbourhood

Treasury

Special Accomodation Facility

Bed Capacity According to the Restoration Project

1477

68

1

MUĞLA FETHİYE KAYAKÖY KÖYÜ

LEVİSSİ MEVKİİ

 

41

Muğla, Fethiye Kayaköy Village

Levissi Location

Treasury

Special Accomodation Facility

300 Beds

149

4

1

6

10

11

151

1

3

152

1

153

1

2

4

157

1

2

NEVŞEHİR, HACIBEKTAŞ, BALA NEIGHBOURHOOD, HANBAĞI LOCATION

 

 

 

 

 

 

42

Nevşehir, Hacıbektaş  , Bala Neighbourhood, ,

Hanbağı Location

Treasury

Hotel

150 Beds

544

1

 

ABDULLAHPAŞA VILLA SİVAS DİVRİĞİ

CEDİTPAŞA NEIGHBOURHOOD

PAŞA CAMİİ STREET

 

43

Sivas, Divriği, Ceditpaşa Neighbourhood, Paşa Camii Street

Divriği Municipality

Special Accomodation Facility

16 beds determined according to the restoration project

295

4

 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY, SİTELER, NEIGHBOURHOOD, KURUÇEŞME LOCATION

 

 

 

 

 

 

44

Yalova, Çiftlikköy

Siteler Neighbourhood

Kuruçeşme Location

Treasury

Hotel or Holiday Village

750 Beds

 

3318

1

5043/2/1-1