28 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ YAPILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


4.864,28 HEKTARLIK JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


HİDROLİK VE PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


80.000 M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ATS SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


2 KALEM BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KUYU LOG SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL-TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:


+/-%20 TOLERANSLI 50.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 12 KALEM VANTÜP, VANTÜP İÇİN ”Y” PARÇASI (PANTOLON), REDÜKSİYON VE ÇELİK TELLİ VANTÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK. İHTİYACI OLARAK (79 KALEM) MUHTELİF DEMİR VE ÇELİK MALZEME 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 23 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ YAPILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin satışı işi Kapalı Teklif ve Artırım İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

S.No

a) Niteliği ve Türü:

Miktarı:

Dosya No:

Şartname Bedeli:

İhale Tarihi

1

1.Kategori Dişli Yağı

30.000 Kg.

AEL-2014/001

BEDELSİZ

25.06.2014

2

1.Kategori Trafo Yağı

4.000 Kg.

AEL-2014/001

BEDELSİZ

25.06.2014

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                          :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerden temin ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Teklifler, ihale tarihi saat 12.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İstekliler satışa sunulan malzemeleri AEL İşletme Müdürlüğü’nde görerek tekliflerinde kesinlikle malzeme görme belgesini ekleyeceklerdir.

8 - İstekliler, malzemenin satışına ait en az 1.308,00 TL (Binüçyüzsekiz Türk Lirası) Geçici Teminat Tutarını AEL İşletme Müdürlüğü Veznesine veya T.Vakıflar Bankası Elbistan Şubesi nezdindeki TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu Kurumsal IBAN hesabımıza yatırarak açıklama kısmında; İşin Adı ve Dosya Numarası yazılı dekontu tekliflerine ekleyeceklerdir.

9 - Atık yağları satın alacak firmanın T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 1. kategori atık yağların geri kazanımı lisansını şartsız olarak almış olması ve lisansın ihale sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir.

4447/1-1


4.864,28 HEKTARLIK JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak- Eşme- Çaykışla Köyü sınırları içerisinde kalan 4.864,28 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin   2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  UŞAK

İlçesi                                       :  Eşme

Mahalle/Köyü                         :  Çaykışla

Yüzölçümü                             :  4.864,28 Hektar

Mevkii                                    :  -----

İhale Taban Bedeli                  :  243.214,00-TL

Geçici Teminat Miktarı %3     :  7.296,42-TL

İhale Tarihi                             :  17 /06 / 2014

İhale Saati                               :  14:00

İhale Yeri                                :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

 

P1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Sağa (Y)

0660430

0666500

0662165

0660420

0660170

0659565

Yukarı (X)

4273570

4271150

4261600

4262540

4265280

4272085

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

3. Onaylı İmza Sirküleri

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

4419/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Laboratuar Malzemeleri Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                            :  2014/50762

1 - İdarenin                                                        

a) Adresi                                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası                                :  0312 201 20 41 – 0312 285 58 14 –

                                                                               285 42 70

c) Elektronik posta adresi                                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                      :  mta.gov.tr

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı             

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                            :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)       :  Resmi Gazete – 12.05.2014

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır:

İdari Şartnamenin;

“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı,

3.1 inci maddesinin alt bendi;

d) İhale (son teklif verme) tarihi : 12/06/2014

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı,

26.3 üncü maddesi;

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10/09/2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

4583/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır.

2 - Firmalar 1.Kaleme ait teklifleri ile birlikte 70.000,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte 120.000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:26 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 HAZİRAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 HAZİRAN 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4572/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TKMP Projesi Kredi No: 7537-TU

“KAHRAMANMARAŞ VE KİLİS HİZMET BİNALARI İNŞAATI İŞİ”

(SÖZLEŞME NO: TKMP – MO -2)

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Tapu ve Kadastro Modernizasyonu Projesi kapsamında kullanılmak üzere kredi almıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kredinin bir kısmını (Bundan sonra İşveren olarak anılacaktır) “Kahramanmaraş ve Kilis Hizmet Binaları Yapım İşi” finansmanı için tahsis etmiştir.

2 - İşveren, firmaları TKMP – MO - 2 (Kahramanmaraş ve Kilis Hizmet Binaları İnşaatı) İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Teklif sahipleri Ulusal Rekabetçi İhale (NCB) kapsamında, Kahramanmaraş ve Kilis Hizmet Binaları İnşaatı işi için tek bir teklif sunacaktır.

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2009-2013) (2014 de yapılan işler 2013’e dahil edilecektir) hak ediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az 4.500.000,00 ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir.

Teklif Sahibi, son beş (5) yıla ait bilançolarını verecektir.

Sunulan bilançoların tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

(ii) Yüklenicilerin son beş (5) yıl [(2009-2013) ihale tarihine kadar yapılan işler] içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (prefabrik konutlar hariç olmak kaydıyla, kamu hizmet binası, okul, hastane, otel, konut v.b.) tek bir sözleşme kapsamında toplam 9.000 m2 betonarme yeni bina inşaatının (alan hesaplamalarında kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlanmış olması( Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenecektir.) gerekmektedir.

ÜSTYAPI BİNA İŞLERİ dışındaki işler benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının en az 2.600.000,00 TL olması gerekmektedir.

(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin yukarıda belirtilen (i) ve (iii)’deki asgari kriterlerin en az yüzdeyirmibeş (%25)'ini ve Sorumlu Ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az yüzdekırkı (%40)’ını sağlaması ve, ortaklardan en az birinin (ii)’deki kriteri tek başına sağlaması ve, ortakların toplamda (iii)’deki asgari kriteri karşılaması gerekmektedir. ortakların toplamda mutlaka yüzde yüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir.

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

(vi) Başvuru sahibi ya da ortak girişimi oluşturan ortaklardan herhangi birinin mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla kesinleşmiş yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi teklifin reddedilmesine neden olabilir.

(vii) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

(viii) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-18:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, ikiyüz elli (250) TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi, 7038550-5001 numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 260.000,00 TL değerinde bir geçici teminat ile birlikte aşağıda verilen adrese 01.07.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 01.07.2014 Salı günü saat 14.15’de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı İhale ve Toplantı Odası Zemin Kat No:58 Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA TÜRKİYE adresinde açılacaktır.

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

İhale evraklarının teslim edileceği Adres:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gelen Evrak Şube Müdürlüğü Evrak Servisi Zemin Kat No:8 Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ ANKARA, TÜRKİYE

4576/1-1


HİDROLİK VE PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: HİDROLİK VE PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/56731

Dosya no                                   :  1422043

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hidrolik ve Pnömatik devre elemanları ; 26 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Stok Sahası ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  16/06/2014 Pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Yetkili bayi (satıcı) belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16/06/2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4510/1-1


80.000 M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/57578

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin

    adı ve miktarı                      :  80.000 M3 balastın (Yıldırımkemal İstasyonu ve Afyonşehir-Tınaztepe istasyonları arası Km. 8+785-9+825 arasındaki Askeri Durak'ta figüre haldeki) vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 17/06/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4545/1-1


ATS SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/57837

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

DE lokoların ATS sistemlerinin bakım ve arızalı olanların onarımları esnasında ihtiyaç olacak malzemeler (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 14 kalem (97 adet) malzeme, işe başlama tarihinden itibaren azami (90) gün içinde ve tek parti halinde Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 19/06/2014 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4536/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  1169

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Tuzla

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  1

e) Ada No                                  :  ---

f) Parsel No                               :  652

g) Yüzölçümü                            :  521,84 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Merkez Mah. Gülbeyaz Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  1.565.520.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  46.965,60 TL

6 - İhale Tarihi ve Saati              :  11 Haziran 2014 – 13:00

7 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

10 - Şartname Bedeli                 :  600.-TL              

11 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,

 “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4519/1-1


2 KALEM BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 13.422 Kg. 5000 Gr. Tiryaki Çay Baskılı Bobin ve 6.710 Kg. 5000 Gr. Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Tiryaki Çay Baskılı Bobin %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.06.2014 günü saat 14.00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4457/1-1


KUYU LOG SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kuyu Log Sistemleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/57913

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet  adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

1 Adet Vinç,

1900 Metre 3/16" log kablosu,

1900 Metre 3/16" log kablosu,

2500 Metre 7/32" log kablosu,

2500 Metre 8/32" log kablosu,

20 Adet Dörtlü Adaptör,

10 Adet Yedili Adaptör,

4 Adet 4 İletkenli 3/16" kablo için kablo başı,

2 Adet 4 İletkenli 7/32" kablo için kablo başı,

2 Adet 7 İletkenli 8/32" kablo için kablo başı,

4 Adet 7 İletkenli 15/32" kablo için kablo başı,

2 Adet Inverter

b) Teslim yeri/yerleri                           :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Ambarı,

                                                               b) Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  25/06/2014 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler Teknik Şartnamenin her bir maddesini sırasıyla evet-hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe ve İngilizce cevaplandıracak ve verilen cevapları teklifleri ekinde sunacaklardır.

Ayrıca istekliler teklifleri ekinde Teknik Şartnamenin ilgili madde hükümlerinde yer alan bilgi belge ve dokümanları teklifleri ekinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4463/1-1


TAHMİL-TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde Meydan tesislerinde İş Makineleri ile yapılacak olan tahmil-tahliye ve malzeme taşınması hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.

İhale kayıt numarası                      :  2014/57450

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun – Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası         :  0 354 441 10 10

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde Meydan Tesislerinde iş makineleri ile yapılacak olan tahmil-tahliye ve malzeme taşınması hizmeti olup; yapılacak iş miktarı +/-%20 toleranslı 120.000 ton’dur.

b) Yapılacağı yer                          :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  İdarece Belirlenecek Tarihte işe Başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                :  İşe başlanılmasını müteakip Üretim Kampanyası süresince (Yaklaşık 3 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  19.06.2014 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname,

4.2. İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen ihale konusu iş veya iş makineleri ile yapılan yükleme, boşaltma ve malzeme taşınması işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT adresinde görülebilir ve 100,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.1 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini; Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4468/1-1


+/-%20 TOLERANSLI 50.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde üretilecek +/-%20 toleranslı 50.000 ton Kristal Şekerin Ambalajlanması işçilik hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.

İhale kayıt numarası                      :  2014/57087

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun – Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası         :  0 354 441 10 10

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde üretilecek +/-%20 toleranslı 50.000 ton Kristal Şekerin Ambalajlaması işçilik hizmetleri.

b) Yapılacağı Yer                         :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                      :  İdarece Belirlenecek Tarihte işe Başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                :  İşe başlanılmasını müteakip Üretim Kampanyası süresince (Yaklaşık 3 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  17.06.2014 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname,

4.2. İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ,ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen ihale konusu iş veya her türle gıda ambalajlaması işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT adresinde görülebilir ve 100,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.1. - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini; Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4469/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 243,56 TL ile en çok 358.441,00 TL arasında değişen; 05/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok 35.845,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında silah metal aksamı, tabanca lazeri, lazer gözlüğü, silah kılıfı, av tüfeği, dolamit, sauna çamaşırı, yay, soket, iş gözlüğü, gözlük çerçevesi, pvc pencere paneli, cam şişe, güneş gözlüğü, gözlük çerçevesi, kumaş, tuner, fan, aroma, stand, rulman, kaynak makinesi, cep telefonu, fotokopi makinesi, araç içi kamera, geri sürüş kamerası, dijital kamera, kol saati, mp3, mp4, mp5 player, telefon aksamı, hayvan postu, radar dedektörü, radyatör, marş dinamosu, elmas ucu, vb.30 (otuz ) eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 06/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4470/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 12 KALEM VANTÜP, VANTÜP İÇİN ”Y” PARÇASI (PANTOLON), REDÜKSİYON VE ÇELİK TELLİ VANTÜP SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İHTİYACI OLARAK 12 Kalem Vantüp, Vantüp İçin ”Y” Parçası (Pantolon), Redüksiyon ve Çelik Telli Vantüp ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İhale kayıt numarası                      :  2014/57021

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372.259 47 94 –84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@ taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı: (Ad.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

Vantüp, Vantüp İçin ”Y” Parçası (Pantolon), Redüksiyon ve Çelik Telli Vantüp

12 Kalem

 

Toplam:

1902 Adet

 

b) Teslim yeri                            :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  23.06.2014 Pazartesi – Saat 15:00

c) Dosya no                               :  1417032

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - Tüm vantüpler için;

- Yabancı menşeyli ürünler için Grup-1 (metan) gazlı yeraltı maden ocaklarında vantüp olarak kullanılabileceğine ait test raporu veya sertifikanın (ATEX) bir kopyası ve Türkçe tercümesi,

- Yerel üretici firmalar alev geciktiricilik testi için Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, polyester vantüp kalemleri (10 kalem) için genel toplamda en düşük fiyat esasına göre, 2 kalem çelik telli vantüp için ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.06.2014 Pazartesi – Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 2 kalem çelik telli vantüp haricindeki diğer 10 kalem malzeme için ihale bir bütün olduğundan kısmi teklif verilemeyecektir. Çelik telli vantüpler için verilecek kısmi teklifler ihale konusu 2 kalem alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarlar için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4509/1-1


TTK. İHTİYACI OLARAK (79 KALEM) MUHTELİF DEMİR VE ÇELİK MALZEME 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372 259 47 94 – 259 47 77

                                                            Fax: 0 372-– 251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Toplam Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

(79 kalem) Muhtelif demir ve çelik malzeme

382.350 Kg.

b) Teslim yeri                                   :  Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslim süresi: 60 (Altmış) gündür. İstekliler tekliflerinde alternatif teslim sürelerini belirteceklerdir. TTK bu süreleri kabul edip etmemekte serbesttir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  23.06.2014 – Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1412035

d) İhale kayıt no                               :  2014/57497

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.06.2014 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 15- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4512/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 23 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2014/56507

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372 259 47 94 –84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Muhtelif cins madeni yağ

23 Kalem

b) Teslim yeri                                      Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K’ca belirlenecek olup her hafta pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacaktır. Faturalar ihtiyaç listelerinde belirtilen birimler adına İdari Şartnamenin 45.1 maddesine göre düzenlenecektir. Malzemelerin tamamı 365 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  23.06.2014 Pazartesi – saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1418030

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

 e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

 f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

 g) İhale idari şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

 h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) ihale idari şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

 İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem malzemeye teklif verilecektir) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dışında kalan madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

 “İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.06.2014 Pazartesi – saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir

13.1- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4511/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer

Yöresi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmarı

Cinsi

Hissesi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Şekli

Tarihi

Saat

Kazimiye Mahallesi

Eski Bağlar

47

207

5

2.700 m2

Ticaret Alanı, yol, otopark

Tarla

Tam

2.295.000,00

459.000,00

Açık Teklif

10.06.2014

15.00

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2014 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL’yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağdefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

Bilgi için tel. 0 282 673 71 52

4313/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 14 (Ondört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, 2803,95 hektar alana sahip, K25-c1, K25-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 300 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

 317000

 308000

 308000

317000

Yukarı (X)

4283000

4283000

4286231

4286000

 

2) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi Akçin Köyü, 404,76 hektar alana sahip, K25-a4 paftasında aşağıda koordinatları verilen 228 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

 291000

 291000

 290834

 288232

 287019

 287015

 287631

Yukarı (X)

4294799

4294185

4294000

4294000

4295295

4295293

4294369

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

 287000

 287000

 289579

 289000

Yukarı (X)

4295000

4295287

4296315

4294000

 

3) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Balmahmut Köyü, 230,28 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 195 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

 270742

 271780

 272000

 272000

 266656

Yukarı (X)

4295679

4295460

 4295549

4295000

4294999

 

Poligon:2

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

 272000

 271087

 271075

 272000

Yukarı (X)

4299925

4299614

4300000

4300000

 

4) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Küçükhüyük Kasabası, 3086,53 hektar alana sahip, K24-a3, K24-b4, K24-c1, K24-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 196 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

 261985

 262020

 266000

 266000

 261895

 261895

 266000

Yukarı (X)

4294999

4294230

4294890

4293128

4292645

4289400

4288885

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

 266000

 260000

 260000

Yukarı (X)

4287000

4287000

4295000

 

5) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kılıçarslan Kasabası 1839,47 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 197 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

 266000

 271600

 272000

 272000

 266000

Yukarı (X)

4288885

4288185

 4289509

4287000

4287000

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

 266000

 266656

 272000

 272000

 266000

Yukarı (X)

4294890

4294999

4295000

4293839

4293128

 

6) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kırka Kasabası 3605,65 hektar alana sahip, K24-a3, K24-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 202 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

 257235

 257504

 260000

 260000

 255000

 255000

Yukarı (X)

4293290

4295000

4295000

4287000

4287000

4293387

 

7) Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, 2052,12- hektar alana sahip, K25-c2, K26-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 287 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

326800

326862

326786

323565

322600

329440

329672

Yukarı (X)

4284500

4283174

4284500

4284553

4288000

4287350

4284300

 

8) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Sarıcaova Köyü 2906,25 hektar alana sahip, J24-c2, J25-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 319 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

 281000

 281750

 283000

 285500

 286000

 280000

 280000

Yukarı (X)

4340250

4340250

4339250

4337000

4334000

4334000

4340000

 

9) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Sorkun Kasabası 1327,4 hektar alana sahip, L24-a1, L24-a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 198 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

 248000

 244000

 247342

 247635

 250181

 252530

 252170

Yukarı (X)

4262000

4262000

4263670

4262980

4264896

4263553

4263270

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

 252869

Yukarı (X)

4262000

 

10) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 302,1 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 199 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

 272500

 272500

 273000

 273000

 273206

 273870

 272000

Yukarı (X)

4303500

4303250

4300850

4300233

4300223

4300000

4300000

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

 272000

Yukarı (X)

4304000

 

11) Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Çayıryazı Köyü 4937,83 hektar alana sahip, L24-a2, L25-a3, L25-b1, L25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 200 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

 300575

 303750

 311000

 305900

 304000

 301850

Yukarı (X)

4253714

4257500

4253500

4250800

4247900

4249100

 

12) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Akçin Köyü ve Sülümenli Kasabası, 2148,47 hektar alana sahip, K25-a4, K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 201 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

 290000

 293000

 297532

 297670

 294000

 293500

Yukarı (X)

4292000

4293700

4288500

4287000

4287000

4290000

 

13) Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, 1785,61 hektar alana sahip, K25-c1, K25-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 189 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

 307000

 310152

 310834

 305000

 305000

 307000

Yukarı (X)

4280000

4279542

4277499

4277500

4282500

4282499

 

14) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Aşağı Tandır Köyü 1304,25 hektar alana sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 233 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

 277000

 274935

 273848

 277000

Yukarı (X)

4311000

4311000

4316000

4316000

 

                                                               JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN

                                                                                           MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.NO

İLÇE

 

KÖYÜ - KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ÇOBANLAR

--

2803,95

55.000,00

1.650,00

11/06/2014

14.00

2

MERKEZ

AKÇİN KÖYÜ

404,76

27.000,00

810,00

11/06/2014

14.00

3

SİNANPAŞA

BALMAHMUT KÖYÜ

230,28

27.000,00

810,00

11/06/2014

14.00

4

SİNANPAŞA

KÜÇÜKHÜYÜK KASB.

3086,53

61.000,00

1.830,00

11/06/2014

14.00

5

SİNANPAŞA

KILIÇARSLAN KASB.

1839,47

36.000,00

1.080,00

11/06/2014

14.00

6

SİNANPAŞA

KIRKA KASB.

3605,65

71.000,00

2.130,00

11/06/2014

14.00

7

BOLVADİN

--

2052,12

41.000,00

1.230,00

11/06/2014

14.00

8

İHSANİYE

SARICAOVA KÖYÜ

2906,25

57.000,00

1.710,00

11/06/2014

14.00

9

SANDIKLI

SORKUN KASB.

1327,4

27.000,00

810,00

11/06/2014

14.00

10

MERKEZ

KÖPRÜLÜ KÖYÜ

302,1

27.000,00

810,00

11/06/2014

14.00

11

DİNAR

ÇAYIRYAZI KÖYÜ

4937,83

97.000,00

2.910,00

11/06/2014

14.00

12

MERKEZ

AKÇİN-SÜLÜMENLİ

2148,47

43.000,00

1.290,00

11/06/2014

14.00

13

ÇOBANLAR

--

1785,61

35.000,00

1.050,00

11/06/2014

14.00

14

İHSANİYE

AŞAĞI TANDIR

1304,25

27.000,00

810,00

11/06/2014

14.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin :       

Alınacağı Yer                               :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat:6  AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı             :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer                :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4  AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat                    :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin Verileceği Yer             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati       :  11/06/2014 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

4526/1-1