26 Nisan 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28983

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BORU VE DİRSEK TEMİN EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMET KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan ağ güvenliği sistemi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3496/1-1


BORU VE DİRSEK TEMİN EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                         :  2014/46247

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2  15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu malın

a) Adı                                                              :  Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini

b) Niteliği ve miktarı                                        : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

BORU Ø114,3x2,9 TS EN 10217-7 OCAK 2006 X 2 Cr Ni 19-11

Metre

40

BORU Ø88,9,3x2,9 TS EN 10217-7 OCAK 2006 X 2 Cr Ni 19-11

Metre

80

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø609,6x7,1 TS EN 10217-1 NİSAN 2003 P 235

Metre

6

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø508,1x7,1 TS EN 10217-1 NİSAN 2003 P 235

Metre

60

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø219,1x4,5 TS EN 10217-1 NİSAN 2003 P 235

Metre

48

SPİRAL VEYA BOYUNA KAYNAKLI BORU Ø168,3x4,0 TS EN 10217-1 NİSAN 2003 P 235

Metre

30

SPİRAL VEYA BOYUNA KAYNAKLI BORU Ø114,3x3,4 TS EN 10217-1 NİSAN 2003 P 235

Metre

200

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 508,0 X 8,8 DIN 2605-PAHLI

Adet

8

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 329,9 X 8,0 DIN 2605-PAHLI

Adet

4

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 219,1 X 7,1 DIN 2605-PAHLI

Adet

4

90º PATENT DİRSEK (DİKİŞLİ) 114,3 X 3,6 DIN 2605-PAHLI

Adet

70

90º PATENT DİRSEK (CrNİ)219,1 X 3,76 DIN 2605-PAHLI

Adet

6

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 168,3 X 3,4 DIN 2605-PAHLI

Adet

10

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 114,3 X 3,0 DIN 2605-PAHLI

Adet

15

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 88,9 X 3,0 DIN 2605-PAHLI

Adet

25

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                   :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

   (KDV dahil)                                                 :  100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                             :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                       :  12/05/2014

d) İhale (son teklif verme) saati                       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3482/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMET KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 yıllık Personel Taşıma hizmet alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 MAYIS 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 23 MAYIS 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3497/1-1