27 Şubat 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Afyonkarahisar Defterdarlığı Emirdağ Malmüdürlüğünden:

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Otlukbeli Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:

Ulukışla Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Nallıhan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:

Polatlı Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Suşehri Malmüdürlüğünden:

Tercan Malmüdürlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

Merkez Bankasından:

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Haççekadın Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2012 tarihinde kesinleşen, 07/09/2012 tarih ve E: 2012/715, K: 2012/283 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1531/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlar karşılığında anlaşılmış bulunan tapulu ve gecekondu hak sahiplerinin 01.03.2014 tarih ve saat 12.00 yapılacak daire kura çekilişi, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İlanen duyurulur.

1535/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 13.02.2014 gün ve 365/523 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.02.2014 gün ve 491/1061 sayılı kararı onaylanan 84246/Ek Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Ada/Parsel                     Mevkii

  61337/6                 GÜZELYAKA

  61337/7                 GÜZELYAKA

1536/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/5 Esas (Kapatılan Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/658 Esas) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1514/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Sebahattin SARIGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18858, Oda Sicil No:60715) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1201 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/1/1-1

—————

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 30 pafta, 2368 ada, 3 parsel üzerindeki 158288 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kenan ŞİMŞEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7097,Oda Sicil No:4376), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Alper BALIKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65636) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1202 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/2/1-1

—————

588585 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanında Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No:11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710, Oda Sicil No:12067), Sezai AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178, Oda Sicil No:21199), Süleyman ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7337, Oda Sicil No:13768) ve Cevat KARAKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20864) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Ömer KOCADAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Fatih DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65363) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1203 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

1459/3/1-1

—————

Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkez ilçesi, 331 ada, 4 parsel üzerindeki 642452 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26206 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 803 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şendur OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11119, Oda Sicil No:12908), Hatice ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8968, Oda Sicil No: 29668) ve Ümit YÖRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59504) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1204 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/4/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkez ilçesi, 4767 ada, 4 parsel üzerindeki 92025 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Rıza DURANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2337, Oda Sicil No:1531), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8203, Oda Sicil No: 10256), Şükrü SAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10321, Oda Sicil No:13852), Erkal AKAND (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4504, Oda Sicil No:6462) ve Şuayp ÖZKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63935) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1205 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/5/1-1

—————

Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Buldan ilçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8203, Oda Sicil No: 10256) ve Burcu BİNGÜLLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70977) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.09.2013 tarihli 7286 sayılı ve 14.02.2014 tarihli 1205 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1206 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/6/1-1

—————

Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Buldan ilçesi, 792 ada, 8 parsel üzerindeki 244513 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021), Ömer GÖKSU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11234, Oda Sicil No:30691), Erol GÜNGÜR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12410, Oda Sicil No:34301), Ahmet MUTLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9869, Oda Sicil No:27035), Hasan AK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10611, Oda Sicil No:20176) ve Alper Özge ERİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53796) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1207 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/7/1-1

—————

İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş ili, Merkez ilçesi, 146 ada, 39 parsel üzerindeki 710205 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3715-3907 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cengiz DURSUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72376), Diaettin ÖZKAN (Mimar, Oda Sicil No:40714) sorumlu denetim elemanları Ulvi ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9299, Oda Sicil No:23171), Ali TEKİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3475, Oda Sicil No:5229) ve Şevket ASİL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6051, Oda Sicil No:13788) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1208 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/8/1-1

—————

Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 736011 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Fahri KARAKOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5287, Oda Sicil No: 5951) ve Adem DURKAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17155, Oda Sicil No: 20929) ve Fatma TALİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15053) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1209 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/9/1-1

—————

Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 775255 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Ahmet ÇALIŞ ( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5868, Oda Sicil No: 7763), Alparslan SEYREK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20323, Oda Sicil No: 54275) ve Fehmi Talip DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87009) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1210 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/10/1-1

—————

Hakkani Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kavakyolu Beldesi, 318 ada, 8 parsel üzerindeki 801974 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7318 Ticaret Sicil No ile Erzincan Ticaret Odasına kayıtlı 1478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakkani Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat KORT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18535, Oda Sicil No:56423) sorumlu denetim elemanları Kenan HİŞMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13000, Oda Sicil No:22754), Nazmi KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7701, Oda Sicil No: 7013), Elif YÜRÜMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85481) ve Muhammed DAŞTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92639) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1211 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/11/1-1

—————

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 29L3 pafta, 2055 ada, 1 parsel üzerindeki 112856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1212 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/12/1-1

—————

M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ve Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi, F19C04A3C pafta, 162 ada, 11 parsel üzerindeki 152159 ve 281583 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-396254 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Salih ÖMEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2215, Oda Sicil No: 15448) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10918, Oda Sicil No: 13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No: 14691), Eşref YÜZSÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1460, Oda Sicil No: 30975) ve Mehmet BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39763) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve 28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1213 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/13/1-1

—————

Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715969 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65540) ve Şenol DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38124) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı, 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1214 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/14/1-1

—————

Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715955 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65540), Şenol DEMİRBAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38124) ve Mümtaz KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28507) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1214 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1215 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/15/1-1

—————

3T Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Yeditepe Mahallesi, 19 K-1D pafta, 4213 ada, 1 parsel üzerindeki 648421 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 31523 Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 888 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3T Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadir ATAŞ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19678, Oda Sicil No:55956), Dursun Ali TAŞTAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67660) sorumlu denetim elemanları Aliye Sema ÖZEMİR (ÖZTAHTACI) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7446, Oda Sicil No:11461) ve Ali FIRAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12256, Oda Sicil No:17311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1216 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/16/1-1

—————

Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Yığılca İlçesi, 41 ada, 3 parsel üzerindeki 615720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 3. fıkrası ve 28. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Ali BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3006, Oda Sicil No: 16013) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1218 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/17/1-1

—————

Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Merkez İlçesi, 165 ada, 2 parsel üzerindeki 866529 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi ve 6.maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Orhan Yüksel AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7315, Oda Sicil No:16770) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1217 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/18/1-1

—————

EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 37053 ada, 8 parsel üzerindeki 905422 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 123833 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Niyazi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5895, Oda Sicil No: 11139) ve Merve Nur ŞENKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93761) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1219 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/19/1-1

—————

Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281031 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2359, Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1220 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/20/1-1

—————

Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2359, Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1220 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1221 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/21/1-1

—————

Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45246 Ada, 4 parsel üzerindeki 593464 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 157418 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 73 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yükseliş Yapı denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları İrfan BOZKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19918, Oda Sicil No:28583), Yusuf USTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1232, Oda Sicil No:14542), Remzi BÜYÜKAKGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1355, Oda Sicil No:28453), Osman KUNT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1354, Oda Sicil No: 28010), İhsan BERK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12412, Oda Sicil No: 4862), Cevdet SEYİDOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2190, Oda Sicil No:6792), Fazıl NACARLI ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41830), Alper GÜRBÜZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75728), Murat KARAKUŞ ( Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28571) ve Bekir KIZILGÜL’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67210) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1222 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/22/1-1

—————

Safran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24C-3A pafta, 1729 ada, 12 parsel üzerindeki 591633 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fazilet KARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12552, Oda Sicil No:14838), Necmettin BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5866, Oda Sicil No:26789) ve Erman TARKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1223 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/23/1-1

—————

Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 17 pafta, 10198 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471) ve Cem BELLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1224 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/24/1-1

—————

Ata 2 Yapı Denetim Hiz.Ltd.Ştinin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24b-4d pafta, 1957 ada, 7 parsel üzerindeki 246028 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 522270-469852 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 412 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata 2 Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Abdullah DÖNMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14917, Oda Sicil No:1038) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1225 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/25/1-1

—————

Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 13 pafta, 173 ada, 9 parsel üzerindeki 581358 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramadan CESUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1343, Oda Sicil No:18810), İdris TELCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1867, Oda Sicil No:10959), Mustafa Yaşar NARİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1404, Oda Sicil No:32136) ve Namık EREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21266) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1226 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/26/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya ilçesi, Avsallar Belediyesi, 1680 parsel üzerindeki 249176 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkraları ile ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207) ve Feral SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ)’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1227 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/27/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 8 parsel üzerindeki 226751 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ve (e) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1228 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/28/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221331 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1229 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/29/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221340 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/30/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 3928 ada 9 parsel üzerindeki 221173 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1231 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/31/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 9 parsel üzerindeki 220733 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1232 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/32/1-1

—————

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11149 ada 1 parsel üzerindeki 217466 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/33/1-1

—————

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6005 ada 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (j) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa HINÇAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5470, Oda Sicil No:10662), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9667, Oda Sicil No:6193), Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11271, Oda Sicil No:3551), Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15115, Oda Sicil No: 9805), Gülcan AKKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251) ve Yalçın KAPLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37477) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.03.2013 tarihli 28589 sayılı ve 02.01.2014 tarihli 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/34/1-1

—————

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak Belediyesi, 208 ada 1 parsel üzerindeki 188150 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/35/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7696 ada 13 parsel üzerindeki 280231 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9108, Oda Sicil No:3004) ve Zafer Timur YALÇIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:59220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1236 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/36/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 57 ada, 7 parsel üzerindeki 182908 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Abdülcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5747, Oda Sicil No:31362), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda Sicil No:10069), Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda Sicil No:26925), Şenel FINDIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10267, Oda Sicil No:10652), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942), Nesrin TOKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6085, Oda Sicil No:20350), Hüriye DERE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58737), Uğur ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62588) ve Mehmet KAYAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:50720) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Seçkin Yapı denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/37/1-1

—————

Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11158 ada, 1 parsel üzerindeki 197047 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Serpil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7687, Oda Sicil No:39998), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5367, Oda Sicil No:46616), Ömer KUK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1566, Oda Sicil No:28150), Özcan ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40219) ve Süleyman ÖĞÜT’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67822) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1238 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/38/1-1

—————

Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 20KII pafta, 643 ada, 4 parsel üzerindeki 748799 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5022 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Ekmel UYSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446), Mustafa TEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14071, Oda Sicil No: 27325) sorumlu denetim elemanları Bekir ÜNÜVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8158, Oda Sicil No: 4752) ve Mustafa DİNǒin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 653, Oda Sicil No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 654, Oda Sicil No:22845) sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13469, Oda Sicil No: 25099) ve Çağatay KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79454) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli 28663 sayılı ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptallerine konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptallerinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1239 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/39/1-1

—————

Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12643, Oda Sicil No: 31076), Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15696, Oda Sicil No: 28227), Sait Okan OLGUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13552, Oda Sicil No: 12839), Uğur TORUNOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11807, Oda Sicil No: 11885), Kadir TAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12474, Oda Sicil No: 3810), Mehlika LİMON (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79764), Osman Cengiz ÇINAR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29299) ve Levent SOYLU’nun (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33632) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/40/1-1

—————

Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15696, Oda Sicil No:28227), Metin DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12519, Oda Sicil No:11970), Kadir TAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12474, Oda Sicil No:3810) ve Onat MÜFTÜOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89930) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1241 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/41/1-1

—————

Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12643, Oda Sicil No:31076) ve Yoldaş MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53955) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 14.02.2014 tarihli 1240 sayılı ve 14.02.2014 tarihli ve 1241 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1242 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/42/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 85 parsel üzerindeki 705485 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1243 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/43/1-1

—————

Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 107 parsel üzerindeki 700012 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1244 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/44/1-1

—————

Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2753 ada, 8 parsel üzerindeki 756070 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu denetim elemanları Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19205, Oda Sicil No:31989), Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, Oda Sicil No:39074), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19442, Oda Sicil No:28872) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89248) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/45/1-1

—————

As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel üzerindeki 519966 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b), (e) ve (1) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10856-11898 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20783, Oda Sicil No:66270) sorumlu denetim elemanları Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9971, Oda Sicil No:6164), Mehmet Yaşar DURĞUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12862, Oda Sicil No:18333), Ömer Hayyam ÖZGÜVEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11787, Oda Sicil No:11765) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1246 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/46/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Beyhan DURUKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3640, Oda Sicil No:6939) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1247 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/47/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 1079 ada, 20 parsel üzerindeki 655468 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189), Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Harun BAKKAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/48/1-1

—————

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Merkez İlçesi, 407 ada, 5 parsel üzerindeki 529038 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1249 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/49/1-1

—————

Damla Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 62-72 pafta, 390 ada, 9 parsel üzerindeki 782847 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35385 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Furgan ÖZRENDECİ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23136, Oda Sicil No:31729), Çağlar ATLAMIŞ (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72918) sorumlu denetim elemanları Hacı Ahmet ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17091, Oda Sicil No:35376) ve Abdulkadir KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89429) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1250 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/50/1-1

—————

Özge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 285-509 pafta, 5332 ada, 1 parsel üzerindeki 798817 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35588 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1733 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özge Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet DOĞAN (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23797, Oda Sicil No:66978) sorumlu denetim elemanı Muzaffer ACUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21938, Oda Sicil No:17351) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/51/1-1

—————

AGM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C05C3D pafta, 3463 ada, 5 parsel üzerindeki 826279 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35540 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1622 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AGM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hakkı KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18795, Oda Sicil No:58111), sorumlu denetim elemanı Halit YİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10422, Oda Sicil No:11422) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/52/1-1

—————

Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Fatih Mahallesi, 409 ada, 8 parsel üzerindeki 520111 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/53/1-1

—————

Yarkın Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 29 pafta, 81 ada, 14 parsel üzerindeki 560511 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 454668-402250 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 299 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yarkın Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet BULUT’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11989, Oda Sicil No:9964) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/54/1-1

—————

Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Esentepe Mahallesi, 6/14 pafta, 2724 ada, 1 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471) ve Cem BELLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/55/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi 425 ada, 19 parsel üzerindeki 794677 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1255 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/56/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Dulkadiroğlu Mahallesi 1429 ada, 1 parsel üzerindeki 804498 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1257 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/57/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 7257 ada, 8 parsel üzerindeki 783155 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1258 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/58/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 656 ada, 203 parsel üzerindeki 795554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1259 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/59/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Akçakoyunlu Mahallesi, 129 ada, 16 parsel üzerindeki 803295 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1260 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/60/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 322 ada, 36 parsel üzerindeki 811824 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1261 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/61/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 682 ada, 1 parsel üzerindeki 728170 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1262 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/62/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, 497 parsel üzerindeki 764732 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1263 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/63/1-1

—————

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 4124 ada, 3 parsel üzerindeki 794663 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1264 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/64/1-1

—————

Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 305501 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semra ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13082, Oda Sicil No:27458 ), Mevlüde Nuray AKARÇAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12008, Oda Sicil No:10740 ), Yılmaz İNECİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13336, Oda Sicil No:20743 ) ve Dursun KESİM’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:40168034028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1265 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/65/1-1

—————

Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36361 ada, 10 parsel üzerindeki 842064 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 155750 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 62 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Halil ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:34, Oda Sicil No:6520) ve Fuat YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:566, Oda Sicil No:9449) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1266 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/66/1-1

—————

Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adıyaman ili, Gölbaşı İlçesi, 13 ada, 1023 parsel üzerindeki 715446 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4930 Ticaret Sicil No ile Adıyaman Ticaret Odasına kayıtlı 1330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Hasan ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16713, Oda Sicil No:52529), Şeyhmus BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16786, Oda Sicil No:63692), sorumlu denetim elemanları Kenan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:171, Oda Sicil No:15038), Mahmut KADIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20224, Oda Sicil No: 28540) ve Enver DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81945) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

   Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1267 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/67/1-1

—————

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Germencik İlçesi, 38 ada, 73 parsel üzerindeki 78591 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2457, Oda Sicil No:13352), Soner ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220), Tarkans Zorlu KOŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58199), Ahmet KIZILKAYA (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25060) ve Ahmet KEŞCİ’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33513) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

   Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1268 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/68/1-1

—————

Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 395 ada, 11 parsel üzerindeki 259627 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinde, Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 60959 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 589 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Hurşit Han DEMİRDEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5986, Oda Sicil No: 37518), Ömer GACIROĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46690) ve sorumlu denetim elemanları Kemal ÖZALIÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10833, Oda Sicil No: 8521), Bünyamin YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8672, Oda Sicil No: 24588), Erhan MERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 604, Oda Sicil No: 8835), Gülşah SARIÇAM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50561) ve Serap BÖLÜKBAŞI’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC. No: 50305010846) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1269 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/69/1-1

—————

Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, F-122 Pafta (YDS kaydında 247DY2A Pafta), 5269 ada, 26 parsel üzerindeki 548304 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 628605 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 723 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülfem ACIKARAOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14088, Oda Sicil No: 36071), Orhan ATILGAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12624, Oda Sicil No: 16042), Sertaç FIRAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76520) ve Aytaç FENERCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1270 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/70/1-1

—————

ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Pendik İlçesi, G22B11B4A Pafta, 8108 ada, 6 parsel üzerindeki 280233 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 625781 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 695 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ersin KASAPOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12530, Oda Sicil No: 14807), Ali DULKADİR(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3182, Oda Sicil No: 13563), Zafer KARAHAN’ ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11213) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1271 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/71/1-1

—————

Hisarcık Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, K34C05C3A Pafta, 7040 ada, 6 parsel üzerindeki 876368 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35463 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1679 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hisarcık Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Zeki ÖZDİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21753 Oda Sicil No: 26063), Mustafa KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7574, Oda Sicil No: 26163) ve sorumlu denetim elemanları Mehmet OĞUZMERT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21961, Oda Sicil No: 11467) ve Mehmet TEKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:8750) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1272 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/72/1-1

—————

Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F198B25D2C Pafta 216 ada, 1 parsel üzerindeki 598949 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2626 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Burhan Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No:9039), İbrahim MENGİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:655, Oda Sicil No:5917), Hüseyin UYSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5469, Oda Sicil No:14027), Ömer DİNLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6463, Oda Sicil No: 5149) ve Poyraz GÜNGÖR’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75043) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1273 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/73/1-1

—————

Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 138 ada, 1 parsel (YDS kaydında 11-6 Parsel) üzerindeki 208123 YİBF nolu(1a, 1b ve 6a, 6b blokları) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49867 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Yaşar BUMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6618, Oda Sicil No: 6387) ve Harun BAKKAL’ ın ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60545) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

   Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1274 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1459/74/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Atamer VAROL

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 03.01.2014 gün ve 138/6957 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Atamer VAROL 'a 2.226,86.-( İki Bin İki Yüz Yirmi Altı Türk Lirası Seksen Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 09.01.2014 gün ve 83 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 09.01.2014 gün ve 83 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : İsmail KAYA

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 07.01.2014 gün ve 138/6954 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İsmail KAYA 'a 986,23.-( Dokuz Yüz Seksen Altı Türk Lirası Yirmi Üç Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 07.01.2014 gün ve 75 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 75 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Nurten TOKTAŞ

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 136/6893 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Nurten TOKTAŞ 'a 1.870,44.-( Bin Sekiz Yüz Yetmiş Türk Lirası Kırk Dört Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 07.01.2014 gün ve 68 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 68 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Özlem ERDİR AKER

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 17.12.2013 gün ve 136/6881 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Özlem ERDİR AKER 'a 2.060,10.-( İki Bin Altmış Türk Lirası On Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6003 sayılı karan ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24.12.2013 gün ve 6003 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Evin GÜRSAN

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 11.12.2013 gün ve 136/6873 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Evin GÜRSAN 'a 948,30.-( Dokuz Yüz Kırk Sekiz Türk Lirası Otuz Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 17.12.2013 gün ve 5928 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 17.12.2013 gün ve 5928 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Veli GÖZÜTOK

ADRESİ       : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 03.01.2014 gün ve 138/6956 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Veli GÖZÜTOK 'a 951,65.-( Dokuz Yüz Elli Bir Türk Lirası Altmış Beş Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 09.01.2014 gün ve 84 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 09.01.2014 gün ve 84 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1233/6/1-1


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

—————

—————

—————


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

1524/1-1