14 Ocak 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28882

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İstanbul Daru'l-Fünun İlahiyat Vakfı. (Kısa adı İstanbul İlahiyat Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdullah Armağan, Abdullah Emin Çimen, Abdullah Tırabzon, Abdurrahim Taş, Abdurrahman Özdemir, Abdüsselam Arı, Adem Arıkan, Ahmet Gür, Ahmet Hamdi Çamlı, Ahmet Hamdi Furat, Ahmet Misbah Demircan, Ali Öztürk, Ali Reis Topçu, Ali Rıza Yapar, Avni Çelik, Bekir Kuzudişli, Bekir Yüksekdağ, Bilal Gökkır, Bilal Özkan, Ekrem Cengiz, Emrullah Hatipoğlu, Fikret Soyal, Hafiz Osman Şahin, Hidayet Aydar, Hüseyin Hüsnü Koyunoğlu, Hüseyin Kader, Hüseyin Hansu, Hüsnü Tuna, İbrahim Çetin, İrfan Başkurt, İrfan Üstündağ,İsmail Demirezen, İsrafil Kışla, Kerim Buladı, Mahmut Ay, Mahmut Yelek, Muhammet İhsan Karaman, Muhammet Masum Vanlıoğlu, Mustafa Demirkan, Mustafa Eriş, Mustafa İsmail Bağdatlı, Mustafa Karataş, Mustafa Tekin, Mustafa Yelek, Müstakim Arıcı, Mürteza Bedir, Nazmi Taha Kılınç, Nuray Sulhan, Nurettin Gemici, Nuri Okumuş, Osman Kaan, Ömer Bolat, Özcan Tunçel, Ramazan Muslu, Servet Bayındır, Seyit Ali Güşen, Sıtkı Ayan, Sıtkı Gülle, Şaban Kurt, Şevket Kotan, Şinasi Gündüz, Ümit Horozcu, Ünal Kavrazlı, Yusuf Halef, Zekeriya Güler, Zeki Cemal Özen, Ziya Alt An Elmas.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.12.2013 tarih, E:2013/88 K:2013/148 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin fiziki ve teknolojik yapılarını geliştirmek, korumak ve yaşatmak, öğrencilerin eğitim ve öğretimine her türlü katkıda bulunmak, bilginin geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- TL Nakit.

MÜTEVELLİ HEYETİ: Abdullah Tırabzon, Kerim Buladı, Seyit Ali Güşen, Mürteza Bedir, Mahmut Yelek, Müstakim Arıcı, Bilal Özkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren bir kuruma devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

215/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUNDA DÜZELTME

15/12/2013 tarihli ve 28852 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda Sınav Kılavuzu bölümündeki “Yazılı sınav 16.02.2014 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır." ifadesi "Yazılı sınav 02.03.2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır.” şeklinde; Uluslararası İlişkiler alanındaki 3 adet uzman yardımcısı kadrosuna başvurulan sınav türü ve puanlar tablosundaki “KPSS22” ifadesinin “KPSS33” şeklinde; Sınava Başvuru şartları bölümünün 1. maddesindeki “2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak.” ifadesinin "2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 75 puana sahip olmak.” şeklinde ve Başvuru için gerekli belgeler, şekli ve yeri bölümündeki “15.01.2014 - 24.01.2014 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta (iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmesi gereklidir. 24.01.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.” ifadesinin “22.01.2014 - 31.01.2014 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta (iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmesi gereklidir. 31.01.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

315/1-1


Sağlık Bakanlığından:

2014 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 - Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

7 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 14.03.2014 tarihi Cuma gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

8 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

9 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

10 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

16 Ocak 2014 Perşembe

(başvuru başlangıç tarihi)

P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması

23 Ocak 2014 Perşembe

(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

2

28 Ocak 2014 Salı saat:18:00

 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

13 Şubat 2014 Perşembe

KURA TARİHİ

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

14 Mart 2014 Cuma saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

316/1-1


Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğünden:

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin

a) Adı                         :  Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğü

b) Adresi                    :  Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğü, Temiz futbol Anıtı Serbest, Ulusal Güzel Sanat Eseri Yarışması Raportörlüğü, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201, 61200 TRABZON

c) Telefon Numarası  :  0 (462) 224 61 61 -1367

d) Fax Numarası        :  0 (462) 223 09 42

e) Web Adresi            :  http://www.trabzon.bel.tr

f) e-posta                    :  heykelyarismasi@trabzon.bel.tr

 

NOT: Belgelerin üzerine “TEMİZ FUTBOL ANITI” SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞܒNE şeklinde yazılacaktır.

 

2. YARIŞMANIN AMACI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu bir kararla Temiz Futbol temalı bir anıt yarışması yapılması düşünülmüştür. Trabzon halkının Trabzonspor ve futbola olan düşkünlüğünün sosyal, kültürel ve zaman içerisinde tarihsel bir değer haline geldiği Trabzon şehri için bilinen bir gerçektir. Toplumun futbol sevgisinin kültürle birleştirilerek, gelecek nesillere aktarılması, sanatı ve sanatçıyı destekleyerek, sporu ve sanatı kent mekânına yansıtmak amacıyla “Temiz Futbol” konulu ulusal, serbest, güzel sanat eseri yarışması yapılması amaçlanmaktadır.

 

3. ÖDÜLLER

Yarışmada verilecek ödüller (Net):

1.Ödül        :  25.000 TL            Mansiyon               :  10.000 TL

2.Ödül        :  20.000 TL            Mansiyon               :  10.000 TL

3.Ödül        :  15.000 TL            Mansiyon               :  10.000 TL

 

4. YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlanı                                               : 08.01.2014

• Kayıtların Başlaması                                         : 08.01.2014

• Soru sormak için son Gün                                : 22.01.2014

• Cevapların ilanı                                                 : 24.01.2014

• Projenin teslimi için son gün(elden teslim)       : 10.03.2014

• Projenin teslimi için son gün

(posta ya da kargo ile teslim)                              : 12.03.2014

• Jüri değerlendirme                                            : 14.03.2014

• Tasarımın sergilenmesi                                     : 16-29.03.2014

• Ödül töreni ve kolokyum                                  : 21.03.2014

 

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “TEMİZ FUTBOL ANITI” SERBEST, ULUSAL, GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201,  61200 TRABZON

276/1-1


 

—————

—————

—————


 

—————


 


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Doçentlik Ünvanını Almış Olmak, Doçent kadroları  daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını  belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayın listelerini kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklamalar

 

Adet

Drc.

Adet

Drc.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölümü Malzeme ABD

1

1

 

 

*Doçentlik Unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

 

Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik ABD

 

 

1

1

* Doçentlik Unvanını Biyoloji Alanında Almış ve Bakterilerin Polifazik Taksonomisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

 

263/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı dil yeterliliği

a) Üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a ve 3b koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a ve 2b de belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yeralan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Öğretim Üyesi başvuru formuna (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

5 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları iki (2) takım olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

İşletme/Muhasebe-Finansman

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme Lisans mezunu, Muhasebe ve Finansman (İngilizce) üzerine Yükseklisans, doktora programlarını tamamlamış ve bu alanda çalışmaları bulunan.

İŞLETME

İşletme /Yönetim Organizasyon

Doç. Dr.

1

İşletme Lisans mezunu, Yönetim-Organizasyon üzerine Yükseklisans ve Doktorasını tamamlamış ve Entelektüel Sermaye, Öğrenen Örgütler stratejik öğrenme modelleri üzerine uzmanlaşmış, çalışmaları bulunan.

İŞLETME

İşletme/Pazarlama

Prof. Dr. veya Doç. Dr.

1

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Yapı Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

MİMARLIK

Yapı / Fiziksel Çevre Kontrolü

Yrd. Doç. Dr.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Çevre Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliğin temel alanında Doçent ve Biyoloji Lisans mezunu, Çevre Mikrobiyolojisi, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü, Katı Atık Yönetimi derslerini vermiş, ilgili alanlarda SCI'de yayınlar yapmış ve projeler yönetmiş olmak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Biyoinformatik alanında üm Genom Düzeyinde Gen Ağları Kestirim Algoritmaları, Yapay Sinir Ağları ve Telekominikasyon alanında SCI yayınları olmak. Hesaplamalı Biyoloji ve Mikro İşlemci derslerini vermiş olmak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Uyandırılmış Beyin Potansiyelleri, Nörofizyolojik Sinyal İşleme, Elektrofizyoloji, Yapay Sinir Ağları, İnsan Fizyolojisi, Akıllı Tanı, Tıp Teknolojileri, Biyomedikal Sinyaller ve Sistemler.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Dinamik Sistemler ve Kontrol

Doç. Dr.

1

Mekatronik Sistemler ve Robotik

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Hidrojen

Yrd. Doç. Dr.

1

Katalitik Hidrojen Üretimi, Biyokütle ve Yakıt Pili

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliği/Mühendislik Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

SAP ve NETSİS yazılımlarını kullanarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde ERP, üretim yönetimi ve mühendislik ekonomisi alanlarında dersler verebilen, sürdürülebilir sistemlerin ekonomik fizibilitesi üzerine çalışmaları olan.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını bilgisayar mühendisliği alanında yapmış olmak,SCI endeksli dergilerde makine öğrenmesi,

biyomedikal sinyal işleme ve bioinformatik konularında çalışmalar yayınlamış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Makine Mühendisliği/
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/
Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını Robotik konusunda yapmış ,Doktora sonrası araştırma deneyimi ve uluslarası araştırma projelerinde çalışmış olmak , doktora derecesini Makina, Elektrik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden almış olmak, Adayın Robotik konusunda Science Citation indeksli dergilerde yayın yapmış olması

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. veya Doç.Dr. veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans programını tamamlamış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK - BİLGİSAYAR

Uygulamalı Matematik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı Matematik alanında yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak.

GENETİK VE BİYOİNFORMATİK

Genetik

Doç. Dr.

1

Doktorasını tıbbi biyoloji ve genetik alanında yapmış olmak , kanserde tedaviye yönelik ilaç öncüllerinin geliştirilmesi ve hücre sinyal yollarında protein-protein etkileşimlerinin tanımlanması konularında yayınlarının bulunması

PSİKOLOJİ

Gelişim Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Gelişim Psikoloji alanında yapmış olmak , çocuk ve ergen gelişimi alanında yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Klinik Psikolojisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak , psikopatoloji, değerlendirme,psikoterapi alanında yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Sosyal Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak ve bu alanda yayınları bulunmak.

PSİKOLOJİ

Bilişsel Psikoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

Doktorasını bilişsel psikoloji veya nörabilim ve araştırma yöntemleri alanında yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmarı bulunmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

Kamu Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan Hakları Hukuku doktora mezunu olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

BOTE lisans programındaki teknik derslerin verilmesinde, proje ve tezlerin yürütülmesinde, ulusal ve uluslarası projelerin yapılması ve yürütülmesinde görevlendirilmek üzere; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr.

1

PDR lisans programında derslerin, projelerin yürütülmesinde, ulusal ve uluslarası projelerin yapılması ve yürütülmesinde görevlendirilmek, ayrıca PDRM merkezinde destek vermek üzere; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip

EĞİTİM BİLİMLERİ

Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr.

1

Ölçme Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ

Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.

1

Eğitim Araştırmaları ve Değerlendirmeleri konusunda doktora yapmış olmak. Üstün zekalı eğitimi ve matematik eğitimi gibi eğitimin çok farklı alanlarında yurtdışı yayın yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Yönetimi

Prof. Dr.

1

Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak

ÖZEL EĞİTİM

Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

1. Adayın H indexi;

a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Genel Cerrahi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Göz Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kalp-Damar Cerrahisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Ortopedi ve Travmatoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Patoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Üroloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Aile Hekimliği

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

10

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Göğüs Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

4

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Halk Sağlığı

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İç Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

10

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Kardiyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Nöroloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Nükleer Tıp

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyasyon Onkolojisi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Radyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

6

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Farmakoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Genetik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Anatomi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

5

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyofizik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyoistatistik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

1

 

 

 

1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4
b. Doç’ler için H index Kriteri 8
c. Prof’ler için H index Kriteri 12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Fizyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Histoloji ve Embriyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyokimya

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Tarihi ve Etik

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Eğitimi

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İmmunoloji

Öğretim Üyesi (Prof.Dr. Veya Doç.Dr. Veya Yrd.Doç. Dr.)

2

 

256/1-1