12 Ocak 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28880

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Erzurum İli sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4684,4685 ve 4686 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatının müddeti 29.12.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

223/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Van ilinde faaliyet gösteren 2055 dosya nolu METİŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 919 dosya nolu RUMELİ Yapı Denetimi Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 461 dosya nolu ÖMÜRHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 369 dosya nolu KOCAELİ Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 27.12.2013 tarih ve 10280 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

227/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Özel Şart

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

- Yaşlanma DNA onarımı ve nadir genetik hastalıklar üzerinde çalışmış olmak.

- Biyokimya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

 

BAŞVURU ADRESİ:

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

205/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 11.12.2013 gün 2013/329 sayılı ceza kararı

Mustafa GÜRLEYİK-Özel Doğru Karar Dil Merkezi Kursu Eski Müdürü

Kursun açılış izin tarihi olan 14.02.2012 tarihinden önce (26/01/2012) Ankara Valiliğine göndermiş olduğunuz tanıtıcı amaçlı bilgilendirme yazıları yazmanız ve 05.08.2012 tarihinde İstanbul Valiliğine gönderdiğiniz İngilizce ve Arapça Kampanyası konulu yazılar, kurumun faaliyet gösterme izninin bulunmadığı halde İstanbul'da izin alınmadan bilgilendirme yazısı gönderdiğiniz ayrıca 5580 Sayılı Özel Eğitim Kanunun 11. Maddesine aykırı davrandığınız" iddiaları sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK'nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası ile tecziye edildiniz.

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

123/1/1-1

—————

İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 11.12.2013 gün 2013/330 sayılı ceza kararı

Malik DİLKO-Özel Doğru Karar Dil Merkezi Kursu Eski Kurucu Müdürü

“Kursun açılış izin tarihi olan 14.02.2012 tarihinden önce (26.01.2012 tarihinde) Ankara Valiliğine tanıtıcı amaçlı bilgilendirme yazıları yazdığınız" iddiaları sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK'nin 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası ile tecziye edildiniz.

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

123/2/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No          :  14.11.2013-74                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No              :  14.11.2013-1236                                       SİVAS

Dosya No                            :  44.11.18                                

 

Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Karaçayır Köyü, 515 nolu parsel, Karıncalık Köyü, 728, 729, 730, 731 nolu parseller ile tescil harici alanda, Sit dışında bulunan, Karaçayır Yamaç Yerleşimi’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 04.06.2013 tarihli ve 1577 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Kuluncak İlçesi, Karaçayır Köyü, 515 nolu parsel, Karıncalık Köyü, 728, 729, 730, 731 nolu parseller ile tescil harici alanda tespit edilen Karaçayır Yamaç Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Karaçayır Yamaç yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, tapunun 731 ve 515 nolu parsellere ilişkin Malatya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 05.08.2013 tarihli ve 3528 sayılı yazısında belirtilen mükerrerlik durumunun ilgili Kurumlarca düzeltilerek sonucunun Kurulumuza bildirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

216/1-1

—————

 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No       :  14.11.2013-74                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           :  14.11.2013 - 1228                                        SİVAS

Dosya No                         :  60.04.242                                 

 

Tokat İli, Niksar İlçesi, Boğazbaşı Köyü, Kızıl Yazı Mevkii’nde, Sit alanı dışında, tapunun 622 ve 623 nolu parsellerde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlarda tespit edilen Kaletepe Yerleşmesi’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.05.2013 tarihli ve 1582 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Niksar İlçesi, Boğazbaşı Köyü, Kızıl Yazı Mevkiinde bulunan, tapunun 622 ve 623 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Kaletepe Yerleşmesi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

217/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No       : 20.12.2013 - 62                             Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No           : 20.12.2013 - 719

Çorum İli, Alaca İlçesinde bulunan ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 07.03.1986 tarih ve 1967 sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit olarak ilan edilen, sınırlan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.05.2001 tarih ve 7358 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekli ile değiştirilen Alacahöyük örenyeri ile Koruma Kurulunun aynı kararı ile sit alanı olarak ilan edilen Gölpınar Su Bendi ve Kalınkaya Taş Ocağına ilişkin hazırlanan 2. aşama çalışmaları kapsamındaki "Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Çevre Düzenleme Projesi" çalışmalarının Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22.11.2013 tarih ve -52886439-223613 sayılı yazısı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.02.2002 tarih ve 7755 sayılı, 09.04.2004 tarih ve 9071 sayılı, 06.08.2010 tarih ve 5282 sayılı kararları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 14.09.2010 tarih ve 770 sayılı kararı, Kurulumuzun 06.09.2012 tarih ve 75 sayılı, 05.09.2013 tarih ve 626 sayılı, 04.10.2013 tarih ve 653 sayılı, 24.10.2013 tarih ve 655 sayılı kararları, 04.09.2013 tarih ve 2200 sayılı, 02.10.2013 tarih ve 2454 sayılı, 23.10.2013 tarih ve 2565 sayılı ve 19.12.2013 tarih ve 3092 sayılı uzman raporları okundu; dosyası, projeleri, raporları ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Alaca İlçesinde bulunan ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 07.03.1986 tarih ve 1967 sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen, sınırları Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.05.2001 tarih ve 7358 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekli ile değiştirilen Alacahöyük örenyeri ile Koruma Kurulunun aynı kararı ile sit alanı olarak ilan edilen Gölpınar Su Bendi ve Kalınkaya Taş Ocağına ilişkin hazırlanan 2. aşama çalışmaları kapsamındaki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 1/500 ölçekli Çevre Düzenleme Projelerinin ve plan notlarının uygun olduğuna, sit alanı sınırlarının kazı başkanı görüşleri doğrultusunda değiştirilmesinin uygun olduğuna ve sınır değişikliğini gösterir paftanın onaylanmasına karar verildi.

172/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO :    12.12.2013-130                            45.05/69

KARAR TARİHİ VE NO :         12.12.2013-3149                    Toplantı Yeri-İZMİR

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Mandallı Köyü sınırları içerisinde bulunan tümülüsün tesciline ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bila tarihli ve 730 sayılı yazısı; Ahmetli Kaymakamlığı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.07.2012 tarihli ve 529-1023 sayılı yazısı; Gölmarmara Kaymakamlığı, Gölmarmara Belediye Başkanlığının 19.07.2012 tarihli ve 278 sayılı yazısı; Manisa İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.07.2012 tarihli ve 9212 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 20.07.2012 tarihli ve 11431 sayılı yazısı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.07.2012 tarihli ve 162567 sayılı yazısı; Gölmarmara Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.07.2012 tarihli ve 529-1098 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2012 tarihli ve 3331 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.07.2012 tarihli ve 298 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 27.07.2012 tarihli ve 35342 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğü, Turgutlu Kadastro Hizmet Yerinin 27.07.2012 tarihli ve 516 sayılı yazısı; Turgutlu Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.07.2012 tarihli ve 1778 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğü, Ahmetli Kadastro Hizmet Yerinin 31.07.2012 tarihli ve 85 sayılı yazısı; Ahmetli Belediye Başkanlığı, İmar İşlerinin 31.07.2012 tarihli ve 323 sayılı yazısı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğünün 02.08.2012 tarihli ve 752.01.01-10176 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 07.08.2012 tarihli ve 22 sayılı yazısı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 15.08.2012 tarihli ve 35503 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 22.08.2012 tarihli ve 4078-17701 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 23.08.2012 tarihli ve 6422 sayılı yazısı; Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2012 tarihli ve 70433 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü-İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 19.10.2012 tarihli ve 22673 sayılı yazısı ve ekleri; konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 02.12.2013 tarihli, 10.10.2013 tarih ve 1423 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Mandallı Köyünde bulunan, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında sınırları gösterilen alanın I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, söz konusu taşınmazlar için tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Taşınmazın bir bölümü I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalmaktadır.” kaydının konulması gerektiğine,

Bu alana ilişkin, 648 sayılı KHK ile 5226-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanun kapsamında üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları belirlenmesi gerektiğinden,

“- Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya gidilemez, bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz.

- Resmi ve Özel Kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle birlikte konu koruma bölge kurulunca değerlendirilmeden herhangi bir uygulama gerçekleştirilemez.

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebilir. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.” hükümlerinin, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, kararımız ile belirlenen arkeolojik alana ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili idarelerce hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

173/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO      : 12.12.2013-130                          45.05/70

KARAR TARİHİ VE NO           : 12.12.2013-3150                  Toplantı Yeri - İZMİR

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Derici Köyü sınırları içerisinde bulunan tümülüsün tesciline ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bila 2012 tarihli ve 730 sayılı yazısı; Ahmetli Kaymakamlığı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.07.2012 tarihli ve 529-1023 sayılı yazısı; Gölmarmara Kaymakamlığı, Gölmarmara Belediye Başkanlığının 19.07.2012 tarihli ve 278 sayılı yazısı; Manisa İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.07.2012 tarihli ve 9212 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 20.07.2012 tarihli ve 11431 sayılı yazısı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.07.2012 tarihli ve 162567 sayılı yazısı; Gölmarmara Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.07.2012 tarihli ve 529-1098 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2012 tarihli ve 3331 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.07.2012 tarihli ve 298 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 27.07.2012 tarihli ve 35342 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğü, Turgutlu Kadastro Hizmet Yerinin 27.07.2012 tarihli ve 516 sayılı yazısı; Turgutlu Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.07.2012 tarihli ve 1778 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğü, Ahmetli Kadastro Hizmet Yerinin 31.07.2012 tarihli ve 85 sayılı yazısı; Ahmetli Belediye Başkanlığı, İmar İşlerinin 31.07.2012 tarihli ve 323 sayılı yazısı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğünün 02.08.2012 tarihli ve 752.01.01-10176 sayılı yazısı; Manisa Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 07.08.2012 tarihli ve 22 sayılı yazısı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 15.08.2012 tarihli ve 35503 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 22.08.2012 tarihli ve 4078-17701 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 23.08.2012 tarihli ve 6422 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2012 tarihli ve 70433 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü-İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 19.10.2012 tarihli ve 22673 sayılı yazısı ve ekleri; konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 02.12.2013 tarihli, 10.12.2013 tarih ve 1424 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Derici Köyünde bulunan, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında sınırları gösterilen alanın I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, söz konusu taşınmazlar için tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Taşınmazın bir bölümü I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalmaktadır.” kaydının konulması gerektiğine,

Bu alana ilişkin, 648 sayılı KHK ile 5226-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanun kapsamında üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları belirlenmesi gerektiğinden,

“- Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya gidilemez, bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz.

- Resmi ve Özel Kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle birlikte konu koruma bölge kurulunca değerlendirilmeden herhangi bir uygulama gerçekleştirilemez.

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebilir. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.” hükümlerinin, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, kararımız ile belirlenen arkeolojik alana ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili idarelerce hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

174/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO :    11.12.2013-129                            35.02/1008

KARAR TARİHİ VE NO :         11.12.2013-3123                    Toplantı Yeri - İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Kaşıkçı köyü, Çardaktepe mevkiinde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğünce yapılmak istenen ağaçlandırma çalışması kapsamında Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen yerinde incelemeler sonucunda I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescile önerilen alana ilişkin hazırlanan 07.07.2010 tarihli Müze uzman raporu ve eklerinin iletildiği Bergama Müze Müdürlüğü’nün 07.07.2010 tarihli ve 766 sayılı yazısı, Müze ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespitler sonucunda tescili önerilen alana ilişkin 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğü’nün 22.05.2012 tarihli ve 1593 sayılı yazısı ile istenilen Kurum görüşlerinin iletildiği Bergama Müze Müdürlüğü’nün 31.05.2012 tarihli ve 536 sayılı yazısı eki 31.05.2012 tarihli Müze uzman raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2012 tarihli ve 498 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşlemeler Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2012 tarihli ve B.16.0.YİG.0.80.05.00/351420001-119997 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2012 tarihli ve 26362 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.06.2012 tarihli ve 54835-607960 sayılı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.06.2012 tarihli ve 1392/12978 sayılı, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nün 01.08.2012 tarihli ve 7344 sayılı yazısı ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.12.2013 tarihli, 10.12.2013 tarih ve 1422 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Kaşıkçı köyü, Çardak tepede bulunan alanın ekli 1/5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,

Kararımız ile tescillenen III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin olarak,

“- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilerek sondaj kazıları sonucunda herhangi bir buluntuya rastlanılmaması halinde ağaçlandırma vb. uygulamaların Koruma Bölge Kurulundan izin alınması şartıyla gerçekleştirilmesi mümkündür.

- Alana ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı yürürlüğe girmeden alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya gidilemeyecektir.

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

- Tevhit ve ifraz işlemleri için Koruma Bölge Kurulu izni alınması zorunludur.”

hükümlerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine,

Ekli tescil fişinin uygun olduğuna,

Kararımız ile tescillenen III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik olarak 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği koruma amaçlı imar planı hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

175/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO :    12.12.2013-130                            45.05/49

KARAR TARİHİ VE NO :         12.12.2013-3146                    Toplantı Yeri - İZMİR

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Alahıdır köyü, Kızılyer mevkiinde, kaçak kazı yapılan alandaki incelemelerde tespit edilen mezara ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.02.2008 tarihli ve 577 sayılı yazısı eki Manisa Müze Müdürlüğü’nün 20.02.2008 tarihli ve 234 sayılı yazısı ilişiğindeki 19.02.2008 tarihli Müze uzman raporu, konuya ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.04.2008 tarihli ve 1129 sayılı yazısı eki Manisa Müze Müdürlüğü’nün 02.04.2008 tarihli ve 423 sayılı yazısı ilişiğindeki 02.04.2008 tarihli Müze uzman raporu, Müze ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespitler sonucunda tescili önerilen alana ilişkin 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğü’nün 09.04.2012 tarihli ve 1138 sayılı yazısı ile istenilen Kurum görüşlerinin iletildiği Ahmetli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.04.2012 tarihli ve 529-599 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 02.05.2012 tarihli ve 20237 sayılı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.05.2012 tarihli ve 4166 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2012 tarihli ve 49178-606403 sayılı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.04.2012 tarihli ve 1872 sayılı yazısı eki Manisa Müze Müdürlüğü’nün 19.04.2012 tarihli ve 652 sayılı, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nün 16.05.2012 tarihli ve 207634 sayılı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 15.06.2012 tarihli ve 3119-12543 sayılı yazıları ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.12.2013 tarihli, 10.12.2013 tarih ve 1474 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, Alahıdır köyü, Kızılyer mevkiinde bulunan alanın ekli 1/5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,

Kararımız ile tescillenen III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin olarak,

“- E:0.05, hmax:4,50 (tek kat) ve parsel büyüklüğü ne olursa olsun maksimum taban alanı 100 m²’yi geçmeyecek şekilde tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Ancak; Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa Kazı Başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Koruma Kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.”

hükümlerinin, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine,

Ekli tescil fişinin uygun olduğuna,

Kararımız ile tescillenen III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik olarak 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği koruma amaçlı imar planı hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

176/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No       : 18.12.2013- 61                         Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No           : 18.12.2013- 716

 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Açıklama Raporunun değerlendirilmesi talebine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEM’in 17.12.2013 gün, 34342036.310.01.02/2812/22863(1106 ND) sayılı yazısı ve ekleri, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.04.1980 tarih ve A-2167 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 03.09.1985 tarih ve 1378 sayılı kararı, 10.07.1986 tarih ve 2458 sayılı kararı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.08.2003 tarih ve 8705 sayılı kararı, Ankara Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2008 tarih ve 244 sayılı kararı, 31.03.2010 tarih ve 468 sayılı kararı, Ankara 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2013 tarih ve 423 sayılı kararı, 25.10.2013 tarih ve 670 sayılı kararı, 01.11.2013 tarih ve 671 sayılı kararı, 21.11.2013 tarih ve 674 sayılı kararı, 06.12.2013 tarih ve 707 sayılı kararı, 13.12.2013 tarih ve 710 sayılı kararı, 18.12.2013 tarih ve 3087 sayılı uzman raporu, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporu incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, ekli hâlihazır haritada koordinatları verilen etkileme geçiş alanları, kentsel sit alanı, 1.derece arkeolojik sit alanları ve 2. derece arkeolojik sit alanı sınırları değişikliğinin uygun olduğuna ve onaylanmasına, ekli 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve plan hükümlerinin 2863 sayılı yasa kapsamında düzeltildiği şekliyle uygun bulunduğuna karar verildi.

 

177/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO      : 28.11.2013-81                        TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO           : 28.11.2013-3004                        ADANA

 

Mersin İli, Tarsus ilçesi, Caminur, Camiatik, Camicedit, Çataklı, Cumhuriyet, Hürriyet, Fatih, İnceark, Sakızlı, Şehitkerim, Tekke, Kızılmurat, Sofular, Tabakhane, Küçükminare, Eskiömerli, Müftü, Reşadiye, Şehit Mustafa, Yeniömerli, Yeşilyurt ve Zorbazark Mahallelerini kapsayan ve Müzesince tespiti yapılan Tarsus Antik Kentinin tescil edilmesi işlemine ilişkin, Tarsus Kaymakamlığı İlçe Müze Müdürlüğünün 10.05.2013 gün ve 588 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.05.2013 günlü rapor, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2009 gün ve 5175 sayılı kararı ile 21.10.2009 gün ve 5394 sayılı kararı okundu, Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 1360 sayılı kararı, Kurulumuzca oluşturan komisyonca hazırlanmış 01.11.2013 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Tarsus ilçesi, Caminur, Camiatik, Camicedit, Çataklı, Cumhuriyet, Hürriyet, Fatih, İnceark, Sakızlı, Şehitkerim, Tekke, Kızılmurat, Sofular, Tabakhane, Küçükminare, Eskiömerli, Müftü, Reşadiye, Şehit Mustafa, Yeniömerli, Yeşilyurt ve Zorbazark Mahallelerini kapsayan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki Kurulumuzun 26.09.2012 gün ve 1360 sayılı kararı gereği oluşan komisyonca hazırlanmış sit sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

 

178/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

 

Yrd. Doç. Dr.

3

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezunu ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce)

-

Yrd. Doç. Dr.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu ve doktora çalışmalarını lazerler ile ilgili konuda yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

(İngilizce)

-

Yrd. Doç. Dr.

3

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

TIP FAKÜLTESİ

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı olmak ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Hematolojisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Antenatal hidronefrozlu bebeklerin izlemi ve yönetimi konusunda çalışma yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı ve İrritable barsak sendromlu hastalarda adrenerjik gen polimorfizmi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal uzmanı ve Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Doç. Dr.

1

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Ağız, yüz ve çene cerrahisi yan dal uzmanlığı olmak.

Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Yoğun Bakım  hastalarında ve farklı cerrahi hastalık gruplarında prognostik skorlama sistemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Doç. Dr.

1

Pediatrik patolojide deneyimli ve hipoksi reperfüzyon hasarı konusunda deneysel yayınlar yapmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr.

1

Yoğun bakım  yan dal uzmanlığı , anesteziyoloji ve reanimasyon board belgesi sahibi olmak ve KVC cerrahi anestezisi deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yoğun bakım deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

KVC Cerrahi anestezisi ve Yoğun bakım deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr.

1

Laparoskopik cerrahi ve onkoloji cerrahisi deneyimli olmak.

 

207/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Altın Nesil Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ( ALTIN NESİL VAKFI)

VAKFEDENLER: Dr.Bayram ALTAN, Mustafa SARAÇ, Ahmet ÇELEN, Av.Mücahit BEKEÇ, Hafiz FAKİRULLAH.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

 Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/11/2013 tarih ve E.2013/529 K.2013/74 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin eğitim, sağlık, ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak üzere bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunarak, gençlerimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi gelişimleri için her türlü destekte bulunmak ve bu amaca yönelik her türden çalışmayı yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit .

YÖNETİM KURULU: Mustafa SARAÇ, Dr. Bayram ALTAN, Abdullah FAKİRULLAH, Bayram ALTAŞ, Av. Mücahit BEKEÇ, Maruf IŞIKDAĞ, Av.Yunus USTAHABİBOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı aynı gaye ile kurulan bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

206/1-1