9 Ocak 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28877

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Disiplin Kurulundan:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85256’Nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 26.11.2013 tarih ve 788/2170 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.12.2013 tarih ve 3298/7259 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.01.2014 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85256 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Köyü 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 375, 377, 378, 379, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 693, 1092, 1094, 1096, 2394,

Elvan Köyü 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 727, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 2039, 2040, 2041, 2048, 2205, 2407, 2409, 2410, 2413, 2419, 2420, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501’nolu parseller, tescil harici alan (Ekilemez),

İlgililere ilanen duyurulur.

133/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Karakuş M6-Cendere Üretim Kampı ile Fider-1 Revize Enerji Nakil Hattının yapılabilmesi için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan, Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikli Köyündeki 319 no.lu parselin 1293,59 m²’lik kısmının, 326 no.lu parselin 1148,84 m²’lik kısmının, 327 no.lu parselin 110,59 m²’lik kısmının, 334 no.lu parselin 2567,03 m²’lik kısmının, 372 no.lu parselin 601,57 m²’lik kısmının, 379 no.lu parselin 1045,42 m²’lik kısmının, 549 no.lu parselin 213,55 m²’lik kısmının ve Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Salkımbağı Köyündeki 966 no.lu parselin 1738,63 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 8719,22 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.09.2013 ve bunu tamamlayan 26.12.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu’nun 21 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

130/1-1


TÜRMOB Disiplin Kurulundan:

DÜZELTME İLANI

3 Ocak 2014 gün ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRMOB Disiplin Kurulu kararlarında, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat Kesik’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmesine ilişkin duyuruda sehven “Keskin” olarak yazılan soyadı “Kesik” olarak düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

134/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

DOÇENT kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Yeniçağ Tarihi

Prof.

1

Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri ile Osmanlı Gayri Müslim Cemaatleri Hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Prof.

1

Kompozisyon alanında Doçentlik belgesine sahip olmak, Bir Devlet Konservatuvarında Doçentlik Unvanında en az 5 yıl Kompozisyon dersleri vermiş olmak, Müzik Teorisi ve Yorumbilim alanında belli başlı yayınevlerinden yayımlanmış çalışmaları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Cilt

Doç.

1

Türk İslam Sanatları Tarihinde Yüksek Lisans yapmış olmak, Türk Sanatı programında Doktora yapmış olmak, Geleneksel Sanatlar konusunda Doçentliğini almış olmak.

136/1-1


 


 


 

135/1-1