28 Aralık 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28865

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ESKİHİSAR VE TINAZ OCAKLARINDA 6 KİŞİLİK İŞ GÜCÜ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAM OTOMATİK KAPALI SİSTEM DOKU TAKİP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KLİNİK EĞİTİM İSTASYONU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


4046 SAYILI YASAYA GÖRE 28.08.2013 TARİHİNDE YAPILAN İHALE SONUCUNA GÖRE

SATIŞI YAPILAN PARSELLERE AİT KESİN LİSTEDİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ESKİHİSAR VE TINAZ OCAKLARINDA 6 KİŞİLİK İŞ GÜCÜ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                            :  2013/190484       İhale Dosya No: GELİ/2013- 1108

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252) 572 59 05    Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  Eskihisar Ve Tınaz Ocaklarında 6 Kişilik İş Gücü Hizmet Alımı İşi

b) Yapılacağı yer                       :  YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Eskihisar Ocağı Kriblaj tesisleri Yatağan

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) Takvim günüdür.

                                                     Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içersinde işe başlanacaktır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  08/01/2014 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz) TL. Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

8 - Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen; Elektrikli ekskavatörlerin elektrik kablolarının düzenlenmesi, makinelerin yürütülmesi, kablo atlatmalarının sökülüp kurulması, Kriblaj tesisinde oluşan kömür birikintilerinin elek altından, palet altından ve kırıcı çevresinden alınması ve bant boylarının temizlenmesi ve ocak içi müteferrik temizlik işleri gibi her türlü personel çalıştırma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç)  4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

10559/1-1


TAM OTOMATİK KAPALI SİSTEM DOKU TAKİP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Tam Otomatik Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı 1 Adet

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/191792

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0.422.341 12 36 - 0.422.377 32 93

                                                     Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi          :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :  -

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Tam Otomatik Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı 1 Adet

b) Teslim yeri                            :  İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yer/yerlere çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 (altmış) Takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu Kampüs-Malatya

b) Tarihi ve saati                        :  28.01.2014 Salı günü saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c - Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. İhaleye katılacak firmalar, T.C. Sanayi Bakanlığı veya TSE Hizmet Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır.

4.3.3. İhaleye katılacak firmalar teklif etmiş oldukları cihaz ile ilgili teknik doküman kataloğu sunmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10561/1-1


KLİNİK EĞİTİM İSTASYONU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Klinik Eğitim İstasyonu Sistemi 1 Adet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/191867

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0.422.341 12 36-0.422.377 32 93/Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi          :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Klinik Eğitim İstasyonu Sistemi 1 Adet

b) Teslim yeri                            :  İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yer/yerlere çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                           :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 (altmış) Takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu Kampüs-Malatya

b) Tarihi ve saati                        :  21.01.2014 Salı günü Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c - Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km 44280 Kampus-MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10562/1-1


4046 SAYILI YASAYA GÖRE 28.08.2013 TARİHİNDE YAPILAN İHALE SONUCUNA GÖRE

SATIŞI YAPILAN PARSELLERE AİT KESİN LİSTEDİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

 

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/ KÖY

ADA

PARSEL

NO

TAPU

ALANI (m²)

DEĞ.

ALAN (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

PARSELİ

SATIN ALAN

PARSEL

SATIŞ DEĞERİ

  1

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

12

516,28

516,28

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

MEHMET KÜRKÜN

8.500,00

  2

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

15

656,55

656,55

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

CEM ERENKUL

7.500,00 TL

  3

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

17

1,217.79

1.217,79

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

HAMİT BÜTÜN

13.750,00 TL

  4

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

20

288,18

288,18

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

ŞADİYE COŞAR

3.250,00 TL

  5

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

21

503,82

503,82

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

HAKAN ERDİNÇ TUNCEL

7.500,00 TL

  6

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

23

806,50

806,50

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

NECDET AY

15.500,00 TL

  7

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

24

876,07

876,07

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

AYKUT YARDIM

16.000,00 TL

  8

ADANA

POZANTI

BELEMEDİK

117

25

776,02

776,02

TARLA

İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

MEHMET ÜNÜVAR

14.500,00 TL

  9

GAZİANTEP

İSLAHİYE

FEVZİPAŞA

 

376

252,00

252,00

KARGİR LOJMAN VE ARSASI

KONUT ALANI

IRAZ ASLAN

40.000,00 TL

10

GAZİANTEP

İSLAHİYE

FEVZİPAŞA

 

411

386,00

386,00

KARGİR LOJMAN VE ARSASI

KONUT ALANI

ÖKKEŞ KARA

33.000,00 TL

11

GAZİANTEP

İSLAHİYE

FEVZİPAŞA

 

412

380,00

380,00

KARGİR LOJMAN VE ARSASI

KONUT ALANI

ŞÜKRÜ ŞAHBUDAK

37.000,00

12

GAZİANTEP

İSLAHİYE

FEVZİPAŞA

 

423

336,00

336,00

ARSA

KONUT ALANI

HASAN SARIOĞLU

11.000,00 TL

İlanen duyurulur.

10555/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 09.01.2014 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250.00-TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 09.01.2014 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

7-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

7-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

7-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2- Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Fevziye

109

11

47646,30m²

47646,30m²

İmarsız Tarla Alanı

-

1.905.852,00-TL.

57.175.56-TL.

09.01.2014

14.35

2

Alacaatlı

41021

1

2600m² arsa+1491m² alanlı yapı

2600m² arsa+1491m² alanlı yapı

Belediye Hizmet Alanı

E:0.50

Hmax=12.50

2.000.000,00-TL.

60.000,00-TL

09.01.2014

14.40

3

Alacaatlı

44843

6

10357m²

10199m²

İlköğretim Alanı

E:1.00

Hmax=Serbest

1.529.850,00-TL.

45.895,50-TL

09.01.2014

14.45

İlanen Duyurulur.

10585/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 09.01.2014 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yukarıyurtçu

85

1

3438m²

3438m²

Ticaret Alanı

E:1.00

Hmax=Serbest

859.500,00-TL.

25.785,00-TL.

09.01.2014

14.15

2

Aşağıyurtçu

62461

3

2739,19m²

1731,49m²

Konut Alanı

E:1.00

Hmax=Serbest

346.298,00-TL

10.388,94-TL

09.01.2014

14.20

3

Alacaatlı

44843

5

4254m²

4190m²

Sağlık Alanı

E:0.60

Hmax=Serbest

838.000,00-TL

25.140,00-TL

09.01.2014

14.25

4

Alacaatlı

44843

4

2459m²

2421m²

Kültür Alanı

E:0.60

Hmax=Serbest

484.200,00-TL

14.526,00-TL

09.01.2014

14.30

İlanen Duyurulur.

10586/1-1