23 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28860

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Üremeye yardımcı teknikler ve moleküler biyoloji alanında çalışmaları olmak

10401/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

T.C. MSB

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7nci, derece kadrolara atanmak üzere 2 adet Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. Sınav Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olması,

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin İşletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1979 tarih ve sonraki doğumlular)

(ç) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)'ndan birinden KPSS P(23) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,

(d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları,

gerekmektedir.

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. İstenen Belgeler

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir:

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ),

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı,

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için),

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

Eksik belge, bilgi ve koşullan uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir.

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

E) Değerlendirme ve Atama

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alman puandır.

Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır.

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların haklan münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

10366/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Aranan Nitelikler

Eczacılık Fakültesi

 

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Profesör

1

1

 

 

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

 

 

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

2

1

 

 

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Doçent

2

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Resim

Resim

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

 

Şehir ve Bölee Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

3

1

 

 

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Doçent

3

1

 

Tarsus Teknoloji Fakültesi

 

Mckatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Romatoloji Yandal Uzmanı Olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Yandal Uzmanı Olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji Uzmanı Olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

 

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

 

Turizm Fakültesi

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm işletmeciliği

Doçent

2

2

 

Sağlık Yüksekokulu

 

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

2

1

 

 

Hemşirelik

Hemşirelikte Yönetim

Doçent

3

1

 

Erdemli Uygulamalı Tekn, ve İşit. YO.

 

İşletme Bilgi Yönetimi

 

Doçent

2

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Doçent

3

1

 

10326/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Devlet Konservatuarı ve Viranşehir Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden belirtilen puanı aldığını gösteren belgesi olmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

 

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Anorganik Kimya

1

2

 

 

 

 

 

Organik Kimya

1

1

 

 

 

 

 

Klasik Arkeoloji

1

1

 

 

 

 

 

Genel Biyoloji

 

 

2

1

 

 

 

Sanat Tarihi

 

 

 

 

4

1

 

İngiliz Dili ve Edb.

 

 

 

 

3

1

 

Fars Dili ve Edebiyatı

 

 

1

1

 

 

12 Yüzyıl Farsça klasik metinler üzerinde çalışma yapmış olmak

Uygulamalı Sosyoloji

 

 

 

 

5

1

 

Protohistorya ve Önasya Ark.

 

 

 

 

3

1

 

GÜZEL SANATLAR FAK.

 

 

 

 

 

 

 

İç Mimarlık ve Çev.Tas.

 

 

 

 

1

1

 

Mimarlık

 

 

 

 

3

1

 

İKT.VE İDR.BİL.FAK.

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

2

1

 

 

 

Maliye Teorisi

 

 

 

 

3

1

 

İktisat Politikası

 

 

 

 

2

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Arap Dili ve Belagatı

 

 

 

 

4

1

 

Din Felsefesi

 

 

 

 

4

1

 

Din Eğitimi

 

 

 

 

4

1

 

Türk Din Musikisi

 

 

 

 

3

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Bilimleri

 

 

 

 

3

1

 

Elektrik Tesisleri

 

 

 

 

4

1

 

Telekominikasyon

 

 

 

 

4

1

 

Ölçme Tekniği

 

 

 

 

3

1

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

 

 

 

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak

İç Hastalıkları

 

 

 

 

5

1

Nefroloji alanında Yandal Uzmanlık yapmış olmak

Göğüs Hastalıkları

 

 

 

 

3

1

 

Radyoloji

 

 

 

 

3

1

 

Tıbbi Farmakoloji

1

1

 

 

 

 

 

Adli Tıp

 

 

 

 

5

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

 

3

1

Servikal prekanseröz lezyonlarla ilgili çalışması olmak

Göz Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

 

 

3

1

 

Genel Cerrahi

 

 

 

 

3

1

Karaciğer nakli konusunda tecrübeli olmak ve Obezite Cerrahisi konusunda çalışması olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Hayv.Besl.ve Besl.Hast.

1

1

 

 

 

 

 

Gıda Hijyeni ve Tekn.

 

 

 

 

1

1

 

Cerrahi

 

 

 

 

3

1

 

İç Hastalıkları

 

 

 

 

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Hayvan Yetiştirme

 

 

1

1

 

 

 

Tarımsal Yap.ve Sulama

 

 

 

 

3

1

 

Tarla Bitkileri

 

 

 

 

3

1

 

DEVLET KONSERVATUARI

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel Türk Müziği

 

 

3

1

 

 

 

Müzikoloji

 

 

 

 

3

1

 

TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O.

 

 

 

 

 

 

 

Turist Rehberliği

 

 

 

 

5

1

 

AKÇAKALE MYO

 

 

 

 

3

1

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak

YABANCI DİLLER Y.O.

 

 

 

 

4

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

 

 

 

 

5

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup Doktorasını Hemşirelikte Yönetim alanında yapmış olmak

TOPLAM

 

7

 

5

 

34

 

10355/1-1