30 Kasım 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28837

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden ANKARA:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden ANKARA:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur.

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Otomotiv Müh.

Otomotiv Müh.

Doçent

2

1

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Cerrahi Tıp Bil.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

3

1

9739/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi

Doçent

1

1

Bitki Ekolojisi, Bitki Sistematiği ve Bitki Coğrafyası konularında çalışmış olmak.

9725/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden ANKARA:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde; (N) sınır değer katsayısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

YAPIM İHALELERİ

(N) SINIR DEĞER KATSAYISI

Altyapı İşlerinde

1,00

Üstyapı İşlerinde

0,90

Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9769/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden ANKARA:

DÜZELTME İLANI

16 Kasım 2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılacak yapım ihalelerinde uygulanacak sınır değer katsayılar ile ilgili ilanda sehven yazılan “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü” ifadesi “Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü” olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

9330/1-1


 

—————


 

—————

—————


 


 


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23,25 ve 26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

6 -Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B - BAŞVURU YERİ

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S. N.

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

2

1

Kelam Alanında Doçentlik Derecesine Sahip Olmak

2

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

İlahiyat Fakültesi Lisans Mezunu Olmak ve Din Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

İktisat Teorisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

4

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

4

1

Yapı Mekaniği Alanında Çalışma Yapmış Olmak

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Öğrenme Modelleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Drama Yöntemi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

8

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği

Yardımcı Doçent

5

1

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks: 0 458 211 11 89

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

9782/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere, Doçent kadroları için 4 takım dosyayı ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / PR.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat

Fakültesi

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji

DOÇENT

1

Supra ve makromoleküler yapıların tasarımı, sentezi ve teknolojik uygulamaları ile gerilimli halkalı allenler konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.

Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi

YRD.DOÇ.

1

Osmanlı Fransız diplomatik ilişkileri ve Kırım Savaşı konusunda doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Türk Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Öğrencilerde geometri dersine yönelik arttırılmış gerçeklik materyallerinin tasarlanması, kullanılması ve etkililiğinin test edilmesi alanında çalışmaları olmak

YRD.DOÇ.

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri Alanlarında Doktora yapmış olmak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Öğretmenliği

YRD.DOÇ.

1

Teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikler alanında çalışma yapmış olmak

Okul Öncesi Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi alanında çalışması olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

Öğrencilerde vatandaşlık bilinci düzeylerinin değerlendirilmesi alanında çalışması olmak.

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşleme

DOÇ.

1

Doğal taş kesme, yeraltı kömür madenciliği ve sayısal modelleme üzerine çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

YRD.DOÇ.

1

Sosyo kültürel davranış modelleme, adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme Bilimleri

YRD.DOÇ.

1

Belediyelerde yönetsel kapasite konusunda çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim

 

YRD.DOÇ.

1

Kur’an’da ğayb kavramı ve Hz. İbrahim konularında araştırmaları olmak

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

YRD.DOÇ.

1

Değişik sulandırıcılar ile dondurulan aygır epermalarının in vitro değerlendirilmesi üzerine çalışmalar konusunda doktora yapmış olmak.

YRD.DOÇ.

1

Koyunlarda laparoskopi ve laparatomi cerrahi uygulamalarının karşılaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

YRD.DOÇ.

1

Foto ve elektrokronik malzemeler, moleküler algılayıcılar ve kendini onarabilen akıllı malzemeler konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olmak.

9735/1-1