28 Kasım 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28835

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

Türk Akreditasyon Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş bulunan 33 (otuzüç) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

A - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 75 (yetmişbeş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 660 (altıyüzaltmış) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) 2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

B - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 02.12.2013 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekleri Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmaları, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgelerini tarayarak eklemeleri ve Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri 16.12.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar “Kıbrıs Cad. No: 3 06600 Kurtuluş/ ANKARA” adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20.12.2013 tarihinden sonra www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Adaylık Belgesi”ni imza karşılığı şahsen alacaklar veya Başvuru Formunda belirtilmek şartıyla ikametgâh veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu belgeler kendilerine teslim edilecek ya da posta yoluyla adreslerine gönderilecektir.

C - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları ile Giriş Sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü”nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

D - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav yeri, tarihi ve saati yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E - GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Giriş Sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan adayların verdikleri posta adresine de gerekli tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

9581/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43273 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9703/1-1

—————

Yenimahalle 62751 ada 1 parsel ve 62823 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9702/1-1


Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

4610031024 vergi numaralı Hema Dişli San. ve Tic. A.Ş. Firması adına düzenlenen 23.06.1993 tarihli, 1993/D1-02120 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında geçici ithali yapılan eşyayı süresi içerisinde işlenmiş ürün olarak yurt dışı etmediğinden dolayı aşağıda tarih sayısı belirtilen gümrük beyannamesine ait tebligat yazımız ile para cezası firmanın bilinen adreslerine gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir. Para cezası kararları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi halinde 1/4 oranında indirim yapılacaktır. Para cezası kararları için 15 gün içerisinde Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilecek bu karara karşı da 30 gün içerisinde idari yargıya başvurma hakkı olduğu, herhangi bir ödemede bulunulmaması halinde 6183 sayılı yasanın 56. maddesi uyarınca teminatın irat kaydedileceği ve teminat mektubunun karşılamadığı diğer alacağımız için 6183 sayılı yasa uyarınca cebren tahsili yoluna gidileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Beyanname Tarih ve

No

Gümrük

Vergisi

G. K. 238.

Para cezası (TL)

Gecikme

Zammı (TL)

G.K.238 Para Cezası

Tarih/Sayısı

Tebligat İçin Gönderilen

Yazının Tarih/Sayısı

23.09.1993/IM000718

335,00

370,00

5.326,27

26.09.2013/636

30.09.2013-703-4285

 

Not: Gecikme Zammı 31.10.2013 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında yeniden hesaplanacaktır.

9651/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 09.01.2013 gün ve 958 sayılı savunma istem yazısı

Mustafa GÜRLEYİK-Özel Doğru Karar Dil Merkezi Eski Müdürü

"Kursun açılış izin tarihi olan 14.02.2012 tarihinden önce (26/01/2012) Ankara Valiliğine göndermiş olduğunuz tanıtıcı amaçlı bilgilendirme yazıları yazmanız ve 05.08.2012 tarihinde İstanbul Valiliğine gönderdiğiniz İngilizce ve Arapça Kampanyası konulu yazılar, kurumun faaliyet gösterme izninin bulunmadığı halde İstanbul'da izin alınmadan bilgilendirme yazısı gönderdiğiniz ayrıca 5580 Sayılı Özel Eğitim Kanunun 11. Maddesine aykırı davrandığınız" iddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda;

 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 09.01.2013 gün ve 959 sayılı savunma istem yazısı

Malik DİLKO- Özel Doğru Karar Dil Merkezi Kursu Kurucu Müdürü

"Kursun açılış izin tarihi olan 14.02.2012 tarihinden önce (26/01/2012) Ankara Valiliğine göndermiş olduğunuz tanıtıcı amaçlı bilgilendirme yazıları yazdığınız" iddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda;

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9650/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Mehmet COŞKUN hakkındaki 17.05.2011 tarihli, E: 2010/269, K: 2011/503 sayılı, 04.07.2013 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu eşyaların hak sahihlerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen eşyalar için Mehmet COŞKUN isimli şahsa Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahsın belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca El konulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur.

9644/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MYG/2907-3/28691 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-51 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/1/1-1

—————

MYG/2901-2/28662 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-24 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/2/1-1

—————

DAĞ/818-3/17730 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-29 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/3/1-1

—————

MYĞ/529-192/13526 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-30 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/4/1-1

—————

DAĞ/627-27/15377 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. Tic. A.Ş.’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-31 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/5/1-1

—————

MYG/3056-3/28923 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-32 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/6/1-1

—————

MYĞ/2396-9/27080 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mms Kimya İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-33 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/7/1-1

—————

MYG/3112-1/29122 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Özler Petro Kimya Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2011 yılında; ek tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 20.06.2013 tarih ve 4465-39 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/8/1-1

—————

İŞL/1101-11/21419 sayılı İşleme lisansı sahibi Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-94 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu duruma ilişkin itirazınız; Kurul’un 20.06.2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup 2010 yılına ait bildirimleri 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen sunmadığınız gerekçesiyle 02/08/2012 tarihli ve 3960-39 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezası ve lisans iptaline karşı yapmış olduğunuz itiraz 4465-69 sayılı Kurul Kararı ile ret edilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/9/1-1

—————

Kurul’un 11.07.2013 tarih ve 4498-53 sayılı Kararı uyarınca; 09.03.2012 tarih ve LPG-BAY/941-54/12596 sayılı lisans sahibi Adatepe Mah. Atatürk Cad. Gümüşhacıköy/Amasya adresinde faaliyette bulunan CLASS PETROL NAKLİYAT GIDA OTOMOTİV TEKSTİL TARIM İNŞAAT TAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işletilen LPG Otogaz istasyonunda 09.10.2012 tarihinde yapılan denetimde; Sorumlu müdür bulundurulmadığının tespit edilmesi sebebiyle Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, 15.11.2012 tarih ve 4127-75 sayılı Kurul kararı gereği söz konusu tüzel kişiden istenen yazılı savunması ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup ;

İlgilinin bu konuda yapmış olduğu savunma ile sorumlu müdür sorumlu müdür çalıştırdığına dair sözleşmeyi sunmuş olduğu anlaşıldığından, hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/10/1-1

—————

Kurul’ un 01.08.2013 tarih ve 4534-43 sayılı Kararı ile; “İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No:9 Tuzla/İSTANBUL” adresinde 29.07.2010 tarih ve MYĞ/2671-1/28058 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyette bulunan Efa Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin 2010 ve 2011 yıllarında Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nden temin ettiği baz yağı madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanması sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Efa Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

9592/11/1-1

—————

Kurul’un 09.05.2013 tarihli ve 4401/310 sayılı Kararı ile; 13/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29616 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 14.03.2012 tarihinde yapılan denetimde, Teco Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bayisi olmasına rağmen akaryakıt istasyonunda dağıtıcısına ait herhangi bir belirti ve fiyat panosunun bulunmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin,

a) Akaryakıt istasyonunda sözleşme yaptığı dağıtıcı firmaya ait herhangi bir belirti bulundurmamasının, Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olduğu,

b) Akaryakıt istasyonunda fiyat ilan panosu bulundurmamasının, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu,

anlaşıldığından Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında;

- Akaryakıt istasyonunda dağıtıcı firmasına ait herhangi bir belirti bulundurmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL idari para cezası,

- Akaryakıt istasyonunda fiyat ilan panosu bulundurmaması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592-TL idari para cezası,

olmak üzere, hakkında toplam 176.703- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 176.703-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/12/1-1

—————

Kurul’un 21.02.2013 tarihli ve 4289/83 sayılı Kararı ile; Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, Karaman İl Jandarma Komutanlığı kanalıyla kendisinden istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine ve Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b/3 bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 61.638-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/13/1-1

—————

MYĞ/535-31/13944 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-60 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;

- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği,

- Yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından; 02.08.2012 tarih ve 3960-61 sayılı Kurul Kararı ile 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/14/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2013 tarihli ve 4485/17 sayılı Kararı ile Adana Yolu Üzeri, Çakmak Köyü Karşısı(Pafta:4, Parsel:161) Ereğli/KONYA adresinde 21.07.2009 tarih ve BAY/939-82/26317 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 23/02/2011, 05/04/2011 ve 18/03/2012 tarihlerinde istasyonundan alınan numunenin yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve istasyonun arkasında bulunan yer altı tankına dağıtıcı dışında 33 HT 941 plakalı tankerden akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması nedeniyle Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında toplamda 632.829.-TL. uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 632.829.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/15/1-1

—————

Kurulun 20.3.2013 tarihli ve 4322-6 sayılı Kararı ile;

“Bülent Kırmızı’nın bayilik lisansı olmaksızın 20.9.2012 tarihi itibariyle "6107/5 Sokak No:3 Işıkkent Bornova, İZMİR" adresinde bulunan Beyşehir Kamyon Garajı'nda kullanıcılara akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Bülent Kırmızı isimli gerçek kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.”

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/16/1-1

—————

Kurul’un 20/06/2013 tarih ve 4465-53 sayılı Kararı ile; 07/02/2013 tarihinde yapılan denetimde “Cumhuriyet Mah. E-5 Karayolu Cad. No.388 (parsel no.1483) Yeşilköy Dörtyol /HATAY” adresinde faaliyette bulunmak için Kurumdan 05/10/2012 tarihli ve BAY/939-82/31617 numaralı Bayilik Lisansı almış olan Oktay Okan Köse - Köse Petrol’ün dağıtıcı firması olan Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dışında Konya Turizm Oto Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/17/1-1

—————

Kurulun 3.7.2013 tarihli ve 4485-3 sayılı Kararı ile;

“İbrahim AKIN’ın bayilik lisansı olmaksızın “6107/6 Sok. No:8 Işıkkent Bornova, İZMİR” adresinde 4.9.2012 tarihi itibariyle kullanıcılara akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın İbrahim AKIN’ın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.”

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/18/1-1

—————

Kurulun 17/04/2013 tarihli ve 4370-35 Kararı ile; Kayseri Sivas Karayolu 28.Km, Çavuşağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 14/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 numaralı (12/02/2013 tarihli ve 5481 sayılı Karar ile sona erdirilmiş olan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali Burak SABAN’ın;

- Akaryakıt istasyonundan 30/03/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2012-0799 nolu analiz raporuna göre akaryakıtı tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, İnönü PAL’in 2012-0800 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği, ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, diğer taraftan vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek ve akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 06/09/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in PAL-12-658-1356 ve PAL-12-658-1357 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 10/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-744-1545 ve PAL-12-744-1546 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 15/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1577 ve PAL-12-761-1578 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 16/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1579, PAL-12-761-1582 ve PAL-12-761-1583 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 19/10/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-761-1576 nolu analiz raporuna göre akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Akaryakıt istasyonundan 05/11/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin ODTÜ PAL’in PAL-12-808-1719 ve PAL-12-808-1720 nolu analiz raporlarına göre akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurmak ve araçlara jet yakıtı ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı hareket ettiği, ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği

değerlendirildiğinden, Ali Burak SABAN’ın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/19/1-1

—————

Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/23 sayılı Kararı ile; Aydın Orhan Petrol İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 686.784,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 137.356,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/20/1-1

—————

Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/18 sayılı Kararı ile; Güney Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Gıda Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL idari para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/21/1-1

—————

Kurulun 11/07/2013 tarihli ve 4498-12 Kararı ile; Kayseri Sivas Karayolu 28.Km Çavusağa Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 03/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25562 numaralı (14/03/2011 tarihli ve 853 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Karacuma Petrol Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2011 yılında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, ayrıca yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Karacuma Petrol Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/22/1-1

—————

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/47 sayılı Kararı ile; 2011 ve 2012 yılı içerisinde ABC Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 3,4 milyon TL’lik, Büyük Çamlıca Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 2,9 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca BAY/939-82/28161 numaralı bayilik lisansı sahibi Ah-Pet Çoruk Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/23/1-1

—————

Kurul’un 23.05.2013 tarih ve 4421-94 sayılı Kararı ile; “21.09.2011 tarih ve BAY/939-82/30029 sayılı bayilik lisansı sahibi Muspet Akaryakıt Gıda Otomotiv Yedek Parça Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Kırca Köyü Yanıkhayat Mevkii İstanbul Yolu 10.Km Gümüşhacıköy/AMASYA” adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 10-17/10/2012 tarihinde yapılan denetimde; Gizli tank içerisinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğiniz ve tağşişe yarayan ürün bulundurduğunuz tespit edilmiştir.

 Bunun üzerine konu Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sevk edilmiştir. Konuyu değerlendiren Kurul 23.05.2013 tarih ve 4421-94 sayılı kararı ile;

a) İstasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince belirlenen 163.111,-TL idari para cezası,

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanıldığının tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 13.592,- TL olmak üzere (163.111+13.592) toplam 176.703,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9592/24/1-1

—————

Kurul’ un 01.08.2013 tarih ve 4534-42 sayılı Kararı ile; 1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 5.Cadde 8. Sokak No:14 SİVAS” adresinde 20.05.2010 tarih ve MYĞ/2566-7/27737 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında ithal ettiği baz yağı hiçbir işleme tabi tutmadan Efa Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ikmal etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

9592/25/1-1

—————

Kurulun 26/06/2013 tarih ve 4474-41 sayılı Kararı ile;

“Reşatbey Mahallesi, 62001. (4.) Sokak. Eliyeşil Apartmanı, Asma Kat, No:23/A-103 /ADANA” adresinde, 06.09.2010 tarih ve BAY/939-82/28233 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pembe GÜNDOĞDU - MP Petrol Pazarlama ve Ticaret hakkında 21.02.2011 tarihinde yürütülen denetim kapsamında, 01 RH 138 plakalı tankerden alınan Fuel Oil 4 numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından 23.02.2011 tarih ve F-11/339-340-341 sayılı analiz raporları ile yapılan analizi neticesinde teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olmalarının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, ayrıca adı geçen lisans sahibi tarafından 26.01.2011 tarihinde bayisi olunan dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal edilmesinin mezkur Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Pembe GÜNDOĞDU - MP Petrol Pazarlama ve Ticaret hakkında, 5015 sayılı Kanunun fiil tarihleri itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi , (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 209.572,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Anılan Karar uyarınca, 209.572,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.

9592/26/1-1

—————

Kurulun 16.05.2013 tarihli ve 4407-50 sayılı Kararı ile; “Ocak Köyü Güzelyalı Mahallesi Pazar/RİZE” adresinde kurulu 11.02.2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11245 lisans numaralı Öz Kaspa Müh. Hiz. Mad. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., 14/12/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personelleri (Servet YAZICI ve Mustafa Halis DEMİR) çalıştırmasının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 15 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9592/27/1-1

—————

Kurul’ un 17.07.2013 tarih ve 4507-12 sayılı Kararı ile; 12.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30453 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ve 15.02.2012 tarih ve LPG-BAY/941-54/12527 numaralı LPG Otogaz bayilik lisansı ile “Çördük Mahallesi Çiçekpınar Kasabası No:18 Şarkikaraağaç/ISPARTA” adresinde faaliyette bulunan Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait istasyonda 05.12.2012 tarihinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, istasyonda pompacı olarak görevli Raşit Alptekin isimli şahsın LPG yetkili personel belgesi olmadan otogaz satışı yaptığı ve istasyonda sorumlu müdür bulunmadığı tespit edilmiş olup, adı geçen lisans sahibinin bu fiilleri 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4, 14 ve 15 inci maddelerine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğundan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

9592/28/1-1

—————

Kurul’ un 17.07.2013 tarih ve 4507-11 sayılı Kararı ile; 12.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30453 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ve 15.02.2012 tarih ve LPG-BAY/941-54/12527 numaralı LPG Otogaz bayilik lisansı ile “Çördük Mahallesi Çiçekpınar Kasabası No:18 Şarkikaraağaç/ISPARTA” adresinde faaliyette bulunan Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait istasyonda 05.12.2012 tarihinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, pompa üzerindeki motorin satış fiyatının ilan panosundaki motorin satış fiyatından yüksek olduğu ve istasyon otomasyon sisteminin çalışmadığı tespit edilmiş olup, adı geçen lisans sahibinin bu fiilleri Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına, Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1/ç bendine, ve 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’ nın 5 inci maddesinin 14 numaralı bendine aykırı olduğundan, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

9592/29/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEHMET BATALLI BULVARI 83307 NO'LU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/2819-1/28418

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BEŞ OCAK CADDESİ NO:4 YÜREĞİR / ADANA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYG/2711-7/28170

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYG/2711-7/28170

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYG/2711-7/28170

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında S.S. MERMERCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KÖSELER KÖYÜ 121 ADA 8 PARSEL G23A12D2B PAFTA GEBZE / KOCAELİ adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

AKEL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

MYG/1334-3/23083

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 176 ADA 8 NO'LU PARSEL AKDENİZ / MERSİN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nakliye Hurda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2559-4/27696

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında S.S. MODERN ANKARA KERESTECİLER SİTESİ 188 ADA 12 PARSEL SARAYKÖY KAZAN / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ARAİ GRES YAĞ KİMYA VE PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/697-5/16273

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16 ADA 2. BÖLGE 135 NO'LU PARSEL 1/A MERKEZ / DİYARBAKIR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/2566-1/27731

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE 1. SOKAK NO:5 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi

MYĞ/1578-3/24215

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında GÖNEN BANDIRMA KARAYOLU TUZAKÇI KÖYÜ BANDIRMA KAVŞAĞI (PAFTA:H 19.D2 ADA:139 PARSEL:1) GÖNEN / BALIKESİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi BİZ-BİO ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

BİZ-BİO ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-6/27682

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

BİZ-BİO ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-6/27682

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/8/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MELEK ARAS BULVARI ANALİTİK CADDESİ NO:9 7083 ADA, 5 PARSEL TUZLA / İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

MYĞ/2671-1/28058

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

MYĞ/2671-1/28058

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

MYĞ/2671-1/28058

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

MYĞ/2671-1/28058

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

EFA OTOMOTİV-PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

MYĞ/2671-1/28058

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EMİNEL SANAYİ SİTESİ 667. SOKAK NO:2-4-6 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi

MYG/2901-2/28662

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında KARACAÖREN KÖYÜ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:43/A BOYABAT / SİNOP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYĞ/3304-3/29697

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında TATLICAK MAHALLESİ UMURLU SOKAK NO:23 KARATAY / KONYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1642-2/24582

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1642-2/24582

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5 NOLU CADDE NO:1/A ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MYĞ/2396-2/27074

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 1252 SOKAK NO: 5/B ALİAĞA / İZMİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1635-3/24567

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1635-3/24567

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1635-3/24567

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1635-3/24567

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

G.D.S. GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK MADDELER İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEMİZLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1635-3/24567

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/14/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE SANAYİ SİTESİ 5. BLOK NO:29 / İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MYG/3074-1/28996

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/15/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında NATO YOLU ÜZERİ SANAYİ SİTESİ 1. BLOK ZİLE / TOKAT adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİDROPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1130-8/21651

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/16/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖZANADOLU SANAYİ SİTESİ 665. SOKAK NO:62 YENİMAHALLE / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

HİTİT OİL KİMYASAL MADDELER LABORATUVAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/1304-4/22921

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/17/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ SİTESİ BÖLGESİ 1.YOL TUZLA / İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Şubat

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Mart

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

KARAHAN NAKLİYAT HAFRİYAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/627-25/15375

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/18/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ MUAMMER GÜLER BULVARI BATI 1. CADDE NO:5/A ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi MAYTEM PETROL GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

MAYTEM PETROL GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYG/2711-3/28166

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

MAYTEM PETROL GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYG/2711-3/28166

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

MAYTEM PETROL GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYG/2711-3/28166

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

MAYTEM PETROL GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MYG/2711-3/28166

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/19/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında URGANLI KASABASI, GÜRSEL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:125 (252 ADA, 1 PARSEL) TURGUTLU / MANİSA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Nisan

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Mayıs

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Haziran

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Temmuz

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Ağustos

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Eylül

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Ekim

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Kasım

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

ME-SA PETROL VE MADENİ YAĞ ÜRÜNLERİ ÜRETİM DEPOLAMA NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MYĞ/2552-5/27681

Aralık

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/20/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAHRAMANMARAŞ YOLU ÜZERİ NO:6 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen bildirimlerin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda, yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Eksik bildirimler süresi içinde yapılmadığı takdirde; “06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.” hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

Lisans Sahibi

Lisans No

Dönem Adı

Yıl

Bildirim Kodu

Bildirim Adı

Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MYG/3056-3/28923

Ocak

2012

MY

Madeni Yağ Ürün Hareketleri Beyanı

9580/21/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAM MEZRASI YOLU NO:3 BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler kapsamında aşağıda belirtilen bildirimleri yapmadığı tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemedi