21 Kasım 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28828

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Konya PTT Başmüdürlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır.

A - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini,  2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri,

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri,

Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Yabancı Dil Sınavı tarihi daha sonra üniversitemiz web sitesinde duyurulacaktır. Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, ilgili Fakültelere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

BİRİMİ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat

Yrd.Doç.Dr.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

9481/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Niğde İli Çevre Koruma Vakfı, Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2013 tarihinde kesinleşen, 30/05/2013 tarih, E:2013/77, K:2013/346 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9455/1-1

—————

İstanbul'da kurulmuş olan Yakuplu İmar Dayanışma ve Eğitim Vakfı, Büyükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2013 tarihinde kesinleşen, 11.06.2013 tarihli ve E:2012/544, K:2013/583 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9456/1-1

—————

Panel Kültür ve Eğitim Vakfı Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/10/2013 tarihinde kesinleşen, 25/06/2013 tarih ve E:2012/414, K:2013/361 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9457/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

-

Profesör

1

1

9496/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji anabilim dalı Profesör kadrosuna başvuracak adayların nöropsikoloji ve rasyonel farmakoloji alanında deneyimli olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

9502/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20 Kasım 2013 tarih ve 28827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda sehven yazılan Siyasal Bilgiler Fakültesi "Siy.ve Sos.Bil.(Türkçe)" Bölüm adı "Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişk. (Türkçe)" olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

9507/1-1


 


 


 


 


 


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Uyku bozuklukları alanlarında deneyimli olmak. Tütün kontrolü ve sigara bırakma yaklaşımı konusunda sertifika almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kronobiyoloji alanında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

*Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

HLA alanında en az 10 yıl deneyimli olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Bilimleri Bölümü

Uygulamalı Matematik ve İstatistik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Kodlama teorisi, halkalar üzerine tanımlı kodlar ve kısmi diferansiyel denklemler üzerine çalışmaları bulunmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kamu Hukuku alanında uzmanlığı olmak, Vergi Hukuku alanıyla ilgili uygulamalarda çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Sağlık İdareciliği alanında doçent unvanına sahip olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü

Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Sağlık hizmetlerinde etkinlik, Hizmet analizi ve Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi alanlarında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Avrupa Birliği, Göç, Ayırımcılık alanlarında çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Sağlık Ekonomisi, mukayeseli sağlık politikası ve uygulamalarında teorik ve pratik çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü

Sağlık Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi Mezunu, Sağlık Hukuku ve sağlıkta kötü uygulamalar alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu, Deniz Ticaret hukuku ve lojistik alanlarında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kötülük Problemi konusunda çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Dindarlık ve Dindarlık Ölçekleri konusunda çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Dönemi Şer'iye Sicilleri ve Şehir Tarihi konusunda çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Maturidilikte Siyaset Olgusu konusunda çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

İlk Dönem Sufileri konusunda çalışmaları olmak

 

İLAN BAŞVURU ŞARTLARI:

• 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının *Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosu hariç diğer kadrolar için “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları fakülteyi, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri www.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır.

• Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

9491/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

BETAS ELEK. TAAH. VE ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-OSTİM ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-1922

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ELKA SANAYİ VE TIBBİ GAZLAR TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13071

06-HYB-2722

1511.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KARMET MAK. ELEKT. TAS. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 13345

TS 12658

TS 13399

06-HYB-2723

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HG GRUP EĞT. DAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

06-HYB-3208

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÇELİKTÜRK İNSAN KAYNAKLARI DAN. EĞT. VE ÖZ. İST. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 12993

TS 13078

06-HYB-3211

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÜÇLER ASANSÖR MÜH. İNŞ. GIDA YAY. TEKS. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3268

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

OSMAN PETROL-OSMAN VANOĞLU ANKARA

TS 11939

06-HYB-3215

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HASAN GÖKALP-GÖKALP OTOM. MAK. MÜH. PRJ. ANKARA

TS 12664-1

06-HYB-2272

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MÜSAN MAK. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12681

06-HYB-971

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MUSTAFA YILDIRIM-YILDIRIM OTO LPG MONTAJ BAKIM KIRIKKALE

TS 12664-1

06-HYB-1684

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

RIZA KUŞDEMİR-TEKNİK TRAKTÖR SERVİSİ ANKARA

TS 12047

06-HYB-1929

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ŞERAFETTİN EREKİNCİ-DEM YEMEK SAN. ANKARA

TS 8985

06-HYB-2281

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞKENT PETROL ÜRÜN. NAK. TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12663

06-HYB-583

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ENFA ASANSÖR MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. OTOM. NAK. ELEKT. MOB. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3221

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DOĞUŞ TEKNİK HİZMETLER LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12676

TS 10079

TS 12850

TS 12355

06-HYB-39

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KML BİLGİSAYAR VE YAZILIM TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06-HYB-3229

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PERDA İNSAN KAYNAKLARI DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12993

06-HYB-2742

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERTUĞRUL İNŞ. TURZ. SAN. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12664-1

TS 12664-2

06-HYB-807

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

MODERN KİMYA KİMYEVİ MAD. TEM. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12843

TS 12524

06-HYB-108

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

VEYSA GIDA İNŞ. TEM. NAK. GİY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

TS 12524

06-HYB-297

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PARLAK BİL. YAZ. TIB. MALZ. ELEKT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 58

06-HYB-527

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ANKA GROUP TAR. HAY. GIDA TEKS. MAD. DAN. MÜŞ. HİZ. İNŞ. EML. TURZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2744

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

GDT YATIRIM YÖNETİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE ULUSLARARASI TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

06-HYB-2757

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

PETRO-SAN PETROL TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-799

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKÇAÇELİK PARA KASALARI METAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13421

06-HYB-1181

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TURKUN SAĞLIK MEDİKAL CİH. İNŞ. TURZ. TEKS. REK. DAN. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

TS 13011

06-HYB-2758

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

B-I BAŞAK ISI IST. SOĞ. TEK. MALZ. SAN. VE TİC. ANKARA

TS 10079

06-HYB-3251

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

HAZAL GRUP GÜV. VE OTOM. SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12540

06-HYB-3253

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ATA TREYLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12681

06-HYB-1939

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NACİ ALTINYAY-MARTI SU DEPOSU TEMİZLİK ANKARA

KRİTER 230

06-HYB-2304

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SENATÖR ASANSÖR TEKNİK GELİŞTİRME MERK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS EN 13015+A1

TS 12255

06-HYB-3255

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BURUKAY FOTOĞRAF MAK. VE VİDEO KAMERA ONARIM EVİ ANKARA

TS 12907

TS 10956

06-HYB-1184

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TECAM MAK. OTOM. TEK. ÇAD. İNŞ. ENJ. DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ ANKARA

TS 12681

06-HYB-2765

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

SERVUS BİLGİSAYAR A.Ş.-ANKARA YENİMAHALLE ŞUBESİ ANKARA

KRİTER 113

KRİTER 186

TS 12498

TS 12643

TS 12963

TS 12162

TS 12540

TS 12749

TS 13242

06-HYB-228

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CAT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12782

06-HYB-2562

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

BAŞAK MATBAACILIK TANITIM HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11894

06-HYB-936

15.11.2013

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

UĞUR ÖNGAY OTOGAZ İSTASYONU ANKARA

TS 11939

06-HYB-387

15.11.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇETİN İNŞ. PET. ÜRÜN. HAR. MAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-800

15.11.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

DAMLA TIBBİ VE KİMYEVİ ÜR. İNŞ. ELEK. TURZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13402

TS 12426

06-HYB-1811

15.11.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

STEP GRUP-KORUMA VE GÜVENLİK HİZ. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12782

06-HYB-1521

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

PARK GRUP ULUSLARARASI ARAŞ. EĞT. DAN. PRJ. BİL. ENJ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2540

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

GÖZCÜ GRUP DAN. MİM. VE PRJ. ORG. ZİR. MED. GIDA İNŞ. İTH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

06-HYB-2942

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

TRİPOD MÜH. ELEKT. TEK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-898

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

YENİKAZAN AKARYAKIT PET. ÜR. İNŞ. OTO NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3476

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

PROTA BİLGİSAYAR MÜH. DAN. HİZ. A.Ş. ANKARA

TS 12498

TS 13242

TS 13149

06-HYB-3543

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

ŞAHAN 98 TURZ. TAŞ. TEK. TEM. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

06-HYB-1345

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

MUHİTTİN ÖZDEMİROĞLU ÇANKIRI

TS 11939

06-HYB-366

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1183

15.11.2013

FİRMA İSTEĞİ

9398/1-1


 

AKTİF