19 Eylül 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28770

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kariyo Ababay Vakfı.

VAKFEDENLER: Dürin Ababay Kariyo, Sami Kariyo.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2013 tarih, E:2013/281, K:2013/306 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: Vakıf, kültür, sanat, eğitim, bilim başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştireceği faaliyetlerle; yaratıcı, eleştirel, araştırmacı düşünceyi ve evrensel değerlere duyarlı, özgürlükçü, demokratik bakış açısını destekleyerek toplumun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: : Dürin Ababay Kariyo, Sami Kariyo, Visal Ilgaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği benzere amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7814/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu 'nun 13.02.2013 gün ve 239 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet HEKİM'e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.01.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu'nun 01.05.2013 gün ve 32 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Tahsin KURT'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.08.2013 tarihinde ballanmış olup, ceza 26.08.2014 tarihinde son bulacaktır.

7817/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Konya İli Ilgın ilçesi nüfusuna kayıtlı 18.03.1979 doğumlu Atila oğlu Mehmet Yalçın SUSAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi'nden aldığı Lisans diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 12.08.2009 tarihli kararı uyarınca düzenlenmiş olan 08.09.2009 tarih ve 1600 seri nolu Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi, Danıştay 8. Dairesinin 22.03.2013 tarih, 2010/5775 E. ve 2013/2229 K. sayılı kararı uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 24.07.2013 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

7833/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Petrogas Petrol, Gas ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Corporate Resources B.V.Şti’nin müştereken sahip bulundukları AR/PPG-CBV/4094 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 09.09.2013 tarihinde müştereken müracaat ettikleri 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

7855/1-1


 

—————

—————


 

7859/1-1