19 Eylül 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28770

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


25.300 ADET HURDA BETON TRAVERS AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


400.000 ADET BESLEME RONDELASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


İZMİR İLİ, BUCA İLÇESİ, KIZILÇULLU MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünden:


BRANDA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KURUMSAL LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar kurumsal lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen Microsoft, Dynamic CRM CALL, SQL Server, Visio Professional markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte istenilen marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7858/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Eynez yer altı kontrol şube müdürlüğüne bağlı stok sahalarından idare ve piyasa kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

E.L.İ Müessese Müdürlüğü Eynez yer altı kontrol şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından idare ve piyasa Kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alım işi

2013/128901

2013-1635

03/10/2013 Saat:14:00

360 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

7811/1-1


JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

Jeneratör

1 Adet

2013-128652

TER-AEL-2013-0409

50,00-TL

10/10/2013

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  Yukarıda belirtilen tarihte, Saat : 14: 00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 )

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7789/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi       : 03.10.2013        Saat: 14:30:00         İhale Yeri : Satış Sal./Saat:14:30

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

M3

Parti

Muh.Bed.

Teminat

1

Kofçaz

Yapr. Yak.Od.

27116

205

40

32679

2

Dereköy

Yapr. Yak.Od.

1913

17

40

2307

3

Değirmendere

Yapr. Yak.Od.

5239

42

40

6314

4

Kirazpınar

Yapr. Yak.Od.

900

7

40

1084

5

Gümüşalan Depo

Yapr. Yak.Od.

3907

34

57

6700

6

Kofçaz Depo

Yapr. Yak.Od.

1003

8

57

1720

7

Kirazpınar

Yapr. Yak.Od.

4042

38

60

7299

8

Dereköy

Yapr. Yak.Od.

2859

28

60

5163

9

Değirmendere

Yapr. Yak.Od.

3935

35

60

7103

TOPLAM

0

50914

414

70369

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı Gümüşalan deposunda, Kofçaz, Değirmendere, Dereköy, K. Pınar Or. İçi ist. yerlerinde mevcut 414 parti orman emvallerinden yapraklı yapacak emvallerin %40 ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiyenin kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli, ibreliler yapraklı-lif ve yakacak odunların %30 u ile vergiler karşılığı peşin bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 aya kadar vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kati banka teminat mektubu karşılığında ve EK - 6 nolu şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 03.10.2013 PERŞEMBE günü saat 14.30 da İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.%3 teminatlar saat 14.20 a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınır.

4 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

5 - Satışa ait İlan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İşletme Müdürlüğümüzce KREDİ KARTI ile satış yapılmaktadır

TEL:0 288 214 29 45 -FAX:0 288 214 13 75

BANKA HS.No.8021220-5001 KIRKLARELİ ZİRAAT

BANKA İBAN NO:TR74 0001 0001 0408 0212 2050 01

7790/1-1


25.300 ADET HURDA BETON TRAVERS AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD 6.Bölge Müdürlüğü ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354-0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 6.Bölge Mıntıkasında bulunan 25.300 Adet Hurda beton travers, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve her türlü giderleri alıcıya ait olmak üzere, metal bağlantı malzemelerinin sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmek ve herhangi bir atık malzeme bırakılmamak kaydıyla Açık Artırma Yöntemi satışı yapılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Açık İhale Açık Artırma yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 01/10/2013 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya Pey sürebilecek yetkilinin katılması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosundan KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7740/1-1


400.000 ADET BESLEME RONDELASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/126746

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr, (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 400.000 Adet Besleme Rondelası (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 30/09/2013 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKİFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7738/1-1


İZMİR İLİ, BUCA İLÇESİ, KIZILÇULLU MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünden:

1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesinde bulunan 3.431,00 m2 miktarlı 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 09.10.2013 Çarşamba günü saat 14.00 da TCDD 3.Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 432 Ada 2 parsel numaralı taşınmazın geçici teminat miktarı 400.000,00.-TL (Dörtyüzbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 09/10/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 3.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR 36 0001 5001 5800 7295 253088 iban numaralı hesabına 500,00.-TL (Beşyüz TL) yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

7481/1-1


BRANDA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/129623

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 adet tenteli vagon için branda, teknik bilgiye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/10/2013 - Saat 14:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 04/10/2013 günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7799/1-1


İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana İli, Yüreğir İlçesi,130 Pafta,814 Ada,4 Parsel üzerinde bulunan tescilli taşınmaz Kanara Mezbahanesi’nin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na ’’Gıda ve Yem’in Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik’’ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’’ Gıda Hijyeni Yönetmeliği’’ Hayvansal Gıdaların Resmi konrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik’’ ile 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’ Hayvansal Gıdalar için Hijyen Kuralları Yönetmeliğine’’ uygun hale getirilmesi için Betonarme, Makine ve Elektrik, Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEP Şube Müdürlüğü tarafından Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderilip gerekli izinlerin alınması inşaat ve yapı kullanma ve çalıştırma izin belgelerinin alınması ile tüm inşaatların yapılması ve işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine uygun gayri ayni hak tesisi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24278 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan ‘’Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İsteklilerce avan projeye göre belirlenmiş olan yatırım maliyetinin %3’ü kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.

4 - İhale 23/10/2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İstekliler İhale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebileceklerdir.(İhale Dosya Bedeli 250,00.-TL’dir.)

6 - İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 01/10/2013 Salı günü saat 16.00’a kadar aşağıda yazılı belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.(Adana Büyükşehir Belediyesi 2.Kat)

a) Örneğine uygun başvuru dilekçesi

b) En az 5.000 m2 bina inşaatı işi yaptığına dair iş bitirme belgesi (Bu ihalede benzer iş olarak her türlü bina yapımı, onarımı ve tadilatı gibi işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.)

c) İmza Sirküleri

d) İkametgah İlmuhaberi

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2013 Yılı

f) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi)

g) 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

h) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli olacaktır.)

i) 2009-2013 (5yıl) yıllarına ait (2009 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair örnek 2’ye uygun olarak bağlı bulundukları vergi dairesinden 2013 yılında alınan belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti)

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)

k) Yapı Araçları Taahhütnamesi Boru İskele Takımı, Betonyer 1 Adet, Vibratör 1 Adet

l) Teknik Personel Taahhütnamesi İnşaat Müh. 1 Adet, Makine Müh.1 Adet, Elektrik Müh.1 Adet

m) İsteklilerce hazırlanacak olan avan proje ve keşif özetleri

n) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

o) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri

p) Son 15 yılda Müteahhit veya Taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

r) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı

s) İhale konusu işe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması

ş) Dosya alındı makbuzunu vereceklerdir.

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 - Başvuru dosyası yeterlilik komisyonunca incelenmesi sonucunda kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenilen evrakları 23/10/2013 Çarşamba günü saat 11.30’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2.Kat)

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2013 Yılı

b) İmza Sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e) İsteklilerce belirlenmiş olan Yatırım Maliyetinin %3’ü tutarındaki geçici teminata ait alındı belgesi veya Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış Banka Teminat Mektubu

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7718/1-1


DÜZELTME İLANI

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“SEAŞ Soma Termik Santraline ait 1. ve 2. üniteler 165 MW SKODA (K165-136) marka buhar türbinlerinin yüksek basınç, orta basınç kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve türbin buhar giriş kontrol valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarının her türlü işçilik ve malzeme firmaya ait olmak üzere sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması veya içi boş termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım malzemesiyle kombine edilmiş izolasyonla kaplanması ve yangın geciktirici koruma katmanı yapılması hizmet alımı” ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/123541

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@seas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) :T.C. Resmi Gazete     11.09.2013

 Karaelmas Gazetesi   11.09.2013

3 - Düzeltilen madde:

11. TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbini sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması işi yaptıklarına dair referansları veya yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbininin içi boş termoseramik küreciklerden oluşan kombine edilmiş izolasyon kaplama malzemesi ile izolasyonu işi yaptıklarına dair referansları sunacaklardır.

maddesi;

11. İstekli veya İmalatçıya ait, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbini sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması işi yaptıklarına dair referanslar veya yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş; buhar ya da gaz türbininin içi boş termoseramik küreciklerden oluşan kombine edilmiş izolasyon kaplama malzemesi ile izolasyonu işi yaptıklarına dair referanslar sunulacaktır.

şeklinde değiştirilmiştir.

7856/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALIN

Sıra No

Mahallesi

Cadde/Sokak

Pafta Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

GÜNEY

Hürriyet Caddesi

16/242

2

2306,97 m2

ARSA

(BL – 5) Ticaret + Konut Alanı

2.087.807,85

62.634,24

30.09.2013

15.00

 

1 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 35/a. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzu veya ihale tarihinden itibaren en az 90 gün süre geçerli geçici teminat mektuplarını,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

f) İhaleye katılacak istekliler, Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

3 - Tebliğ tarihinden itibaren, ihale bedelinin tamamı 21 takvim günü içinde peşin olarak ödenecektir.

4 - İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm gideler alıcıya aittir.

5 - Kapalı teklif usulünde teklifler, yazılı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 ve 38'nci madde hükümlerine göre yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, aynı hükümler çerçevesinde uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6 - İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7867/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 30.09.2013                                                              Saati : 14.00                                           İhale Yeri : Satış Sal./Saat: 14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Karaçalı

2.S.NBKL.Cs.Tom.

Glob

 

 

240,000

3

245,00

1.767,00

2

Karaçalı

3.SUBKI.ÇsTom.

Glob

 

 

320,000

4

200,00

1.924,00

3

Karaçalı

3.SNBKI.ÇsTom.

Glob

 

 

1070,000

15

185,00

5.953,00

4

Karaçalı

3.SNBİnÇsTom.

Glob

 

 

6260,000

74

150,00

28.244,00

5

Karaçalı

2.SUBKL.Gök.Tom

Glob

 

 

830,000

11

240,00

5.987,00

6

Yeni Konak D.

2. SNBKL. Gök. Tom

Glob

 

 

620,000

8

225,00

4.192,00

7

Karaçalı

3.SNBKL.Gök. Tom

3,5-

263

 

7828,030

95

140,00

32.972,00

8

Karaçalı

3.SNB İn.Gök. Tom..

Glob

314

 

3510,365

44

130,00

13.734,00

9

Fidanlık

Cam. Kağ. Od.

Tern.

536

 

1015,998

17

120,00

3.671,00

10

Fidanlık

Cam. Kağ. Od.

3-4-

7.807

 

1884,564

46

91,00

5.168,00

11

Karaçalı

Cam. Kağ. Od.

Glob

1.138

 

5691,123

76

125,00

21.409,00

12

Karaçalı

3.SNBKI. Kayın.T.

Glob

 

 

720,000

12

175,00

3.792,00

13

Karaçalı

3.SKBKl.Kayın.T.

2-2,5

325

 

63,448

3

165,00

315,00

14

Karaçalı

3.SNBİn.Kavın.T.

3-4

3.736

 

742.418

24

110.00

2.465.00

15

Fidanlık

3.SKBİn.Kayın.T.

 

98

 

10.618

1

109.00

35.00

16

Fidanlık

3.SNB.Mese.Tom

2-

6

 

1.905

1

180.00

11.00

17

Kumluk

3.S.KB.ÇınarT.

Glob

4.295

 

266.476

7

100.00

804.00

18

Fidanlık

2.S.Kayın.Md.Dir

3-

483

 

49.787

2

122.00

184.00

19

Kumluk

Yap. Lif Yon.

Glob

 

800

 

4

70.00

1.684.00

 

TOPLAM

 

 

19001

800

31124,73

447

 

134.311,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün son depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı.429.adeti 30.09.2013 tarihine rastlayan Pazartesi saat 14:00’de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurundu açık arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği maden direği ve sanayi odununun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harç karşılığı peşin olarak alınacaktır. İbreli ve yapraklı kağıtlık odun. lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli ve açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.

3 - Bu satışa ait şartname ve ekleri OGM ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerde görülebilir.

4 - Taliplilerin gün ve saate işletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatlarını 14:00’den önce veznemize yatırmaları şarttır.

5 - Vergi ve fonlar peşin bakiyesi aylık %0,6 faiz alınmak suret ile 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. Vade faizi mektup bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında %1,2 gecikme faizi alınacaktır. açık artırmalı satışların süresinde yatırılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınacaktır.

7 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgelin ibraz etmeleri şarttır.

8 - Taliplilerin model şartnamede belirtilen belgeler ve Esnaf Sanatkarlar - Ticaret Sanayi odaları belgelerini ve başkası adına ihaleye girenlerin vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır

9 - Global emvalller%20 -veya + olabilir.

10 - Vade süresi dolan Teminat Mektupları uzatmaları, İşletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatabilecektir.

11 - Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık %1,2 gecikme faizi peş in olarak alınacaktır.

NOT: Satış ilanlanrnizwww.ogm-Kastamonuobm-gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

TEL - 0 368 613 10 84 -117

FAX - 0 368 613 19 43

SAYMAN-0368 613 3494

BANKA HESAP NUMARASI : TR 33 0001000229134048625001 Nolu Hs. T. C. Ziraat Bank Ayancık Şb.

VEBADRESİ : ayancikorman.gov.tr

7848/1-1