20 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28741

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

19 Ağustos 2013 tarih ve 28740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan akademik ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Rekreasyon Bölümü

Yrd.Doç.Dr

1

2

Spor müsabakalarındaki verimliliklerinin veri zarflama analizi (VZA) ile göreceli olarak değerlendirilmesi ve karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak.

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Yaşlılarda sağlık amaçlı fiziksel egzersizlerin fiziksel durum ve depresyon düzeyi üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Doçent

1

1

Kreatin kullanımının futbolcularda sürat ve süratte devamlılığa etkisi konusunda çalışmış olmak.

7143/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

 

Anatomi

Doçent

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

En az 10 yıl alanında Üniversitelerde çalışmış olmak. Sosyal Fayda Maliyet Analizi konularında araştırma ve çalışma yapmış olmak.

7121/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir ilinde faaliyet gösteren 844 dosya nolu AVRASYA 35 Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 05.08.2013 tarih ve 6671 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7111/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1738 dosya nolu BALIKSİR EMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne ait Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 05.08.2013 tarih ve 6673 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7112/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 02.08.2013 tarihli ve 461/4 no’lu kararına istinaden;  Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İsmail ÖZBEK’in Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 20263 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İsmail ÖZBEK’in Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7113/1-1


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

7126/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Aydın İli Nazilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden Ahmet Turhan Güzel’in adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

 

Sıra No

Okul No

T.C. Kimlik No

Ad ve Soyad

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Diploma No

Diploma Tarihi

Alanı/ Bölümü

Diploma Türü

Diplomada Yazılı Okulun Adı

1

20

19498455094

Ahmet Turhan GÜZEL

Turan

Gülser

Aydın

18.10.1987

147

15.06.2007

Acil Tıp Teknisyenliği

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Nazilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

7097/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Alanında doktora yapmış olmak ve toplumsal yapı ve değişme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Matematik

Topoloji

Yrd.Doç.

4

1

Cebirsel Topoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

1945-1950 tarihleri arası döneme ait çalışmalar yapmış olmak.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Biyoetanol konusunda çalışmalar yapmış olmak

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Bitkisel ekstraların odun koruma endüstrisinde değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Adli Çocuk Psikiyatrisi alanında çalışmaları olmak

Patoloji

Profesör

1

1

Histopataloji Yandal Uzmanı olmak.

Nükleer Tıp

Yrd.Doç.

3

1

 

Radyoloji

Yrd.Doç.

3

1

Menisküs Lezyonlarının tanısında Ultrasonografi ve Magnetik Rezonans görüntülemelerinin karşılaştırılmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

3

1

Kardiyak Cerrahide Noromonitorizasyan konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç

3

1

Özofagus Kanserlerinde Morbidite ve Mortalite konularında çalışmalar yapmış olmak

Ortopedi ve Travmatoloji 

Yrd.Doç

3

1

Deneysel Diz Osteoartriti Modelinde İntraartiküler Hyalüronik Asit Ve Glukozamin Sülfat Uygulamaları konusunda çalışmış olmak

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç

3

1

Testis torsiyonundaapoptoz ve bcl-2 konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektromanyetik dalga konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yrd.Doç

3

1

Aktif güç filtreleri tasarımı ve gerçek zamanlı kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği

 

Yrd.Doç

3

1

Lisans eğitimini çevre mühendisliği alanında tamamlamış ve Atık su arıtma ve su kirliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

ADET

AÇIKLAMA

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği

Yrd.Doç

3

1

İlgili Fakültelerin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunu olmak. Aşılı ve aşısız karpuzlarda sulama ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Rekreasyon ve liderlik alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sosyal Hizmet

 

Yrd.Doç.

4

1

Halk sağlığı alanında doktora yapmış olmak.

 

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi - en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir.

- Tüm adaylar Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formunu doldurarak dosyalarla birlikte teslim edecektir.

7131/1-1