16 Ağustos 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28737

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor San. Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DÜZELTME İLANI

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu başlıklı ilanımızın 2 inci ve 3 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde, Birinci paragraf birinci satırda bulunan 53 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı ibaresinin 52 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı olarak, Yarışma Sınavına Katılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 1. Fıkra 2. bendinin son satırında bulunan Ziraat Mühendisliği ibaresinin Veteriner Hekimlik Bölümü olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından on (10), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından sekiz (8), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunlarından bir (1), Biyolog unvanını almış beş (5), Veterinerlik Bölümü mezunlarından dört (4) kişi;

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), Matematik bölümü mezunlarından bir (1), İşletme bölümü mezunlarından üç (3), Maliye bölümü mezunlarından üç (3), Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3) kişi.

İlanen duyurulur.

7014/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK).

VAKFEDENLER: Ali MAHMUTOĞLU, Ömer ARISOY, Ömer ERDOĞAN, Hızır TUTAN, Abdullah KAZDAL, Mehmet ERDOĞAN, İshak GÜVEN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2013 tarih, E.2013/52, K.2013/299 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Rize ili ve çevresinin tarih, sanat, tabiat ve kültür varlıklarını ve değerlerini araştırarak elde ettiği bilgileri, belgeleri basılı hale getirmek, bunları görsel veya yazılı basında, internet ve dijital ortamda insanlığın hizmetine sunmak, bu sahada araştırma yapacak kişi ve kurumlarla birlikte çalışmak veya onları desteklemek, her kademedeki öğrencilere eğitim yardımında bulunarak topluma faydalı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ali MAHMUTOĞLU, Ömer ARISOY, Ömer ERDOĞAN, Ramazan MİNDER, Hasan TAŞÇI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, İlim Yayma Vakfı ile Bilim ve Sanat Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7032/1-1

—————

Tüm Yardıma Muhtaç Çocuklar Vakfı Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/02/2013 tarihinde kesinleşen, 13/10/2009 tarih ve E:2008/157, K:2009/263 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7033/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 06.06.2013 tarih 130 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.07.2013 gün 1838 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98271 ada 7 nolu parseli kapsayan 90004/40 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7045/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 30.04.2013 tarih 2012/1230 Esas No ve 2013/634 numaralı Kararı uyarınca;

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi;

Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

* Özgeçmiş,

* Yayın Listesi,

* (2) iki adet fotoğraf,

* Nüfus cüzdanı sureti,

* Doçentlik belgesi,

* Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Alaşımların dökülebilirliği ve gözenekliliği konusunda çalışmaları olmak.

7037/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

26. MESLEKİ EĞİTİM KURULU

KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi     :  27 Haziran 2013

Toplantı Yeri       :  MEB Başkent Öğretmenevi

Toplantı Saati       :  10.00

Toplantı No         :  26

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’in başkanlığında toplanmıştır.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun 05∕06∕2009 tarih, 2009/21 No’lu Kararı ile kabul edilen ve 2013 yılı sonunda süresi bitecek olan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın yerine hazırlanan, 2014-2018 Dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlardan 15 Temmuz 2013 tarihine kadar gelecek görüşler doğrultusunda, revize edilerek Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına,

2. İş yeri açma veya ustalık belgelerindeki vali tarafından imzalanacak kısmın, valinin uygun göreceği bir yetkilinin vali adına imzalayabilmesine,

3. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda güncellemeler yapılmasına ve yapılan güncellemelerin ivedi olarak sonuçlandırılmasına,

4. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan hayat boyu öğrenme portalına ve e-yaygın otomasyon sistemine, kurum ve kuruluşların yapmakta oldukları hizmetiçi eğitimin dışındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi için gerekli koordinenin sağlanmasına,

5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün kurum ve kuruluşlarca yapılmakta olan stratejik eylem planlarının ilgili faaliyetlerinde, ilişkili kurum olarak yer almasına ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin yürütülmesinde yer almasına,

6. Kapsam içi ve kapsam dışında eğitim belgesi alanların bilgilerinin bir veri tabanında toplanması ve bu veri tabanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegre hale getirilmesine,

7. Turizm sektöründe istihdamın sürekliliği için İŞKUR müdürlüğü ile çalışma yapılmasının sağlanmasına,

8. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 5174 sayılı Kanunun 102’nci maddesi ve 5362 sayılı Kanunun 68’inci maddesi dikkate alınarak, 3308 sayılı Kanun kapsamına giren mesleklerin gözden geçirilerek, bunlardan belgesiz yapılabileceklerin veya daha az bir eğitim süresi ile başarılabilecek olanların kapsamdan çıkarılması ve kapsama dahil mesleklerin sayısının azaltılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK ve TOBB temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasına,

9. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki mesleklerin öğretim programlarının gözden geçirilmesine,

10. Et ve et ürünleri işlemeciliği meslek dalı öğretim programının güncellenmesine,

11. Meslek yüksekokullarında üç dönem (trimester) uygulamasının yaygınlaştırılmasına,

12. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık ve ustalık belgeleri ile uygun seviyedeki MYK meslekî yeterlilik belgelerinin aynı hak ve yetkileri sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına,

13. Örgün ve yaygın meslekî eğitimde uygulanan öğretim programlarının MYK onaylı Ulusal Mesleki Standardı ve Ulusal Meslekî Yeterliliklere göre güncellenmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasına,

14. Bakanlığımız adına koordinasyonunu yaptığımız ve ilgili paydaşlarla birlikte hazırlanarak 15/06/2013 tarihinde tarafların görüşüne gönderilen Türkiye Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017) Taslağının gelen görüşler yansıtıldıktan sonra Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına,

15. Meslekî Teknik Eğitim Okullarının yönetim modelinin geliştirilmesi, okul türlerinin azaltılması ve program çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

27/06/2013

 

BAŞKAN

Salih ÇELİK

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

 

ÜYE

Ahmet Hamdi NAYİR

İçişleri Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)

 

ÜYE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Katılmadı)

 

 

ÜYE

Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ

Sağlık Bakanlığı

 

 

ÜYE

Ali Kemal SAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

ÜYE

İsmail YÜCEL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı V.

 

ÜYE

Faruk ŞAHİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

 

ÜYE

Ahmet Alper EGE

Kalkınma Bakanlığı

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon

Genel Müdürlüğü

 

 

ÜYE

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdürü

 

ÜYE

Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdürü

 

ÜYE

Naci SULKALAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Genel Sekreteri

 

ÜYE

Cengiz ÖZCAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı

 

ÜYE

Deniz Zübeyde ÇELEBİOĞLU

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

 

ÜYE

Güliz Seda KAYALI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

 

 

 

ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)

 

 

 

ÜYE

Aslı GÜNAY

Yüksek Öğretim Kurulu

 

 

 

 

ÜYE

Ali Rıza EREN

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği

TESMER Müdür Yardımcısı

 

ÜYE

Firuzan SİLAHŞÖR

Meslekî Yeterlilik Kurumu

Başkan Yardımcısı

 

7028/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uyarınca 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 30 Kasım - 1 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatı olanlar ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihleri                : 30 Kasım - 1 Aralık 2013

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi         : 9 Eylül 2013

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi                 : 4 Kasım 2013

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’ne göre, SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından (resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Staj Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

8. Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava girecek adaylar sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 85,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylar toplam 595,00-TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, “Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER), İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 numaralı hesabına veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 numaralı hesabına ya da TEOS sistemi üzerinden kredi kartı ile ödenebilir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

Adaylar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle, adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.

4. Sınav Giriş belgeleri http://teos.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

6999/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1738 dosya nolu TEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 1665 dosya nolu KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1143 dosya nolu TUNAM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1111 dosya nolu MURATOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 633 dosya nolu AKTEST Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 592 dosya nolu RTA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 532 dosya nolu EVREN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 725 dosya nolu ÖZTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 439 dosya nolu ÜÇGEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 111 dosya nolu UZTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 01.08.2013 tarih ve 6576 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

7003/1-1

—————

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 504 dosya nolu DOĞAN Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 01/08/2013 tarih ve 6574 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7004/1-1


Ankara Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Tıbbi Teknolog Hasan KARAKUŞ hakkında

Çankaya Kaymakamlığının 10/06/2013 tarihli ve 2013/18 sayılı kararı ile hakkınızda “Soruşturma İzni Verilmesine” dair karar verilmiştir.

İlanen duyurulur.

7005/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/301 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7007/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Karadeniz’de Türk karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPO/3908 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 05.06.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7022/1-1

—————

Foinavon Energy Inc.’in Bartın İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/FNV/4953 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 05.08.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7023/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Sivas ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4305 ve 4306 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının müddetleri 29.07.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7024/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Sivas, Kahramanmaraş, Malatya illeri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4318 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 28.07.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7025/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. Şti’nin sahip bulunduğu, AR/AME/5017 ve 5018 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 05.08.2013 tarihinde müracaat ettiği 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.

7026/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın Karadeniz’de Türk karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPO/3965, 3966 ve 3967 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatının müddetleri 31.07.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7027/1-1